திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തനിത് തിരുമാലൈ
taṉit tirumālai
എണ്‍ണപ് പത്തു
eṇṇap pattu
Fifth Thirumurai

005. പിരാര്‍ത്തനൈ മാലൈ
pirārttaṉai mālai

  തിരുത്തണികൈപ് പതികങ്കള്‍
  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍കൊണ്‍ട തെയ്വ വതനങ്കള്‍ ആറും തികഴ്കടപ്പന്‍
  താര്‍കൊണ്‍ട പന്‍നിരു തോള്‍കളും താമരൈത് താള്‍കളുംഓര്‍
  കൂര്‍കൊണ്‍ട വേലും മയിലുംനറ് കോഴിക് കൊടിയുംഅരുട്
  കാര്‍കൊണ്‍ട വണ്‍മൈത് തണികാ ചലമുംഎന്‍ കണ്‍ണുറ്റതേ
 • 2. കണ്‍മൂന്‍ റുറുചെങ് കരുംപിന്‍മുത് തേപതം കണ്‍ടിടുവാന്‍
  മണ്‍മൂന്‍ റുലകും വഴുത്തും പവള മണിക്കുന്‍റമേ
  തിണ്‍മൂന്‍റു നാന്‍കു പുയങ്കൊണ്‍ ടൊളിര്‍വച് ചിരമണിയേ
  വണ്‍മൂന്‍ റലര്‍മലൈ വാഴ്മയില്‍ ഏറിയ മാണിക്കമേ.
 • 3. മാണിത്ത ഞാന മരുന്തേഎന്‍ കണ്‍ണിന്‍ഉള്‍ മാമണിയേ
  ആണിപ്പൊന്‍ നേഎന താരുയി രേതണി കാചലനേ
  താണിറ്കി ലേന്‍നിനൈത് താഴാത വഞ്ചര്‍ തമതിടംപോയ്പ്
  പേണിത് തിരിന്തനന്‍ അന്തോഎന്‍ ചെയ്വന്‍ഇപ് പേതൈയനേ.
 • 4. അന്‍നേ എനൈത്തന്ത അപ്പാഎന്‍ റേങ്കി അലറുകിന്‍റേന്‍
  എന്‍നേഇവ് വേഴൈക് കിരങ്കാതു നീട്ടിത് തിരുത്തല്‍എന്തായ്
  പൊന്‍നേ ചുകുണപ് പൊരുപ്പേ തണികൈപ് പൊരുപ്പമര്‍ത്ത
  മന്‍നേ കലപ മയില്‍മേല്‍ അഴകിയ മാമണിയേ.
 • 5. മണിയേ തിനൈപ്പുന വല്‍ലിയൈ വേണ്‍ടി വളര്‍മറൈവാന്‍
  കണിയേ എനനിന്‍റ കണ്‍ണേ എന്‍ഉള്‍ളക് കളിനറവേ
  പണിയേന്‍ എനിനും എനൈവലിന്‍ താണ്‍ടുന്‍ പതന്തരവേ
  നണിയേ തണികൈക്കു വാഎന ഓര്‍മൊഴി നല്‍കുവൈയേ.
 • 6. നല്‍കാത ഈനര്‍തം പാറ്ചെന്‍ റിരന്തു നവൈപ്പടുതല്‍
  മല്‍കാത വണ്‍ണം അരുള്‍ചെയ്കണ്‍ ടായ്മയില്‍ വാകനനേ
  പല്‍കാതല്‍ നീക്കിയ നല്‍ലോര്‍ക് കരുളും പരഞ്ചുടരേ
  അല്‍കാത വണ്‍മൈത് തണികാ ചലത്തില്‍ അമര്‍ന്തവനേ.
 • 7. അമരാ വതിഇറൈക് കാരുയിര്‍ ഈന്ത അരുട്കുന്‍റമേ
  ചമരാ പുരിക്കര ചേതണി കാചലത് തറ്പരനേ
  കുമരാ പരമ കുരുവേ കുകാഎനക് കൂവിനിറ്പേന്‍
  എമരാജന്‍ വന്തിടുങ് കാല്‍ഐയ നേഎനൈ ഏന്‍റുകൊള്‍ളേ.
