திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पत नम्पुऱु
pata nampuṟu
सत्तिय वार्त्तै
sattiya vārttai
Sixth Thirumurai

147. अऩुपव मालै
aṉupava mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अम्पलत्ते तिरुनटञ्सॆय् अटिमलर्ऎऩ् मुटिमेल्
  अणिन्दुकॊण्टेऩ् अऩ्पॊटुम्ऎऩ् आरुयिर्क्कुम् अणिन्देऩ्
  ऎम्परत्ते मणक्कुम्अन्द मलर्मणत्तैत् तोऴि
  ऎऩ्उरैप्पेऩ् उरैक्कऎऩ्ऱाल् ऎऩ्ऩळवऩ् ऱतुवे
  वम्पिसैत्तेऩ् अऩ्ऱटिनी ऎऩ्अरुके इरुन्दुऩ्
  मणिनासि अटैप्पतऩैत् तिऱन्दुमुकन् तऱिकाण्
  नम्पुऱुपार् मुतल्नात वरैयुळनाट् टवरुम्
  नऩ्कुमुकन् तऩर्वियन्दार् नऩ्मणम्ई तॆऩवे.
 • 2. कण्उऱङ्केऩ् उऱङ्किऩुम्ऎऩ् कणवरॊटु कलक्कुम्
  कऩवेकण् टुळमकिऴ्वेऩ् कऩवॊऩ्ऱो नऩवुम्
  ऎण्अटङ्काप् पॆरुञ्जोति ऎऩ्इऱैवर् ऎऩैये
  इणैन्दिरवु पकल्काणा तिऩ्पुऱस्सॆय् किऩ्ऱार्
  मण्उऱङ्कुम् मलैउऱङ्कुम् वळैकटलुम् उऱङ्कुम्
  मऱ्ऱुळऎल् लाम्उऱङ्कुम् मानिलत्ते नमतु
  पॆण्उऱङ्काळ् ऎऩत्तायर् पेसिमकिऴ् किऩ्ऱार्
  पॆण्कळ्ऎलाम् कूसुकिऩ्ऱार् पॆरुन्दवञ्सॆय् किलरे.
 • 3. ऎल्लाञ्सॆय् वल्लतुरै ऎऩ्ऩैमणम् पुरिन्दार्
  ऎव्वुलकिल् यार्ऎऩक्किङ् कीटुरैनी तोऴी
  नल्लाय्मीक् कोळुटैयार् इन्दिरर्मा मुऩिवर्
  नाऩ्मुकर्ना रणर्ऎल्लाम् वाऩ्मुकराय् निऩ्ऱे
  पल्लारिल् इवळ्पुरिन्द पॆरुन्दवत्तै नम्माल्
  पकर्वरितॆऩ् किऩ्ऱार्सिऱ् पतियिल्नटम् पुरियुम्
  वल्लाऩै मणन्दिटवुम् पॆऱ्ऱऩळ्इङ् किवळे
  वल्लाळ्ऎऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱार् नल्लार्कळ् पलरे.
 • 4. इस्सैऎलाम् वल्लतुरै ऎऩ्ऩैमणम् पुरिन्दार्
  याऩ्सॆय्तवम् यार्सॆय्तार् इतुकेळ्ऎऩ् तोऴि
  ऎस्समयत् तेवरैयुम् सिऱ्ऱुरुम्पॆऩ् ऱेऩुम्
  ऎण्णुवऩो पुण्णियरै ऎण्णुमऩत् ताले
  पिस्सिऎऩ निऩैत्तालुम् निऩैयटिनी अवरैप्
  पिरिवेऩो पिरिवॆऩ्ऱु पेसुकिऩुम् तरियेऩ्
  विस्सैनटम् कण्टेऩ्नाऩ् नटङ्कण्टाल् पेयुम्
  विटत्तुणिया तॆऩ्पर्कळ्ऎऩ् विळैवुरैप्प तॆऩ्ऩे.
 • 5. वञ्समिलात् तलैवरुक्के मालैमकिऴ्न् तणिन्देऩ्
  मऱैकळुटऩ् आकमङ्कळ् वकुत्तुवकुत् तुरैक्कुम्
  ऎञ्सलुऱा वाऴ्वऩैत्तुम् ऎऩ्ऩुटैय वाऴ्वे
  ऎऱ्ऱोनाऩ् पुरिन्दतवम् सऱ्ऱेनी उरैयाय्
  अञ्सुमुकम् काट्टियऎऩ् तायर्ऎलाम् ऎऩक्के
  आऱुमुकम् काट्टिमिक वीऱुपटैक् किऩ्ऱार्
  पञ्सटिप्पा वैयर्ऎल्लाम् विञ्सटिप्पाल् इरुन्दे
  परवुकिऩ्ऱार् तोऴिऎऩ्ऱऩ् उऱवुमिक विऴैन्दे.
 • 6. अऩ्ऩम्उण अऴैक्किऩ्ऱाय् तोऴिइङ्के नाऩ्ताऩ्
  अम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱ अण्णल्अटि मलर्त्तेऩ्
  उऩ्ऩैनिऩैत् तुण्टेऩ्ऎऩ् उळ्ळकत्ते वाऴुम्
  ऒरुतलैमैप् पॆरुन्दलैव रुटैयअरुट् पुकऴाम्
  इऩ्ऩमुतिल् ऎऩ्ऩुटैअऩ् पॆऩ्ऩुम्नऱुङ् कऩियिऩ्
  इरतमुम्ऎऩ् तऩिक्कणवर् उरुक्काट्सि ऎऩुम्ओर्
  कऩ्ऩल्उळे तऩित्तॆटुत्त तेम्पाकुम् कलन्दे
  कळित्तुण्टेऩ् पसिसिऱितुम् कण्टिलऩ्उळ् ळकत्ते.
 • 7. पॊतुनटञ्सॆय् तुरैमुकत्ते तळतळऎऩ् ऱॊळिरुम्
  पुऩ्ऩकैये ऒरुकोटिप् पॊऩ्पॆऱुम्ऎऩ् ऱुरैप्पार्
  इतुवरैयो पलकोटि ऎऩ्ऩिऩुम्ओर् अळवो
  ऎण्इऱन्द अण्टवकै ऎत्तऩैको टिकळुम्
  सतुमऱैसॊल् अण्टवकै तऩित्तऩिये नटत्तुम्
  सत्तर्कळुम् सत्तिकळुम् सऱ्ऱेऩुम् पॆऱुमो
  तुतिपॆऱुम्अत् तिरुवाळर् पुऩ्ऩकैयै निऩैक्कुन्
  तोऱुम्मऩम् ऊऱुकिऩ्ऱ सुकअमुतम् पॆऱुमे.
 • 8. कण्कलन्द कणवर्ऎऩैक् कैकलन्द तरुणम्
  कण्टऱियेऩ् ऎऩ्ऩैयुम्ऎऩ् करणङ्कळ् तऩैयुम्
  ऎण्कलन्द पोकम्ऎलाम् सिवपोकम् तऩिल्ओर्
  इऱैअळवॆऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱ मऱैअळविऩ् ऱऱिन्देऩ्
  विण्कलन्द तिरुवाळर् उयिर्कलन्द तरुणम्
  विऩैत्तुयर्तीर्न् तटैन्दसुकम् निऩैत्तिटुन्दो ऱॆल्लाम्
  उण्कलन्द आऩन्दप् पॆरुम्पोकम् अप्पो
  तुऱ्ऱतॆऩ ऎऩैविऴुङ्कक् कऱ्ऱतुकाण् तोऴि.
 • 9. माटमिसै ओङ्कुनिला मण्टपत्ते ऎऩतु
  मणवाळर् कॊटुत्ततिरु अरुळमुतम् मकिऴ्न्दे
  एटविऴ्पूङ् कुऴलाय्नाऩ् उण्टतॊरु तरुणम्
  ऎऩ्ऩैअऱिन् तिलऩ्उलकम् तऩ्ऩैयुम्नाऩ् अऱियेऩ्
  तेटऱिय नऱुम्पालुम् तेम्पाकुम् नॆय्युम्
  तेऩुम्ऒक्कक् कलन्दतॆऩस् सॆप्पिऩुम्सा लाते
  ईटऱियास् सुवैपुकल ऎऩ्ऩाले मुटिया
  तॆऩ्ऩटियो अव्वमुतम् पॊऩ्ऩटिताऩ् निकरे.
 • 10. कऱ्पूरम् मणक्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩुटम्पु मुऴुतुम्
  कणवर्तिरु मेऩियिले कलन्दमणम् अतुताऩ्
  इऱ्पूत मणम्पोले मऱैवतऩ्ऱु कण्टाय्
  इयऱ्कैमणम् तुरियनिऱै इऱैवटिवत् तुळते
  पॊऱ्पूवुम् नऱुमणमुम् कण्टऱियार् उलकर्
  पुण्णियऩार् तिरुवटिविल् नण्णियवा ऱतुवे
  नऱ्पूति अणिन्दतिरु वटिवुमुऱ्ऱुम् तोऴि
  नाऩ्कण्टेऩ् नाऩ्पुणर्न्देऩ् नाऩ्अतुआ ऩेऩे.
 • 11. मऩ्ऩुतिरुस् सपैनटुवे वयङ्कुनटम् पुरियुम्
  मणवाळर् तिरुमेऩि वण्णङ्कण् टुवन्देऩ्
  ऎऩ्ऩटिइत् तिरुमेऩि इरुन्दवण्णम् तोऴि
  ऎऩ्पुकल्वेऩ् मतिइरवि इलङ्कुम्अङ्कि उटऩे
  मिऩ्ऩुम्ऒऩ्ऱाय्क् कूटियवै ऎण्कटन्द कोटि
  विळङ्कुम्वण्णम् ऎऩ्ऱुरैक्को उरैक्किऩुम्सा लाते
  अऩ्ऩवण्णम् मऱैमुटिवुम् अऱैवरिते अन्द
  अरुम्पॆरुञ्सो तियिऩ्वण्णम् यार्उरैप्पर् अन्दो.
 • 12. कळ्ळुण्टाळ् ऎऩप्पुकऩ्ऱार् कऩकसपै नटुवे
  कण्टतुण्टु सिऱ्सपैयिल् उण्टतुम्उण् टटिनाऩ्
  ऎळ्ळुण्ट पलविटयत् तिऱङ्कुङ्कळ् अऩ्ऱे
  ऎऩ्ऱुम्इऱ वानिलैयिल् इरुत्तुङ्कळ् उलकर्
  उळ्ळुण्ट पोतुमयक् कुऱ्ऱिटुङ्कळ् अलवे
  उळ्ळमयक् कऩैत्तिऩैयुम् ऒऴित्तिटुङ्कळ् मटवाय्
  अळ्ळुण्ट पिऱरुम्ऎऩै अटुत्तटुत्तुक् कण्टाल्
  अऱिवुतरुम् अवर्क्कुम्इङ्के याऩ्उण्ट कळ्ळे.
