திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नऱ्ऱाय् सॆविलिक्कुक् कूऱल्
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
तोऴिक् कुरिमै किळत्तल्
tōḻik kurimai kiḷattal
Sixth Thirumurai

080. तिरुवटिप् पॆरुमै
tiruvaṭip perumai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुवाळर् कऩकसपैत् तिरुनटञ्सॆय् तरुळ्वार्
  तेवर्सिका मणिऎऩक्कुत् तिरुमालै कॊटुत्तार्
  उरुवाळर् अरुवाकि ऒळियाकि वॆळियाय्
  ओङ्कुकिऩ्ऱार् ऎऩ्ऩुटैय उयिर्त्तुणैवर् अवर्तम्
  पॆरुवाय्मैत् तिऱम्सिऱितुम् पेसमुटि याते
  पेसुवतार् मऱैकळॆलाम् कूसुकिऩ्ऱ ऎऩ्ऱाल्
  तुरुवामल् इङ्कॆऩक्कुक् किटैत्ततैऎऩ् सॊल्वेऩ्
  सॊल्लळवल् लातसुकम् तोऩ्ऱुवतॆऩ् तोऴि.
 • 2. अरुळाळर् पॊऱ्पॊतुविल् अऱ्पुतना टकञ्सॆय्
  आऩन्द वण्णर्ऎऩै आळुटैयार् सिऱियेऩ्
  तॆरुळात परुवत्ते तॆरुट्टिमणम् पुरिन्द
  सीराळर् अवर्पॆरुमैत् तिऱत्तैऎवर् पुकल्वार्
  मरुळात आकमङ्कळ् मामऱैकळ् ऎल्लाम्
  मरुण्टऩवे ऎऩ्ऩटिऎऩ् मऩवाक्किऩ् अळवो
  इरुळामै ऎऩ्ऱुऱुमो अऩ्ऱुसिऱि तुरैप्पेऩ्
  ऎऩ्ऩवुम्नाण् ईर्प्पतितऱ् कॆऩ्पुरिवेऩ् तोऴि.
 • 3. सॆम्पवळत् तिरुमलैयो माणिक्क विळक्को
  सॆऴुञ्सोतित् तऩिप्पिऴम्पो सॆव्वण्णत् तिरळो
  अम्पतुमत् तिरुविळङ्कुम् अकलत्ताऩ् पिरमऩ्
  अरऩ्मुतलोर् ऐवर्कळुम् अप्पाल्निऩ् ऱोरुम्
  ऎम्परम्ऎऩ् ऱॆम्पॆरुमाऩ् पुऱवण्णम् ऎतुवो
  ऎऩ्पारेल् अकवण्णम् यार्उरैक्क वल्लार्
  तम्परम्ऎऩ् ऱॆऩ्ऩैअऩ्ऱु मणम्पुरिन्दार् कऩक
  सपैनातर् अवर्पॆरुमै साऱ्ऱुवतॆऩ् तोऴि.
 • 4. तेवर्कळो सित्तर्कळो सीवऩ्मुत्तर् तामो
  सिऱन्दमुऩित् तलैवर्कळो सॆम्पॊरुळ्कण् टोरो
  मूवर्कळो अऱुवर्कळो मुतऱ्सत्ति अवळो
  मुऩ्ऩियनम् पॆरुङ्कणवर् तम्इयलै उणर्न्दोर्
  यावर्कळुम् अल्लऎऩ्ऱाल् याऩ्उणर्न्दु सॊल्ल
  अमैयुमो ऒरुसिऱितुम् अमैयातु कण्टाय्
  आवलॊटुम् अऩ्पर्तॊऴक् कऩकसपै नटिप्पार्
  अवर्पॆरुमै ऎव्वितत्तुम् अवर्अऱिवार् तोऴि.
 • 5. पतिउटैयार् कऩकसपा पतिऎऩुम्पेर् उटैयार्
  पणम्परित्त360 वरैयर्ऎऩ्ऩै मणम्पुरिन्द कणवर्
  वितियुटैयार् एत्तनिऩ्ऱ तुतिउटैयार् ञाऩ
  विळक्कऩैय मॆय्उटैयार् वॆय्यविऩै अऱुत्त
  मतिउटैयार् तमक्करुळुम् वण्कैपॆरि तुटैयार्
  मङ्कैसिव कामवल्लि मणवाळर् मुटिमेल्
  नतिउटैयार् अवर्पॆरुमै मऱैक्कुम्ऎट्टा तॆऩ्ऱाल्
  नाऩ्उरैक्क माट्टुवऩो नविलाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 6. वॆटित्तळिन्द मुक्कऩियिऩ् वटित्तरसन् तऩिले
  विरुम्पुऱनिऩ् ऱोङ्कियसॆङ् करुम्पिरतम् कलन्दु
  तटित्तसॆऴुम् पाऱ्पॆय्तु कोऱ्ऱेऩ्विट् टतऩैत्
  तऩित्तपरा अमुतत्तिल् ताऩ्कलन्दुण् टाऱ्पोल्
  इटित्तिटित्तॆऩ् उळमुऴुतुम् तित्तिक्कुम् वार्त्तै
  इऩितुरैत्तु मणम्पुरिन्द ऎऩ्ऩुयिर्ना यकर्वाऩ्
  पॊटित्तिरुमे ऩियर्नटऩम् पुरिकिऩ्ऱार् अवर्तम्
  पुकऴ्उरैक्क वल्लेऩो अल्लेऩ्काण् तोऴि.