 • 8. കൊള്‍ഉണ്‍ട വഞ്ചര്‍തം കൂട്ടുണ്‍ടു വാഴ്ക്കൈയില്‍ കുട്ടുണ്‍ടുമേല്‍
  തുള്‍ഉണ്‍ട നോയിനില്‍ ചൂടുണ്‍ടു മങ്കൈയര്‍ തോയ്വെനുംഓര്‍
  കള്‍ഉണ്‍ട നായ്ക്കുന്‍ കരുണൈഉണ്‍ ടോനറ് കടല്‍അമുതത്
  തെള്‍ഉണ്‍ട തേവര്‍ പുകഴ്തണി കാചലച് ചിറ്പരനേ.
 • 9. ചിറ്പകല്‍ മേവുംഇത് തേകത്തൈ ഒംപിത് തിരുഅനൈയാര്‍
  തറ്പക മേവിലൈന്‍ താഴ്ന്തേന്‍ തണികൈ തനില്‍അമര്‍ന്ത
  കറ്പക മേനിന്‍ കഴല്‍കരു തേന്‍ഇക് കടൈപ്പടുംഎന്‍
  പൊറ്പകം മേവിയ നിന്‍അരുള്‍ എന്‍എന്‍റു പോറ്റുവതേ.
 • 10. പോറ്റേന്‍ എനിനും പൊറുത്തിടല്‍ വേണ്‍ടും പുവിനടൈയാം
  ചേറ്റേ വിഴുന്തു തിയങ്കുകിന്‍ റേനൈച് ചിറിതുംഇനി
  ആറ്റേന്‍ എനതര ചേഅമു തേഎന്‍ അരുട്ചെല്‍വമേ
  മേറ്റേന്‍ പെരുകു പൊഴില്‍തണി കാചല വേലവനേ.
 • 11. വേല്‍കൊണ്‍ട കൈയും വിറല്‍കൊണ്‍ട തോളും വിളങ്കുമയില്‍
  മേല്‍കൊണ്‍ട വീറും മലര്‍മുകം ആറും വിരൈക്കമലക്
  കാല്‍കൊണ്‍ട വീരക് കഴലുംകണ്‍ ടാല്‍അന്‍റിക് കാമന്‍എയ്യും
  കോല്‍കൊണ്‍ട വന്‍മൈ അറുമോ തണികൈക് കുരുപരനേ.
 • 12. കുരുവേ അയന്‍അരി ആതിയര്‍ പോറ്റക് കുറൈതവിര്‍പ്പാന്‍
  വരുവേല്‍ പിടിത്തു മകിഴ്വള്‍ള ലേകുണ മാമലൈയേ
  തരുവേ തണികൈത് തയാനിതി യേതുന്‍പച് ചാകരമാം
  കരുവേര്‍ അറുത്തിക് കടൈയനൈക് കാക്കക് കടന്‍ഉനക്കേ.
 • 13. ഉനക്കേ വിഴൈവുകൊണ്‍ ടോലമിട് ടോങ്കി ഉലറുകിന്‍റേന്‍
  എനക്കേ അരുള്‍ഇത് തമിയേന്‍ പിഴൈഉളത് തെണ്‍ണിയിടേല്‍
  പുനക്കേഴ് മണിവല്‍ലി യൈപ്പുണര്‍ന്‍ താണ്‍ടരുള്‍ പുണ്‍ണിയനേ
  മനക്കേത മാറ്റും തണികാ ചലത്തമര്‍ വാനവനേ.
 • 14. വാനോര്‍ കുടികളൈ വാഴ്വിത്ത തെയ്വ മണിച്ചുടരേ
  നാനോര്‍എളിയന്‍എന്‍ തുന്‍പറുത് താള്‍എന നണ്‍ണിനിന്‍റേന്‍
  ഏനോനിന്‍ നെഞ്ചം ഇരങ്കാത വണ്‍ണം ഇരുങ്കണിപ്പൂന്‍
  തേനോ ടരുവി പയിലും തണികൈച് ചിവകുരുവേ.
 • 15. കൈയാത തുന്‍പക് കടല്‍മൂഴ്കി നെഞ്ചം കലങ്കിഎന്‍റന്‍
  ഐയാനിന്‍ പൊന്‍അടിക് കോലമിട് ടേന്‍എന്‍നൈ ആണ്‍ടുകൊളായ്
  മൈയാര്‍ തടങ്കണ്‍ മലൈമകള്‍ കണ്‍ടു മകിഴ്ചെല്‍വമേ.
