திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പോകം ചുകപോകം
pōkam sukapōkam
നടു നാടി
naṭu nāṭi
Sixth Thirumurai

136. ചൂതുമന്‍നു മിന്തൈയേ
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!