 • 7. तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिऩ्पत् तिरुउरुक्कॊण् टरुळाम्
  तिरुनटञ्सॆय् तरुळुकिऩ्ऱ तिरुवटिकळ् इरण्टुम्
  अरुस्सिक्कुम् पेरऩ्पर् अऱिविऩ्कण् अऱिवाय्
  अव्वऱिविल् विळैन्दसिवा ऩन्दअमु ताकि
  उरुस्सिक्कुम् परनातत् तलङ्कटन्दप् पाऱ्सित्
  तुरुवुकटन् तिरुक्कुम्ऎऩ उणर्न्दोर्सॊल् वारेल्
  पॆरुस्सित्तॆल् लाम्वल्ल नटराजप् पॆरुमाऩ्
  पॆरुमैयैयाम् पेसुवतॆऩ् पेसाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 8. नातवरै सॆऩ्ऱुमऱै ओर्अऩन्दम् कोटि
  नाटिइळैत् तिरुन्दऩआ कमङ्कळ् परनात
  पोतवरै पोन्दुपल मुकङ्कॊण्टु तेटिप्
  पुणर्प्पऱिया तिरुन्दऩऎऩ् ऱऱिञर्पुकल् वारेल्
  पातवरै वॆण्­ऱु पटिन्दिलङ्कस् सोतिप्
  पटिवम्ऎटुत् तम्पलत्ते परतनटम् पुरियुम्
  पोतवरैक् काण्पतलाल् अवर्पॆरुमै ऎऩ्ऩाल्
  पुकलवस मामोनी पुकलाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 9. परैइरुन्द वॆळिमुऴुतुम् परविअप्पाल् परैयिऩ्
  परमाकि अप्परत्तिल् परम्परमाय् विळङ्कित्
  तिरैकटन्द तिरुवॆळियिल् आऩन्दा तीतत्
  तिरुनटञ्सॆय् यातुसॆयुम् तिरुवटिकळ् ऎऩ्ऱे
  पुरैकटन्दोर् पुकल्किऩ्ऱार् केट्किऩ्ऱोम् ऎऩ्ऱाल्
  पुण्णियर्ऎऩ् तऩित्तलैवर् पुऩितनट राजर्
  वरैकटन्द तिरुत्तोळ्मेल् तिरुनीऱ्ऱर् अवर्तम्
  वाय्मैसॊल वल्लेऩो अल्लेऩ्काण् तोऴि.
 • 10. एय्प्पन्दि वण्णर्ऎऩ्ऱुम् पटिकवण्णर् ऎऩ्ऱुम्
  इणैयिल्ऒळि उरुवर्ऎऩ्ऱुम् इयल्अरुवर् ऎऩ्ऱुम्
  वाय्प्पन्दल् इटुतलऩ्ऱि उण्मैसॊल वल्लार्
  मण्णिटत्तुम् विण्णिटत्तुम् मऱ्ऱिटत्तुम् इलैये
  काय्प्पन्द मरम्ऎऩ्ऱु कण्टुसॊल्व तऩ्ऱिक्
  काय्त्तवण्णम् पूत्तवण्णम् कण्टुकॊळ माट्टात्
  ताय्प्पन्द उणर्वुटैयेऩ् याऩोसिऱ् सपैयिल्
  तऩिमुतल्वर् तिरुवण्णम् साऱ्ऱवल्लेऩ् तोऴि.
 • 11. कलैक्कटलैक् कटन्दमुऩिक् कणङ्कळुम्मुम् मलमाम्
  करिसकऩ्ऱ योकिकळुम् कण्टुकॊळ माट्टा
  तलैक्कटलिल् तुरुम्पाकि अलैकिऩ्ऱार् मऩ्ऱुळ्
  आटुकिऩ्ऱार् ऎऩ्पतलाल् अवर्वण्णम् अतुवुम्
  निलैक्कुरिय तिरुस्सपैयिऩ् वण्णमुम्अस् सपैक्कण्
  निरुत्तत्तिऩ् वण्णमुम्इन् नीर्मैयऩ ऎऩ्ऱे
  मलैक्कुनिऱै कण्टालुम् काणवॊणा तम्म
  वाय्प्पतर्कळ् तूऱ्ऱुवतिल् वरुम्पयऩ्ऎऩ् तोऴि.