  ചെയ്യാര്‍ തണികൈ മലൈഅര ചേഅയിറ് ചെങ്കൈയനേ.
 • 16. ചെങ്കൈഅം കാന്തന്‍ അനൈയമിന്‍ നാര്‍തം തിറത്തുഴന്‍റേ
  വെങ്കയം ഉണ്‍ട വിളവായി നേന്‍വിറല്‍ വേലിനൈഓര്‍
  അങ്കൈയില്‍ ഏന്തിയ ഐയാ കുറവര്‍ അരിതില്‍പെറ്റ
  മങ്കൈ മകിഴും തണികേച നേഅരുള്‍ വന്തെനക്കേ.
 • 17. കേളാതു പോല്‍ഇരുക് കിന്‍റനൈ ഏഴൈഇക് കീഴ്നടൈയില്‍
  വാളാ ഇടര്‍കൊണ്‍ ടലറിടും ഓലത്തൈ മാമരുന്തേ
  തോളാ മണിച്ചുട രേതണി കാചലത് തു‘യ്പ്പൊരുളേ
  നാളായിന്‍ എന്‍ചെയ്കു വേന്‍ഇറപ് പായ നവൈവരുമേ.
 • 18. നവൈയേ തരുവഞ്ച നെഞ്ചകം മായവും നാന്‍ഉന്‍അന്‍പര്‍
  അവൈയേ അണുകവും ആനന്ത വാരിയില്‍ ആടിടവും
  ചുവൈയേ അമുതന്‍ന നിന്‍തിരു നാമം തുതിക്കവുംആം
  ഇവൈയേഎന്‍ എണ്‍ണം തണികാ ചലത്തുള്‍ ഇരുപ്പവനേ.
 • 19. ഇരുപ്പായ മായ മനത്താല്‍ വരുന്തി ഇളൈത്തുനിന്‍റേന്‍
  പൊരുപ്പായ കന്‍മപ് പുതുവാഴ്വില്‍ ആഴ്ന്തതു പോതുംഇന്‍റേ
  കരുപ്പാഴ് ചെയുംഉന്‍ ചുഴല്‍അടിക് കേഇക് കടൈയവനൈത്
  തിരുപ്പായ് എനില്‍എന്‍ചെയ് കേന്‍തണി കാചലത് തെള്‍ളമുതേ.
 • 20. തെള്‍അകത് തോങ്കിയ ചെഞ്ചുട രേചിവ തേചികനേ
  കള്‍അകത് തേമലര്‍ക് കാആര്‍ തണികൈഎങ് കണ്‍മണിയേ
  എന്‍അകത് തേഉഴന്‍ റെന്‍നിന്‍ റലൈത്തെഴുന്‍ തിങ്കുംഅങ്കും
  തുള്‍അകത് തേന്‍ചിരം ചേരുംകൊ ലോനിന്‍ തുണൈഅടിയേ.
 • 21. അടിയേന്‍ എനച്ചൊല്‍വ തല്‍ലാമല്‍ താള്‍അടൈന്‍ താരൈക്കണ്‍ടേ
  തുടിയേന്‍ അരുണ കിരിപാടും നിന്‍അരുള്‍ തോയ്പുകഴൈപ്
  പടിയേന്‍ പതൈത്തുരു കേന്‍പണി യേന്‍മനപ് പന്തംഎലാം
  കടിയേന്‍ തണികൈയൈക് കാണേന്‍എന്‍ ചെയ്വേന്‍എം കാതലനേ.
 • 22. തലനേ അടിയര്‍ തനിമന മാംപുകഴ് ചാര്‍തണികാ
  ചലനേ അയന്‍അരി ആതിയര്‍ വാഴ്ന്തിടത് താങ്കയില്‍വേല്‍
  വലനേനിന്‍ പൊന്‍അരുള്‍ വാരിയിന്‍ മൂഴ്ക മനോലയംവായ്ന്‍
  തിലനേല്‍ ചനന മരണംഎന്‍ നുംകടറ് കെന്‍ചെയ്വനേ.
 • 23. എന്‍ചെയ്കൈ എന്‍ചെയ്കൈ എന്തായ്നിന്‍ പൊന്‍അടിക് കേഅലങ്കല്‍
  വന്‍ചെയ്കൈ നീങ്ക മകിഴ്ന്തണി യേന്‍തുതി വായ്ഉരൈക്ക
  മെന്‍ചെയ്കൈ കൂപ്പ വിഴിനീര്‍ തുളിത്തിട മെയ്ചിലിര്‍ക്കത്
  തന്‍ചെയ്കൈ എന്‍പതറ് റേതണി കാചലം ചാര്‍ന്തിലനേ.
