திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवटिप् पॆरुमै
tiruvaṭip perumai
अरुट्पॆरुञ्सोति अटैवु
aruṭperuñsōti aṭaivu
Sixth Thirumurai

081. तोऴिक् कुरिमै किळत्तल्
tōḻik kurimai kiḷattal

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नयन्दनट नायकर्उऩ् नायकरे ऎऩिऩुम्
  नाटियमन् तिरङ्कळ्सिल कूटिउरै यिटवे
  वियन्दुमऱ्ऱैत् तेवर्ऎलाम् वरवुम्अवर् नेयम्
  विरुम्पाते इरुप्पतॆऩ्नी ऎऩ्किऩ्ऱाय् तोऴि
  वयन्दरुम्इन् तिरर्पिरमर् नारणर्का रणर्कळ्
  मऱ्ऱैयर्कळ् मऱ्ऱैयर्कळ् मऱ्ऱैयर्कळ् ऎवर्क्कुम्
  पयन्दकुटि अल्लटिनाऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  पतिनटञ्सॆय् अटिप्पणिक्के पतित्तकुटि अऱिये.
 • 2. नयन्दनट नायकर्उऩ् नायकरे ऎऩिऩुम्
  नङ्कैनिऩैक् कण्टिटवे नाटिमऱ्ऱैत् तलैवर्
  वियन्दुवरु किऩ्ऱतुकण् टुपसरिया तिङ्के
  मेल्नोक्कि इरुप्पतॆऩ्नी ऎऩ्किऩ्ऱाय् तोऴि
  वयन्दरुपार् मुतल्नात वरैयुळनाट् टवर्क्कुम्
  मऱ्ऱवरै नटत्तुकिऩ्ऱ मानाट्टार् तमक्कुम्
  पयन्दकुटि अल्लटिनाऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  पतिनटञ्सॆय् अटिप्पणिक्के पतित्तकुटि अऱिये.
 • 3. नयन्दनट नायकर्उऩ् नायकरे ऎऩिऩुम्
  नाटुम्मऱ्ऱैत् तलैवर्तमैक् कण्टपॊऴु तॆऩिऩुम्
  वियन्दवर्क्कोर् नल्लुरैयुम् सॊल्लाते तरुक्कि
  वीतियिले नटप्पतॆऩ्नी ऎऩ्किऩ्ऱाय् तोऴि
  वयन्दरुम्इव् वण्टपकि रण्टमट्टो नात
  वरैयोअप् पालुम्उळ मानाट्टार् तमक्कुम्
  पयन्दकुटि अल्लटिनाऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  पतिनटञ्सॆय् अटिप्पणिक्के पतित्तकुटि अऱिये.
 • 4. कटुङ्कुणत्तोर् पॆऱऱ्करिय नटत्तरसे निऩक्कुक्
  कणवर्ऎऩि ऩुम्पिऱरैक् कण्टपॊऴु तॆऩिऩुम्
  नटुङ्कुणत्ताल् निऩ्ऱुसिल नल्वार्त्तै पकराय्
  नङ्काय्ई तॆऩ्ऎऩनी नविल्किऩ्ऱाय् तोऴि
  ऒटुङ्कुपल तत्तुवर्क्कुम् तत्तुवरै नटत्तुम्
  उपयनिलैत् तलैवरुक्कुम् अवर्तलैवर् कळुक्कुम्
  नटुङ्कुटि अल्लटिनाऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  नटञ्सॆय्अटिप् पणिक्कॆऩ्ऱे नाट्टियनऱ् कुटिये.
 • 5. मटङ्कलन्दार् पॆऱऱ्करिय नटत्तरसे निऩक्कु
  मणवाळर् ऎऩिऩुम्उऩ्पाल् वार्त्तैमकिऴ्न् तुरैक्क
  इटङ्कलन्द मूर्त्तिकळ्ताम् वन्दाल्अङ् कवर्पाल्
  ऎण्णम्इला तिरुक्किऩ्ऱाय् ऎऩ्कॊल्ऎऩ्ऱाय् तोऴि
  मटङ्कुसम यत्तलैवर् मतत्तलैवर् इवर्क्कुम्
  वयङ्कुम्इवर्क् कुपकरिक्कुम् मात्तलैवर् कळुक्कुम्
  अटङ्कुकुटि अल्लटिनाऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  आटल्अटिप् पणिक्कॆऩ्ऱे अमैत्तकुटि अऱिये.