 • 12. सितमलरो सुकमलरुम् परिमळिक्क ओङ्कुम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम् पलनटुवे तिरुनटऩम् पुरियुम्
  पतमलरो पतमलरिल् पातुकैयो अवैयिल्
  पटिन्दतिरुप् पॊटियोअप् पॊटिपटिन्द पटियो
  इतमलरुम् अप्पटिमेल् इरुन्दवरो अवर्पेर्
  इसैत्तवरुम् केट्टवरुम् इलङ्कुमुत्तर् ऎऩ्ऱाल्
  नितमलरुम् नटराजप् पॆरुमाऩ्ऎऩ् कणवर्
  निलैउरैक्क वल्लार्आर् निकऴ्त्ताय्ऎऩ् तोऴि.
 • 13. सुत्तमुऱ्ऱ ऐम्पूत वॆळिकरण वॆळिमेल्
  तुलङ्कुवॆळि तुरियवॆळि सुकवॆळिये मुतलाम्
  इत्तकैय वॆळिकळुळ्ळे ऎव्वॆळियो नटऩम्
  इयऱ्ऱुवॆळि ऎऩ्किऩ्ऱार् ऎऩ्ऱाल्अव् वॆळियिल्
  नित्तपरि पूरणमाय् आऩन्द मयमाय्
  निरुत्तमिटुम् ऎम्पॆरुमाऩ् निपुणनट रायर्
  सित्तुरुवाम् तिरुवटियिऩ् उण्मैवण्णम् अऱिन्दु
  सॆप्पुवतार् ऎऩ्वसमो सॆप्पाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 14. काऱ्ऱुरुवो कऩल्उरुवो कटवुळ्उरु ऎऩ्पार्
  काऱ्ऱुरुवुम् कऩल्उरुवुम् कण्टुरैप्पीर् ऎऩ्ऱाल्
  वेऱ्ऱुरुवे पुकल्वर्अतै वेऱॊऩ्ऱाल् मऱुत्ताल्
  विऴित्तुविऴित् तॆम्पोल्वार् मिकवुम्मरुळ् किऩ्ऱार्
  तोऱ्ऱुम्अन्दत् तत्तुवमुम् तोऱ्ऱात्तत् तुवमुम्
  तुरिसाक अवैकटन्द सुकसॊरुपम् आकि
  माऱ्ऱमऩम् उणर्वुसॆल्लात् तलत्ताटुम् पॆरुमाऩ्
  वटिवुरैक्क वल्लवरार् वऴुत्ताय्ऎऩ् तोऴि.
 • 15. नातमट्टुम् सॆऩ्ऱऩम्मेल् सॆल्लवऴि अऱियेम्
  नविऩ्ऱपर विन्दुमट्टुम् नाटिऩम्मेल् अऱियेम्
  एतमिलाप् परनात ऎल्लैमट्टुम् सॆऩ्ऱेम्
  इऩिस्सॆल्ल वऴिकाणेम् इलङ्कुपॆरुवॆळिक्के
  आतरविल् सॆऩ्ऱऩम्मेल् सॆल्लवऴि तॆरियेम्
  अम्मम्म ऎऩ्ऱुमऱै आकमङ्कळ् ऎल्लाम्
  ओतनिऩ्ऱ तिरुनटऩप् पॆरुमाऩार् वटिविऩ्
  उण्मैसॊल वल्लवरार् उरैयार्ऎऩ् तोऴि.
 • 16. तोऩ्ऱुसत्ति पलकोटि अळवुसॊल ऒण्णात्
  तोऱ्ऱुसत्ति पलकोटित् तॊकैउरैक्क मुटिया
  साऩ्ऱुलकम् तोऱ्ऱुविक्कुम् सत्तिपल कोटि
  तऩैविळम्पल् आकाअस् सत्तिकळैक् कूट्टि
  एऩ्ऱवकै विटुक्किऩ्ऱ सत्तिपल कोटि
  इत्तऩैक्कुम् अतिकारि ऎऩ्कणवर् ऎऩ्ऱाल्
  आऩ्ऱमणि मऩ्ऱिल्इऩ्प वटिवाकि नटिक्कुम्
  अवर्पॆरुमै ऎवर्उरैप्पार् अऱियाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 17. तोऱ्ऱम्ऒऩ्ऱे वटिवॊऩ्ऱु वण्णम्ऒऩ्ऱु विळङ्कुम्
  सोतिऒऩ्ऱु मऱ्ऱतऩिल् तुलङ्कुम्इयल् ऒऩ्ऱु
  आऱ्ऱअतिल् परमाय अणुऒऩ्ऱु पकुति
  अतुऒऩ्ऱु पकुतिक्कुळ् अमैन्दकरु ऒऩ्ऱु
  एऱ्ऱमिक्क अक्करुवुळ् सत्तिऒऩ्ऱु सत्तिक्
  किऱैऒऩ्ऱाम् इत्तऩैक्कुम् ऎऩ्कणवर् अल्लाल्
  आऱ्ऱमऱ्ऱोर् अतिकारि इल्लैयटि मऩ्ऱिल्
  आटुम्अवर् पॆरुन्दकैमै यार्उरैप्पार् तोऴि.
