திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తనిత్ తిరుమాలై
taṉit tirumālai
ఎణ్ణప్ పత్తు
eṇṇap pattu
Fifth Thirumurai

005. పిరార్త్తనై మాలై
pirārttaṉai mālai

  తిరుత్తణికైప్ పతికఙ్కళ్
  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీర్కొణ్ట తెయ్వ వతనఙ్కళ్ ఆఱుం తికళ్కటప్పన్
  తార్కొణ్ట పన్నిరు తోళ్కళుం తామరైత్ తాళ్కళుంఓర్
  కూర్కొణ్ట వేలుం మయిలుంనఱ్ కోళిక్ కొటియుంఅరుట్
  కార్కొణ్ట వణ్మైత్ తణికా సలముంఎన్ కణ్ణుఱ్ఱతే
 • 2. కణ్మూన్ ఱుఱుసెఙ్ కరుంపిన్ముత్ తేపతం కణ్టిటువాన్
  మణ్మూన్ ఱులకుం వళుత్తుం పవళ మణిక్కున్ఱమే
  తిణ్మూన్ఱు నాన్కు పుయఙ్కొణ్ టొళిర్వస్ సిరమణియే
  వణ్మూన్ ఱలర్మలై వాళ్మయిల్ ఏఱియ మాణిక్కమే.
 • 3. మాణిత్త ఞాన మరుందేఎన్ కణ్ణిన్ఉళ్ మామణియే
  ఆణిప్పొన్ నేఎన తారుయి రేతణి కాసలనే
  తాణిఱ్కి లేన్నినైత్ తాళాత వఞ్సర్ తమతిటంపోయ్ప్
  పేణిత్ తిరిందనన్ అందోఎన్ సెయ్వన్ఇప్ పేతైయనే.
 • 4. అన్నే ఎనైత్తంద అప్పాఎన్ ఱేఙ్కి అలఱుకిన్ఱేన్
  ఎన్నేఇవ్ వేళైక్ కిరఙ్కాతు నీట్టిత్ తిరుత్తల్ఎందాయ్
  పొన్నే సుకుణప్ పొరుప్పే తణికైప్ పొరుప్పమర్త్త
  మన్నే కలప మయిల్మేల్ అళకియ మామణియే.
 • 5. మణియే తినైప్పున వల్లియై వేణ్టి వళర్మఱైవాన్
  కణియే ఎననిన్ఱ కణ్ణే ఎన్ఉళ్ళక్ కళినఱవే
  పణియేన్ ఎనినుం ఎనైవలిన్ తాణ్టున్ పతందరవే
  నణియే తణికైక్కు వాఎన ఓర్మొళి నల్కువైయే.
 • 6. నల్కాత ఈనర్తం పాఱ్సెన్ ఱిరందు నవైప్పటుతల్
  మల్కాత వణ్ణం అరుళ్సెయ్కణ్ టాయ్మయిల్ వాకననే
  పల్కాతల్ నీక్కియ నల్లోర్క్ కరుళుం పరఞ్సుటరే
  అల్కాత వణ్మైత్ తణికా సలత్తిల్ అమర్ందవనే.
 • 7. అమరా వతిఇఱైక్ కారుయిర్ ఈంద అరుట్కున్ఱమే
  సమరా పురిక్కర సేతణి కాసలత్ తఱ్పరనే
  కుమరా పరమ కురువే కుకాఎనక్ కూవినిఱ్పేన్
  ఎమరాజన్ వందిటుఙ్ కాల్ఐయ నేఎనై ఏన్ఱుకొళ్ళే.
 • 8. కొళ్ఉణ్ట వఞ్సర్తం కూట్టుణ్టు వాళ్క్కైయిల్ కుట్టుణ్టుమేల్
  తుళ్ఉణ్ట నోయినిల్ సూటుణ్టు మఙ్కైయర్ తోయ్వెనుంఓర్
  కళ్ఉణ్ట నాయ్క్కున్ కరుణైఉణ్ టోనఱ్ కటల్అముతత్
  తెళ్ఉణ్ట తేవర్ పుకళ్తణి కాసలస్ సిఱ్పరనే.
 • 9. సిఱ్పకల్ మేవుంఇత్ తేకత్తై ఒంపిత్ తిరుఅనైయార్
  తఱ్పక మేవిలైన్ తాళ్ందేన్ తణికై తనిల్అమర్ంద
  కఱ్పక మేనిన్ కళల్కరు తేన్ఇక్ కటైప్పటుంఎన్
  పొఱ్పకం మేవియ నిన్అరుళ్ ఎన్ఎన్ఱు పోఱ్ఱువతే.
 • 10. పోఱ్ఱేన్ ఎనినుం పొఱుత్తిటల్ వేణ్టుం పువినటైయాం
  సేఱ్ఱే విళుందు తియఙ్కుకిన్ ఱేనైస్ సిఱితుంఇని
  ఆఱ్ఱేన్ ఎనతర సేఅము తేఎన్ అరుట్సెల్వమే
  మేఱ్ఱేన్ పెరుకు పొళిల్తణి కాసల వేలవనే.
