திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കൂടല്‍ വിഴൈതല്‍
kūṭal viḻaital
നാള്‍എണ്‍ണി വരുന്തല്‍
nāḷeṇṇi varuntal
Fifth Thirumurai

040. തരിചനൈ വേട്കൈ
tarisaṉai vēṭkai

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വേല്‍കൊളും കമലക് കൈയനൈ എനൈയാള്‍
  മെയ്യനൈ ഐയനൈ ഉലക
  മാല്‍കൊളും മനത്തര്‍ അറിവരും മരുന്തൈ
  മാണിക്ക മണിയിനൈ മയില്‍മേല്‍
  കാല്‍കൊളും കുകനൈ എന്തൈയൈ എനതു
  കരുത്തനൈ അയന്‍അരി അറിയാച്
  ചാല്‍കൊളും കടവുള്‍ തനിഅരുള്‍ മകനൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 2. കണ്‍ണനൈ അയനൈ വിണ്‍ണവര്‍ കോനൈക്
  കാക്കവൈത് തിട്ടവേറ് കരനൈപ്
  പണ്‍ണനൈ അടിയര്‍ പാടലുക് കരുളും
  പതിയിനൈ മതികൊള്‍തണ്‍ അരുളാം
  വണ്‍ണനൈ എല്‍ലാ വണ്‍ണമും ഉടൈയ
  വരതന്‍ഈന്‍ റെടുത്തരുള്‍ മകനൈത്
  തണ്‍ണനൈ എനതു കണ്‍ണനൈ യവനൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 3. എന്‍നുടൈ ഉയിരൈ യാന്‍പെറും പേറ്റൈ
  എന്‍നുടൈപ് പൊരുളിനൈ എളിയേന്‍
  മന്‍നുടൈക് കുരുവിന്‍ വടിവിനൈ എന്‍കണ്‍
  മണിയിനൈ അണിയിനൈ വരത്തൈ
  മിന്‍നുടൈപ് പവള വെറ്പിനില്‍ ഉതിത്ത
  മിളിര്‍അരുള്‍ തരുവിനൈ അടിയേന്‍
  തന്‍നുടൈത് തേവൈത് തന്തൈയൈത് തായൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 4. പരങ്കിരി അമരുങ് കറ്പകത് തരുവൈപ്
  പരാപരഞ് ചുടരിനൈ എളിയേറ്
  കിരങ്കിവന്‍ തരുളും ഏരകത് തിറൈയൈ
  എണ്‍ണുതറ് കരിയപേര്‍ ഇന്‍പൈ
  ഉരങ്കിളര്‍ വാനോര്‍ക് കൊരുതനി മുതലൈ
  ഒപ്പിലാ തോങ്കിയ ഒന്‍റൈത്
  തരങ്കിളര്‍ അരുണ കിരിക്കരുള്‍ പവനൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 5. അരുംപെറല്‍ മണിയൈ അമുതിനൈ അന്‍പര്‍
  അന്‍പിനുക് കെളിവരും അരചൈ
  വിരുംപുമാ തവത്തോര്‍ ഉള്‍ളകത് തൊളിരും
  വിളക്കിനൈ അളക്കരും പൊരുളൈക്
  കരുംപിനൈ എന്‍നുട് കനിന്തിടും കനിയൈ
  മുനിന്തിടാ തരുള്‍അരുട് കടലൈത്
  തരുംപര ചിവത്തുള്‍ കിളര്‍ന്തൊളിര്‍ ഒളിയൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 6. മാരനൈ എരിത്തോന്‍ മകിഴ്തിരു മകനൈ
  വാകൈയം പുയത്തനൈ വടിവേല്‍
  തീരനൈ അഴിയാച് ചീരനൈ ഞാനച്
  ചെല്‍വനൈ വല്‍വിനൈ നെഞ്ചച്
  ചൂരനൈത് തടിന്ത വീരനൈ അഴിയാച്
  ചുകത്തനൈത് തേന്‍തുളി കടപ്പന്‍
  താരനൈക് കുകന്‍എന്‍ പേരുടൈ യവനൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 7. വേതനൈച് ചിറൈക്കുള്‍ വേതനൈ പടച്ചെയ്
  വിമലനൈ അമലനൈ അറ്പര്‍
  പോതനൈക് കടങ്കാപ് പോതനൈ ഐന്താം
  പൂതനൈ മാതവര്‍ പുകഴും
  പാതനൈ ഉമൈയാള്‍ പാലനൈ എങ്കള്‍
  പരമനൈ മകിഴ്വിക്കും പരനൈത്
  താതനൈ ഉയിര്‍ക്കുള്‍ ഉയിരനൈ യവനൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 8. കുഴകനൈ അഴിയാക് കുമരനൈ അട്ട
  കുണത്തനൈക് കുറിത്തിടല്‍ അറിതാം
  അഴകനൈച് ചെന്തില്‍ അപ്പനൈ മലൈതോ
  റാടല്‍വാഴ് അണ്‍ണലൈത് തേവര്‍
  കഴകനൈത് തണ്‍ടൈക് കാലനൈപ് പിണിക്കോര്‍
  കാലനൈ വേലനൈ മനതില്‍
  ചഴകിലാര്‍ക് കരുളും ചാമിനാ തനൈത്തെന്‍
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 9. മുത്തനൈ മുത്തിക് കൊരുതനി വിത്തൈ
  മുതല്‍വനൈ മുരുകനൈ മുക്കണ്‍
  പിത്തനൈ അത്തന്‍ എനക്കൊളും ചെല്‍വപ്
  പിള്‍ളൈയൈപ് പെരിയവര്‍ ഉളഞ്ചേര്‍
  ചുത്തനൈപ് പത്തി വലൈപ്പടും അവനൈത്
  തുരിയനൈത് തുരിയമും കടന്ത
  ചത്തനൈ നിത്ത നിന്‍മലച് ചുടരൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.
 • 10. വള്‍അയില്‍ കരങ്കൊള്‍ വള്‍ളലൈ ഇരവില്‍
  വള്‍ളിനാ യകിതനൈക് കവര്‍ന്ത
  കള്‍ളനൈ അടിയര്‍ ഉള്‍ളകത് തവനൈക്
  കരുത്തനൈക് കരുതുംആ നന്ത
  വെള്‍ളംനിന്‍ റാട അരുള്‍കുരു പരനൈ
  വിരുപ്പുറു പൊരുപ്പനൈ വിനൈയൈത്
  തള്‍ളവന്‍ തരുള്‍ചെയ് തിടുന്തയാ നിതിയൈത്
  തണികൈയില്‍ കണ്‍ടിറൈഞ് ചുവനേ.

தரிசனை வேட்கை // தரிசனை வேட்கை