திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നറ്റായ് ചെവിലിക്കുക് കൂറല്‍
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
തോഴിക് കുരിമൈ കിളത്തല്‍
tōḻik kurimai kiḷattal
Sixth Thirumurai

080. തിരുവടിപ് പെരുമൈ
tiruvaṭip perumai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുവാളര്‍ കനകചപൈത് തിരുനടഞ്ചെയ് തരുള്‍വാര്‍
  തേവര്‍ചികാ മണിഎനക്കുത് തിരുമാലൈ കൊടുത്താര്‍
  ഉരുവാളര്‍ അരുവാകി ഒളിയാകി വെളിയായ്
  ഓങ്കുകിന്‍റാര്‍ എന്‍നുടൈയ ഉയിര്‍ത്തുണൈവര്‍ അവര്‍തം
  പെരുവായ്മൈത് തിറംചിറിതും പേചമുടി യാതേ
  പേചുവതാര്‍ മറൈകളെലാം കൂചുകിന്‍റ എന്‍റാല്‍
  തുരുവാമല്‍ ഇങ്കെനക്കുക് കിടൈത്തതൈഎന്‍ ചൊല്‍വേന്‍
  ചൊല്‍ലളവല്‍ ലാതചുകം തോന്‍റുവതെന്‍ തോഴി.
 • 2. അരുളാളര്‍ പൊറ്പൊതുവില്‍ അറ്പുതനാ ടകഞ്ചെയ്
  ആനന്ത വണ്‍ണര്‍എനൈ ആളുടൈയാര്‍ ചിറിയേന്‍
  തെരുളാത പരുവത്തേ തെരുട്ടിമണം പുരിന്ത
  ചീരാളര്‍ അവര്‍പെരുമൈത് തിറത്തൈഎവര്‍ പുകല്‍വാര്‍
  മരുളാത ആകമങ്കള്‍ മാമറൈകള്‍ എല്‍ലാം
  മരുണ്‍ടനവേ എന്‍നടിഎന്‍ മനവാക്കിന്‍ അളവോ
  ഇരുളാമൈ എന്‍റുറുമോ അന്‍റുചിറി തുരൈപ്പേന്‍
  എന്‍നവുംനാണ്‍ ഈര്‍പ്പതിതറ് കെന്‍പുരിവേന്‍ തോഴി.
 • 3. ചെംപവളത് തിരുമലൈയോ മാണിക്ക വിളക്കോ
  ചെഴുഞ്ചോതിത് തനിപ്പിഴംപോ ചെവ്വണ്‍ണത് തിരളോ
  അംപതുമത് തിരുവിളങ്കും അകലത്താന്‍ പിരമന്‍
  അരന്‍മുതലോര്‍ ഐവര്‍കളും അപ്പാല്‍നിന്‍ റോരും
  എംപരംഎന്‍ റെംപെരുമാന്‍ പുറവണ്‍ണം എതുവോ
  എന്‍പാരേല്‍ അകവണ്‍ണം യാര്‍ഉരൈക്ക വല്‍ലാര്‍
  തംപരംഎന്‍ റെന്‍നൈഅന്‍റു മണംപുരിന്താര്‍ കനക
  ചപൈനാതര്‍ അവര്‍പെരുമൈ ചാറ്റുവതെന്‍ തോഴി.
 • 4. തേവര്‍കളോ ചിത്തര്‍കളോ ചീവന്‍മുത്തര്‍ താമോ
  ചിറന്തമുനിത് തലൈവര്‍കളോ ചെംപൊരുള്‍കണ്‍ ടോരോ
  മൂവര്‍കളോ അറുവര്‍കളോ മുതറ്ചത്തി അവളോ
  മുന്‍നിയനം പെരുങ്കണവര്‍ തംഇയലൈ ഉണര്‍ന്തോര്‍
  യാവര്‍കളും അല്‍ലഎന്‍റാല്‍ യാന്‍ഉണര്‍ന്തു ചൊല്‍ല
  അമൈയുമോ ഒരുചിറിതും അമൈയാതു കണ്‍ടായ്
  ആവലൊടും അന്‍പര്‍തൊഴക് കനകചപൈ നടിപ്പാര്‍
  അവര്‍പെരുമൈ എവ്വിതത്തും അവര്‍അറിവാര്‍ തോഴി.
 • 5. പതിഉടൈയാര്‍ കനകചപാ പതിഎനുംപേര്‍ ഉടൈയാര്‍
  പണംപരിത്ത360 വരൈയര്‍എന്‍നൈ മണംപുരിന്ത കണവര്‍
  വിതിയുടൈയാര്‍ ഏത്തനിന്‍റ തുതിഉടൈയാര്‍ ഞാന
  വിളക്കനൈയ മെയ്ഉടൈയാര്‍ വെയ്യവിനൈ അറുത്ത
  മതിഉടൈയാര്‍ തമക്കരുളും വണ്‍കൈപെരി തുടൈയാര്‍
  മങ്കൈചിവ കാമവല്‍ലി മണവാളര്‍ മുടിമേല്‍
  നതിഉടൈയാര്‍ അവര്‍പെരുമൈ മറൈക്കുംഎട്ടാ തെന്‍റാല്‍
  നാന്‍ഉരൈക്ക മാട്ടുവനോ നവിലായ്എന്‍ തോഴി.