 • 6. अऱङ्कुलवु तोऴिइङ्के नीउरैत्त वार्त्तै
  अऱिवऱियार् वार्त्तैऎत ऩाल्ऎऩिल्इम् मॊऴिकेळ्
  उऱङ्कुवतुम् विऴिप्पतुम्पिऩ् उण्णुवतुम् इऱत्तल्
  उऱुवतुटऩ् पिऱत्तल्पल पॆऱुवतुमाय् उऴलुम्
  मऱङ्कुलवुम् अणुक्कळ्पलर् सॆय्तविर तत्ताल्
  मतत्तलैमै पतत्तलैमै वाय्त्तऩर्अङ् कवर्पाल्
  इऱङ्कलिलेऩ् पेसुतलाल् ऎऩ्पयऩो नटञ्सॆय्
  इऱैवर्अटिप् पुकऴ्पेसि इरुक्किऩ्ऱेऩ् याऩे.
 • 7. सिवमयमे वेऱिलैऎल् लाम्ऎऩनी ताऩे
  तेमॊऴियाय् पऱ्पलकाल् सॆप्पियिटक् केट्टेऩ्
  तवमयत्तार् पलसमयत् तलैवर्मतत् तलैवर्
  तत्तुवर्तत् तुवत्तलैवर् अवर्तलैवर् तलैवर्
  इवर्अवर्ऎऩ् ऱयल्वेऱु पिरित्तवर्पाल् वार्त्तै
  इयम्पुवतॆऩ् ऎऩ्ऱाय्ई तॆऩ्कॊल्ऎऩ्ऱाय् तोऴि
  नवमयम्नी उणर्न्दऱियाय् आतलिल्इव् वण्णम्
  नविऩ्ऱऩैनिऩ् ऐयमऱ नाऩ्पुकल्वेऩ् केळे.
 • 8. ऒळिऒऩ्ऱे अण्टपकि रण्टमॆलाम् विळङ्कि
  ओङ्कुकिऩ्ऱ तऩिअण्ट पकिरण्टङ् कळिलुम्
  वॆळिनिऩ्ऱ सरासरत्तुम् अकत्तिऩॊटु पुऱत्तुम्
  विळम्पुम्अकप् पुऱत्तिऩॊटु पुऱप्पुऱत्तुम् निऱैन्दे
  उळिनिऩ्ऱ इरुळ्नीक्कि इलङ्कुकिऩ्ऱ तऩ्मै
  उलकऱियुम् नीअऱिया तऩ्ऱुकण्टाय् तोऴि
  तळिनिऩ्ऱ ऒळिमयमे वेऱिलैऎल् लामुम्
  ताऩ्ऎऩवे ताकमङ्कळ् साऱ्ऱुतल्सत् तियमे.
 • 9. एऱ्ऱिटुवे ताकमङ्कळ् ऒळिमयमे ऎल्लाम्
  ऎऩ्ऱमॊऴि तऩैनिऩैत्ते इरविल्इरुट् टऱैयिल्
  साऱ्ऱिटुमण् पात्तिरत्तै मरवट्टिल् कळैक्कल्
  सट्टिकळै वेऱुपल सार्न्दकरु विकळैत्
  तेऱ्ऱमिकु तण्­रैस् सीवर्कळ्पऱ् पलरैस्
  सॆप्पियअव् विरुट्टऱैयिल् तऩित्तऩिसेर्त् तालुम्
  ऊऱ्ऱम्उऱुम् इरुळ्नीङ्कि ऒळिकाण्प तुळतो
  उळतेल्नी उरैत्तमॊऴि उळताकुम् तोऴि.