 • 18. ऒरुमैपॆऱु तोऱ्ऱम्ऒऩ्ऱु तत्तुवम्पल् वेऱु
  ऒऩ्ऱिऩ्इयल् ऒऩ्ऱिटत्ते उऱ्ऱिलइङ् किवऱ्ऱै
  इरुमैयिऩुम् मुम्मैमुतल् ऎऴुमैयिऩुम् कूट्टि
  इलङ्कियसिऱ् सत्तिनटु इरण्टॊऩ्ऱॆऩ् ऩात
  पॆरुमैपॆऱ्ऱु विळङ्कअतिऩ् नटुअरुळ्निऩ् ऱिलङ्कप्
  पॆरियअरुळ् नटुनिऩ्ऱु तुरियनटम् पुरियुम्
  अरुमैऎवर् कण्टुकॊळ्वर् अवर्पॆरुमै अवरे
  अऱियारे ऎऩ्ऩटिनी अऱैन्दवण्णम् तोऴि.
 • 19. पटैत्तपटैप् पॊऩ्ऱतिले परम्अतिऱ्का रणमाम्
  पकुतिअतिल् पकुक्किऩ्ऱ पणिकळ्पल पलवाम्
  पुटैत्तअवै पुकुन्दुलवुम् पुरम्ऒऩ्ऱप् पुरत्तिल्
  पूपतिऒऩ् ऱवर्क्कुणर्त्तुम् पूरणसित् तॊऩ्ऱु
  मिटैत्तइवै ऎल्लाञ्सिऱ् ऱम्पलत्ते नटिक्कुम्
  मॆऩ्पतत्तोर् सिऱ्ऱिटत्तु विळङ्किनिलै पॆऱवे
  अटैत्तुमऱ्ऱिङ् किवैक्कॆल्लाम् अप्पुऱत्ते निऱ्पार्
  अवर्पॆरुमै ऎवर्अऱिवार् अऱियाय्नी तोऴि.
 • 20. सिरुट्टिऒऩ्ऱु सिऱ्ऱणुविल् सिऱिततऩिल् सिऱितु
  सिऩैत्तकर णक्करुअस् सिऩैक्करुविल् सिऱितु
  वॆरुट्टियमाऩ् अम्माऩिल् सिऱितुमति मतियिऩ्
  मिकस्सिऱितु काट्टुकिऩ्ऱ वियऩ्सुटर्ऒऩ् ऱतऩिल्
  तॆरुट्टुकिऩ्ऱ सत्तिमिकस् सिऱिततऩिल् कोटित्
  तिऱत्तिऩिल्ओर् सिऱिताकुम् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  अरुट्टिऱत्तिऩ् नटिक्किऩ्ऱ ऎऩ्ऩुटैय तलैवर्
  अरुट्पॆरुमै ऎवर्उरैप्पार् अऱियाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 21. नाऩ्मुकर्कळ् मिकप्पॆरियर् आङ्कवरिल् पॆरियर्
  नारणर्कळ् मऱ्ऱवरिऩ्361 नाटिऩ्मिकप् पॆरियर्
  वाऩ्मुकत्त उरुत्तिरर्कळ् मऱ्ऱवरिल् पॆरियर्
  मयेस्सुरर्कळ् सतासिवर्कळ् मऱ्ऱवरिल् पॆरियर्
  मीऩ्मुकत्त विन्दतऩिल् पॆरिततऩिल् नातम्
  मिकप्पॆरितु परैअतऩिल् मिकप्पॆरियळ् अवळिऩ्
  आऩ्मुकत्तिल् परम्परन्दाऩ् पॆरिततऩिल् पॆरिताय्
  आटुकिऩ्ऱ सेवटियार् अऱिवार्काण् तोऴि.
 • 22. मण्अऩन्दङ् कोटिअळ वुटैयतुनीर् अतऩिल्
  वयङ्कियनूऱ् ऱॊरुकोटि मेल्अतिकम् वऩ्ऩि
  ऎण्णियआ यिरम्अयुतम् कोटियिऩ्मेल् इलक्कम्
  ऎण्पत्तु नाऩ्कतिऩ्मेल् अतिकम्वळि यॊटुवाऩ्
  विण्णळवु मूलमुयिर् मामायै कुटिलै
  विन्दळवु सॊलमुटिया तिन्दवकै ऎल्लाम्
  अण्णल्अटिस् सिऱुनकत्तिल् सिऱ्ऱकत्ताम् ऎऩ्ऱाल्
  अवर्पॆरुमै ऎवर्उरैप्पार् अऱियाय्नी तोऴि.
 • 23. मण्णाति ऐम्पूत वकैइरण्टिऩ् ऒऩ्ऱु
  वटिवुवण्णम् इयऱ्कैऒरु वालणुस्सत् तियलाय्क्
  कण्णॆऩ्ऩुम् उणर्स्सिसॆलाक् काट्सियवाय्क् निऱ्पक्
  करुतुम्अवैक् कुट्पुऱङ्कीऴ् मेऱ्पक्कम् नटुविल्
  नण्णिऒरु मूऩ्ऱैन्दु नालॊटुमूऩ् ऱॆट्टाय्
  नवमाकि मूलत्तिऩ् नविऩ्ऱसत्तिक् कॆल्लाम्
  अण्णुऱुम्ओर् आतार सत्तिकॊटुत् ताटुम्
  अटिप्पॆरुमै यार्अऱिवार् अवर्अऱिवार् तोऴि.