 • 11. వేల్కొణ్ట కైయుం విఱల్కొణ్ట తోళుం విళఙ్కుమయిల్
  మేల్కొణ్ట వీఱుం మలర్ముకం ఆఱుం విరైక్కమలక్
  కాల్కొణ్ట వీరక్ కళలుంకణ్ టాల్అన్ఱిక్ కామన్ఎయ్యుం
  కోల్కొణ్ట వన్మై అఱుమో తణికైక్ కురుపరనే.
 • 12. కురువే అయన్అరి ఆతియర్ పోఱ్ఱక్ కుఱైతవిర్ప్పాన్
  వరువేల్ పిటిత్తు మకిళ్వళ్ళ లేకుణ మామలైయే
  తరువే తణికైత్ తయానితి యేతున్పస్ సాకరమాం
  కరువేర్ అఱుత్తిక్ కటైయనైక్ కాక్కక్ కటన్ఉనక్కే.
 • 13. ఉనక్కే విళైవుకొణ్ టోలమిట్ టోఙ్కి ఉలఱుకిన్ఱేన్
  ఎనక్కే అరుళ్ఇత్ తమియేన్ పిళైఉళత్ తెణ్ణియిటేల్
  పునక్కేళ్ మణివల్లి యైప్పుణర్న్ తాణ్టరుళ్ పుణ్ణియనే
  మనక్కేత మాఱ్ఱుం తణికా సలత్తమర్ వానవనే.
 • 14. వానోర్ కుటికళై వాళ్విత్త తెయ్వ మణిస్సుటరే
  నానోర్ఎళియన్ఎన్ తున్పఱుత్ తాళ్ఎన నణ్ణినిన్ఱేన్
  ఏనోనిన్ నెఞ్సం ఇరఙ్కాత వణ్ణం ఇరుఙ్కణిప్పూన్
  తేనో టరువి పయిలుం తణికైస్ సివకురువే.
 • 15. కైయాత తున్పక్ కటల్మూళ్కి నెఞ్సం కలఙ్కిఎన్ఱన్
  ఐయానిన్ పొన్అటిక్ కోలమిట్ టేన్ఎన్నై ఆణ్టుకొళాయ్
  మైయార్ తటఙ్కణ్ మలైమకళ్ కణ్టు మకిళ్సెల్వమే.
  సెయ్యార్ తణికై మలైఅర సేఅయిఱ్ సెఙ్కైయనే.
 • 16. సెఙ్కైఅం కాందన్ అనైయమిన్ నార్తం తిఱత్తుళన్ఱే
  వెఙ్కయం ఉణ్ట విళవాయి నేన్విఱల్ వేలినైఓర్
  అఙ్కైయిల్ ఏందియ ఐయా కుఱవర్ అరితిల్పెఱ్ఱ
  మఙ్కై మకిళుం తణికేస నేఅరుళ్ వందెనక్కే.
 • 17. కేళాతు పోల్ఇరుక్ కిన్ఱనై ఏళైఇక్ కీళ్నటైయిల్
  వాళా ఇటర్కొణ్ టలఱిటుం ఓలత్తై మామరుందే
  తోళా మణిస్సుట రేతణి కాసలత్ తు‘య్ప్పొరుళే
  నాళాయిన్ ఎన్సెయ్కు వేన్ఇఱప్ పాయ నవైవరుమే.
 • 18. నవైయే తరువఞ్స నెఞ్సకం మాయవుం నాన్ఉన్అన్పర్
  అవైయే అణుకవుం ఆనంద వారియిల్ ఆటిటవుం
  సువైయే అముతన్న నిన్తిరు నామం తుతిక్కవుంఆం
  ఇవైయేఎన్ ఎణ్ణం తణికా సలత్తుళ్ ఇరుప్పవనే.
 • 19. ఇరుప్పాయ మాయ మనత్తాల్ వరుంది ఇళైత్తునిన్ఱేన్
  పొరుప్పాయ కన్మప్ పుతువాళ్విల్ ఆళ్ందతు పోతుంఇన్ఱే
  కరుప్పాళ్ సెయుంఉన్ సుళల్అటిక్ కేఇక్ కటైయవనైత్
  తిరుప్పాయ్ ఎనిల్ఎన్సెయ్ కేన్తణి కాసలత్ తెళ్ళముతే.
 • 20. తెళ్అకత్ తోఙ్కియ సెఞ్సుట రేసివ తేసికనే
  కళ్అకత్ తేమలర్క్ కాఆర్ తణికైఎఙ్ కణ్మణియే
  ఎన్అకత్ తేఉళన్ ఱెన్నిన్ ఱలైత్తెళున్ తిఙ్కుంఅఙ్కుం
  తుళ్అకత్ తేన్సిరం సేరుంకొ లోనిన్ తుణైఅటియే.