 • 6. വെടിത്തളിന്ത മുക്കനിയിന്‍ വടിത്തരചന്‍ തനിലേ
  വിരുംപുറനിന്‍ റോങ്കിയചെങ് കരുംപിരതം കലന്തു
  തടിത്തചെഴും പാറ്പെയ്തു കോറ്റേന്‍വിട് ടതനൈത്
  തനിത്തപരാ അമുതത്തില്‍ താന്‍കലന്തുണ്‍ ടാറ്പോല്‍
  ഇടിത്തിടിത്തെന്‍ ഉളമുഴുതും തിത്തിക്കും വാര്‍ത്തൈ
  ഇനിതുരൈത്തു മണംപുരിന്ത എന്‍നുയിര്‍നാ യകര്‍വാന്‍
  പൊടിത്തിരുമേ നിയര്‍നടനം പുരികിന്‍റാര്‍ അവര്‍തം
  പുകഴ്ഉരൈക്ക വല്‍ലേനോ അല്‍ലേന്‍കാണ്‍ തോഴി.
 • 7. തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിന്‍പത് തിരുഉരുക്കൊണ്‍ ടരുളാം
  തിരുനടഞ്ചെയ് തരുളുകിന്‍റ തിരുവടികള്‍ ഇരണ്‍ടും
  അരുച്ചിക്കും പേരന്‍പര്‍ അറിവിന്‍കണ്‍ അറിവായ്
  അവ്വറിവില്‍ വിളൈന്തചിവാ നന്തഅമു താകി
  ഉരുച്ചിക്കും പരനാതത് തലങ്കടന്തപ് പാറ്ചിത്
  തുരുവുകടന്‍ തിരുക്കുംഎന ഉണര്‍ന്തോര്‍ചൊല്‍ വാരേല്‍
  പെരുച്ചിത്തെല്‍ ലാംവല്‍ല നടരാജപ് പെരുമാന്‍
  പെരുമൈയൈയാം പേചുവതെന്‍ പേചായ്എന്‍ തോഴി.
 • 8. നാതവരൈ ചെന്‍റുമറൈ ഓര്‍അനന്തം കോടി
  നാടിഇളൈത് തിരുന്തനആ കമങ്കള്‍ പരനാത
  പോതവരൈ പോന്തുപല മുകങ്കൊണ്‍ടു തേടിപ്
  പുണര്‍പ്പറിയാ തിരുന്തനഎന്‍ ററിഞര്‍പുകല്‍ വാരേല്‍
  പാതവരൈ വെണ്‍­റു പടിന്തിലങ്കച് ചോതിപ്
  പടിവംഎടുത് തംപലത്തേ പരതനടം പുരിയും
  പോതവരൈക് കാണ്‍പതലാല്‍ അവര്‍പെരുമൈ എന്‍നാല്‍
  പുകലവച മാമോനീ പുകലായ്എന്‍ തോഴി.
 • 9. പരൈഇരുന്ത വെളിമുഴുതും പരവിഅപ്പാല്‍ പരൈയിന്‍
  പരമാകി അപ്പരത്തില്‍ പരംപരമായ് വിളങ്കിത്
  തിരൈകടന്ത തിരുവെളിയില്‍ ആനന്താ തീതത്
  തിരുനടഞ്ചെയ് യാതുചെയും തിരുവടികള്‍ എന്‍റേ
  പുരൈകടന്തോര്‍ പുകല്‍കിന്‍റാര്‍ കേട്കിന്‍റോം എന്‍റാല്‍
  പുണ്‍ണിയര്‍എന്‍ തനിത്തലൈവര്‍ പുനിതനട രാജര്‍
  വരൈകടന്ത തിരുത്തോള്‍മേല്‍ തിരുനീറ്റര്‍ അവര്‍തം
  വായ്മൈചൊല വല്‍ലേനോ അല്‍ലേന്‍കാണ്‍ തോഴി.
 • 10. ഏയ്പ്പന്തി വണ്‍ണര്‍എന്‍റും പടികവണ്‍ണര്‍ എന്‍റും
  ഇണൈയില്‍ഒളി ഉരുവര്‍എന്‍റും ഇയല്‍അരുവര്‍ എന്‍റും
  വായ്പ്പന്തല്‍ ഇടുതലന്‍റി ഉണ്‍മൈചൊല വല്‍ലാര്‍
  മണ്‍ണിടത്തും വിണ്‍ണിടത്തും മറ്റിടത്തും ഇലൈയേ
  കായ്പ്പന്ത മരംഎന്‍റു കണ്‍ടുചൊല്‍വ തന്‍റിക്
  കായ്ത്തവണ്‍ണം പൂത്തവണ്‍ണം കണ്‍ടുകൊള മാട്ടാത്
  തായ്പ്പന്ത ഉണര്‍വുടൈയേന്‍ യാനോചിറ് ചപൈയില്‍
  തനിമുതല്‍വര്‍ തിരുവണ്‍ണം ചാറ്റവല്‍ലേന്‍ തോഴി.
 • 11. കലൈക്കടലൈക് കടന്തമുനിക് കണങ്കളുംമും മലമാം
  കരിചകന്‍റ യോകികളും കണ്‍ടുകൊള മാട്ടാ
  തലൈക്കടലില്‍ തുരുംപാകി അലൈകിന്‍റാര്‍ മന്‍റുള്‍
  ആടുകിന്‍റാര്‍ എന്‍പതലാല്‍ അവര്‍വണ്‍ണം അതുവും
  നിലൈക്കുരിയ തിരുച്ചപൈയിന്‍ വണ്‍ണമുംഅച് ചപൈക്കണ്‍
  നിരുത്തത്തിന്‍ വണ്‍ണമുംഇന്‍ നീര്‍മൈയന എന്‍റേ
  മലൈക്കുനിറൈ കണ്‍ടാലും കാണവൊണാ തംമ
  വായ്പ്പതര്‍കള്‍ തൂറ്റുവതില്‍ വരുംപയന്‍എന്‍ തോഴി.