 • 13. कारिकैनी ऎऩ्ऩुटऩे काणवरु वायो
  कऩकसपै नटुनिऩ्ऱ कणवर्वटि वऴकै
  एरिकवात् तिरुवटिवै ऎण्णमुटि यातेल्
  इयम्पमुटिन् तिटुमोनाम् ऎऴुतमुटिन् तिटुमो
  पेरिकवा मऱैकळुटऩ् आकमङ्कळ् ऎल्लाम्
  पिऩ्ऩतुमुऩ् मुऩ्ऩतुपिऩ् पिऩ्मुऩ्ऩा मयङ्किप्
  पारिकवा तिऩ्ऱळवुम् मिकऎऴुति ऎऴुतिप्
  पार्क्किऩ्ऱ मुटिवॊऩ्ऱुम् पार्त्तनिलै अम्मा.
 • 14. कण्णाऱु367 पटुम्ऎऩनाऩ् अञ्सुकिऩ्ऱेऩ् पलकाल्
  कणवर्तिरु वटिवऴकैक् कण्टुकण्टु कळिक्किल्
  ऎण्णाऎऩ् आसैवॆळ्ळम् ऎऩ्सॊल्वऴि केळा
  तॆऩैईर्त्तुक् कॊण्टुसपैक् केकुकिऩ्ऱ तन्दो
  पॆण्णासै पॆरितॆऩ्पर् विण्णाळुम् अवर्क्कुम्
  पॆण्णासै पॆरितलकाण् आणासै पॆरिते
  उण्णाटिप् पऱ्पलकाल् कण्णाऱु कऴिक्कल्
  उऱुकिऩ्ऱेऩ् तोऴिनिऩ्ऩाल् पॆऱुकिऩ्ऱ पटिये.
 • 15. कऱ्पूरम् कॊणर्न्दिटुक तऩित्तोऴि ऎऩतु
  कणवर्वरु तरुणम्इतु कण्णाऱु कऴिप्पाम्
  ऎऱ्पूत निलैअवर्तम् तिरुवटित्ता मरैक्कीऴ्
  इरुप्पतटि कीऴिरुप्प तॆऩ्ऱुनिऩै येल्काण्
  पऱ्पूत निलैकटन्दु नातनिलैक् कप्पाल्
  परनात निलैअतऩ्मेल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तऱिनी
  इऱ्पूवै अव्वटिक्कुक् कण्णाऱु कऴित्ताल्
  ऎव्वुलकत् तॆव्वुयिर्क्कुम् इऩितुनलन् तरुमे.
 • 16. मऩैअणैन्दु मलर्अणैमेल् ऎऩैअणैन्द पोतु
  मणवाळर् वटिवॆऩ्ऱुम् ऎऩतुवटि वॆऩ्ऱुम्
  तऩैनिऩैन्दु पिरित्तऱिन्द तिल्लैयटि ऎऩैत्ताऩ्
  सऱ्ऱुमऱि येऩ्ऎऩिल्याऩ् मऱ्ऱऱिव तॆऩ्ऩे
  तिऩैअळवा यिऩुम्विकऱ्प उणर्स्सिऎऩ्प तिलैये
  तिरुवाळर् कलन्दपटि सॆप्पुवतॆप् पटियो
  उऩैअणैन्दाल् इव्वाऱु नाऩ्केट्पेऩ् अप्पो
  तुऩ्ऩऱिवुम् ऎऩ्ऩऱिवुम् ओरऱिवाम् काणे.
 • 17. ताऴ्कुऴलाय् ऎऩैस्सऱ्ऱे तऩिक्कविट्टाल् ञाऩ
  सपैत्तलैवर् वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु नाऩ्ताऩ्
  वाऴ्वटैपॊऩ् मण्टपत्ते पळिक्कऱैयि ऩूटे
  मलरणैयै अलङ्करित्तु वैत्तिटुतल् वेण्टुम्
  सूऴुऱनाऩ् अलङ्करिप्पेऩ् ऎऩ्किऩ्ऱाय् तोऴि
  तुरैक्कुमऩम् इल्लैअतु तुणिन्दऱिन्देऩ् पलकाल्
  एऴ्कटलिल् पॆरितऩ्ऱो नाऩ्अटैन्द सुकम्इङ्
  कितैविटनाऩ् सॆय्पणिवे ऱॆप्पणिनी इयम्पे.
 • 18. तऩित्तलैवर् वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु तोऴि
  तऩिक्कऎऩै विटुनीयुम् तऩित्तॊरुपाल् इरुत्ति
  इऩित्तसुवैत् तिरळ्कलन्द तिरुवार्त्तै नीयुम्
  इऩ्पुऱक्केट् टुळङ्कळिप्पाय् इतुसालुम् निऩक्के
  मऩित्तर्कळो वाऩवरो मलर्अयऩो मालो
  मऱ्ऱैयरो ऎऩ्पुकल्वेऩ् मकेसुरर्आ तियरुम्
  तऩित्तऒरु तिरुवार्त्तै केट्पतऱ्के कोटित्
  तवञ्सॆय्तु निऱ्किऩ्ऱार् नवञ्सॆय्त निलत्ते.
 • 19. मणवाळर् वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु मटवाय्
  माळिकैयिऩ् वायल्ऎलाम् वळम्पॆऱनी पुऩैक
  कुणवाळर् अणैयुम्मलर् अणैअकत्तै नाऩे
  कुलवुमणि विळक्कत्ताल् अलङ्करिक्कप् पुकुवेऩ्
  तणवात सुकन्दरुम्ऎऩ् तऩिक्कणवर् वरिलो
  सऱ्ऱुमयल् वातऩैकळ् उऱ्ऱिटुतल् आका
  अऩवात मऩत्तवरैप् पुऱप्पणिक्के विटुक
  अऩ्पुटैयार् कळुक्किटुक अकप्पणिसॆय् तिटवे.
 • 20. अरुम्पॊऩ्अऩै यार्ऎऩतु कणवर्वरु तरुणम्
  आयिऴैई तातलिऩाल् वायल्मुकप् पॆल्लाम्
  विरुम्पुऱुतो रणम्कॊटिकळ् पऴुत्तकुलै वाऴै
  विरैक्कमुकु तॆङ्किळनीर् ऎऩैप्पलवुम् पुऩैक
  करुम्पुनॆल्लिऩ् मुळैनिऱैनीर्क् कुटम्इणैन्द कयलुम्
  कण्णाटि कवरिमुतल् उण्णाटि इटुक
  इरुम्पॊटुकल् ऒत्तमऩङ् कळुम्कऩिय उरुक्कुम्
  इऱैवर्तिरु वरवॆतिर्कॊण् टेत्तुवतऱ् किऩिते.
 • 21. पतिवरुम्ओर् तरुणम्इतु तरुणम्इतु तोऴी
  पराक्कटैयेल् मणिमाटप् पक्कमॆलाम् पुऩैक
  अतिकनलम् पॆऱुपळिक्कु मणिमेटै नटुवे
  अणैयैअलङ् करित्तिटनाऩ् पुकुकिऩ्ऱेऩ् विरैन्दे
  कतितरुवार् नल्वरवु सत्तियम्सत् तियम्नी
  कळिप्पिऩॊटु मणिविळक्काल् कतिर्परव निरैत्ते
  पुतियनव मणिकुयिऩ्ऱ आसऩङ्कळ् इटुक
  पुण्णियऩार् नल्वरवै ऎण्णिऎण्णि इऩिते.
 • 22. मऩ्ऱाटुम् कणवर्तिरु वरवैनिऩैक् किऩ्ऱेऩ्
  मकिऴ्न्दुनिऩैत् तिटुन्दोऱुम् मऩङ्कऩिवुऱ् ऱुरुकि
  नऩ्ऱाविऩ् पाल्तिरळिऩ् नऱुनॆय्युम् तेऩुम्
  नऱ्करुप्पञ् साऱॆटुत्त सर्क्करैयुम् कूट्टि
  इऩ्ऱार उण्टतॆऩ इऩित्तिऩित्तुप् पॊङ्कि
  ऎऴुन्दॆऩैयुम् विऴुङ्कुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱाल्ऎऩ् तोऴि
  इऩ्ऱावि अऩ्ऩवरैक् कण्टुकॊळुम् तरुणम्
  ऎऩ्सरितम् ऎप्पटियो ऎऩ्पुकल्वेऩ् अन्दो.
 • 23. कूटियऎऩ् तऩिक्कणवर् नल्वरत्तै नाऩे
  कुऱिक्किऩ्ऱ तोऱुम्ऒळि ऎऱिक्किऩ्ऱ मऩन्दाऩ्
  नीटियपॊऩ् मलैमुटिमेल् वाऴ्वटैन्द तेवर्
  नीळ्मुटिमेल् इरुक्किऩ्ऱ तॆऩ्ऱुरैक्को अऩ्ऱि
  आटियपॊऱ् सपैनटुवे सिऱ्सपैयिऩ् नटुवे
  आटुकिऩ्ऱ अटिनिऴऱ्कीऴ् इरुक्किऩ्ऱ तॆऩ्को
  एटविऴ्पूङ् कुऴलाय्ऎऩ् इऱैवरैक्कण् णुऱ्ऱाल्
  ऎऩ्मऩत्तिऩ् सरितम्अतै यार्पुकल्वार् अन्दो.
 • 24. अरुळाळर् वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु तोऴि
  आयिरम्आ यिरङ्कोटि अणिविळक्केऱ् ऱिटुक
  तॆरुळाय पसुनॆय्ये विटुकमऱ्ऱै नॆय्येल्
  तिरुमेऩिक् कॊरुमासु सॆय्तालुम् सॆय्युम्
  इरुळ्एतु कालैविळक् केऱ्ऱिटवेण् टुवतो
  ऎऩ्ऩाते मङ्कलमा एऱ्ऱुतलाङ् कण्टाय्
  मरुळेल्अङ् कवर्मेऩि विळक्कमतॆण् कटन्द
  मतिकतिर्सॆङ् कऩल्कूटिऱ् ऱॆऩ्ऩिऩुम्सा लाते.
 • 25. ऎऩ्ऩिरुकण् मणिअऩैयार् ऎऩ्ऩुयिर्ना यकऩार्
  ऎऩ्उयिरुक् कमुताऩार् ऎल्लाञ्सॆय् वल्लार्
  पॊऩ्अणिपॊऱ् सपैयाळर् सिऱ्सपैयार् ऎऩ्ऩैप्
  पुऱम्पुणर्न्दार् अकम्पुणर्न्दार् पुऱत्तकत्तुम् पुणर्न्दार्
  अऩ्ऩियर्अल् लटिअवरे ऎऩतुकुल तॆय्वम्
  अरुन्दवत्ताल् किटैत्तकुरु वाकुम्अतु मट्टो
  मऩ्ऩुऱुम्ऎऩ् तऩित्तायुम् तन्दैयुम्अङ् कवरे
  मक्कळ्पॊरुळ् मिक्कतिरु ऒक्कलुम्अङ् कवरे.
