திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
§À¡¸õ ͸§À¡¸õ
pōkam sukapōkam
¿Î ¿¡Ê
naṭu nāṭi
Sixth Thirumurai

136. ÝÐÁýÛ Á¢ó¨¾§Â
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!