 • 12. ചിതമലരോ ചുകമലരും പരിമളിക്ക ഓങ്കും
  തിരുച്ചിറ്റം പലനടുവേ തിരുനടനം പുരിയും
  പതമലരോ പതമലരില്‍ പാതുകൈയോ അവൈയില്‍
  പടിന്തതിരുപ് പൊടിയോഅപ് പൊടിപടിന്ത പടിയോ
  ഇതമലരും അപ്പടിമേല്‍ ഇരുന്തവരോ അവര്‍പേര്‍
  ഇചൈത്തവരും കേട്ടവരും ഇലങ്കുമുത്തര്‍ എന്‍റാല്‍
  നിതമലരും നടരാജപ് പെരുമാന്‍എന്‍ കണവര്‍
  നിലൈഉരൈക്ക വല്‍ലാര്‍ആര്‍ നികഴ്ത്തായ്എന്‍ തോഴി.
 • 13. ചുത്തമുറ്റ ഐംപൂത വെളികരണ വെളിമേല്‍
  തുലങ്കുവെളി തുരിയവെളി ചുകവെളിയേ മുതലാം
  ഇത്തകൈയ വെളികളുള്‍ളേ എവ്വെളിയോ നടനം
  ഇയറ്റുവെളി എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍റാല്‍അവ് വെളിയില്‍
  നിത്തപരി പൂരണമായ് ആനന്ത മയമായ്
  നിരുത്തമിടും എംപെരുമാന്‍ നിപുണനട രായര്‍
  ചിത്തുരുവാം തിരുവടിയിന്‍ ഉണ്‍മൈവണ്‍ണം അറിന്തു
  ചെപ്പുവതാര്‍ എന്‍വചമോ ചെപ്പായ്എന്‍ തോഴി.
 • 14. കാറ്റുരുവോ കനല്‍ഉരുവോ കടവുള്‍ഉരു എന്‍പാര്‍
  കാറ്റുരുവും കനല്‍ഉരുവും കണ്‍ടുരൈപ്പീര്‍ എന്‍റാല്‍
  വേറ്റുരുവേ പുകല്‍വര്‍അതൈ വേറൊന്‍റാല്‍ മറുത്താല്‍
  വിഴിത്തുവിഴിത് തെംപോല്‍വാര്‍ മികവുംമരുള്‍ കിന്‍റാര്‍
  തോറ്റുംഅന്തത് തത്തുവമും തോറ്റാത്തത് തുവമും
  തുരിചാക അവൈകടന്ത ചുകചൊരുപം ആകി
  മാറ്റമനം ഉണര്‍വുചെല്‍ലാത് തലത്താടും പെരുമാന്‍
  വടിവുരൈക്ക വല്‍ലവരാര്‍ വഴുത്തായ്എന്‍ തോഴി.
 • 15. നാതമട്ടും ചെന്‍റനംമേല്‍ ചെല്‍ലവഴി അറിയേം
  നവിന്‍റപര വിന്തുമട്ടും നാടിനംമേല്‍ അറിയേം
  ഏതമിലാപ് പരനാത എല്‍ലൈമട്ടും ചെന്‍റേം
  ഇനിച്ചെല്‍ല വഴികാണേം ഇലങ്കുപെരുവെളിക്കേ
  ആതരവില്‍ ചെന്‍റനംമേല്‍ ചെല്‍ലവഴി തെരിയേം
  അംമംമ എന്‍റുമറൈ ആകമങ്കള്‍ എല്‍ലാം
  ഓതനിന്‍റ തിരുനടനപ് പെരുമാനാര്‍ വടിവിന്‍
  ഉണ്‍മൈചൊല വല്‍ലവരാര്‍ ഉരൈയാര്‍എന്‍ തോഴി.
 • 16. തോന്‍റുചത്തി പലകോടി അളവുചൊല ഒണ്‍ണാത്
  തോറ്റുചത്തി പലകോടിത് തൊകൈഉരൈക്ക മുടിയാ
  ചാന്‍റുലകം തോറ്റുവിക്കും ചത്തിപല കോടി
  തനൈവിളംപല്‍ ആകാഅച് ചത്തികളൈക് കൂട്ടി
  ഏന്‍റവകൈ വിടുക്കിന്‍റ ചത്തിപല കോടി
  ഇത്തനൈക്കും അതികാരി എന്‍കണവര്‍ എന്‍റാല്‍
  ആന്‍റമണി മന്‍റില്‍ഇന്‍പ വടിവാകി നടിക്കും
  അവര്‍പെരുമൈ എവര്‍ഉരൈപ്പാര്‍ അറിയായ്എന്‍ തോഴി.
 • 17. തോറ്റംഒന്‍റേ വടിവൊന്‍റു വണ്‍ണംഒന്‍റു വിളങ്കും
  ചോതിഒന്‍റു മറ്റതനില്‍ തുലങ്കുംഇയല്‍ ഒന്‍റു
  ആറ്റഅതില്‍ പരമായ അണുഒന്‍റു പകുതി
  അതുഒന്‍റു പകുതിക്കുള്‍ അമൈന്തകരു ഒന്‍റു
  ഏറ്റമിക്ക അക്കരുവുള്‍ ചത്തിഒന്‍റു ചത്തിക്
  കിറൈഒന്‍റാം ഇത്തനൈക്കും എന്‍കണവര്‍ അല്‍ലാല്‍
  ആറ്റമറ്റോര്‍ അതികാരി ഇല്‍ലൈയടി മന്‍റില്‍
  ആടുംഅവര്‍ പെരുന്തകൈമൈ യാര്‍ഉരൈപ്പാര്‍ തോഴി.