 • 26. तन्दैऎऩ्ऱाय् मकऩ्ऎऩ्ऱाय् मणवाळऩ् ऎऩ्ऱाय्
  तकुमोइङ् कितुऎऩ्ऩ विऩवुतियो मटवाय्
  सिन्दैसॆय्तु काणटिनी सिऱ्सपैयिल् नटिक्कुम्
  तिरुवाळर् ऎऩैप्पुणर्न्द तिरुक्कणवर् अवर्तम्
  अन्दनटु मुतलिल्ला अरुम्पॆरुञ्सो तियते
  अण्टसरा सरङ्कळ्ऎलाम् कण्टतुवे ऱिलैये
  ऎन्दवकै पॊय्पुकल्वेऩ् मऱ्ऱैयर्पोल् अम्मा
  वीऱुमवर्369 तिरुमेऩि नाऩुम्ऎऩ अऱिये.
 • 27. ऎल्लामुञ् सॆयवल्ल तऩित्तलैवर् पॊतुविल्
  इरुन्दुनटम् पुरिकिऩ्ऱ अरुम्पॆरुञ्सो तियिऩार्
  नल्लाय्नल् नाट्टार्कळ् ऎल्लारुम् अऱिय
  नण्णिऎऩै मणम्पुरिन्दार् पुण्णियऩार् अतऩाल्
  इल्लामै ऎऩक्किल्लै ऎल्लार्क्कुम् तरुवेऩ्
  ऎऩ्ऩुटैय पॆरुञ्सॆल्वम् ऎऩ्पुकल्वेऩ् अम्मा
  सॆल्लात अण्टमट्टो अप्पुऱत्तप् पालुम्
  सिवञाऩप् पॆरुञ्सॆल्वम् सिऱप्पतुकण् टऱिये.
 • 28. वाऩ्कण्ट पिरमर्कळुम् नारणरुम् पिऱरुम्
  मातवम्पऩ् ऩाट्पुरिन्दु वरुन्दुकिऩ्ऱार् अन्दो
  नाऩ्कण्ट काट्सियवर् कण्टिलरे उलकिल्
  नाऩ्ऒरुपॆण् सॆय्ततवम् ऎत्तवमो अऱियेऩ्
  कोऩ्कण्ट कुटिक्कॊऩ्ऱुम् कुऱैविलैयेल् अण्ट
  कोटिऎलाम् तऩिप्पॆरुञ्सॆङ् कोल्नटत्तुम् इऱैवर्
  ताऩ्कण्ट कुटियाऩेऩ् कुऱैकळॆलाम् तविर्न्देऩ्
  तऩित्तवळ माटमिसै इऩित्तिरुक् किऩ्ऱेऩे.
 • 29. ऎऩ्कणवर् पॆरुन्दऩ्मै आऱन्द निलैक्के
  ऎट्टिनिऩ्ऱु पार्प्पवर्क्कुम् ऎट्टाते तोऴि
  पॊऩ्कणवर् कलैमटन्दै तऩ्कणवर् मुतलोर्
  पुऩैन्दुरैक्कुम् कतैपोल निऩैन्दुरैक्कप् पटुमो
  पुऩ्कणवर् अऱियाते पुलम्पुकिऩ्ऱार् अवर्पोल्
  पुकल्मऱैयुम् आकममुम् पुलम्पुकिऩ्ऱ तम्मा
  उऩ्कणवर् तिऱम्पुकल्ऎऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱाय् नीताऩ्
  उत्तमऩार् अरुट्सोति पॆऱ्ऱिटमुऩ् विरुम्पे.
 • 30. ईङ्कुसिलर् उण्णुकऎऩ् ऱॆऩ्ऩैअऴैक् किऩ्ऱार्
  ऎऩ्तोऴि नाऩ्इवर्कट् कॆऩ्पुकल्वेऩ् अम्मा
  ओङ्कुनिला मण्टपत्ते ऎऩ्कणव रुटऩे
  उवट्टात तॆळ्ळमुतम् उण्टुपसि तीर्न्देऩ्
  तेङ्कुऴल्इङ् किऩिऎऩक्कुप् पसिवरिल्अप् पोतु
  सॆप्पुकिऩ्ऱेऩ् इप्पोतु सिलुकिऴैत्तल् वेण्टा
  एङ्कल्अऱ नीअवर्क्कुत् तॆळिविप्पाय् मऱ्ऱै
  इरुन्दवरुम् विरुन्दवरुम् इऩितुपुसित् तिटऱ्के.
 • 31. ऐयर्ऎऩै आळुटैयार् अरुम्पॆरुञ्सो तियिऩार्
  अम्पलत्ते नटम्पुरियुम् आऩन्द वटिवर्
  मॆय्यर्ऎऩै मणम्पुरिन्द तऩिक्कणवर् तुरिय
  वॆळियिल्निला मण्टपत्ते मेविअमु तळित्तॆऩ्
  कैयकत्ते ऒरुपसुम्पॊऱ् कङ्कणमुम् पुऩैन्दार्
  कङ्कणत्तिऩ् तरत्तैऎऩ्ऩाल् कण्टुरैक्कप् पटुमो
  वैयकमुम् वाऩकमुम् कॊटुत्तालुम् अतऱ्कु
  माऱाक माट्टातेल् मतिप्परिताम् अतुवे.
 • 32. तऩ्वटिवम् ताऩाकुम् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  तऩिनटञ्सॆय् पॆरुन्दलैवर् पॊऱ्सपैऎङ् कणवर्
  पॊऩ्वटिवम् इरुन्दवण्णम् निऩैत्तिटुम्पो तॆल्लाम्
  पुकलरुम्पे राऩन्द पोकवॆळ्ळम् ततुम्पि
  ऎऩ्वटिविल् पॊङ्कुकिऩ्ऱ तम्माऎऩ् उळ्ळम्
  इरुन्दपटि ऎऩ्पुकल्वेऩ् ऎऩ्अळवऩ् ऱतुताऩ्
  मुऩ्वटिवम् करैन्दिऩिय सर्क्करैयुम् तेऩुम्
  मुक्कऩियुम् कूट्टिउण्ट पक्कमुम्सा लाते.
 • 33. इव्वुलकिल् ऎऩैप्पोल्वार् ओर्अऩन्दम् कोटि
  ऎऩ्ऩिल्उयर्न् तिरुक्किऩ्ऱार् ऎत्तऩैयो कोटि
  अव्वुलकिल् सिऱन्दुनिऩ्ऱार् अळविऱन्द कोटि
  अत्तऩैपेर् कळुम्अन्दो नित्तम्वरुन् तिटवुम्
  ऎव्वुलकुम् उणर्वरिय तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  इऩितमर्न्द तलैवर्इङ्के ऎऩ्ऩैमणम् पुरिन्दार्
  नव्विविऴि मटमाते कीऴ्मेल्ऎऩ् पतुताऩ्
  नातर्तिरु अरुट्सोति नाटुवतॊऩ् ऱिलैये.
 • 34. तिरुवाळर् पॊऱ्सपैयिल् तिरुनटञ्सॆय् तरुळ्वार्
  सिऱ्सपैयार् ऎऩ्तऩक्कुत् तिरुमालै कॊटुत्तार्
  उरुवाळर् अरुवाकि ऒळियाकि वॆळियाय्
  ओङ्कुकिऩ्ऱार् ऎऩ्ऩुटैय उयिर्त्तुणैवर् अवर्तम्
  पॆरुवाय्मैत् तिरुवरुळे पॆरुवाऴ्वॆऩ् ऱुणर्न्दोर्
  पेसियमॆय् वासकत्तिऩ् पॆरुमैयैइऩ् ऱुणर्न्देऩ्
  तुरुवात ऎऩक्किङ्के अरुळ्निऩैक्कुम् तोऱुम्
  सॊल्लळवल् लातसुकम् तोऩ्ऱुवतॆऩ् तोऴि.
 • 35. अरुळाळर् पॊऱ्पॊतुविल् आऩन्द नटञ्सॆय्
  आऩन्द वण्णर्ऎऩै आळुटैयार् नाऩ्ताऩ्
  तॆरुळात परुवत्ते तॆरुट्टिमणम् पुरिन्द
  तिरुवाळर् अवर्पॆरुमैत् तिऱत्तैऎवर् पुकल्वार्
  मरुळात आकमङ्कळ् मामऱैकळ् ऎल्लाम्
  मरुण्टऩवेल् ऎऩ्ऩटिनम् मऩवाक्किऩ् अळवो
  इरुळामै ऎऩ्ऱुऱुमो अऩ्ऱुसिऱि तुरैप्पाम्
  ऎऩ्ऩवुम्नाण् ईर्प्पतितऱ् कॆऩ्पुरिवेऩ् तोऴि.
 • 36. सॆम्पवळत् तिरुमलैयो माणिक्क विळक्को
  तॆय्वमर कतत्तिरळो सॆऴुनीलप् पॊरुप्पो
  पम्पुमणि ऒळियोनऱ् पसुम्पॊऩ्ऩिऩ् सुटरो
  पटिकवण्णप् पॆरुङ्काट्सि ताऩोऎऩ् ऱुणर्न्दे
  ऎम्परमऩ् ऱॆम्पॆरुमाऩ् पुऱवण्णम् यातो
  ऎऩ्पारेल् अकवण्णम् यार्उरैक्क वल्लार्
  तम्परमॆऩ् ऱॆऩ्ऩैअऩ्ऱु मणम्पुरिन्दार् ञाऩ
  सपैत्तलैवर् अवर्वण्णम् साऱ्ऱुवतॆऩ् तोऴि.
 • 37. तेवर्कळो मुऩिवर्कळो सिऱन्दमुत्तर् तामो
  तेर्न्दसिव योकिकळो सॆम्पॊरुळ् कण्टोरो
  मूवर्कळो ऐवर्कळो मुतऱ्परैयो परमो
  मुऩ्ऩियऎऩ् तऩित्तलैवर् तम्इयलै उणर्न्दार्
  यावर्कळुम् अल्लऎऩ्ऱाल् याऩ्उणर्न्दु मॊऴितऱ्
  कमैयुमो ऒरुसिऱितुम् अमैयातु कण्टाय्
  आवलॊटुम् अऩ्पर्तॊऴस् सिऱ्सपैयिल् नटिप्पार्
  अवर्पॆरुमै अवर्अऱिवर् अवरुम्अऱिन् तिलरे.
 • 38. तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिऩ्पत् तिरुवुरुक्कॊण् टिऩ्पत्
  तिरुनटञ्सॆय् तरुळ्किऩ्ऱ तिरुवटिक्के तॊऴुम्पाय्
  अरुस्सिक्कुम् पेरऩ्पर् अऱिविऩ्कण् अऱिवाय्
  अव्वऱिविल् विळैन्दसिवा ऩन्दअमु ताकिप्
  परिस्सिक्कुम्369 अव्वमुतिऩ् निऱैन्दसुवै याकिप्
  पयऩाकिप् पयत्तिऩ्अऩु पवमाकि निऱैन्दे
  उरुस्सिक्कुम् ऎऩमऱैकळ् आकमङ्कळ् ऎल्लाम्
  ओतुकिऩ्ऱ ऎऩिल्अवर्तम् ऒळिउरैप्प तॆवरे.
