திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
போகம் சுகபோகம்
pōkam sukapōkam
நடு நாடி
naṭu nāṭi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

136. சூதுமன்னு மிந்தையே
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!