 • 24. मण्पूत मुतऱ्सत्ति वाल्अणुविल् अणुवाय्
  मतित्तअतऩ् उळ्ऒळियाय् अव्वॊळिक्कुळ् ऒळियाय्
  ऎण्पूतत् तव्वॊळिक्कुळ् इलङ्कुवॆळि याय्अव्
  वियल्वॆळिक्कुळ् ऒरुवॆळियाय् इरुन्दवॆळि362 नटुवे
  पण्पूत नटम्पुरियुम् पतप्पॆरुमै ऎवरुम्
  पकुत्तुणर मुटियातेल् पतमलर्ऎऩ् तलैमेल्
  नण्पूऱ वैत्तरुळुम् नटराजप् पॆरुमाऩ्
  नल्लसॆयल् वल्लपम्आर् सॊल्लुवर्काण् तोऴि.
 • 25. वण्कलप्पिल् सन्दिसॆयुम् सत्तियुळे ऒरुमै
  वयङ्कॊळिमा सत्तिअत ऩुळ्ऒरुका रणमाम्
  विण्करण सत्तिअत ऩुळ्तलैमै याक
  विळङ्कुकुरुस् सत्तिअतिऩ् मॆय्म्मैवटि वाऩ
  ऎण्कुणमा सत्ति इन्दस् सत्तितऩक् कुळ्ळे
  इऱैयाकि अतुअतुवाय् इलङ्किनटम् पुरियुम्
  तण्करुणैत् तिरुवटियिऩ् पॆरुमैअऱि वरितेल्
  सामितिरु मेऩियिऩ्सीर् साऱ्ऱुवतॆऩ् तोऴि.
 • 26. पॆरियऎऩप् पुकल्किऩ्ऱ पूतवकै ऎल्लाम्
  पेसुकिऩ्ऱ पकुतियिले वीसुकिऩ्ऱ सिऱुमै
  उरियपॆरुम् पकुतियुम्अप् पकुतिमुतल् कुटिलै
  उळङ्कॊळ्परै मुतल्सत्ति योकमॆलाम् पॊतुविल्
  तुरियनटम् पुरिकिऩ्ऱ सोतिमलर्त् ताळिल्
  तोऩ्ऱियतोर् सिऱ्ऱसैवाल् तोऩ्ऱुकिऩ्ऱ ऎऩ्ऱाल्
  अरियपॆरुम् पॊरुळाक नटिक्किऩ्ऱ तलैवर्
  अरुट्पॆरुमै ऎऩ्अळवो अऱियाय् ऎऩ्तोऴि.
 • 27. पॊऩ्वण्णप् पूतमुतल् तऩ्मैउण्मै अकत्ते
  पॊऱ्पुऱमाक् करुविळक्कम् पॊरुन्दवॆण्मै सॆम्मै
  तऩ्वण्णप् पसुमैयॊटु करुमैकलप् पाकुम्
  तऩ्मैयिऩिल् तऩ्मैयताय्त् तऩित्ततऱ्कोर् मुतलाय्
  मऩवण्णत् तॊळिउरुवम् उयिर्प्पिऩॊटु तोऩ्ऱ
  वाल्अणुक्कूट् टङ्कळैअव् वकैनिऱुवि नटत्तुम्
  मिऩ्वण्णत् तिरुस्सपैयिल् आटुकिऩ्ऱ पतत्तिऩ्
  मॆय्वण्णम् पुकलुवतार् विळम्पाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 28. पॊऱ्पुटैय ऐङ्करुवुक् कातार करणम्
  पुकऩ्ऱअऱु कोटिअवैक् काऱिलक्कम् अवऱ्ऱुक्
  कऱ्पुऱुम्ओर् अऱुपतिऩा यिरम्अवऱ्ऱुक् कटैया
  ऱायिरमाङ् कवऱ्ऱुक्कोर् अऱुनूऱिङ् किवैक्के
  विऱ्पॊलियुम् अऱुपतुमऱ् ऱिवैक्काऱिङ् किन्द
  वियऩ्करण सत्तिकळै विरित्तुविळक् कुवताय्स्
  सिऱ्परमाय् मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटऩम् पुरियुम्
  तिरुवटियिऩ् पॆरुमैऎवर् सॆप्पुवर्काण् तोऴि.
 • 29. एऱ्ऱमुऱुम् ऐङ्करुवुक् कातार करणम्
  ऎऴुकोटि ईङ्किवऱ्ऱुक् केऴ्इलक्कम् इवैक्के
  तोऱ्ऱमुऱुम् ऎऴुपतिऩा यिरमिवऱ्ऱुक् कॆऴुमै
  तुऩ्ऩियनू ऱिवऱ्ऱिऩुक्कुस् सॊल्लुम् ऎऴुपतुताऩ्
  आऱ्ऱलुऱुम् इवैतमक्कोर् एऴाम्इक् करणम्
  अऩैत्तिऩैयुम् तऩित्तऩिये तोऱ्ऱिनिलै पॊरुत्तिस्
  साऱ्ऱरिय वटिवुवण्णम् सुवैप्पयऩ्उण् टाक्कुम्
  सामितिरु वटिप्पॆरुमै साऱ्ऱुवतार् तोऴि.