 • 39. वॆटित्तळिन्द मुक्कऩियिऩ् वटित्तरसन् तऩिले
  विरुम्पुऱउट् पिऴिन्दॆटुत्त करुम्पिरतम् कलन्द
  तटित्तसॆऴुम् पाऱ्पॆय्तु कोऱ्ऱेऩ्विट् टतऩैत्
  तऩित्तपर अमुतत्तिल् ताऩ्कलन्दुण् टाऱ्पोल्
  इटित्तिटित्तॆऩ् उळमुऴुतुम् तित्तिक्कुम् वार्त्तै
  इऩितुरैत्तु मणम्पुरिन्द ऎऩ्ऩुयिर्ना यकर्वाऩ्
  पॊटित्तिरुमे ऩियर्अवरैप् पुणरवल्लेऩ् अवर्तम्
  पुकऴ्उरैक्क वल्लेऩो अल्लेऩ्काण् तोऴी.
 • 40. कऩ्ऩिऎऩै मणन्दपति कऩितरुसिऱ् सपैक्के
  कलन्दतऩिप् पतिवयङ्कु कऩकसपा पतिवाऩ्
  पऩ्ऩियरुक् करुळ्पुरिन्द पतिउलक मॆल्लाम्
  पटैत्तपति कात्तरुळुम् पसुपतिऎव् वुयिर्क्कुम्
  अऩ्ऩियम्अल् लातकत्तुम् पुऱत्तुम्अकप् पुऱत्तुम्
  अरुट्सॆङ्कोल् सॆलुत्तुकिऩ्ऱ अतिपतियाम् अतऩाल्
  ऎऩ्ऩियल्पोल् पिऱर्इयलै ऎण्णियिटेल् पिऱरो
  ऎऩ्पतिपाल् अऩ्पतिलार् अऩ्पुळरेल् ऎण्णे.
 • 41. ऎऩ्ऩियल्पोल् पिऱर्इयलै ऎण्णेल्ऎऩ् ऱुरैत्तेऩ्
  इऱुमाप्पाल् उरैत्तऩऩ्ऎऩ् ऱॆण्णियिटेल् मटवाय्
  पऩ्ऩियनाऩ् ऎऩ्पतियिऩ् पऱ्ऱलतु वेऱोर्
  पऱ्ऱऱियेऩ् उऱ्ऱवरुम् मऱ्ऱवरुम् पॊरुळुम्
  उऩ्ऩियऎऩ् उयिरुम्ऎऩ तुटलुम्ऎऩ तुणर्वुम्
  उयिर्उणर्वाल् अटैसुकमुम् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  मऩ्ऩियता तलिल्नाऩ्पॆण् मकळुम्अलेऩ् वरुम्आण्
  मकऩुम्अलेऩ् अलियुम्अलेऩ् इतुकुऱित्तॆऩ् ऱऱिये.
 • 42. पार्मुतलाप् परनातप् पतिकटन्दप् पालुम्
  पाङ्कुटैय तऩिस्सॆङ्कोल् ओङ्कनटक् किऩ्ऱ
  सीर्तॆरिन्दार् एत्तुतॊऱुम् एत्तुतऱ्को ऎऩतु
  तिरुवाळर् अरुळ्किऩ्ऱ तऩ्ऱुमऩङ् कऩिन्दे
  आर्तरुपे रऩ्पॊऩ्ऱे कुऱित्तरुळु किऩ्ऱार्
  आतलिऩाल् अवरिटत्ते अऩ्पुटैयार् ऎल्लाम्
  ओर्तरुम्ऎऩ् उऱविऩराम् आणैइतु नीयुम्
  उऱवाऩ तवर्अऩ्पु मऱवामै कुऱित्ते.
 • 43. नातान्द वरैयुम्ऎङ्कळ् नायकऩार् सॆङ्कोल्
  नटक्किऩ्ऱ तॆऩ्किऩ्ऱार् नातान्द मट्टो
  पोतान्द निलैयुम्उयर् योकान्द निलैयुम्
  पुऩितकलान् तप्पतियुम् पुकल्किऩ्ऱार् पुकलुम्
  वेतान्द वॆळियुम्मिकु सित्तान्द वॆळियुम्
  विळङ्कुम्इवऱ् ऱप्पालुम् अतऩ्मेल्अप् पालुम्
  वातान्दत् ततऩ्मेलुम् अतऩ्मेल्अप् पालुम्
  मऩ्ऱाटि अरुट्सॆङ्कोल् सॆऩ्ऱाटल् अऱिये.
 • 44. पुण्णियऩार् ऎऩ्उळत्ते पुकुन्दमर्न्द तलैवर्
  पॊतुविळङ्क नटिक्किऩ्ऱ तिरुक्कूत्तिऩ् तिऱत्तै
  ऎण्णियनाऩ् ऎण्णुतॊऱुम् उण्टुपसि तीर्न्दे
  इरुक्किऩ्ऱेऩ् अटिक्कटिनी ऎऩ्ऩैअऴैक् किऩ्ऱाय्
  पण्णुऱुम्ऎऩ् तऩिक्कणवर् कूत्तटुञ् सपैयैप्
  पार्त्तालुम् पसिपोमे पार्त्तिटल्अऩ् ऱियुमे
  अण्णुऱुम्अत् तिरुस्सपैयै निऩैक्किऩुम्वे साऱल्
  आऱुमटि ऊऱुमटि आऩन्द अमुते.
 • 45. कूसुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩटिनाऩ् अम्पलत्ते नटिक्कुम्
  कूत्ताटिक् कणवरुक्के मालैयिट्टाय् ऎऩवे
  एसुकिऩ्ऱार् आरटियो अण्टपकि रण्टत्
  तिरुक्किऩ्ऱ सत्तर्कळुम् सत्तिकळुम् पिऱरुम्
  पेसुकिऩ्ऱ वार्त्तैऎलाम् वळ्ळल्अरुट् कूत्तिऩ्
  पॆरुमैयलाल् वेऱॊऩ्ऱुम् पेसुकिऩ्ऱ तिलैये
  वीसुकिऩ्ऱ पॆरुञ्सोतित् तिरुक्कूत्तिऩ् तिऱमे
  वेतमुटऩ् आकमङ्कळ् विळम्पुकिऩ्ऱ तऩ्ऱे.
 • 46. कुलमऱियार् पुलमऱियार् अम्पलत्ते नटिक्कुम्
  कूत्ताटि ऐयरुक्के मालैयिट्टाय् ऎऩवे
  पुलमऱियार् पोल्नीयुम् पुकलुतियो तोऴि
  पुलपुलऎऩ् ऱळप्पतॆलाम् पोकविट्टिङ् कितुकेळ्
  अलकऱियात् तिरुक्कूत्तॆऩ् कणवर्पुरि यारेल्
  अयऩ्अरियो टरऩ्मुतलाम् ऐवर्कळुम् पिऱरुम्
  विलकऱिया उयिर्पलवुम् नीयुम्इङ्के निऩ्ऱु
  मिऩुक्कुवतुम् कुलुक्कुवतुम् वॆळुत्तुविटुम् काणे.
 • 47. कॊटिइटैप्पॆण् पेताय्नी अम्पलत्ते नटिक्कुम्
  कूत्ताटि ऎऩ्ऱॆऩतु कॊऴुनर्तमैक् कुऱित्ताय्
  पटिइटत्ते वाऩ्इटत्ते पातलत्ते अण्ट
  पकिरण्ट कोटियिले पतिविळक्कम् ऎल्लाम्
  अटिमलर्कॊण् टैयर्सॆय्युम् तिरुक्कूत्तिऩ् विळक्कम्
  आकुम्इतु सत्तियम्ऎऩ् ऱरुमऱैआ कमङ्कळ्
  कॆटियुऱवे पऱैयटित्तुत् तिरिकिऩ्ऱ अवऱ्ऱैक्
  केट्टऱिन्दु कॊळ्वाय्निऩ् वाट्टमॆलाम् तविर्न्दे.
 • 48. इऩ्पवटि वन्दरुतऱ् किऱैवर् वरुकिऩ्ऱार्
  ऎल्लाञ्सॆय् वल्लसित्तर् इङ्कुवरु किऩ्ऱार्
  अऩ्पर्उळत् तेइऩिक्कुम् अमुतर्वरु किऩ्ऱार्
  अम्पलत्ते नटम्पुरियुम् ऐयर्वरु किऩ्ऱार्
  ऎऩ्पुरुप्पॊऩ् उरुवाक्क ऎण्णिवरु किऩ्ऱार्
  ऎऩ्ऱुतिरु नातऒलि इसैक्किऩ्ऱ तम्मा
  तुऩ्पमऱत् तिरुस्सिऩ्ऩ ऒलिअतऩै नीयुम्
  सुकम्पॆऱवे केळटिऎऩ् तोऴिऎऩैस् सूऴ्न्दे.
 • 49. तुरियपतम् कटन्दपॆरुञ् सोतिवरु किऩ्ऱार्
  सुकवटिवन् तरउयिर्क्कुत् तुणैवर्वरु किऩ्ऱार्
  पॆरियपिर मातियर्क्कुम् अरियर् वरुकिऩ्ऱार्
  पित्तर्ऎऩ मऱैपुकलुम् सित्तर्वरु किऩ्ऱार्
  इरिवकल्सिऱ् सपैनटञ्सॆय् इऱैवर्वरु किऩ्ऱार्
  ऎऩ्ऱुतिरु नातऒलि इसैक्किऩ्ऱ तम्मा
  उरिमैपॆऱुम् ऎऩ्तोऴि नीयुम्इङ्के सिऩ्ऩ
  ऒलिकेट्टुक् कळित्तिटुवाय् उळवाट्टम् अऱवे.
 • 50. ईसर्ऎऩ तुयिर्त्तलैवर् वरुकिऩ्ऱार् नीविर्
  ऎल्लीरुम् पुऱत्तिरुमिऩ् ऎऩ्किऩ्ऱेऩ् नीताऩ्
  एसऱवे अकत्तिरुन्दाल् ऎऩ्ऎऩक्केट् किऩ्ऱाय्
  ऎऩ्कणवर् वरिल्अवर्ताम् इरुन्दरुळुम् मुऩ्ऩे
  आसैवॆट्कम् अऱियातु नाऩ्अवरैत् तऴुवि
  अणैत्तुमकिऴ् वेऩ्अतुकण् टतिसयित्तु नॊटिप्पार्
  कूसऱियाळ् इवळ्ऎऩ्ऱे पेसुवर्अङ् कतऩाल्
  कूऱियतल् लतुवेऱु कुऱित्ततिलै तोऴी.
