திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തരിചനൈ വേട്കൈ
tarisaṉai vēṭkai
ഏത്താപ് പിറവി ഇഴിവു
ēttāp piṟavi iḻivu
Fifth Thirumurai

041. നാള്‍എണ്‍ണി വരുന്തല്‍
nāḷeṇṇi varuntal

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും ഏഴൈയേന്‍ ഇടര്‍ക്കടല്‍ വിടുത്തേറ
  മിന്‍നും വേറ്പടൈ മിളിര്‍തരും കൈത്തല വിത്തകപ് പെരുമാനേ
  തുന്‍നും നറ്റണി കാചലത് തമര്‍ന്തരുള്‍ തോന്‍റലേ മയില്‍ഏറി
  മന്‍നും ഉത്തമ വള്‍ളലേ നിന്‍തിരു മനക്കരുത് തറിയേനേ.
 • 2. ഈറി ലാതനിന്‍ അരുള്‍പെറ എനക്കിനും എത്തനൈ നാട്ചെല്‍ലും
  മാറി ലാതവര്‍ മനത്തൊളിര്‍ ചോതിയേ മയില്‍മിചൈ വരുംവാഴ്വേ
  തു‘റി ലാവളച് ചോലൈചൂഴ് തണികൈവാഴ് ചുത്തചിന്‍ മയത്തേവേ
  ഊറി ലാപ്പെരു നിലൈയആ നന്തമേ ഒപ്പിലാന്‍ അരുട്പേറേ.
 • 3. കൂഴൈ മാമുകില്‍ അനൈയവര്‍ മുലൈത്തലൈക് കുളിത്തുഴന്‍ റലൈകിന്‍റ
  ഏഴൈ നെഞ്ചിനേന്‍ എത്തനൈ നാള്‍ചെല്‍ലും ഇടര്‍ക്കടല്‍ വിടുത്തേറ
  മാഴൈ മേനിയന്‍ വഴുത്തുമാ ണിക്കമേ വാഴ്ത്തുവാ രവര്‍പൊല്‍ലാ
  ഊഴൈ നീക്കിനല്‍ അരുള്‍തരുന്‍ തെയ്വമേ ഉത്തമച് ചുകവാഴ്വേ.
 • 4. ഐയ ഇന്‍നുംനാന്‍ എത്തനൈ നാള്‍ചെലും അല്‍ലല്‍വിട് ടരുള്‍മേവത്
  തുയ്യ നന്‍നെറി മന്‍നിയ അടിയര്‍തം തുയര്‍തവിര്‍ത് തരുള്‍വോനേ
  വെയ്യ നെഞ്ചിനര്‍ എട്ടൊണാ മെയ്യനേ വേല്‍കൊളും കരത്തോനേ
  ചെയ്യ മേനിഎഞ് ചിവപിരാന്‍ പെറ്റനറ് ചെല്‍വനേ തിറലോനേ.
 • 5. പാവി യേന്‍ ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും പരുവരല്‍ വിടുത്തുയ്യക്
  കൂവി യേഅന്‍പര്‍ക് കരുള്‍തരും വള്‍ളലേ കുണപ്പെരുങ് കുന്‍റേഎന്‍
  ആവി യേഎനൈ ആള്‍കുരു വടിവമേ ആനന്തപ് പെരുവാഴ്വേ
  വാവി ഏര്‍തരും തണികൈമാ മലൈമിചൈ മന്‍നിയ അരുള്‍തേനേ.
 • 6. എളിയ നേന്‍ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും ഇടര്‍ക്കടല്‍ വിടുത്തേറ
  ഒളിഅ നേകമായ്ത് തിരണ്‍ടിടും ചിറ്പര ഉരുവമേ ഉരുവില്‍ലാ
  വെളിയ താകിയ വത്തുവേ മുത്തിയിന്‍ മെയ്പ്പയന്‍ തരുവിത്തേ
  അളിയ താകിയ നെഞ്ചിനര്‍ക് കരുള്‍തരും ആറുമാ മുകത്തേവേ.
 • 7. തൊണ്‍ട നേന്‍ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും തുയര്‍ക്കടല്‍ വിടുത്തേറ
  അണ്‍ട നേഅണ്‍ടര്‍ക് കരുള്‍തരും പരചിവന്‍ അരുളിയ പെരുവാഴ്വേ
  കണ്‍ട നേകര്‍വന്‍ തനൈചെയ അചുരനൈക് കളൈന്തരുള്‍ കളൈകണ്‍ണേ
  വിണ്‍ട നേര്‍പുകുഞ് ചികരിചൂഴ് തണികൈയില്‍ വിളങ്കിയ വേലോനേ.
 • 8. വീണ നേന്‍ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെല്‍ലും വെന്തുയര്‍ക് കടല്‍നീന്തക്
  കാണ വാനവര്‍ക് കരുംപെരുന്‍ തലൈവനേ കരുണൈയങ് കണ്‍ണാനേ
  തൂണ നേര്‍പുയച് ചുന്തര വടിവനേ തുളക്കിലാര്‍ക് കരുള്‍ഈയും
  ഏണ നേഎനൈ ഏന്‍റുകൊള്‍ തേചിക ഇറൈവനേ ഇയലോനേ.
 • 9. കടൈയ നേന്‍ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും കടുന്തുയര്‍ക് കടല്‍നീന്ത
  വിടൈയിന്‍ ഏറിയ ചിവപിരാന്‍ പെറ്റരുള്‍ വിയന്‍തിരു മകപ്പേറേ
  ഉടൈയ നായകിക് കൊരുപെരുഞ് ചെല്‍വമേ ഉലകെലാം അളിപ്പോനേ
  അടൈയ നിന്‍റവര്‍ക് കരുള്‍ചെയുന്‍ തണികൈവാഴ് ആനന്തത് തെളിതേനേ.
 • 10. പേയ നേന്‍ഇന്‍നും എത്തനൈ നാള്‍ചെലും പെരുന്തുയര്‍ക് കടല്‍നീന്ത
  മായ നേമുതല്‍ വാനവര്‍ തമക്കരുള്‍ മണിമിടറ് റിറൈയോര്‍ക്കുച്
  ചേയ നേഅകന്‍ തെളിന്തവര്‍ക് കിനിയനേ ചെല്‍വനേ എനൈക്കാക്കുന്‍
  തായ നേഎന്‍റന്‍ ചറ്കുരു നാതനേ തണികൈമാ മലൈയാനേ.

நாள்எண்ணி வருந்தல் // நாள்எண்ணி வருந்தல்