திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪಿರಾರ್ತ್ತನೈ ಮಾಲೈ
pirārttaṉai mālai
ಸೆೞುಞ್ಸುಟರ್ ಮಾಲೈ
seḻuñsuṭar mālai
Fifth Thirumurai

006. ಎಣ್ಣಪ್ ಪತ್ತು
eṇṇap pattu

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ.
 • 1. ಅಣಿಕೊಳ್ ವೇಲ್ಉಟೈ ಅಣ್ಣಲೇ ನಿನ್ತಿರು ಅಟಿಕಳೈ ಅನ್ಪೋಟುಂ
  ಪಣಿಕಿ ಲೇನ್ಅಕಂ ಉರುಕಿನಿನ್ ಱಾಟಿಲೇನ್ ಪಾಟಿಲೇನ್ ಮನಮಾಯೈತ್
  ತಣಿಕಿ ಲೇನ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯೈ ನಿನೈಕಿಲೇನ್ ಸಾಮಿನಿನ್ ವೞಿಪೋಕತ್
  ತುಣಿಕಿ ಲೇನ್ಇರುನ್ ತೆನ್ಸೆಯ್ತೇನ್ ಪಾವಿಯೇನ್ ತುನ್ಪಮುಂ ಎಞ್ಸೇನೇ.
 • 2. ಸೇಲ್ಪಿ ಟಿತ್ತವನ್ ತಂದೈಆ ತಿಯರ್ತೊೞುಂ ತೆಯ್ವಮೇ ಸಿವಪ್ಪೇಱೇ
  ಮಾಲ್ಪಿ ಟಿತ್ತವರ್ ಅಱಿಯೊಣಾತ್ ತಣಿಕೈಮಾ ಮಲೈಅಮರ್ನ್ ತಿಟುವಾೞ್ವೇ
  ವೇಲ್ಪಿ ಟಿತ್ತರುಳ್ ವಳ್ಳಲೇ ಯಾನ್ಸತುರ್ ವೇತಮುಂ ಕಾಣಾನಿನ್
  ಕಾಲ್ಪಿ ಟಿಕ್ಕವುಂ ಕರುಣೈನೀ ಸೆಯ್ಯವುಂ ಕಣ್ಟುಕಣ್ ಕಳಿಪ್ಪೇನೋ.
 • 3. ಕಳಿತ್ತು ನಿನ್ತಿರುಕ್ ಕೞಲಿಣೈ ಏೞೈಯೇನ್ ಕಾಣ್ಪನೋ ಅಲತನ್ಪೈ
  ಒಳಿತ್ತು ವನ್ತುಯರ್ ಉೞಪ್ಪನೋ ಇನ್ನತೆನ್ ಱುಣರ್ಂದಿಲೇನ್ ಅರುಟ್ಪೋತಂ
  ತೆಳಿತ್ತು ನಿನ್ಱಿಟುಂ ತೇಸಿಕ ವಟಿವಮೇ ತೇವರ್ಕಳ್ ಪಣಿತೇವೇ
  ತಳಿರ್ತ್ತ ತಣ್ಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ವಳರ್ಸಿವ ತಾರುವೇ ಮಯಿಲೋನೇ.
 • 4. ಮಯಿಲಿನ್ ಮೀತುವನ್ ತರುಳ್ತರುಂ ನಿನ್ತಿರು ವರವಿನುಕ್ ಕೆತಿರ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ
  ಸೆಯಲಿ ನೇನ್ಕರುತ್ ತೆವ್ವಣಂ ಮುಟಿಯುಮೋ ತೆರಿಕಿಲೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಅಯಿಲಿನ್ ಮಾಮುತಲ್ ತಟಿಂದಿಟುಂ ಐಯನೇ ಆಱುಮಾ ಮುಕತ್ತೇವೇ
  ಕಯಿಲೈ ನೇರ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಅಂ ಪತಿತನಿಲ್ ಕಂದನ್ಎನ್ ಱಿರುಪ್ಪೋನೇ.
 • 5. ಇರುಪ್ಪು ನೆಞ್ಸಕಕ್ ಕೊಟಿಯನೇನ್ ಪಿೞೈತನೈ ಎಣ್ಣುಱೇಲ್ ಇನಿವಞ್ಸಕ್
  ಕರುಪ್ಪು ಕಾವಣಂ ಕಾತ್ತರುಳ್ ಐಯನೇ ಕರುಣೈಅಂ ಕಟಲೇಎನ್
  ವಿರುಪ್ಪುಳ್ ಊಱಿನಿನ್ ಱೋಙ್ಕಿಯ ಅಮುತಮೇ ವೇಲ್ಉಟೈ ಎಂಮಾನೇ