 • 51. अरसुवरु किऩ्ऱतॆऩ्ऱे अऱैकिऩ्ऱेऩ् नीताऩ्
  ऐयमुऱेल् उऱ्ऱुक्केळ् असैयातु तोऴि
  मुरसुसङ्कु वीणैमुतल् नातऒलि मिकवुम्
  मुऴङ्कुवतु तिरुमेऩि वऴङ्कुतॆय्व मणन्दाऩ्
  विरसऎङ्कुम् वीसुवतु नासिउयिर्त् तऱिक
  वीतिऎलाम् अरुट्सोति विळङ्कुवतु काण्क
  परसिऎतिर् कॊळ्ळुतुम्नाम् कऱ्पूर विळक्कुप्
  परिन्दॆटुत्तॆऩ् ऩुटऩ्वरुक तॆरिन्दटुत्तु मकिऴ्न्दे.
 • 52. ताऴ्कुऴल्नी आण्मकऩ्पोल् नाणम्अस्सम् विटुत्ते
  सपैक्केऱु किऩ्ऱाय्ऎऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱाय् तोऴि
  वाऴ्वकैऎऩ् कणवर्तमैप् पुऱत्तणैन्दाळ् ऒरुत्ति
  माल्ऎऩुम्पेर् उटैयाळ्ओर् वळैआऴिप् पटैयाळ्
  आऴ्कटलिल् तुयिल्किऩ्ऱाळ् मामणिमण् टपत्ते
  आळ्किऩ्ऱाळ् आण्मकऩाय् अऱिन्दिलैयो अवरैक्
  केऴ्वकैयिल् अकम्पुणर्न्देऩ् अवर्करुणै अमुतम्
  किटैत्ततुनाऩ् आण्मकऩा किऩ्ऱतति सयमो.
 • 53. तुटियेऱुम् इटैउऩक्कु वन्दइऱु माप्पॆऩ्
  सॊल्ऎऩ्ऱाय् अरिपिरमर् सुरर्मुऩिवर् मुतलोर्
  पॊटिएऱु वटिवुटैयार् ऎऩ्कणवर् सपैयिऩ्
  पॊऱ्पटिक्कीऴ् निऱ्पतुपॆऱ् ऱप्परिसु निऩैन्दे
  इटिएऱु पोऩ्ऱिऱुमान् तिरुक्किऩ्ऱा रटिनाऩ्
  ऎल्लारुम् अतिसयिक्क ईण्टुतिरुस् सपैयिऩ्
  पटिएऱित् तलैवर्तिरु अटिऊऱुम् अमुतम्
  परुकुकिऩ्ऱेऩ् इऱुमाक्कुम् परिसुरैप्प तॆऩ्ऩे.
 • 54. ईऱ्ऱऱियेऩ् इरुन्दिरुन्दिङ् कतिसयिप्प तॆऩ्नी
  ऎऩ्किऩ्ऱाय् नीऎऩैविट् टेकुतॊऱुम् नाऩ्ताऩ्
  काऱ्ऱऱियात् तीपम्पोल् इरुन्दिटुम्अत् तरुणम्
  कण्टपरि सॆऩ्पुकल्वेऩ् अण्टपकि रण्टम्
  तोऱ्ऱऱियाप् पॆरुञ्सोति मलैपरना तत्ते
  तोऩ्ऱियताङ् कतऩ्नटुवे तोऩ्ऱियतॊऩ् ऱतुताऩ्
  माऱ्ऱऱियाप् पॊऩ्ऒळियो अव्वॊळिक्कुळ् आटुम्
  वळ्ळल्अरुळ् ऒळियोई ततिसयिक्कुम् वकैये.
 • 55. नटम्पुरिवार् तिरुमेऩि वण्णम्अतै नाऩ्पोय्
  नऩ्कऱिन्दु वन्दुऩक्कु नविल्वेऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाय्
  इटम्वलम्इङ् कऱियाये नीयोऎऩ् कणवर्
  ऎऴिल्वण्णम् तॆरिन्दुरैप्पाय् इसैमऱैया कमङ्कळ्
  तिटम्पटनाम् तॆरितुम्ऎऩस् सॆऩ्ऱुतऩित् तऩिये
  तिरुवण्णम् कण्टळवे सिवसिवऎऩ् ऱाङ्के
  कटम्पॆऱुकळ् उण्टवॆऩ मयङ्कुकिऩ्ऱ वाऱु
  कण्टिलैनी आऩालुम् केट्टिलैयो तोऴी.
 • 56. पॊय्पिटित्तार् ऎल्लारुम् पुऱत्तिरुक्क नाऩ्पोय्प्
  पॊतुनटङ्कण् टुळङ्कळिक्कुम् पोतुमण वाळर्
  मॆय्पिटित्ताय् वाऴियनी समरससऩ् मार्क्कम्
  विळङ्कउल कत्तिटैये विळङ्कुकऎऩ् ऱॆऩतु
  कैपिटित्तार् नाऩुम्अवर् काल्पिटित्तुक् कॊण्टेऩ्
  कळित्तिटुक इऩियुऩैनाम् कैविटोम् ऎऩ्ऱुम्
  मैपिटित्त विऴिउलकर् ऎल्लारुम् काण
  मालैयिट्टोम् ऎऩ्ऱॆऩक्कु मालैयणिन् तारे.
 • 57. पॊरुत्तमिलार् ऎल्लारुम् पुऱत्तिरुक्क नाऩ्पोय्प्
  पॊतुनटङ्कण् टुवन्दुनिऱ्कुम् पोतुतऩित् तलैवर्
  तिरुत्तमुऱ अरुकणैन्दु कैपिटित्तार् नाऩुम्
  तॆय्वमल रटिपिटित्तुक् कॊण्टेऩ्सिक् कॆऩवे
  वरुत्तमुऱेल् इऩिस्सिऱितुम् मयङ्केल्काण् अऴिया
  वाऴ्वुवन्द तुऩ्तऩक्के एऴुलकुम् मतिक्कक्
  करुत्तलर्न्दु वाऴियऎऩ् ऱाऴिअळित् तॆऩतु
  कैयिऩिल्पॊऱ् कङ्कणमुम् कट्टिऩर्काण् तोऴि.
 • 58. तमैअऱियार् ऎल्लारुम् पुऱत्तिरुक्क नाऩ्पोय्स्
  सपैनटङ्कण् टुळङ्कळिक्कुम् तरुणत्ते तलैवर्
  इमैअऱिया विऴिउटैयार् ऎल्लारुम् काण
  इळनकैमङ् कळमुकत्ते तळतळऎऩ् ऱॊळिर
  ऎमैअऱिन्दाय् ऎऩ्ऱॆऩतु कैपिटित्तार् नाऩुम्
  ऎऩ्ऩैमऱन् तॆऩ्इऱैवर् काल्पिटित्तुक् कॊण्टेऩ्
  सुमैअऱियाप् पेरऱिवे वटिवाकि अऴियास्
  सुकम्पॆऱ्ऱु वाऴ्कऎऩ्ऱार् कण्टाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 59. ऐयमुऱ्ऱार् ऎल्लारुम् पुऱत्तिरुक्क नाऩ्पोय्
  अम्पलत्ते तिरुनटङ्कण् टकङ्कळिक्कुम् पोतु
  मैअकत्ते पॊरुन्दात वळ्ळल्अरु कणैत्तॆऩ्
  मटिपिटित्तार् नाऩुम्अवर् अटिपिटित्तुक् कॊण्टेऩ्
  मॆय्अकत्ते नम्मैवैत्तु विऴित्तिरुक्किऩ् ऱाय्नी
  विळङ्कुकसऩ् मार्क्कनिलै विळक्कुकऎऩ् ऱॆऩतु
  कैअकत्ते ऒरुपसुम्पॊऱ् कङ्कणमुम् पुऩैन्दार्
  करुणैयिऩिल् ताय्अऩैयार् कण्टाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 60. कामालैक् कण्णर्पलर् पूमालै विऴैन्दार्
  कणङ्कॊण्ट कण्णर्पलर् मणङ्कॊळ्ळत् तिरिन्दार्
  कोमालै मऩस्सॆरुक्काल् मयङ्किउटम् पॆल्लाम्
  कुऱिकॊण्ट कण्णर्पलर् वॆऱिकॊण्टिङ् कलैन्दार्
  आमालै अवर्ऎल्लाम् कण्टुळम्नाण् उऱवे
  अरुम्पॆरुञ्सो तियर्ऎऩ्ऩै विरुम्पिमणम् पुरिन्दार्
  तेमालै अणिकुऴलाय् नाऩ्सॆय्त तवन्दाऩ्
  तेवर्कळो मूवर्कळुम् सॆय्तिलर्कण् टऱिये.
 • 61. कामालैक् कण्णर्ऎऩ्ऱुम् कणक्कण्णर् ऎऩ्ऱुम्
  करुतुपल कुऱिकॊण्ट कण्णर्ऎऩ्ऱुम् पुकऩ्ऱेऩ्
  आमालुम् अव्वयऩुम् इन्दिरऩुम् इवर्कळ्
  अऩ्ऱिमऱ्ऱैत् तेवर्कळुम् असैअणुक्कळ् आऩ
  तामालैस् सिऱुमाया सत्तिकळाम् इवर्कळ्
  तामोमा मायैवरु सत्तिकळ्ओङ् कारत्
  तेमालैस् सत्तिकळुम् विऴित्तिरुक्क ऎऩक्के
  तिरुमालै अणिन्दार्सिऱ् सपैयुटैयार् तोऴि.
 • 62. मातेकेळ् अम्पलत्ते तिरुनटञ्सॆय् पात
  मलर्अणिन्द पातुकैयिऩ् पुऱत्तॆऴुन्द अणुक्कळ्
  मातेवर् उरुत्तिरर्कळ् ऒरुकोटि कोटि
  वळैपिटित्त नारणर्कळ् ऒरुकोटि कोटि
  पोतेयुम् नाऩ्मुकर्कळ् ऒरुकोटि कोटि
  पुरन्दरर्कळ् पलकोटि आकउरुप् पुऩैन्दे
  आतेयर् आकिइङ्के तॊऴिल्पुरिवार् ऎऩ्ऱाल्
  ऐयर्तिरु वटिप्पॆरुमै यार्उरैप्पार् तोऴि.
 • 63. उरुत्तिरर्कळ् ऒरुकोटि नारणर्पल् कोटि
  उऱुपिरमर् पलकोटि इन्दिरर्पल् कोटि
  पॆरुत्तमऱ्ऱैत् तेवर्कळुम् मुऩिवर्कळुम् पिऱरुम्
  पेसिल्अऩन् तङ्कोटि आङ्काङ्के कूटित्
  तिरुत्तमुऱु तिरुस्सपैयिऩ् पटिप्पुऱत्ते निऩ्ऱु
  तियङ्कुकिऩ्ऱार् नटङ्काणुम् सिन्दैयराय् अन्दो
  वरुत्तमॊऩ्ऱुम् काणाते नाऩ्ऒरुत्ति एऱि
  मानटङ्काण् किऩ्ऱेऩ्ऎऩ् मातवन्दाऩ् पॆरिते.