 • 24. ചാരും തണികൈയില്‍ ചാര്‍ന്തോയ്നിന്‍ താമരൈത് താള്‍തുണൈയൈച്
  ചേരും തൊഴുംപാ തിരുപ്പതം അന്‍റിഇച് ചിറ്റടിയേന്‍
  ഊരും തനമും ഉറവും പുകഴും ഉരൈമടവാര്‍
  വാരുന്‍ തണിമുലൈപ് പോകമും വേണ്‍ടിലന്‍ മണ്‍വിണ്‍ണിലേ.
 • 25. മണ്‍നീര്‍ അനല്‍വളി വാന്‍ആകി നിന്‍റരുള്‍ വത്തുഎന്‍റേ
  തെണ്‍നീര്‍മൈ യാല്‍പുകഴ് മാല്‍അയ നേമുതല്‍ തേവര്‍കള്‍തം
  കണ്‍നീര്‍ തുടൈത്തരുള്‍ കറ്പക മേഉനൈക് കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍
  തണ്‍നീര്‍ പൊഴിറ്കണ്‍ മതിവന്‍ തുലാവും തണികൈയിലേ.
 • 26. തണിയാത തുന്‍പത് തട്ങ്കടല്‍ നീങ്കനിന്‍ തന്‍മലര്‍ത്താള്‍
  പണിയാത പാവിക് കരുളുംഉണ്‍ ടോപചു പാചംഅറ്റോര്‍ക്
  കണിയാക നിന്‍റ അരുട്ചെല്‍വ മേതണി കാചലനേ
  അണിആ തവന്‍മുത ലാംഅട്ട മൂര്‍ത്തം അടൈന്തവനേ.
 • 27. അടൈയാത വഞ്ചകര്‍ പാല്‍ചെന്‍ റിരന്തിങ് കലൈന്തലൈന്തേ
  കടൈയാന നായ്ക്കുള്‍ കരുണൈഉണ്‍ ടോതണി കൈക്കുള്‍നിന്‍റേ
  ഉടൈയാത നല്‍നെഞ്ചര്‍ക് കുണ്‍മൈയൈക് കാണ്‍പിക്കും ഉത്തമനേ
  പടൈയാത തേവര്‍ ചിറൈമീട് ടളിത്തരുള്‍ പണ്‍ണവനേ.
 • 28. പണ്‍ണവ നേനിന്‍ പതമലര്‍ ഏത്തും പയന്‍ഉടൈയോര്‍
  കണ്‍ണവ നേതണി കാചല നേഅയില്‍ കൈയവനേ
  വിണ്‍ണവര്‍ ഏത്തിയ മേലവ നേമയല്‍ മേവുമനം
  പുണ്‍ണവ നേനൈയും ചേര്‍ന്തായ്എന്‍ നേഉന്‍റന്‍ പൊന്‍അരുളേ.
 • 29. പൊന്‍ആര്‍ പുയത്തനും പൂഉടൈ യോനും പുകഴ്മണിയേ
  എന്‍ആവി യിന്‍തുണൈ യേതണി കാചലത് തേഅമര്‍ന്ത
  മന്‍നാനിന്‍ പൊന്‍അടി വാഴ്ത്താതു വീണില്‍ വരുന്തുറുവേന്‍
  ഇന്‍നാ ഇയറ്റും ഇയമന്‍വന്‍ താല്‍അവറ് കെന്‍ചൊല്‍വനേ.
 • 30. ചൊല്‍ലാര്‍ മലര്‍പുനൈ അന്‍പകത് തോര്‍ക്കരുള്‍ ചൊല്‍ലുംഎല്‍ലാം
  വല്‍ലായ്എന്‍ റേത്ത അറിന്തേന്‍ ഇനിഎന്‍റന്‍ വല്‍വിനൈകള്‍
  എല്‍ലാം വിടൈകൊണ്‍ ടിരിയുംഎന്‍ മേല്‍ഇയ മന്‍ചിനമും
  ചെല്‍ലാതു കാണ്‍ഐയ നേതണി കാചലച് ചീര്‍അരൈചേ.

பிரார்த்தனை மாலை // பிரார்த்தனை மாலை