 • 18. ഒരുമൈപെറു തോറ്റംഒന്‍റു തത്തുവംപല്‍ വേറു
  ഒന്‍റിന്‍ഇയല്‍ ഒന്‍റിടത്തേ ഉറ്റിലഇങ് കിവറ്റൈ
  ഇരുമൈയിനും മുംമൈമുതല്‍ എഴുമൈയിനും കൂട്ടി
  ഇലങ്കിയചിറ് ചത്തിനടു ഇരണ്‍ടൊന്‍റെന്‍ നാത
  പെരുമൈപെറ്റു വിളങ്കഅതിന്‍ നടുഅരുള്‍നിന്‍ റിലങ്കപ്
  പെരിയഅരുള്‍ നടുനിന്‍റു തുരിയനടം പുരിയും
  അരുമൈഎവര്‍ കണ്‍ടുകൊള്‍വര്‍ അവര്‍പെരുമൈ അവരേ
  അറിയാരേ എന്‍നടിനീ അറൈന്തവണ്‍ണം തോഴി.
 • 19. പടൈത്തപടൈപ് പൊന്‍റതിലേ പരംഅതിറ്കാ രണമാം
  പകുതിഅതില്‍ പകുക്കിന്‍റ പണികള്‍പല പലവാം
  പുടൈത്തഅവൈ പുകുന്തുലവും പുരംഒന്‍റപ് പുരത്തില്‍
  പൂപതിഒന്‍ റവര്‍ക്കുണര്‍ത്തും പൂരണചിത് തൊന്‍റു
  മിടൈത്തഇവൈ എല്‍ലാഞ്ചിറ് റംപലത്തേ നടിക്കും
  മെന്‍പതത്തോര്‍ ചിറ്റിടത്തു വിളങ്കിനിലൈ പെറവേ
  അടൈത്തുമറ്റിങ് കിവൈക്കെല്‍ലാം അപ്പുറത്തേ നിറ്പാര്‍
  അവര്‍പെരുമൈ എവര്‍അറിവാര്‍ അറിയായ്നീ തോഴി.
 • 20. ചിരുട്ടിഒന്‍റു ചിറ്റണുവില്‍ ചിറിതതനില്‍ ചിറിതു
  ചിനൈത്തകര ണക്കരുഅച് ചിനൈക്കരുവില്‍ ചിറിതു
  വെരുട്ടിയമാന്‍ അംമാനില്‍ ചിറിതുമതി മതിയിന്‍
  മികച്ചിറിതു കാട്ടുകിന്‍റ വിയന്‍ചുടര്‍ഒന്‍ റതനില്‍
  തെരുട്ടുകിന്‍റ ചത്തിമികച് ചിറിതതനില്‍ കോടിത്
  തിറത്തിനില്‍ഓര്‍ ചിറിതാകും തിരുച്ചിറ്റം പലത്തേ
  അരുട്ടിറത്തിന്‍ നടിക്കിന്‍റ എന്‍നുടൈയ തലൈവര്‍
  അരുട്പെരുമൈ എവര്‍ഉരൈപ്പാര്‍ അറിയായ്എന്‍ തോഴി.
 • 21. നാന്‍മുകര്‍കള്‍ മികപ്പെരിയര്‍ ആങ്കവരില്‍ പെരിയര്‍
  നാരണര്‍കള്‍ മറ്റവരിന്‍361 നാടിന്‍മികപ് പെരിയര്‍
  വാന്‍മുകത്ത ഉരുത്തിരര്‍കള്‍ മറ്റവരില്‍ പെരിയര്‍
  മയേച്ചുരര്‍കള്‍ ചതാചിവര്‍കള്‍ മറ്റവരില്‍ പെരിയര്‍
  മീന്‍മുകത്ത വിന്തതനില്‍ പെരിതതനില്‍ നാതം
  മികപ്പെരിതു പരൈഅതനില്‍ മികപ്പെരിയള്‍ അവളിന്‍
  ആന്‍മുകത്തില്‍ പരംപരന്താന്‍ പെരിതതനില്‍ പെരിതായ്
  ആടുകിന്‍റ ചേവടിയാര്‍ അറിവാര്‍കാണ്‍ തോഴി.
 • 22. മണ്‍അനന്തങ് കോടിഅള വുടൈയതുനീര്‍ അതനില്‍
  വയങ്കിയനൂറ് റൊരുകോടി മേല്‍അതികം വന്‍നി
  എണ്‍ണിയആ യിരംഅയുതം കോടിയിന്‍മേല്‍ ഇലക്കം
  എണ്‍പത്തു നാന്‍കതിന്‍മേല്‍ അതികംവളി യൊടുവാന്‍
  വിണ്‍ണളവു മൂലമുയിര്‍ മാമായൈ കുടിലൈ
  വിന്തളവു ചൊലമുടിയാ തിന്തവകൈ എല്‍ലാം
  അണ്‍ണല്‍അടിച് ചിറുനകത്തില്‍ ചിറ്റകത്താം എന്‍റാല്‍
  അവര്‍പെരുമൈ എവര്‍ഉരൈപ്പാര്‍ അറിയായ്നീ തോഴി.
 • 23. മണ്‍ണാതി ഐംപൂത വകൈഇരണ്‍ടിന്‍ ഒന്‍റു
  വടിവുവണ്‍ണം ഇയറ്കൈഒരു വാലണുച്ചത് തിയലായ്ക്
  കണ്‍ണെന്‍നും ഉണര്‍ച്ചിചെലാക് കാട്ചിയവായ്ക് നിറ്പക്
  കരുതുംഅവൈക് കുട്പുറങ്കീഴ് മേറ്പക്കം നടുവില്‍
  നണ്‍ണിഒരു മൂന്‍റൈന്തു നാലൊടുമൂന്‍ റെട്ടായ്
  നവമാകി മൂലത്തിന്‍ നവിന്‍റചത്തിക് കെല്‍ലാം
  അണ്‍ണുറുംഓര്‍ ആതാര ചത്തികൊടുത് താടും
  അടിപ്പെരുമൈ യാര്‍അറിവാര്‍ അവര്‍അറിവാര്‍ തോഴി.
