திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പൊതു നിലൈ അരുള്‍വതു
potu nilai aruḷvatu
ഒതവടങ്കാതു
otavaṭaṅkātu
Sixth Thirumurai

140. വാന ചിറ്കന
vāṉa siṟkaṉa

வான சிற்கன // வான சிற்கன

No audios found!