 • 30. विळङ्कियऐङ् करुस्सत्ति ओर्अऩन्दङ् करुविल्
  विळैकिऩ्ऱ सत्तिकळ्ओर् अऩन्दम्विळै वॆल्लाम्
  वळम्पॆऱवे तरुकिऩ्ऱ सत्तिकळ्ओर् अऩन्दम्
  माण्पटैयत् तरुविक्कुम् सत्तिकळ्ओर् अऩन्दम्
  उळङ्कॊळनिऩ् ऱतिट्टिक्कुम् सत्तिकळ्ओर् अऩन्दम्
  ओङ्कियइस् सत्तिकळैत् तऩित्तऩिये इयक्कित्
  तळङ्कॊळईण् टव्ववऱ्ऱिऱ् कुट्पुऱम्निऩ् ऱॊळिरुम्
  सामितिरु वटिप्पॆरुमै साऱ्ऱुवतार् तोऴि.
 • 31. काणिकिऩ्ऱ ऐङ्करुविऩ् वित्तिऩ्इयल् पलवुम्
  करुतुऱुम्अङ् कुरत्तिऩ्इयल् पऱ्पलवुम् अटियिऩ्
  माणुकिऩ्ऱ इयल्कळ्पल पलप्पलवुम् नटुविल्
  मऩ्ऩुम्इयल् पलपलवुम् पलप्पलवुम् मुटियिऩ्
  पूणुम्इयल् अऩन्दवकै पुरिन्दपल पलवुम्
  पॊरुन्दुवताय् अव्ववऱ्ऱिऩ् पुणर्क्कैयुन्दाऩ् आकि
  एणुकिऩ्ऱ अवैकळुक्कुट् पऱ्ऱामल् नटिक्कुम्
  ऎऴिऱ्करुणैप् पतप्पॆरुमै इयम्पुवतार् तोऴि.
 • 32. विण्णिटत्ते मुतऩ्मुप्पू विरियअतिल् ऒरुपू
  वायङ्कुसत्तिक् कूट्टत्ताल् वन्दऩओर् अऩन्दम्
  पण्णुऱुम्अत् तऩ्मैयुळे तिण्मै363 ऒरुकोटि
  पलित्तसत्तिक् कूट्टत्ताल् पणित्तऩओर् अऩन्दम्
  ऎण्णुऱुम्इत् तिण्मैकळुम् इवऱ्ऱिऩतु विकऱ्पम्
  ऎल्लामुम् तऩित्तऩिनिऩ् ऱिलङ्कनिलै पुरिन्दे
  विण्णॆऩ्ऩुम् पटिअवऱ्ऱिल् कलन्दुकल वातु
  विळैयाटुम् अटिप्पॆरुमै विळम्पुवतार् तोऴि.
 • 33. विण्णिटत्ते मुतऩ्मुप्पू विरियअतिल् ऒरुपू
  विरियअतिऩ् मऱ्ऱॊरुपू विरिन्दिटइव् वैम्पूक्
  कण्णिटत्ते पिऱितॊरुपू कण्मलर अतिले
  कट्टविऴ वेऱॊरुपू विट्टऎऴु पूवुम्
  पॆण्णिटत्ते नाऩ्काकि आणिटत्ते मूऩ्ऱाय्प्
  पिरिविलवाय्प् पिरिवुळवाय्प् पिऱङ्कियुटल् करणम्
  नण्णिटत्तेर्न् तियऱ्ऱिअतिऩ् नटुनिऩ्ऱु विळङ्कुम्
  नल्लतिरु वटिप्पॆरुमै सॊल्लुवतार् तोऴि.
 • 34. वण्पूविल् वटिवुपल वण्णङ्कळ् पलमेल्
  मतिक्कुम्इयल् पलऒळियिऩ् वाय्मैपल ऒळिक्कुळ्
  नण्पूऱुम् सत्तिपल सत्तिकळुळ् वयङ्कुम्
  नातङ्कळ् पलनात नटुवणैओर् कलैयिल्
  पण्पाय नटङ्कळ्पल पलपॆयर्प्पुम् काट्टुम्
  पतिकळ्पल इवैक्कॆल्लाम् पतियाकिप् पॊतुविल्
  कण्पाय इवऱ्ऱिऩॊटु कलन्दुकल वामल्
  काणुकिऩ्ऱ तिरुवटिस्सीर् कऴऱुवतार् तोऴि.