 • 24. മണ്‍പൂത മുതറ്ചത്തി വാല്‍അണുവില്‍ അണുവായ്
  മതിത്തഅതന്‍ ഉള്‍ഒളിയായ് അവ്വൊളിക്കുള്‍ ഒളിയായ്
  എണ്‍പൂതത് തവ്വൊളിക്കുള്‍ ഇലങ്കുവെളി യായ്അവ്
  വിയല്‍വെളിക്കുള്‍ ഒരുവെളിയായ് ഇരുന്തവെളി362 നടുവേ
  പണ്‍പൂത നടംപുരിയും പതപ്പെരുമൈ എവരും
  പകുത്തുണര മുടിയാതേല്‍ പതമലര്‍എന്‍ തലൈമേല്‍
  നണ്‍പൂറ വൈത്തരുളും നടരാജപ് പെരുമാന്‍
  നല്‍ലചെയല്‍ വല്‍ലപംആര്‍ ചൊല്‍ലുവര്‍കാണ്‍ തോഴി.
 • 25. വണ്‍കലപ്പില്‍ ചന്തിചെയും ചത്തിയുളേ ഒരുമൈ
  വയങ്കൊളിമാ ചത്തിഅത നുള്‍ഒരുകാ രണമാം
  വിണ്‍കരണ ചത്തിഅത നുള്‍തലൈമൈ യാക
  വിളങ്കുകുരുച് ചത്തിഅതിന്‍ മെയ്ംമൈവടി വാന
  എണ്‍കുണമാ ചത്തി ഇന്തച് ചത്തിതനക് കുള്‍ളേ
  ഇറൈയാകി അതുഅതുവായ് ഇലങ്കിനടം പുരിയും
  തണ്‍കരുണൈത് തിരുവടിയിന്‍ പെരുമൈഅറി വരിതേല്‍
  ചാമിതിരു മേനിയിന്‍ചീര്‍ ചാറ്റുവതെന്‍ തോഴി.
 • 26. പെരിയഎനപ് പുകല്‍കിന്‍റ പൂതവകൈ എല്‍ലാം
  പേചുകിന്‍റ പകുതിയിലേ വീചുകിന്‍റ ചിറുമൈ
  ഉരിയപെരും പകുതിയുംഅപ് പകുതിമുതല്‍ കുടിലൈ
  ഉളങ്കൊള്‍പരൈ മുതല്‍ചത്തി യോകമെലാം പൊതുവില്‍
  തുരിയനടം പുരികിന്‍റ ചോതിമലര്‍ത് താളില്‍
  തോന്‍റിയതോര്‍ ചിറ്റചൈവാല്‍ തോന്‍റുകിന്‍റ എന്‍റാല്‍
  അരിയപെരും പൊരുളാക നടിക്കിന്‍റ തലൈവര്‍
  അരുട്പെരുമൈ എന്‍അളവോ അറിയായ് എന്‍തോഴി.
 • 27. പൊന്‍വണ്‍ണപ് പൂതമുതല്‍ തന്‍മൈഉണ്‍മൈ അകത്തേ
  പൊറ്പുറമാക് കരുവിളക്കം പൊരുന്തവെണ്‍മൈ ചെംമൈ
  തന്‍വണ്‍ണപ് പചുമൈയൊടു കരുമൈകലപ് പാകും
  തന്‍മൈയിനില്‍ തന്‍മൈയതായ്ത് തനിത്തതറ്കോര്‍ മുതലായ്
  മനവണ്‍ണത് തൊളിഉരുവം ഉയിര്‍പ്പിനൊടു തോന്‍റ
  വാല്‍അണുക്കൂട് ടങ്കളൈഅവ് വകൈനിറുവി നടത്തും
  മിന്‍വണ്‍ണത് തിരുച്ചപൈയില്‍ ആടുകിന്‍റ പതത്തിന്‍
  മെയ്വണ്‍ണം പുകലുവതാര്‍ വിളംപായ്എന്‍ തോഴി.
 • 28. പൊറ്പുടൈയ ഐങ്കരുവുക് കാതാര കരണം
  പുകന്‍റഅറു കോടിഅവൈക് കാറിലക്കം അവറ്റുക്
  കറ്പുറുംഓര്‍ അറുപതിനാ യിരംഅവറ്റുക് കടൈയാ
  റായിരമാങ് കവറ്റുക്കോര്‍ അറുനൂറിങ് കിവൈക്കേ
  വിറ്പൊലിയും അറുപതുമറ് റിവൈക്കാറിങ് കിന്ത
  വിയന്‍കരണ ചത്തികളൈ വിരിത്തുവിളക് കുവതായ്ച്
  ചിറ്പരമായ് മണിമന്‍റില്‍ തിരുനടനം പുരിയും
  തിരുവടിയിന്‍ പെരുമൈഎവര്‍ ചെപ്പുവര്‍കാണ്‍ തോഴി.
 • 29. ഏറ്റമുറും ഐങ്കരുവുക് കാതാര കരണം
  എഴുകോടി ഈങ്കിവറ്റുക് കേഴ്ഇലക്കം ഇവൈക്കേ
  തോറ്റമുറും എഴുപതിനാ യിരമിവറ്റുക് കെഴുമൈ
  തുന്‍നിയനൂ റിവറ്റിനുക്കുച് ചൊല്‍ലും എഴുപതുതാന്‍
  ആറ്റലുറും ഇവൈതമക്കോര്‍ ഏഴാംഇക് കരണം
  അനൈത്തിനൈയും തനിത്തനിയേ തോറ്റിനിലൈ പൊരുത്തിച്
  ചാറ്റരിയ വടിവുവണ്‍ണം ചുവൈപ്പയന്‍ഉണ്‍ ടാക്കും
  ചാമിതിരു വടിപ്പെരുമൈ ചാറ്റുവതാര്‍ തോഴി.