 • 64. पार्उलका तिपर्पुवऩा तिपर्अण्टा तिपर्कळ्
  पकिरण्टा तिपर्वियोमा तिपर्मुतलाम् अतिपर्
  एर्उलवात् तिरुप्पटिक्कीऴ् निऩ्ऱुविऴित् तिरुक्क
  ऎऩैमेले एऱ्ऱिऩर्नाऩ् पोऱ्ऱिअङ्कु निऩ्ऱेऩ्
  सीर्उलवा योकान्द नटम्तिरुक्क लान्दत्
  तिरुनटम्ना तान्दत्ते सॆयुम्नटम्पो तान्दप्
  पेर्उलवा नटङ्कण्टेऩ् तिरुअमुतम् उणवुम्
  पॆऱ्ऱेऩ्नाऩ् सॆय्ततवम् पेरुलकिल् पॆरिते.
 • 65. ऎऩ्पुकल्वेऩ् तोऴिनाऩ् पिऩ्ऩर्कण्ट काट्सि
  इसैप्पतऱ्कुम् निऩैप्पतऱ्कुम् ऎट्टातु कण्टाय्
  अऩ्पुऱुसित् तान्दनटम् वेतान्द नटमुम्
  आतिनटु अन्दमिलास् सोतिमऩ्ऱिल् कण्टेऩ्
  इऩ्पमय माय्ऒऩ्ऱाय् इरण्टाय्ऒऩ् ऱिरण्टुम्
  इल्लतुवाय् ऎल्लाञ्सॆय् वल्लतुवाय् विळङ्कित्
  तऩ्परमाम् परङ्कटन्द समरसप्पे रन्दत्
  तऩिनटमुम् कण्णुऱ्ऱेऩ् तऩित्तसुकप् पॊतुवे.
 • 66. तूङ्कुकनी ऎऩ्किऩ्ऱाय् तूङ्कुवऩो ऎऩतु
  तुरैवरुम्ओर् तरुणम्इतिल् तूक्कमुन्दाऩ् वरुमो
  ईङ्किऩिनाऩ् तऩित्तिरुक्क वेण्टुवता तलिऩाल्
  ऎऩ्ऩुटैय तूक्कम्ऎलाम् निऩ्ऩुटैय ताक्कि
  एङ्कलऱप् पुऱत्तेपोय्त् तूङ्कुकनी तोऴि
  ऎऩ्ऩिरुकण् मणिअऩैयार् ऎऩैअणैन्द उटऩे
  ओङ्कुऱवे नाऩ्अवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै ऎऴुप्पुकिऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 67. ऐयमुऱेल् कालैयिल्याम् वरुकिऩ्ऱोम् इतुनम्
  आणैऎऩ्ऱार् अवराणै अरुळाणै कण्टाय्
  वॆय्यर्उळत् तेपुकुतप् पोऩतिरुळ् इरवु
  विटिन्दतुनल् सुटर्उतयम् मेवुकिऩ्ऱ तरुणम्
  तैयल्इऩि नाऩ्तऩिक्क वेण्टुवता तलिऩाल्
  सऱ्ऱेअप् पुऱत्तिरुनी तलैवर्वन्द उटऩे
  उय्यइङ्के नाऩ्अवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै अऴैक्किऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 68. मऩ्ऱुटैयार् ऎऩ्कणवर् ऎऩ्उयिर्ना यकऩार्
  वाय्मलर्न्द मणिवार्त्तै मलैइलक्काम् तोऴि
  तुऩ्ऱियपे रिरुळ्ऎल्लाम् तॊलैन्दतुपऩ् मायैत्
  तुकळ्ऒळिमा मायैमति ऒळियॊटुपो यिऩवाल्
  इऩ्ऱरुळाम् पॆरुञ्सोति उतयमुऱ्ऱ ततऩाल्
  इऩिस्सिऱितु पुऱत्तिरुनी इऱैवर्वन्द उटऩे
  ऒऩ्ऱुटैयेऩ् नाऩ्अवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै अऴैक्किऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 69. वैकऱैई तरुळुतयम् तोऩ्ऱुकिऩ्ऱ तॆऩतु
  वळ्ळल्वरु तरुणम्इऩि वार्त्तैऒऩ्ऱा ऩालुम्
  सैकरैयेल् इङ्ङऩम्नाऩ् तऩित्तिरुत्तल् वेण्टुम्
  ताऱ्कुऴल्नी आङ्केपोय्त् तत्तुवप्पॆण् कुऴुविल्
  पॊय्करैया तुळ्ळपटि पुकऴ्पेसि इरुनी
  पुत्तमुतम् अळित्तअरुट् सित्तर्वन्द उटऩे
  उय्करैवाय् नाऩ्अवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै अऴैक्किऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 70. कालैयिले वरुकुवर्ऎऩ् कणवर्ऎऩ्ऱे निऩक्कुक्
  कऴऱिऩऩ्नाऩ् ऎऩ्ऩल्अतु कातिल्उऱ्ऱ तिलैयो
  वेलैइला तवळ्पोले वम्पळक्किऩ् ऱाय्नी
  विटिन्दतुनाऩ् तऩित्तिरुक्क वेण्टुवता तलिऩाल्
  सोलैयिले मलर्कॊय्तु तॊटुत्तुवन्दे पुऱत्तिल्
  सूऴ्न्दिरुप्पाय् तोऴिऎऩ्ऱऩ् तुणैवर्वन्द उटऩे
  ओलैउऱा तियाऩवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै अऴैक्किऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 71. विटिन्दतुपेर् आणवमाम् कार्इरुळ्नीङ् कियतु
  वॆय्यविऩैत् तिरळ्ऎल्लाम् वॆन्दतुकाण् मायै
  ऒटिन्दतुमा मायैऒऴिन् ततुतिरैतीर्न् ततुपे
  रॊळिउतयम् सॆय्ततिऩित् तलैवर्वरु तरुणम्
  तिटम्पॆऱनाऩ् तऩित्तिरुक्क वेण्टुवता तलिऩाल्
  तेमॊऴिनी पुऱत्तिरुमा तेवर्वन्द उटऩे
  उटम्पुऱवे नाऩ्अवरैक् कलन्दवरुम् नाऩुम्
  ऒऩ्ऱाऩ पिऩ्ऩर्उऩै अऴैक्किऩ्ऱेऩ् उवन्दे.
 • 72. मालैयिले उलकियलार् मकिऴ्नरॊटु कलत्तल्
  वऴक्कम्अतु कण्टऩम्नी मणवाळ रुटऩे
  कालैयिले कलप्पतऱ्किङ् कॆऩैप्पुऱम्पो ऎऩ्ऱाय्
  कण्टिलऩ्ई ततिसयम्ऎऩ् ऱुरैयेल्ऎऩ् तोऴि
  ओलैयिले पॊऱित्ततैनी उऩ्ऩुळत्ते करुति
  उऴल्किऩ्ऱाय् आतलिल्इव् वुळवऱियाय् तरुमस्
  सालैयिले समरससऩ् मार्क्कसङ्कन् तऩिले
  सऱ्ऱिरुन्दाय् ऎऩिल्इतऩै उऱ्ऱुणर्वाय् काणे.
 • 73. इरवकत्ते कणवरॊटु कलक्किऩ्ऱार् उलकर्
  इयल्अऱियार् उयल्अऱियार् मयल्ऒऩ्ऱे अऱिवार्
  करवकत्ते कळ्उण्टु मयङ्किनिऱ्कुम् तरुणम्
  कऩिकॊटुत्ताल् उण्टुसुवै कण्टुकळिप् पारो
  तुरवकत्ते विऴुन्दार्पोऩ् ऱिवर्कूटुम् कलप्पिल्
  सुकम्ऒऩ्ऱुम् इल्लैयटि तुऩ्पम्अते कण्टार्
  उरवकत्ते ऎऩ्कणवर् कालैयिल्ऎऩ् ऩुटऩे
  उऱुकलप्पाल् उऱुसुकन्दाऩ् उरैप्परिताम् तोऴि.
 • 74. ऎऩ्ऩुटैय तऩित्तोऴि इतुकेळ्नी मयङ्केल्
  ऎल्लाञ्सॆय् वल्लवर्ऎऩ् इऩ्ऩुयिर्ना यकऩार्
  तऩ्ऩुटैय तिरुत्तोळै नाऩ्तऴुवुम् तरुणम्
  तऩित्तसिव साक्किरम्ऎऩ् ऱिऩित्तनिलै कण्टाय्
  पऩ्ऩुम्इन्द निलैपरसाक् किरमाक उणरेल्
  पकर्परसाक् किरम्अटङ्कुम् पतियाकुम् पुणर्न्दु
  मऩ्ऩुनिलै मऱ्ऱिरण्टुम् कटन्दकुरु तुरिय
  मानिलैऎऩ् ऱुणर्कऒळिर् मेऩिलैयिल् इरुन्दे.
 • 75. नाऩ्पुकलुम् मॊऴिइतुकेळ् ऎऩ्ऩुटैय तोऴि
  नायकऩार् तऩिउरुवम् नाऩ्तऴुवुम् तरुणम्
  वाऩ्पुकऴुम् सुत्तसिव साक्किरम्ऎऩ् ऱुणर्न्दोर्
  वऴुत्तुनिलै आकुम्उरुस् सुवैकलन्दे अतुवाय्त्
  तेऩ्कलन्द सुवैयॊटुनऩ् मणिकलन्द ऒळियाय्त्
  तिरिपिऩ्ऱि इयऱ्कैइऩ्पस् सिवङ्कलन्द निलैये
  ताऩ्पुकल्मऱ् ऱैयमूऩ्ऱुम् कटन्दप्पाल् इरुन्द
  साक्किरा तीतम्ऎऩत् तऩित्तुणर्न्दु कॊळ्ळे.
 • 76. इव्वुलकोर् इरवकत्ते पुणर्किऩ्ऱार् अतऩै
  ऎङ्ङऩम्नाऩ् इसैप्पतुवो ऎऩ्ऩिऩुम्मऱ् ऱितुकेळ्
  ऎव्वमुऱुम् इरुट्पॊऴुतिल् इरुट्टऱैयिल् अऱिवोर्
  ऎळ्ळळवुम् काणाते कळ्ळळविऩ् ऱरुन्दिक्
  कव्वैपॆऱक् कण्कळैयुम् कट्टिमऱैत् तम्मा
  कलक्किऩ्ऱार् कणस्सुकमुम् कण्टऱियार् कण्टाय्
  सॆव्वैयुऱक् कालैयिल्ऎऩ् कणवरॊटु नाऩ्ताऩ्
  सेर्तरुणस् सुकम्पुकल यार्तरुणत् तवरे.
 • 77. पॊऩ्पऱियाप् पुकल्वार्पोल् मऱैप्पतॆऩ्ऩै मटवाय्
  पूवैयर्का लैयिल्पुणर नाणुवर्काण् ऎऩ्ऱाय्
  अऩ्पऱियाप् पॆण्कळुक्के निऩ्उरैसम् मतमाम्
  आसैवॆट्कम् अऱियातॆऩ् ऱऱिन्दिलैयो तोऴि
  इऩ्पऱियाय् आतलिऩाल् इङ्ङऩम्नी इसैत्ताय्
  इऱैवर्तिरु वटिवतुकण् टिट्टतरु णन्दाऩ्
  तुऩ्पऱियाक् कालैऎऩ्ऱुम् मालैऎऩ्ऱुम् ऒऩ्ऱुम्
  तोऩ्ऱातु सुकम्ऒऩ्ऱे तोऩ्ऱुवतॆऩ् ऱऱिये.
