திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పిరార్త్తనై మాలై
pirārttaṉai mālai
సెళుఞ్సుటర్ మాలై
seḻuñsuṭar mālai
Fifth Thirumurai

006. ఎణ్ణప్ పత్తు
eṇṇap pattu

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం.
 • 1. అణికొళ్ వేల్ఉటై అణ్ణలే నిన్తిరు అటికళై అన్పోటుం
  పణికి లేన్అకం ఉరుకినిన్ ఱాటిలేన్ పాటిలేన్ మనమాయైత్
  తణికి లేన్తిరుత్ తణికైయై నినైకిలేన్ సామినిన్ వళిపోకత్
  తుణికి లేన్ఇరున్ తెన్సెయ్తేన్ పావియేన్ తున్పముం ఎఞ్సేనే.
 • 2. సేల్పి టిత్తవన్ తందైఆ తియర్తొళుం తెయ్వమే సివప్పేఱే
  మాల్పి టిత్తవర్ అఱియొణాత్ తణికైమా మలైఅమర్న్ తిటువాళ్వే
  వేల్పి టిత్తరుళ్ వళ్ళలే యాన్సతుర్ వేతముం కాణానిన్
  కాల్పి టిక్కవుం కరుణైనీ సెయ్యవుం కణ్టుకణ్ కళిప్పేనో.
 • 3. కళిత్తు నిన్తిరుక్ కళలిణై ఏళైయేన్ కాణ్పనో అలతన్పై
  ఒళిత్తు వన్తుయర్ ఉళప్పనో ఇన్నతెన్ ఱుణర్ందిలేన్ అరుట్పోతం
  తెళిత్తు నిన్ఱిటుం తేసిక వటివమే తేవర్కళ్ పణితేవే
  తళిర్త్త తణ్పొళిల్ తణికైయిల్ వళర్సివ తారువే మయిలోనే.
 • 4. మయిలిన్ మీతువన్ తరుళ్తరుం నిన్తిరు వరవినుక్ కెతిర్పార్క్కుం
  సెయలి నేన్కరుత్ తెవ్వణం ముటియుమో తెరికిలేన్ ఎన్సెయ్కేన్
  అయిలిన్ మాముతల్ తటిందిటుం ఐయనే ఆఱుమా ముకత్తేవే
  కయిలై నేర్తిరుత్ తణికైఅం పతితనిల్ కందన్ఎన్ ఱిరుప్పోనే.
 • 5. ఇరుప్పు నెఞ్సకక్ కొటియనేన్ పిళైతనై ఎణ్ణుఱేల్ ఇనివఞ్సక్
  కరుప్పు కావణం కాత్తరుళ్ ఐయనే కరుణైఅం కటలేఎన్
  విరుప్పుళ్ ఊఱినిన్ ఱోఙ్కియ అముతమే వేల్ఉటై ఎంమానే
  తరుప్పు కాఇనన్ విలకుఱుం తణికైవాళ్ సాందసఱ్ కుణక్కున్ఱే.
 • 6. కున్ఱు నేర్పిణిత్ తుయరినాల్ వరుందినిన్ కురైకళల్ కరుతాత
  తున్ఱు వఞ్సకక్ కళ్ళనేన్ నెఞ్సకత్ తుయర్అఱుత్ తరుళ్సెయ్వాన్
  ఇన్ఱు మామయిల్ మీతినిల్ ఏఱిఇవ్ వేళైమున్ వరువాయేల్
  నన్ఱు నన్ఱతఱ్ కెన్సొల్వార్ తణికైవాళ్ నాతనిన్ అటియారే.
 • 7. యారై యుందుణై కొణ్టిలేన్ నిన్అటి ఇణైతుణై అల్లాల్నిన్
  పేరై ఉన్నివాళ్న్ తిటుంపటి సెయ్వైయో పేతుఱస్ సెయ్వాయో
  పారై యుంఉయిర్ప్ పరప్పైయుం పటైత్తరుళ్ పకవనే ఉలకేత్తుం
  సీరై ఉఱ్ఱిటుం తణికైఅం కటవుళ్నిన్ తిరువుళం అఱియేనే.
 • 8. ఉళఙ్కొళ్ వఞ్సక నెఞ్సర్తం ఇటంఇటర్ ఉళందకం ఉలైవుఱ్ఱేన్
  వళఙ్కొళ్ నిన్పత మలర్కళై నాళ్తొఱుం వాళ్త్తిలేన్ ఎన్సెయ్కేన్
  కుళఙ్కొళ్ కణ్ణనుం కణ్ణనుం పిరమనుం కుఱిక్కరుం పెరువాళ్వే
  తళఙ్కొళ్ పొయ్కైసూళ్ తణికైఅం పతియిల్వాళ్ తనిప్పెరుం పుకళ్త్తేవే.
 • 9. తేవర్ నాయకన్ ఆకియే ఎన్మనస్ సిలైతనిల్ అమర్ందోనే
  మూవర్ నాయకన్ ఎనమఱై వాళ్త్తిటుం ముత్తియిన్ విత్తేఇఙ్
  కేవ రాయినుం నిన్తిరుత్ తణికైసెన్ ఱిఱైఞ్సిటిల్ అవరేఎన్
  పావ నాసంసెయ్ తెన్ఱనై ఆట్కొళుం పరఞ్సుటర్ కణ్టాయే.
 • 10. కణ్ట నేకవా నవర్తొళుం నిన్తిరుక్ కళల్ఇణై తనక్కాసై
  కొణ్ట నేకమాయ్త్ తెణ్టన్ఇట్ టానందక్ కూత్తినై ఉకందాటిత్
  తొణ్ట నేనుంనిన్ అటియరిల్ సెఱివనో తుయర్ఉళన్ తలైవేనో
  అణ్ట నేతిరుత్ తణికైవాళ్ అణ్ణలే అణికొళ్వేల్ కరత్తోనే

எண்ணப் பத்து // எண்ணப் பத்து