 • 30. വിളങ്കിയഐങ് കരുച്ചത്തി ഓര്‍അനന്തങ് കരുവില്‍
  വിളൈകിന്‍റ ചത്തികള്‍ഓര്‍ അനന്തംവിളൈ വെല്‍ലാം
  വളംപെറവേ തരുകിന്‍റ ചത്തികള്‍ഓര്‍ അനന്തം
  മാണ്‍പടൈയത് തരുവിക്കും ചത്തികള്‍ഓര്‍ അനന്തം
  ഉളങ്കൊളനിന്‍ റതിട്ടിക്കും ചത്തികള്‍ഓര്‍ അനന്തം
  ഓങ്കിയഇച് ചത്തികളൈത് തനിത്തനിയേ ഇയക്കിത്
  തളങ്കൊളഈണ്‍ ടവ്വവറ്റിറ് കുട്പുറംനിന്‍ റൊളിരും
  ചാമിതിരു വടിപ്പെരുമൈ ചാറ്റുവതാര്‍ തോഴി.
 • 31. കാണികിന്‍റ ഐങ്കരുവിന്‍ വിത്തിന്‍ഇയല്‍ പലവും
  കരുതുറുംഅങ് കുരത്തിന്‍ഇയല്‍ പറ്പലവും അടിയിന്‍
  മാണുകിന്‍റ ഇയല്‍കള്‍പല പലപ്പലവും നടുവില്‍
  മന്‍നുംഇയല്‍ പലപലവും പലപ്പലവും മുടിയിന്‍
  പൂണുംഇയല്‍ അനന്തവകൈ പുരിന്തപല പലവും
  പൊരുന്തുവതായ് അവ്വവറ്റിന്‍ പുണര്‍ക്കൈയുന്താന്‍ ആകി
  ഏണുകിന്‍റ അവൈകളുക്കുട് പറ്റാമല്‍ നടിക്കും
  എഴിറ്കരുണൈപ് പതപ്പെരുമൈ ഇയംപുവതാര്‍ തോഴി.
 • 32. വിണ്‍ണിടത്തേ മുതന്‍മുപ്പൂ വിരിയഅതില്‍ ഒരുപൂ
  വായങ്കുചത്തിക് കൂട്ടത്താല്‍ വന്തനഓര്‍ അനന്തം
  പണ്‍ണുറുംഅത് തന്‍മൈയുളേ തിണ്‍മൈ363 ഒരുകോടി
  പലിത്തചത്തിക് കൂട്ടത്താല്‍ പണിത്തനഓര്‍ അനന്തം
  എണ്‍ണുറുംഇത് തിണ്‍മൈകളും ഇവറ്റിനതു വികറ്പം
  എല്‍ലാമും തനിത്തനിനിന്‍ റിലങ്കനിലൈ പുരിന്തേ
  വിണ്‍ണെന്‍നും പടിഅവറ്റില്‍ കലന്തുകല വാതു
  വിളൈയാടും അടിപ്പെരുമൈ വിളംപുവതാര്‍ തോഴി.
 • 33. വിണ്‍ണിടത്തേ മുതന്‍മുപ്പൂ വിരിയഅതില്‍ ഒരുപൂ
  വിരിയഅതിന്‍ മറ്റൊരുപൂ വിരിന്തിടഇവ് വൈംപൂക്
  കണ്‍ണിടത്തേ പിറിതൊരുപൂ കണ്‍മലര അതിലേ
  കട്ടവിഴ വേറൊരുപൂ വിട്ടഎഴു പൂവും
  പെണ്‍ണിടത്തേ നാന്‍കാകി ആണിടത്തേ മൂന്‍റായ്പ്
  പിരിവിലവായ്പ് പിരിവുളവായ്പ് പിറങ്കിയുടല്‍ കരണം
  നണ്‍ണിടത്തേര്‍ന്‍ തിയറ്റിഅതിന്‍ നടുനിന്‍റു വിളങ്കും
  നല്‍ലതിരു വടിപ്പെരുമൈ ചൊല്‍ലുവതാര്‍ തോഴി.
 • 34. വണ്‍പൂവില്‍ വടിവുപല വണ്‍ണങ്കള്‍ പലമേല്‍
  മതിക്കുംഇയല്‍ പലഒളിയിന്‍ വായ്മൈപല ഒളിക്കുള്‍
  നണ്‍പൂറും ചത്തിപല ചത്തികളുള്‍ വയങ്കും
  നാതങ്കള്‍ പലനാത നടുവണൈഓര്‍ കലൈയില്‍
  പണ്‍പായ നടങ്കള്‍പല പലപെയര്‍പ്പും കാട്ടും
  പതികള്‍പല ഇവൈക്കെല്‍ലാം പതിയാകിപ് പൊതുവില്‍
  കണ്‍പായ ഇവറ്റിനൊടു കലന്തുകല വാമല്‍
  കാണുകിന്‍റ തിരുവടിച്ചീര്‍ കഴറുവതാര്‍ തോഴി.