 • 21. అటియేన్ ఎనస్సొల్వ తల్లామల్ తాళ్అటైన్ తారైక్కణ్టే
  తుటియేన్ అరుణ కిరిపాటుం నిన్అరుళ్ తోయ్పుకళైప్
  పటియేన్ పతైత్తురు కేన్పణి యేన్మనప్ పందంఎలాం
  కటియేన్ తణికైయైక్ కాణేన్ఎన్ సెయ్వేన్ఎం కాతలనే.
 • 22. తలనే అటియర్ తనిమన మాంపుకళ్ సార్తణికా
  సలనే అయన్అరి ఆతియర్ వాళ్ందిటత్ తాఙ్కయిల్వేల్
  వలనేనిన్ పొన్అరుళ్ వారియిన్ మూళ్క మనోలయంవాయ్న్
  తిలనేల్ సనన మరణంఎన్ నుంకటఱ్ కెన్సెయ్వనే.
 • 23. ఎన్సెయ్కై ఎన్సెయ్కై ఎందాయ్నిన్ పొన్అటిక్ కేఅలఙ్కల్
  వన్సెయ్కై నీఙ్క మకిళ్ందణి యేన్తుతి వాయ్ఉరైక్క
  మెన్సెయ్కై కూప్ప విళినీర్ తుళిత్తిట మెయ్సిలిర్క్కత్
  తన్సెయ్కై ఎన్పతఱ్ ఱేతణి కాసలం సార్ందిలనే.
 • 24. సారుం తణికైయిల్ సార్ందోయ్నిన్ తామరైత్ తాళ్తుణైయైస్
  సేరుం తొళుంపా తిరుప్పతం అన్ఱిఇస్ సిఱ్ఱటియేన్
  ఊరుం తనముం ఉఱవుం పుకళుం ఉరైమటవార్
  వారున్ తణిములైప్ పోకముం వేణ్టిలన్ మణ్విణ్ణిలే.
 • 25. మణ్నీర్ అనల్వళి వాన్ఆకి నిన్ఱరుళ్ వత్తుఎన్ఱే
  తెణ్నీర్మై యాల్పుకళ్ మాల్అయ నేముతల్ తేవర్కళ్తం
  కణ్నీర్ తుటైత్తరుళ్ కఱ్పక మేఉనైక్ కణ్టుకొణ్టేన్
  తణ్నీర్ పొళిఱ్కణ్ మతివన్ తులావుం తణికైయిలే.
 • 26. తణియాత తున్పత్ తట్ఙ్కటల్ నీఙ్కనిన్ తన్మలర్త్తాళ్
  పణియాత పావిక్ కరుళుంఉణ్ టోపసు పాసంఅఱ్ఱోర్క్
  కణియాక నిన్ఱ అరుట్సెల్వ మేతణి కాసలనే
  అణిఆ తవన్ముత లాంఅట్ట మూర్త్తం అటైందవనే.
 • 27. అటైయాత వఞ్సకర్ పాల్సెన్ ఱిరందిఙ్ కలైందలైందే
  కటైయాన నాయ్క్కుళ్ కరుణైఉణ్ టోతణి కైక్కుళ్నిన్ఱే
  ఉటైయాత నల్నెఞ్సర్క్ కుణ్మైయైక్ కాణ్పిక్కుం ఉత్తమనే
  పటైయాత తేవర్ సిఱైమీట్ టళిత్తరుళ్ పణ్ణవనే.
 • 28. పణ్ణవ నేనిన్ పతమలర్ ఏత్తుం పయన్ఉటైయోర్
  కణ్ణవ నేతణి కాసల నేఅయిల్ కైయవనే
  విణ్ణవర్ ఏత్తియ మేలవ నేమయల్ మేవుమనం
  పుణ్ణవ నేనైయుం సేర్ందాయ్ఎన్ నేఉన్ఱన్ పొన్అరుళే.
 • 29. పొన్ఆర్ పుయత్తనుం పూఉటై యోనుం పుకళ్మణియే
  ఎన్ఆవి యిన్తుణై యేతణి కాసలత్ తేఅమర్ంద
  మన్నానిన్ పొన్అటి వాళ్త్తాతు వీణిల్ వరుందుఱువేన్
  ఇన్నా ఇయఱ్ఱుం ఇయమన్వన్ తాల్అవఱ్ కెన్సొల్వనే.
 • 30. సొల్లార్ మలర్పునై అన్పకత్ తోర్క్కరుళ్ సొల్లుంఎల్లాం
  వల్లాయ్ఎన్ ఱేత్త అఱిందేన్ ఇనిఎన్ఱన్ వల్వినైకళ్
  ఎల్లాం విటైకొణ్ టిరియుంఎన్ మేల్ఇయ మన్సినముం
  సెల్లాతు కాణ్ఐయ నేతణి కాసలస్ సీర్అరైసే.

பிரார்த்தனை மாலை // பிரார்த்தனை மாலை