 • 78. अरुळुटैयार् ऎऩैयुटैयार् अम्पलत्ते नटिक्कुम्
  अऴकर्ऎलाम् वल्लवर्ताम् अणैन्दरुळुम् कालम्
  इरुळुटैय इरवकत्ते ऎय्तातु कण्टाय्
  ऎतऩाल्ऎऩ् ऱॆण्णुतियेल् इयम्पुवऩ्केळ् मटवाय्
  तॆरुळुटैऎऩ् तऩित्तलैवर् तिरुमेऩिस् सोति
  सॆप्पुऱुपार् मुतल्नात परियन्दम् कटन्दे
  अरुळुऱुम्ओर् परनात वॆळिकटन्दप् पालुम्
  अप्पालुम् विळङ्कुमटि अकम्पुऱत्तुम् निऱैन्दे.
 • 79. अम्मानाऩ् सॊऩ्मालै तॊटुक्किऩ्ऱेऩ् नीताऩ्
  आर्क्कणिय ऎऩ्किऩ्ऱाय् अऱियायो तोऴि
  इम्मालै अम्पलत्ते ऎम्माऩुक् कऩ्ऱि
  यार्क्कणिवेऩ् इतैअणिवार् याण्टैउळार् पुकल्नी
  सॆम्माप्पिल् उरैत्तऩैइस् सिऱुमॊऴिऎऩ् सॆविक्के
  तीनुऴैन्दाल् पोऩ्ऱतुनिऩ् सिन्दैयुम्निऩ् नावुम्
  पऩ्मालैत् तत्तुवत्ताल् अऩ्ऱिरुम्पॊऩ् ऱाले
  पटैत्ततुऩैप् पऴक्कत्ताल् पॊऱुत्तऩऩ्ऎऩ् ऱऱिये.
 • 80. नाटुकिऩ्ऱ पलकोटि अण्टपकि रण्ट
  नाट्टार्कळ् यावरुम्अन् नाट्टाण्मै वेण्टि
  नीटुकिऩ्ऱ तेवर्ऎऩ्ऱुम् मूर्त्तिकळ्ताम् ऎऩ्ऱुम्
  नित्तियर्कळ् ऎऩ्ऱुम्अङ्के निलैत्ततॆलाम् मऩ्ऱिल्
  आटुकिऩ्ऱ तिरुवटिक्के तङ्कळ्तङ्कळ् तरत्तुक्
  काऩवकै सॊल्मालै अणिन्दतऩाल् अऩ्ऱो
  पाटुकिऩ्ऱ ऎऩ्ऩुटैय पाट्टॆल्लाम् पॊऩ्ऩम्
  पलप्पाट्टे तिरुस्सिऱ्ऱम् पलप्पाट्टे तोऴि.
 • 81. तॊटुक्किऩ्ऱेऩ् मालैइतु मणिमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  तुरैअवर्क्के अवरुटैय तूक्कियकाल् मलर्क्के
  अटुक्किऩ्ऱोर्क् करुळ्अळिक्कुम् ऊऩ्ऱियसे वटिक्के
  अव्वटिकळ् अणिन्दतिरु अलङ्कारक् कऴऱ्के
  कॊटुक्किऩ्ऱेऩ् मऱ्ऱवर्क्कुक् कॊटुप्पेऩो अवर्ताम्
  कुऱित्तितऩै वाङ्कुवरो अणितरम्ताम् उळरो
  ऎटुक्किऩ्ऱेऩ् कैयिल्मऴुस् सिऱ्सपैपॊऱ् सपैवाऴ्
  इऱैवर्अलाल् ऎऩ्मालैक् किऱैवर्इलै ऎऩवे.
 • 82. नाऩ्तॊटुक्कुम् मालैइतु पूमालै ऎऩवे
  नाट्टार्कळ् मुटिमेले नाट्टार्कळ् कण्टाय्
  वाऩ्तॊटुक्कुम् मऱैतॊटुक्कुम् आकमङ्कळ् तॊटुक्कुम्
  मऱ्ऱवैयै अणिवार्कळ् मतत्तुरिमै याले
  ताऩ्तॊटुत्त मालैऎलाम् परत्तैयर्तोळ् मालै
  तऩित्तिटुम्ऎऩ् मालैअरुट् सपैनटुवे नटिक्कुम्
  ऊऩ्ऱॆटुत्त मलर्कळ्अऩ्ऱि वेऱुकुऱि याते
  ओङ्कुवता तलिल्अवैक्के उरित्ताकुम् तोऴि.
 • 83. वाऩ्कॊटुत्त मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटऩम् पुरियुम्
  वळ्ळल्ऎलाम् वल्लवर्नऩ् मलर्ऎटुत्तॆऩ् उळत्ते
  ताऩ्कॊटुक्क नाऩ्वाङ्कित् तॊटुक्किऩ्ऱेऩ् इतऩैत्
  तलैवर्पिऱर् अणिकुवरो अणितरन्दाम् उळरो
  तेऩ्कॊटुत्त सुवैपोले तित्तित्तॆऩ् उळत्ते
  तिरुक्कूत्तुक् काट्टुकिऩ्ऱ तिरुवटिक्के उरित्ताम्
  याऩ्कॊटुक्कुम् परिसिन्द मालैमट्टो तोऴि
  ऎऩ्आवि उटल्पॊरुळुम् कॊटुत्तऩऩ्उळ् इसैन्दे.
 • 84. ऎऩ्मालै मात्तिरमो यार्मालै ऎऩिऩुम्
  इऱैवरैये इलक्कियमाय् इसैप्पतॆऩिल् अवैताम्
  नऩ्मालै आकुम्अन्दस् सॊऩ्मालै तऩक्के
  नाऩ्अटिमै तन्दऩऩ्पल् वन्दऩम्सॆय् किऩ्ऱेऩ्
  पुऩ्मालै पलपलवाप् पुकल्किऩ्ऱार् अम्मा
  पॊय्पुकुन्दाऱ् पोल्सॆवियिल् पुकुन्दोऱुम् तऩित्ते
  वऩ्मालै नोय्सॆयुमे केट्टिटवुम् पटुमो
  मऩ्ऱाटि पतम्पाटि निऩ्ऱाटुम् अवर्क्के.
 • 85. उरियपॆरुन् तऩित्तलैवर् ओङ्कुसटान् तत्तिऩ्
  उट्पुऱत्तुम् अप्पुऱत्तुम् ऒरुसॆङ्कोल् सॆलुत्तुम्
  तुरियर्तुरि यङ्कटन्द सुकसॊरुपर् पॊतुविल्
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तर्अटिक् कऴले
  पॆरियपतत् तलैवर्ऎलाम् निऱ्कुनिलै इतुओर्
  पॆण्उरैऎऩ् ऱॆळ्ळुतियो कॊळ्ळुतियो तोऴि
  अरियपॆरुम् पॊरुळ्मऱैकळ् आकमङ्कळ् उरैक्कुम्
  आणैयुम्इङ् कीतितऱ्कोर् ऐयम्इलै अऱिये.
 • 86. मतम्ऎऩुम्पेय् पिटित्ताट्ट आटुकिऩ्ऱोर् ऎल्लाम्
  मऩ्ऱिटत्ते वळ्ळल्सॆयुम् मानटम्काण् कुवरो
  सतम्ऎऩवे इरुक्किऩ्ऱार् पटुवतऱिन् तिलरे
  साकात कल्विकऱ्कुम् तरम्इवर्क्कुम् उळतो
  पतम्अऱिया इन्दमतवातिकळो सिऱ्ऱम्
  पलनटङ्कण् टुय्न्देऩैस् सिलपुकऩ्ऱार् ऎऩ्ऱाय्
  सुतैमॊऴिनी अऩ्ऱुसॊऩ्ऩ वार्त्तैअऩ्ऱो इऩ्ऱु
  तोत्तिरञ्सॆय् ताङ्काङ्के तॊऴुकिऩ्ऱार् काणे.
 • 87. ऎव्वुलकिल् ऎव्वौर्क्कुम् अरुम्पॆरुञ्सो तियरे
  इऱैवर्ऎऩ्प तऱियाते इम्मतवा तिकळ्ताम्
  कव्वैपॆऱु कुरुटर्करि कण्टकतै पोले
  कतैक्किऩ्ऱार् साकात कल्विनिलै अऱियार्
  नव्विविऴि याय्इवरो सिलपुकऩ्ऱार् ऎऩ्ऱाय्
  ञाऩनटम् कण्टेऩ्मॆय्त् तेऩ्अमुतम् उण्टेऩ्
  सॆव्वैपॆऱु समरससऩ् मार्क्कसङ्कन् तऩिले
  सेर्न्देऩ्अत् तीमॊऴियुम् तेमॊऴिआ यिऩवे.
 • 88. पॆरुकियपे ररुळुटैयार् अम्पलत्ते नटिक्कुम्
  पॆरुन्दकैऎऩ् कणवर्तिरुप् पेर्पुकल्ऎऩ् किऩ्ऱाय्
  अरुकर्पुत्त रातिऎऩ्पेऩ् अयऩ्ऎऩ्पेऩ् नारा
  यणऩ्ऎऩ्पेऩ् अरऩ्ऎऩ्पेऩ् आतिसिवऩ् ऎऩ्पेऩ्
  परुकुसता सिवम्ऎऩ्पेऩ् सत्तिसिवम् ऎऩ्पेऩ्
  परमम्ऎऩ्पेऩ् पिरमम्ऎऩ्पेऩ् परप्पिरमम् ऎऩ्पेऩ्
  तुरुवुसुत्तप् पिरमम्ऎऩ्पेऩ् तुरियनिऱै वॆऩ्पेऩ्
  सुत्तसिवम् ऎऩ्पऩ्इवै सित्तुविळै याट्टे.
 • 89. सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱ नायकऩार् तमक्कुस्
  सेर्न्दपुऱस् समयप्पेर् पॊरुन्दुवतो ऎऩ्ऱाय्
  पिऱ्समयत् तार्पॆयरुम् अवर्पॆयरे कण्टाय्
  पित्तर्ऎऩ्ऱे पॆयर्पटैत्तार्क् कॆप्पॆयर्ऒव् वातो
  अस्समयत् तेवर्मट्टो निऩ्पॆयर्ऎऩ् पॆयरुम्
  अवर्पॆयरे ऎव्वुयिरिऩ् पॆयरुम्अवर् पॆयरे
  सिऱ्सपैयिल् ऎऩ्कणवर् सॆय्युम्ऒरु ञाऩत्
  तिरुक्कूत्तुक् कण्टळवे तॆळियुम्इतु तोऴि.