 • 35. ഓങ്കിയഐം പൂഇവൈക്കുള്‍ ഒന്‍റിന്‍ഒന്‍റു തിണ്‍മൈ
  ഉറ്റനമറ് റതുഅതുവും പറ്റുവന പറ്റത്
  താങ്കിയമാ ചത്തികളിന്‍ പെരുങ്കൂട്ടം കലൈയാത്
  തന്‍മൈപുരിന്‍ താങ്കാങ്കുത് തനിത്തനിനിന്‍ റിലങ്കിത്
  തേങ്കിയപോ തവൈകലൈയച് ചെയ്കൈപല പുരിന്തു
  തികഴ്ഒളിയായ് അരുള്‍വെളിയായ്ത് തിറവില്‍ഒളി364 വെളിയില്‍
  പാങ്കുറനേര്‍ വിളങ്കുകിന്‍റ തിരുവടിയിന്‍ പെരുമൈ
  പകുത്തുരൈത്തു വല്‍ലവരാര്‍ പകരായ്എന്‍ തോഴി.
 • 36. വിരിന്തിടുംഐങ് കരുവിനിലേ വിടയചത്തി അനന്ത
  വിതമുകങ്കൊണ്‍ ടിലകഅവൈ വികിതവികറ് പാകിപ്
  പിരിന്തിടുമാന്‍ ഇലക്കണങ്കള്‍ പലകോടി പിരിയാപ്
  പെരുഞ്ചത്തി ഇലക്കണങ്കള്‍ പറ്പലകോ ടികളായ്ത്
  തെരിന്തിടുനാ നിലക്കുള്‍ളേ ഇരുന്തുവെളിപ് പടവും
  ചെയ്കൈപല പുരികിന്‍റ തിറല്‍ഉടൈത്താ രകമേല്‍
  എരിന്തിടുതീ നടുവെളിക്കണ്‍ ഇരുന്തതിരു വടിയിന്‍
  എല്‍ലൈയൈയാര്‍ ചൊല്‍ലവല്‍ലാര്‍ ഇയംപായ്എന്‍ തോഴി.
 • 37. തോന്‍റിയഐങ് കരുവിനിലേ ചൊല്‍ലരുംഓര്‍ ഇയറ്കൈത്
  തുലങ്കുംഅതില്‍ പലകോടിക് കുലങ്കൊള്‍കുരുത് തുവികള്‍
  ആന്‍റുവിളങ് കിടുംഅവറ്റിന്‍ അചലൈപല കോടി
  അമൈന്തിടുംമറ് റവൈകളുളേ അമലൈകള്‍ ഓര്‍അനന്തം
  ഏന്‍റുനിറൈന്‍ തിടുംഅവറ്റിറ് കണിപ്പതനുക് കരിതായ്
  ഇലങ്കുപിര കാചികള്‍താം ഇരുന്തനമറ് റിവറ്റില്‍
  ഊന്‍റിയതാ രകചത്തി ഓങ്കുമതിന്‍ നടുവേ
  ഉറ്റതിരു വടിപ്പെരുമൈ ഉരൈപ്പവരാര്‍ തോഴി.
 • 38. ഉറൈന്തിടുംഐങ് കരുവിനിലേ ഉരുവചത്തി വികറ്പം
  ഉന്‍നുതറ്കും ഉണര്‍വതറ്കും ഒണ്‍ണാഎണ്‍ ണിലവേ
  നിറൈന്തഅവൈ തനിത്തനിയേ നികഴ്ന്തിലങ്ക അവൈക്കുള്‍
  നേര്‍മൈഒണ്‍മൈ ഉറുവിത്തന്‍ നേര്‍മൈഒണ്‍മൈ അകത്തേ
  കുറൈന്തിലവാം പലവേറു കുണങ്കള്‍ഉറപ് പുരിന്തു
  കുണങ്കളുളേ കുറികള്‍പല കൂട്ടുവിത്താങ് കമര്‍ന്തേ
  മറൈന്തമണം വെളിപ്പടുത്തും മലരടിയിന്‍ പെരുമൈ
  വകുത്തുരൈക്ക വല്‍ലവരാര്‍ വഴുത്തായ്എന്‍ തോഴി.
 • 39. ചൂഴ്ന്തിടുംഐങ് കരുവിനിലേ ചൊരുപചത്തി പേതം
  ചൊല്‍ലിനൊടു മനങ്കടന്ത എല്‍ലൈയിലാ തനവേ
  താഴ്ന്തിലവായ് അവൈഅവൈയും തനിത്തനിനിന്‍ റിലങ്കത്
  തകുംഅവൈക്കുള്‍ നവവിളക്കം തരിത്തന്ത വിളക്കം
  വാഴ്ന്തിടഓര്‍ ചത്തിനിലൈ വയങ്കിയുറപ് പുരിന്തു
  മതിക്കുംഅന്തച് ചത്തിതനില്‍ മന്‍നുചത്തര്‍ ആകി
  ആഴ്ന്തിടുംഓര്‍ പരംപരത്തൈ അചൈത്തുനിന്‍റു നടിക്കും
  അടിപ്പെരുമൈ ഉരൈപ്പവരാര്‍ അറിയായ്എന്‍ തോഴി.
 • 40. പചുനിറത്ത ഐങ്കരുവില്‍ പകര്‍ന്തചുവൈത് തന്‍മൈ
  പറ്പലകോ ടികളാംഅവ് വുറ്പവചത് തികളില്‍
  വചുനിറത്ത വിവിതനവ ചത്തിപല കോടി
  വയങ്കുംഅവൈക് കുള്‍ആതി വയങ്കുവള്‍അവ് വാതി
  തചനിറത്ത വാകഅതില്‍ തനിത്തനിഓങ് കാരി
  ചാര്‍ന്തിടുവള്‍ അവള്‍അകത്തേ തനിപ്പരൈചാര്‍ന്‍ തിടുവള്‍
  തിചൈനിറത്തപ് പരൈനടുവില്‍ തിരുനടനം പുരിയും
  തിരുവടിയിന്‍ പെരുവടിയൈച് ചെപ്പുവതാര്‍ തോഴി.