 • 35. ओङ्कियऐम् पूइवैक्कुळ् ऒऩ्ऱिऩ्ऒऩ्ऱु तिण्मै
  उऱ्ऱऩमऱ् ऱतुअतुवुम् पऱ्ऱुवऩ पऱ्ऱत्
  ताङ्कियमा सत्तिकळिऩ् पॆरुङ्कूट्टम् कलैयात्
  तऩ्मैपुरिन् ताङ्काङ्कुत् तऩित्तऩिनिऩ् ऱिलङ्कित्
  तेङ्कियपो तवैकलैयस् सॆय्कैपल पुरिन्दु
  तिकऴ्ऒळियाय् अरुळ्वॆळियाय्त् तिऱविल्ऒळि364 वॆळियिल्
  पाङ्कुऱनेर् विळङ्कुकिऩ्ऱ तिरुवटियिऩ् पॆरुमै
  पकुत्तुरैत्तु वल्लवरार् पकराय्ऎऩ् तोऴि.
 • 36. विरिन्दिटुम्ऐङ् करुविऩिले विटयसत्ति अऩन्द
  वितमुकङ्कॊण् टिलकअवै विकितविकऱ् पाकिप्
  पिरिन्दिटुमाऩ् इलक्कणङ्कळ् पलकोटि पिरियाप्
  पॆरुञ्सत्ति इलक्कणङ्कळ् पऱ्पलको टिकळाय्त्
  तॆरिन्दिटुना ऩिलक्कुळ्ळे इरुन्दुवॆळिप् पटवुम्
  सॆय्कैपल पुरिकिऩ्ऱ तिऱल्उटैत्ता रकमेल्
  ऎरिन्दिटुती नटुवॆळिक्कण् इरुन्दतिरु वटियिऩ्
  ऎल्लैयैयार् सॊल्लवल्लार् इयम्पाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 37. तोऩ्ऱियऐङ् करुविऩिले सॊल्लरुम्ओर् इयऱ्कैत्
  तुलङ्कुम्अतिल् पलकोटिक् कुलङ्कॊळ्कुरुत् तुविकळ्
  आऩ्ऱुविळङ् किटुम्अवऱ्ऱिऩ् असलैपल कोटि
  अमैन्दिटुम्मऱ् ऱवैकळुळे अमलैकळ् ओर्अऩन्दम्
  एऩ्ऱुनिऱैन् तिटुम्अवऱ्ऱिऱ् कणिप्पतऩुक् करिताय्
  इलङ्कुपिर कासिकळ्ताम् इरुन्दऩमऱ् ऱिवऱ्ऱिल्
  ऊऩ्ऱियता रकसत्ति ओङ्कुमतिऩ् नटुवे
  उऱ्ऱतिरु वटिप्पॆरुमै उरैप्पवरार् तोऴि.
 • 38. उऱैन्दिटुम्ऐङ् करुविऩिले उरुवसत्ति विकऱ्पम्
  उऩ्ऩुतऱ्कुम् उणर्वतऱ्कुम् ऒण्णाऎण् णिलवे
  निऱैन्दअवै तऩित्तऩिये निकऴ्न्दिलङ्क अवैक्कुळ्
  नेर्मैऒण्मै उऱुवित्तन् नेर्मैऒण्मै अकत्ते
  कुऱैन्दिलवाम् पलवेऱु कुणङ्कळ्उऱप् पुरिन्दु
  कुणङ्कळुळे कुऱिकळ्पल कूट्टुवित्ताङ् कमर्न्दे
  मऱैन्दमणम् वॆळिप्पटुत्तुम् मलरटियिऩ् पॆरुमै
  वकुत्तुरैक्क वल्लवरार् वऴुत्ताय्ऎऩ् तोऴि.
 • 39. सूऴ्न्दिटुम्ऐङ् करुविऩिले सॊरुपसत्ति पेतम्
  सॊल्लिऩॊटु मऩङ्कटन्द ऎल्लैयिला तऩवे
  ताऴ्न्दिलवाय् अवैअवैयुम् तऩित्तऩिनिऩ् ऱिलङ्कत्
  तकुम्अवैक्कुळ् नवविळक्कम् तरित्तन्द विळक्कम्
  वाऴ्न्दिटओर् सत्तिनिलै वयङ्कियुऱप् पुरिन्दु
  मतिक्कुम्अन्दस् सत्तितऩिल् मऩ्ऩुसत्तर् आकि
  आऴ्न्दिटुम्ओर् परम्परत्तै असैत्तुनिऩ्ऱु नटिक्कुम्
  अटिप्पॆरुमै उरैप्पवरार् अऱियाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 40. पसुनिऱत्त ऐङ्करुविल् पकर्न्दसुवैत् तऩ्मै
  पऱ्पलको टिकळाम्अव् वुऱ्पवसत् तिकळिल्
  वसुनिऱत्त विवितनव सत्तिपल कोटि
  वयङ्कुम्अवैक् कुळ्आति वयङ्कुवळ्अव् वाति
  तसनिऱत्त वाकअतिल् तऩित्तऩिओङ् कारि
  सार्न्दिटुवळ् अवळ्अकत्ते तऩिप्परैसार्न् तिटुवळ्
  तिसैनिऱत्तप् परैनटुविल् तिरुनटऩम् पुरियुम्
  तिरुवटियिऩ् पॆरुवटियैस् सॆप्पुवतार् तोऴि.
