திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ÝÐÁýÛ Á¢ó¨¾§Â
sūtumaṉṉu mintaiyē
¾íÌÚÅõÒ
taṅkuṟuvampu
Sixth Thirumurai

137. ¿Î ¿¡Ê
naṭu nāṭi

நடு நாடி // நடு நாடி

No audios found!