 • 41. പൂത്തചുടര്‍പ് പൂഅകത്തേ പുറത്തേചൂഴ് ഇടത്തേ
  പൂത്തുമികക് കായ്ത്തുമതി അമുതൊഴുകപ് പഴുത്തു
  മാത്തകൈയ പെരുഞ്ജോതി മണിമന്‍റുള്‍ വിളങ്കും
  വണ്‍ണംഒരു ചിറിതറിയ മാട്ടാമല്‍ മറൈകള്‍
  ഏത്തുവതും ഏറുവതും ഇറങ്കുവതും ആകി
  ഇരുക്കിന്‍റ എന്‍റുണര്‍ന്തോര്‍ ഇയംപിടില്‍ഇച് ചിറിയേന്‍
  തോത്തിരഞ്ചെയ് തംമൈകണ്‍ടു മകിഴ്ന്തിടഅം മന്‍റില്‍
  തുലങ്കുംഅടിപ് പെരുമൈയൈഎന്‍ ചൊല്‍ലുവതു തോഴി.
 • 42. വളംപെറുവിന്‍ അണുക്കുള്‍ളേഒരു മതിഇരവി അഴലായ്
  വയങ്കിയതാ രകൈയായ്ഇവ് വകൈഅനൈത്തും തോറ്റും
  തളംപെറുചിറ് ചൊലിതപരാ ചത്തിമയം ആകിത്
  തനിത്തചത്തി മാന്‍ആകിത് തത്തുവംഎല്‍ ലാംപോയ്
  ഉളംപുകുത മണിമന്‍റില്‍ തിരുനടംചെയ് തരുളും
  ഒരുതലൈവന്‍ ചേവടിച്ചിര്‍ ഉരൈപ്പവര്‍എവ് വുലകില്‍
  അളന്തറിയും എനമറൈകള്‍ അരറ്റുംഎനില്‍ ചിറിയ
  അടിച്ചിയുരൈത് തിടപ്പടുമോ അറിയായ്എന്‍ തോഴി.
 • 43. പരവിയഐങ് കരുവിനിലേ പരുവചത്തി വയത്തേ
  പരൈഅതിട്ടിത് തിടനാത വിന്തുമയക് കത്തേ
  വിരവിയതത് തുവഅണുക്കള്‍ ഒന്‍റോടൊന്‍ റായ്ഒന്‍റി
  വിളങ്കഅവറ് റടിനടുവീ റിവറ്റിനില്‍മൂ വിതമായ്
  ഉരവിയലുറ് റുയിര്‍ഇയക്കി അറിവൈഅറി വിത്തേ
  ഓങ്കുതിരു അംപലത്തില്‍ ഒളിനടനം പുരിയും
  തരവിയലിറ് റിതുഎനയാര്‍ തെരിന്തുരൈപ്പാര്‍ ചിറിയ
  തമിയള്‍ഉരൈത് തിടുന്തരമോ ചാറ്റായ്എന്‍ തോഴി.
 • 44. ചോതിമലൈ ഒരുതലൈയില്‍ ചോതിവടി വാകിച്
  ചൂഴ്ന്തമറ്റോര്‍ തലൈഞാന ചൊരൂപമയ മാകി
  ഓതിയവേ റൊരുതലൈയില്‍ ഉപയവണ്‍ണം ആകി
  ഉരൈത്തിടുംഐങ് കരുവകൈക്കോര്‍ മുപ്പൊരുളും ഉതവി
  ആതിനടു അന്തംഇലാ ആനന്ത ഉരുവായ്
  അംപലത്തേ ആടുകിന്‍റ അടിഇണൈയിന്‍ പെരുമൈ
  വേതിയനും തിരുമാലും ഉരുത്തിരളും അറിയാര്‍
  വിളൈവറിയേന്‍ അറിവേനോ വിളംപായ്എന്‍ തോഴി.
 • 45. പൂഒന്‍റേ മുപ്പൂഐം പൂഎഴുപൂ നവമാം
  പൂഇരുപത് തൈഐംപൂവായ്പ് പൂത്തുമലര്‍ന്‍ തിടവും
  നാന്‍ഒന്‍റു മണംവേറു വണംവേറു വേറാ
  നണ്‍ണിവിളങ് കുറവുംഅതിന്‍ നറ്പയന്‍മാത് തിരൈയില്‍
  മേവൊന്‍റാ ഇരുപ്പഅതിന്‍ നടുനിന്‍റു ഞാന
  വിയന്‍നടനം പുരികിന്‍റ വിരൈമലര്‍ച്ചേ വടിയിന്‍
  പാഒന്‍റു പെരുന്തകൈമൈ ഉരൈപ്പവര്‍ആര്‍ ചിറിയേന്‍
  പകര്‍ന്തിടവല്‍ ലുനള്‍ അല്‍ലേന്‍ പാരായ്എന്‍ തോഴി.

  • 360. പണംപുരിന്ത - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.
  • 361. മറ്റവര്‍കള്‍ - ച. മു. ക. പതിപ്പു.
  • 362. ഇന്തവെളി - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.
  • 363. തിണ്‍മൈയുളേ തിണ്‍മൈ - മുതറ്പതിപ്പു, പൊ. ചു. പതിപ്പു.തണ്‍മൈയുളേ തിണ്‍മൈ - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.തിണ്‍മൈയുളേ തണ്‍മൈ - ച. മു. ക. പതിപ്പു.
  • 364. തിരുവില്‍ഒളി - പി. ഇരാ. തിരുവിലൊളി എന്‍റും പാടം - ച. മു. ക. അടിക്കുറിപ്പു.

திருவடிப் பெருமை // திருவடிப் பெருமை

No audios found!