 • 41. पूत्तसुटर्प् पूअकत्ते पुऱत्तेसूऴ् इटत्ते
  पूत्तुमिकक् काय्त्तुमति अमुतॊऴुकप् पऴुत्तु
  मात्तकैय पॆरुञ्जोति मणिमऩ्ऱुळ् विळङ्कुम्
  वण्णम्ऒरु सिऱितऱिय माट्टामल् मऱैकळ्
  एत्तुवतुम् एऱुवतुम् इऱङ्कुवतुम् आकि
  इरुक्किऩ्ऱ ऎऩ्ऱुणर्न्दोर् इयम्पिटिल्इस् सिऱियेऩ्
  तोत्तिरञ्सॆय् तम्मैकण्टु मकिऴ्न्दिटअम् मऩ्ऱिल्
  तुलङ्कुम्अटिप् पॆरुमैयैऎऩ् सॊल्लुवतु तोऴि.
 • 42. वळम्पॆऱुविऩ् अणुक्कुळ्ळेऒरु मतिइरवि अऴलाय्
  वयङ्कियता रकैयाय्इव् वकैअऩैत्तुम् तोऱ्ऱुम्
  तळम्पॆऱुसिऱ् सॊलितपरा सत्तिमयम् आकित्
  तऩित्तसत्ति माऩ्आकित् तत्तुवम्ऎल् लाम्पोय्
  उळम्पुकुत मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटम्सॆय् तरुळुम्
  ऒरुतलैवऩ् सेवटिस्सिर् उरैप्पवर्ऎव् वुलकिल्
  अळन्दऱियुम् ऎऩमऱैकळ् अरऱ्ऱुम्ऎऩिल् सिऱिय
  अटिस्सियुरैत् तिटप्पटुमो अऱियाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 43. परवियऐङ् करुविऩिले परुवसत्ति वयत्ते
  परैअतिट्टित् तिटनात विन्दुमयक् कत्ते
  विरवियतत् तुवअणुक्कळ् ऒऩ्ऱोटॊऩ् ऱाय्ऒऩ्ऱि
  विळङ्कअवऱ् ऱटिनटुवी ऱिवऱ्ऱिऩिल्मू वितमाय्
  उरवियलुऱ् ऱुयिर्इयक्कि अऱिवैअऱि वित्ते
  ओङ्कुतिरु अम्पलत्तिल् ऒळिनटऩम् पुरियुम्
  तरवियलिऱ् ऱितुऎऩयार् तॆरिन्दुरैप्पार् सिऱिय
  तमियळ्उरैत् तिटुन्दरमो साऱ्ऱाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 44. सोतिमलै ऒरुतलैयिल् सोतिवटि वाकिस्
  सूऴ्न्दमऱ्ऱोर् तलैञाऩ सॊरूपमय माकि
  ओतियवे ऱॊरुतलैयिल् उपयवण्णम् आकि
  उरैत्तिटुम्ऐङ् करुवकैक्कोर् मुप्पॊरुळुम् उतवि
  आतिनटु अन्दम्इला आऩन्द उरुवाय्
  अम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱ अटिइणैयिऩ् पॆरुमै
  वेतियऩुम् तिरुमालुम् उरुत्तिरळुम् अऱियार्
  विळैवऱियेऩ् अऱिवेऩो विळम्पाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 45. पूऒऩ्ऱे मुप्पूऐम् पूऎऴुपू नवमाम्
  पूइरुपत् तैऐम्पूवाय्प् पूत्तुमलर्न् तिटवुम्
  नाऩ्ऒऩ्ऱु मणम्वेऱु वणम्वेऱु वेऱा
  नण्णिविळङ् कुऱवुम्अतिऩ् नऱ्पयऩ्मात् तिरैयिल्
  मेवॊऩ्ऱा इरुप्पअतिऩ् नटुनिऩ्ऱु ञाऩ
  वियऩ्नटऩम् पुरिकिऩ्ऱ विरैमलर्स्से वटियिऩ्
  पाऒऩ्ऱु पॆरुन्दकैमै उरैप्पवर्आर् सिऱियेऩ्
  पकर्न्दिटवल् लुनळ् अल्लेऩ् पाराय्ऎऩ् तोऴि.

  • 360. पणम्पुरिन्द - पि. इरा. पतिप्पु.
  • 361. मऱ्ऱवर्कळ् - स. मु. क. पतिप्पु.
  • 362. इन्दवॆळि - पि. इरा. पतिप्पु.
  • 363. तिण्मैयुळे तिण्मै - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु. पतिप्पु.तण्मैयुळे तिण्मै - पि. इरा. पतिप्पु.तिण्मैयुळे तण्मै - स. मु. क. पतिप्पु.
  • 364. तिरुविल्ऒळि - पि. इरा. तिरुविलॊळि ऎऩ्ऱुम् पाटम् - स. मु. क. अटिक्कुऱिप्पु.

திருவடிப் பெருமை // திருவடிப் பெருமை

No audios found!