திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പിരാര്‍ത്തനൈ മാലൈ
pirārttaṉai mālai
ചെഴുഞ്ചുടര്‍ മാലൈ
seḻuñsuṭar mālai
Fifth Thirumurai

006. എണ്‍ണപ് പത്തു
eṇṇap pattu

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം.
 • 1. അണികൊള്‍ വേല്‍ഉടൈ അണ്‍ണലേ നിന്‍തിരു അടികളൈ അന്‍പോടും
  പണികി ലേന്‍അകം ഉരുകിനിന്‍ റാടിലേന്‍ പാടിലേന്‍ മനമായൈത്
  തണികി ലേന്‍തിരുത് തണികൈയൈ നിനൈകിലേന്‍ ചാമിനിന്‍ വഴിപോകത്
  തുണികി ലേന്‍ഇരുന്‍ തെന്‍ചെയ്തേന്‍ പാവിയേന്‍ തുന്‍പമും എഞ്ചേനേ.
 • 2. ചേല്‍പി ടിത്തവന്‍ തന്തൈആ തിയര്‍തൊഴും തെയ്വമേ ചിവപ്പേറേ
  മാല്‍പി ടിത്തവര്‍ അറിയൊണാത് തണികൈമാ മലൈഅമര്‍ന്‍ തിടുവാഴ്വേ
  വേല്‍പി ടിത്തരുള്‍ വള്‍ളലേ യാന്‍ചതുര്‍ വേതമും കാണാനിന്‍
  കാല്‍പി ടിക്കവും കരുണൈനീ ചെയ്യവും കണ്‍ടുകണ്‍ കളിപ്പേനോ.
 • 3. കളിത്തു നിന്‍തിരുക് കഴലിണൈ ഏഴൈയേന്‍ കാണ്‍പനോ അലതന്‍പൈ
  ഒളിത്തു വന്‍തുയര്‍ ഉഴപ്പനോ ഇന്‍നതെന്‍ റുണര്‍ന്തിലേന്‍ അരുട്പോതം
  തെളിത്തു നിന്‍റിടും തേചിക വടിവമേ തേവര്‍കള്‍ പണിതേവേ
  തളിര്‍ത്ത തണ്‍പൊഴില്‍ തണികൈയില്‍ വളര്‍ചിവ താരുവേ മയിലോനേ.
 • 4. മയിലിന്‍ മീതുവന്‍ തരുള്‍തരും നിന്‍തിരു വരവിനുക് കെതിര്‍പാര്‍ക്കും
  ചെയലി നേന്‍കരുത് തെവ്വണം മുടിയുമോ തെരികിലേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  അയിലിന്‍ മാമുതല്‍ തടിന്തിടും ഐയനേ ആറുമാ മുകത്തേവേ
  കയിലൈ നേര്‍തിരുത് തണികൈഅം പതിതനില്‍ കന്തന്‍എന്‍ റിരുപ്പോനേ.
 • 5. ഇരുപ്പു നെഞ്ചകക് കൊടിയനേന്‍ പിഴൈതനൈ എണ്‍ണുറേല്‍ ഇനിവഞ്ചക്
  കരുപ്പു കാവണം കാത്തരുള്‍ ഐയനേ കരുണൈഅം കടലേഎന്‍
  വിരുപ്പുള്‍ ഊറിനിന്‍ റോങ്കിയ അമുതമേ വേല്‍ഉടൈ എംമാനേ
  തരുപ്പു കാഇനന്‍ വിലകുറും തണികൈവാഴ് ചാന്തചറ് കുണക്കുന്‍റേ.
 • 6. കുന്‍റു നേര്‍പിണിത് തുയരിനാല്‍ വരുന്തിനിന്‍ കുരൈകഴല്‍ കരുതാത
  തുന്‍റു വഞ്ചകക് കള്‍ളനേന്‍ നെഞ്ചകത് തുയര്‍അറുത് തരുള്‍ചെയ്വാന്‍
  ഇന്‍റു മാമയില്‍ മീതിനില്‍ ഏറിഇവ് വേഴൈമുന്‍ വരുവായേല്‍
  നന്‍റു നന്‍റതറ് കെന്‍ചൊല്‍വാര്‍ തണികൈവാഴ് നാതനിന്‍ അടിയാരേ.
 • 7. യാരൈ യുന്തുണൈ കൊണ്‍ടിലേന്‍ നിന്‍അടി ഇണൈതുണൈ അല്‍ലാല്‍നിന്‍
  പേരൈ ഉന്‍നിവാഴ്ന്‍ തിടുംപടി ചെയ്വൈയോ പേതുറച് ചെയ്വായോ
  പാരൈ യുംഉയിര്‍പ് പരപ്പൈയും പടൈത്തരുള്‍ പകവനേ ഉലകേത്തും
  ചീരൈ ഉറ്റിടും തണികൈഅം കടവുള്‍നിന്‍ തിരുവുളം അറിയേനേ.
 • 8. ഉളങ്കൊള്‍ വഞ്ചക നെഞ്ചര്‍തം ഇടംഇടര്‍ ഉഴന്തകം ഉലൈവുറ്റേന്‍
  വളങ്കൊള്‍ നിന്‍പത മലര്‍കളൈ നാള്‍തൊറും വാഴ്ത്തിലേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  കുളങ്കൊള്‍ കണ്‍ണനും കണ്‍ണനും പിരമനും കുറിക്കരും പെരുവാഴ്വേ
  തളങ്കൊള്‍ പൊയ്കൈചൂഴ് തണികൈഅം പതിയില്‍വാഴ് തനിപ്പെരും പുകഴ്ത്തേവേ.
 • 9. തേവര്‍ നായകന്‍ ആകിയേ എന്‍മനച് ചിലൈതനില്‍ അമര്‍ന്തോനേ
  മൂവര്‍ നായകന്‍ എനമറൈ വാഴ്ത്തിടും മുത്തിയിന്‍ വിത്തേഇങ്
  കേവ രായിനും നിന്‍തിരുത് തണികൈചെന്‍ റിറൈഞ്ചിടില്‍ അവരേഎന്‍
  പാവ നാചംചെയ് തെന്‍റനൈ ആട്കൊളും പരഞ്ചുടര്‍ കണ്‍ടായേ.
 • 10. കണ്‍ട നേകവാ നവര്‍തൊഴും നിന്‍തിരുക് കഴല്‍ഇണൈ തനക്കാചൈ
  കൊണ്‍ട നേകമായ്ത് തെണ്‍ടന്‍ഇട് ടാനന്തക് കൂത്തിനൈ ഉകന്താടിത്
  തൊണ്‍ട നേനുംനിന്‍ അടിയരില്‍ ചെറിവനോ തുയര്‍ഉഴന്‍ തലൈവേനോ
  അണ്‍ട നേതിരുത് തണികൈവാഴ് അണ്‍ണലേ അണികൊള്‍വേല്‍ കരത്തോനേ

எண்ணப் பத்து // எண்ணப் பத்து