 • 90. ऎप्पॊरुट्कुम् ऎव्वुयिर्क्कुम् उळ्ळकत्तुम् पुऱत्तुम्
  इयल्उण्मै अऱिविऩ्प वटिवाकि नटिक्कुम्
  मॆय्प्पॊरुळाम् सिवम्ऒऩ्ऱे ऎऩ्ऱऱिन्देऩ् उऩक्कुम्
  विळम्पुकिऩ्ऱेऩ् मटवाय्नी किळम्पुकिऩ्ऱाय्370 मीट्टुम्
  इप्पॊरुळ्अप् पॊरुळ्ऎऩ्ऱे इसैप्पतॆऩ्ऩे पॊतुविल्
  इऱैवर्सॆयुम् निरतिसय इऩ्पनटन् तऩैनी
  पैप्पऱवे काणुतियेल् अत्तरुणत् तॆल्लाम्
  पट्टनटुप् पकल्पोल वॆट्टवॆळि यामे.
 • 91. काणात काट्सियॆलाम् काण्किऩ्ऱेऩ् पॊतुविल्
  करुणैनटम् पुरिकिऩ्ऱ कणवरैउट् कलन्देऩ्
  कोणात मेल्निलैमेल् इऩ्पअऩु पवत्तिल्
  कुऱैयात वाऴ्वटैन्देऩ् ताऴ्वऩैत्तुम् तविर्न्देऩ्
  नाणाळुम् तिरुप्पॊतुविल् नटम्पाटिप् पाटि
  नयक्किऩ्ऱेऩ् नऱ्ऱवरुम् वियक्किऩ्ऱ पटिये
  माणाकम् पॊऩ्आकम् आकवरम् पॆऱ्ऱेऩ्
  वळ्ळल्अरुळ् नोक्कटैन्देऩ् कण्टाय्ऎऩ् तोऴि.
 • 92. सातिसम यङ्कळिले वीतिपल वकुत्त
  सात्तिरक्कुप् पैकळ्ऎल्लाम् पात्तिरम्अऩ् ऱॆऩवे
  आतियिल्ऎऩ् उळत्तिरुन्दे अऱिवित्त पटिये
  अऩ्पाल्इऩ् ऱुण्मैनिलै अऱिविक्क अऱिन्देऩ्
  ओतिउणर्न् तोर्पुकऴुम् समरससऩ् मार्क्कम्
  उऱ्ऱेऩ्सिऱ् सपैकाणप् पॆऱ्ऱेऩ्मॆय्प् पॊरुळाम्
  सोतिनटत् तरसैऎऩ्ऱऩ् उयिर्क्कुयिराम् पतियैस्
  सुत्तसिव निऱैवैउळ्ळे पॆऱ्ऱुमकिऴ्न् तेऩे.
 • 93. सरियैनिलै नाऩ्कुम्ऒरु किरियैनिलै नाऩ्कुम्
  तऩियोक निलैनाऩ्कुम् तऩित्तऩिकण् टऱिन्देऩ्
  उरियसिव ञाऩनिलै नाऩ्कुम्अरुळ् ऒळियाल्
  ऒऩ्ऱॊऩ्ऱा अऱिन्देऩ्मेल् उण्मैनिलै पॆऱ्ऱेऩ्
  अरियसिव सित्तान्द वेतान्द मुतलाम्
  आऱन्द निलैअऱिन्देऩ् अप्पाल्निऩ् ऱोङ्कुम्
  पॆरियसिव अऩुपवत्ताल् समरससऩ् मार्क्कम्
  पॆऱ्ऱेऩ्इङ् किऱवामै उऱ्ऱेऩ्काण् तोऴि.
 • 94. नाऩ्पसित्त पोतॆल्लाम् ताऩ्पसित्तार् आकि
  नल्लतिरु अमुतळित्ते अल्लल्पसि तविर्त्ते
  ऊऩ्पतित्त ऎऩ्ऩुटैय उळत्तेतम् मुटैय
  उपयपतम् पतित्तरुळि अपयम्ऎऩक् कळित्तार्
  वाऩ्पतिक्कुम् किटैप्परियार् सिऱ्सपैयिल् नटिक्कुम्
  मणवाळर् ऎऩैप्पुणर्न्द पुऱप्पुणर्स्सित् तरुणम्
  ताऩ्पतित्त पॊऩ्वटिवम् तऩैअटैन्दु कळित्तेऩ्
  साऱ्ऱुम्अकप् पुणर्स्सियिऩ्आम् एऱ्ऱम्371 उरैप् पतुवे.
 • 95. तुरुवुपर साक्किरत्तैक् कण्टुकॊण्टेऩ् परम
  सॊप्पऩङ्कण् टेऩ्परम सुऴुत्तियुङ्कण् टुणर्न्देऩ्
  कुरुपिरम साक्किरत्तैक् कण्टेऩ्पिऩ् पिरमम्
  कुलवियसॊप् पऩङ्कण्टेऩ् सिवसुऴुत्ति कण्टेऩ्
  कुरुतुरियम् काण्किऩ्ऱेऩ् समरससऩ् मार्क्कम्
  कूटिऩेऩ् पॊतुविल्अरुट् कूत्ताटुम् कणवर्
  मरुविटप्पॆऱ् ऱवर्वटिवम् नाऩ्आऩेऩ् कळित्तु
  वाऴ्किऩ्ऱेऩ् ऎतिर्अऱ्ऱ वाऴ्क्कैयिल्ऎऩ् तोऴि.
 • 96. तऩिप्पटुम्ओर् सुत्तसिव साक्किरनल् निलैयिल्
  तऩित्तिरुन्देऩ् सुत्तसिव सॊप्पऩत्ते सार्न्देऩ्
  कऩिप्पटुमॆय्स् सुत्तसिव सुऴुत्तियिले कळित्तेऩ्
  कलन्दुकॊण्टेऩ् सुत्तसिव तुरियनिलै अतुवाय्स्
  सॆऩिप्पिलताय् ऎल्लामाय् अल्लतुवाम् सुत्त
  सिवतुरिया तीतत्ते सिवमयमाय् निऱैन्देऩ्
  इऩिप्पुऱुसिऱ् सपैइऱैयैप् पॆऱ्ऱपरि सतऩाल्
  इत्तऩैयुम् पॆऱ्ऱिङ्के इरुक्किऩ्ऱेऩ् तोऴि.
 • 97. अरुट्सोतित् तलैवर्ऎऩक् कऩ्पुटैय कणवर्
  अऴकियपॊऩ् मेऩियैनाऩ् तऴुविनिऩ्ऱ तरुणम्
  इरुट्सातित् तत्तुवङ्कळ् ऎल्लाम्पो यिऩवाल्
  ऎङ्कणुम्पे रॊळिमयमाय् इरुन्दऩआङ् कवर्ताम्
  मरुट्साति नीक्किऎऩैप् पुणर्न्दऒरु तरुणम्
  मऩ्ऩुसिवा ऩन्दमयम् आकिनिऱै वुऱ्ऱेऩ्
  तॆरुट्सार्पिल् इरुन्दोङ्कु समरससऩ् मार्क्कत्
  तिरुस्सपैक्कण् उऱ्ऱेऩ्ऎऩ् तिरुक्कणव रुटऩे.
 • 98. पुऱप्पुणर्स्सि ऎऩ्कणवर् पुरिन्दतरु णन्दाऩ्
  पुत्तमुतम् नाऩ्उण्टु पूरित्त तरुणम्
  सिऱप्पुणर्स्सि मयमाकि अकप्पुणर्स्सि अवर्ताम्
  सॆय्ततरु णस्सुकत्तैस् सॆप्पुवतॆप् पटियो
  पिऱप्पुणर्स्सि विटयमिलै सुत्तसिवा ऩन्दप्
  पॆरुम्पोकप् पॆरुञ्सुकन्दाऩ् पॆरुकिऎङ्कुम् निऱैन्दे
  मऱप्पुणर्स्सि इल्लाते नाऩ्अतुवाय् अतुऎऩ्
  मयमाय्स्सिऩ् मयमाय्त्तऩ् मयमाऩ निलैये.
 • 99. तायिऩुम्पे ररुळुटैयार् ऎऩ्ऩुयिरिल् कलन्द
  तऩित्तलैवर् नाऩ्सॆय्तपॆरुन् तवत्ताले किटैत्तार्
  वायिऩुम्ओर् मऩत्तिऩुम्मा मतियिऩुम्ऎत् तिऱत्तुम्
  मतित्तळत्तऱ् करुन्दुरिय मऩ्ऱिल्नटम् पुरिवार्
  आयिऩुम्ऎऩ् अळविऩ्मिक ऎळियर्ऎऩ ऎऩ्ऩै
  अकम्पुणर्न्दार् पुऱम्पुणर्न्दार् पुऱप्पुणर्स्सित् तरुणम्
  तूयऒळि पॆऱ्ऱऴिया तोङ्कुवटि वाऩेऩ्
  सुकमयमाम् अकप्पुणर्स्सि सॊल्लुवतॆप् पटियो.
 • 100. अऱियात परुवत्ते ऎऩ्ऩैवलिन् तऴैत्ते
  आटल्सॆयुम् तिरुवटिक्के पाटल्सॆयप् पणित्तार्
  सॆऱियात मऩस्सिऱियेऩ् सॆय्तपिऴै ऎल्लाम्
  तिरुविळैयाट् टॆऩक्कॊण्टे तिरुमालै अणिन्दार्
  पिऱियामल् ऎऩ्ऩुयिरिल् कलन्दुकलन् तिऩिक्कुम्
  पॆरुन्दलैवर् नटरायर् ऎऩैप्पुणर्न्दार् अरुळाम्
  अऱिवाळर् पुऱप्पुणर्स्सि ऎऩैअऴिया तोङ्क
  अरुळियतीण् टकप्पुणर्स्सि अळवुरैक्क लामे.

  • 367. इप्पतिकत्तिल् अटिकळार् ऎऴुत्तु 'कण्णाऱु' ऎऩ्पतुपोल् काण्किऱतु. ओर् अऩ्पर्पटियिल् उळ्ळतुम् 'कण्णाऱु'. तिरुत्तणिकैप् पकुति जीवसाट्सि मालैयिल्अवर्कळ् ऎऴुति उळ्ळतु 'कण्णेऱु' ऎऩ्पतु. मुतल् अस्सुम् 'कण्णेऱु'.- आ. पा.
  • 368. इप्पतिकत्तिल् सिऱ्सिल इटङ्कळिल् "तोऴी" ऎऩ्पतुपोल् काण्किऱतु - आ. पा.
  • 369. ईङ्कवर्तम् - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ.सु., पि. इरा., स. मु. क.
  • 370. परिस्सिक्कुम् - परिसिक्कुम् ऎऩ्पतऩ् विकारम्.
  • 371. किळत्तुकिऩ्ऱाय् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.
  • 372. पुणर्स्सियिऩो वेऱ्ऱम् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.पुणर्स्सियिऩो रेऱ्ऱम् - पि. इरा. पतिप्पु.

அனுபவ மாலை // அனுபவ மாலை