 • 10. परमतऩो टुलकुयिर्कळ् कऱ्पऩैये ऎल्लाम्
  पकर्सिवमे ऎऩउणर्न्दोम् आतलिऩाल् नामे
  पिरमम्ऎऩप् पिऱर्क्कुरैत्तुप् पॊङ्किवऴिन् ताङ्के
  पेसुकिऩ्ऱ पॆरियवर्तम् पॆरियमतम् पिटियेल्
  उरमिकुपेर् उलकुयिर्कळ् परमिवैका रियत्ताल्
  उळ्ळऩवे कारणत्ताल् उळ्ळऩइल् लऩवे
  तरमिकुपेर् अरुळ्ऒळियाल् सिवमयमे ऎल्लाम्
  ताम्ऎऩवे उणर्वतुसऩ् मार्क्कनॆऱि पिटिये.
 • 11. पिरमम्ऎऩ्ऱुम् सिवम्ऎऩ्ऱुम् पेसुकिऩ्ऱ निलैताऩ्
  पॆरुनिलैये इन्निलैयिल् पेतमुण्टो ऎऩवे
  तरम्अऱिय विऩवुकिऩ्ऱाय् तोऴिइतु केळ्नी
  समरससऩ् मार्क्कनिलै सार्तिऎऩिल् अऱिवाय्
  तिरमुऱवा यिऩुम्ऎल्लाम् आकिअल्ला ताकुम्
  तिरुवरुळाम् वॆळिविळङ्क विळङ्कुतऩिप् पॊरुळाम्
  सिरमुऱुम्ओर् पॊतुउण्मैस् सिवम्पिरम मुटिये
  तिकऴ्मऱैआ कमम्पुकलुम् तिऱऩ्इतुकण् टऱिये.
 • 12. इलङ्कुकिऩ्ऱ पॊतुउण्मै इरुन्दनिलै पुकल्ऎऩ्
  ऱियम्पुकिऩ्ऱाय् मटवाय्केळ् याऩ्अऱियुन् तरमो
  तुलङ्कुम्अतै उरैत्तिटवुम् केट्टिटवुम् पटुमो
  सॊल्अळवो पॊरुळ्अळवो तुऩ्ऩुम्अऱि वळवो
  विलङ्कुकिऩ्ऱ तत्तुवङ्कळ् अत्तऩैयुम् कटन्द
  मेऩिलैऎऩ् ऱन्दमॆलाम् विळम्पुकिऩ्ऱ तऩ्ऱि
  वलङ्कॊळुम्अम् मेऩिलैयिऩ् उण्मैऎतु ऎऩ्ऱाल्
  मवुऩञ्सा तिप्पतऩ्ऱि वाय्तिऱप्प तिलैये.
 • 13. वाय्तिऱवा मवुऩमते आकुम्ऎऩिल् तोऴि
  मवुऩसत्ति वॆळिएऴुम् परत्तपरत् तॊऴियुम्
  तूयपरा परम्अतुवे ऎऩ्ऱाल्अङ् कतुताऩ्
  तुलङ्कुनटु वॆळितऩिले कलन्दुकरै वतुकाण्
  मेयनटु वॆळिऎऩ्ऱाल् तऱ्परमाम् वॆळियिल्
  विरवियिटुम् तऱ्परमाम् वॆळिऎऩ्ऱाल् अतुवुम्
  आयपॆरु वॆळितऩिले अटङ्कुम्इतु मट्टे
  अळप्पतॊरु वाऱतऩ्मेल् अळप्पतरि तरिते.
 • 14. किळक्किऩ्ऱ मऱैअळवै आकमप्पे रळवै
  किळन्दिटुमॆय्स् सातऩमाम् अळवैअऱि वळवै
  विळक्कुम्इन्द अळवैकळैक् कॊण्टुनॆटुङ् कालम्
  मेलवर्कळ् अळन्दळन्दु मॆलिकिऩ्ऱार् आङ्के
  अळक्किऩ्ऱ करुविऎलाम् तेय्न्दिटक् कण्टारे
  अऩ्ऱिऒरु वाऱेऩुम् अळवुकण्टार् इलैये
  तुळक्कम्उऱु सिऱ्ऱऱिवाल् ऒरुवाऱॆऩ् ऱुरैत्तेऩ्
  सॊऩ्ऩवॆळि वरैयेऩुम् तुणिन्दळक्कप् पटुमो.

தோழிக் குரிமை கிளத்தல் // தோழிக் குரிமை கிளத்தல்

No audios found!