திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തലൈവി വരുന്തല്‍
talaivi varuntal
തിരുവടിപ് പെരുമൈ
tiruvaṭip perumai
Sixth Thirumurai

079. നറ്റായ് ചെവിലിക്കുക് കൂറല്‍
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉണര്‍ന്തവര്‍ തമക്കും ഉണര്‍വരി യാന്‍എന്‍
  ഉള്‍ളകത് തമര്‍ന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  അണിന്തനന്‍ എനക്കേ അരുണ്‍മണ മാലൈ
  അതിചയം അതിചയം എന്‍റാള്‍
  തുണിന്തുനാന്‍ തനിത്ത പോതുവന്‍ തെന്‍കൈ
  തൊട്ടനന്‍ പിടിത്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  പുണര്‍ന്തനന്‍ കലന്താന്‍ എന്‍റുളേ കളിത്തുപ്
  പൊങ്കിനാള്‍ നാന്‍പെറ്റ പൊന്‍നേ.
 • 2. തനിപ്പെരും പതിയേ എന്‍പതി ആകത്
  തവംഎതു പുരിന്തതോ എന്‍റാള്‍
  അനിത്തനീത് തെനൈത്താന്‍ അന്‍പിനാല്‍ അണൈത്താന്‍
  അതിചയം അതിചയം എന്‍റാള്‍
  ഇനിത്തുയര്‍ ചിറിതും അടൈന്തിടേന്‍ എന്‍റാള്‍
  എനക്കിണൈ യാര്‍കൊലോ എന്‍റാള്‍
  ചനിപ്പിറപ് പറുത്തേന്‍ എന്‍റുളേ കളിപ്പുത്
  തതുംപിനാള്‍ നാന്‍പെറ്റ തനിയേ.
 • 3. പുണ്‍ണിയ പതിയൈപ് പുണര്‍ന്തനന്‍ നാന്‍ചെയ്
  പുണ്‍ണിയം പുകല്‍അരി തെന്‍റാള്‍
  തണ്‍ണിയ മതിയിന്‍ അമുതെനക് കളിത്ത
  തയവൈനാന്‍ മറപ്പനോ എന്‍റാള്‍
  എണ്‍ണിയ അനൈത്തും ഈന്തരുള്‍ കിന്‍റാന്‍
  എന്‍നൈയോ എന്‍നൈയോ എന്‍റാള്‍
  അണ്‍ണിയ പേരാ നന്തമേ വടിവം
  ആയിനാള്‍ നാന്‍പെറ്റ അണങ്കേ.
 • 4. ചത്തിയ ഞാന ചപാപതി എനക്കേ
  തനിപ്പതി ആയിനാന്‍ എന്‍റാള്‍
  നിത്തിയ വാഴ്വു പെറ്റുനാന്‍ ഇന്‍പ
  നിലൈതനില്‍ നിറൈന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  പിത്തിയല്‍ ഉലകീര്‍ കാണ്‍മിനോ ചിത്തിപ്
  പേറെലാം എന്‍വചത് തെന്‍റാള്‍
  എത്തിചൈ യീരും ഒത്തിവണ്‍ വരുക
  എന്‍റനള്‍ എനതുമെല്‍ ലിയലേ.
 • 5. തിരുമണിപ് പൊതുവില്‍ ഒരുപെരും പതിഎന്‍
  ചിന്തൈയില്‍ കലന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  പെരുമൈയില്‍ ചിറന്തേന്‍ എന്‍പെരുന്‍ തവത്തൈപ്
  പേചുതല്‍ അരിതരി തെന്‍റാള്‍
  ഇരുമൈയും എന്‍പോല്‍ ഒരുമൈയില്‍ പെറ്റാര്‍
  യാണ്‍ടുളര്‍ യാണ്‍ടുളര്‍ എന്‍റാള്‍
  മരുമലര്‍ മുകത്തേ ഇളനകൈ തുളുംപ
  വയങ്കിനാള്‍ നാന്‍പെറ്റ മകളേ.
 • 6. വള്‍ളലൈപ് പുണര്‍ന്തേന്‍ അംമവോ ഇതുതാന്‍
  മാലൈയോ കാലൈയോ എന്‍റാള്‍
  എള്‍ളലൈത് തവിര്‍ന്തേന്‍ ഉലകെലാം എനക്കേ
  ഏവല്‍ചെയ് കിന്‍റന എന്‍റാള്‍
  തെള്‍ളമു തരുന്തി അഴിവിലാ ഉടംപും
  ചിത്തിയും പെറ്റനന്‍ എന്‍റാള്‍
  തുള്‍ളിയ മടവീര്‍ കാണ്‍മിനോ എന്‍റാള്‍
  ചോര്‍വിലാള്‍ നാന്‍പെറ്റ ചുതൈയേ.
 • 7. കനകമാ മന്‍റില്‍ നടംപുരി പതങ്കള്‍
  കണ്‍ടനന്‍ കണ്‍ടനന്‍ എന്‍റാള്‍
  അനകചിറ് ചപൈയില്‍ ഒരുപെരും പതിഎന്‍
  അന്‍പിലേ കലന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  തിനകര ചോമാക് കിനിഎലാം എനക്കേ
  ചെയല്‍ചെയത് തന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  തനകരത് തെനൈത്താന്‍ തഴുവിനാന്‍ എന്‍റാള്‍
  തവത്തിനാല്‍ പെറ്റനം തനിയേ.
 • 8. കൊടിപ്പെരു മണിപ്പൊറ് കോയില്‍എന്‍ ഉളമാക്
  കൊണ്‍ടുവന്‍ തമര്‍ന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  കടിപ്പുതു മലര്‍പ്പൂങ് കണ്‍ണിവേയ്ന്‍ തെനൈത്താന്‍
  കടിമണം പുരിന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  ഒടിപ്പറ എല്‍ലാം വല്‍ലതോര്‍ ചിത്താം
  ഒളിഎനക് കളിത്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  ഇടിപ്പൊടു നൊടിത്തീര്‍ കാണ്‍മിനോ എന്‍റാള്‍
  എന്‍തവത് തിയന്‍റമെല്‍ ലിയലേ.
 • 9. വാഴിമാ മണിമന്‍ റിറൈവനേ എനക്കു
  മാലൈവന്‍ തണിന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  ഊഴിതോ റൂഴി ഉലവിനും അഴിയാ
  ഉടംപെനക് കളിത്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  ആഴിചൂഴ് ഉലകോ ടണ്‍ടങ്കള്‍ അനൈത്തും
  അളിക്കഎന്‍ റരുളിനാന്‍ എന്‍റാള്‍
  ഏഴിയന്‍ മാട മിചൈയുറ വൈത്താന്‍
  എന്‍റനള്‍ എനതുമെല്‍ ലിയലേ.
 • 10. ഏലുനന്‍ മണിമാ മന്‍റരുട് ചോതി
  എന്‍നുളത് തമര്‍ന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  പാലുംഇന്‍ ചുവൈയും പോന്‍റെന താവി
  പറ്റിനന്‍ കലന്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  ചാലുംഎവ് വുലകും തഴൈക്കഎന്‍ തനക്കേ
  ചത്തിയൈ അളിത്തനന്‍ എന്‍റാള്‍
  മേലുംഎക് കാലും അഴിവിലേന്‍ എന്‍റാള്‍
  മികുകളിപ് പുറ്റനള്‍ വിയന്തേ.

நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல் // நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்

No audios found!