  ತರುಪ್ಪು ಕಾಇನನ್ ವಿಲಕುಱುಂ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸಾಂದಸಱ್ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ.
 • 6. ಕುನ್ಱು ನೇರ್ಪಿಣಿತ್ ತುಯರಿನಾಲ್ ವರುಂದಿನಿನ್ ಕುರೈಕೞಲ್ ಕರುತಾತ
  ತುನ್ಱು ವಞ್ಸಕಕ್ ಕಳ್ಳನೇನ್ ನೆಞ್ಸಕತ್ ತುಯರ್ಅಱುತ್ ತರುಳ್ಸೆಯ್ವಾನ್
  ಇನ್ಱು ಮಾಮಯಿಲ್ ಮೀತಿನಿಲ್ ಏಱಿಇವ್ ವೇೞೈಮುನ್ ವರುವಾಯೇಲ್
  ನನ್ಱು ನನ್ಱತಱ್ ಕೆನ್ಸೊಲ್ವಾರ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ನಾತನಿನ್ ಅಟಿಯಾರೇ.
 • 7. ಯಾರೈ ಯುಂದುಣೈ ಕೊಣ್ಟಿಲೇನ್ ನಿನ್ಅಟಿ ಇಣೈತುಣೈ ಅಲ್ಲಾಲ್ನಿನ್
  ಪೇರೈ ಉನ್ನಿವಾೞ್ನ್ ತಿಟುಂಪಟಿ ಸೆಯ್ವೈಯೋ ಪೇತುಱಸ್ ಸೆಯ್ವಾಯೋ
  ಪಾರೈ ಯುಂಉಯಿರ್ಪ್ ಪರಪ್ಪೈಯುಂ ಪಟೈತ್ತರುಳ್ ಪಕವನೇ ಉಲಕೇತ್ತುಂ
  ಸೀರೈ ಉಱ್ಱಿಟುಂ ತಣಿಕೈಅಂ ಕಟವುಳ್ನಿನ್ ತಿರುವುಳಂ ಅಱಿಯೇನೇ.
 • 8. ಉಳಙ್ಕೊಳ್ ವಞ್ಸಕ ನೆಞ್ಸರ್ತಂ ಇಟಂಇಟರ್ ಉೞಂದಕಂ ಉಲೈವುಱ್ಱೇನ್
  ವಳಙ್ಕೊಳ್ ನಿನ್ಪತ ಮಲರ್ಕಳೈ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ವಾೞ್ತ್ತಿಲೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಕುಳಙ್ಕೊಳ್ ಕಣ್ಣನುಂ ಕಣ್ಣನುಂ ಪಿರಮನುಂ ಕುಱಿಕ್ಕರುಂ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ತಳಙ್ಕೊಳ್ ಪೊಯ್ಕೈಸೂೞ್ ತಣಿಕೈಅಂ ಪತಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪುಕೞ್ತ್ತೇವೇ.
 • 9. ತೇವರ್ ನಾಯಕನ್ ಆಕಿಯೇ ಎನ್ಮನಸ್ ಸಿಲೈತನಿಲ್ ಅಮರ್ಂದೋನೇ
  ಮೂವರ್ ನಾಯಕನ್ ಎನಮಱೈ ವಾೞ್ತ್ತಿಟುಂ ಮುತ್ತಿಯಿನ್ ವಿತ್ತೇಇಙ್
  ಕೇವ ರಾಯಿನುಂ ನಿನ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಸೆನ್ ಱಿಱೈಞ್ಸಿಟಿಲ್ ಅವರೇಎನ್
  ಪಾವ ನಾಸಂಸೆಯ್ ತೆನ್ಱನೈ ಆಟ್ಕೊಳುಂ ಪರಞ್ಸುಟರ್ ಕಣ್ಟಾಯೇ.
 • 10. ಕಣ್ಟ ನೇಕವಾ ನವರ್ತೊೞುಂ ನಿನ್ತಿರುಕ್ ಕೞಲ್ಇಣೈ ತನಕ್ಕಾಸೈ
  ಕೊಣ್ಟ ನೇಕಮಾಯ್ತ್ ತೆಣ್ಟನ್ಇಟ್ ಟಾನಂದಕ್ ಕೂತ್ತಿನೈ ಉಕಂದಾಟಿತ್
  ತೊಣ್ಟ ನೇನುಂನಿನ್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಸೆಱಿವನೋ ತುಯರ್ಉೞನ್ ತಲೈವೇನೋ
  ಅಣ್ಟ ನೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಅಣ್ಣಲೇ ಅಣಿಕೊಳ್ವೇಲ್ ಕರತ್ತೋನೇ

எண்ணப் பத்து // எண்ணப் பத்து