திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నాళ్ఎణ్ణి వరుందల్
nāḷeṇṇi varuntal
పవనిస్ సెరుక్కు
pavaṉich serukku
Fifth Thirumurai

042. ఏత్తాప్ పిఱవి ఇళివు
ēttāp piṟavi iḻivu

  ఎణ్సీర్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కల్లై ఒత్తఎన్ నెఞ్సినై ఉరుక్కేన్
  కటవుళ్ నిన్అటి కణ్టిట విళైయేన్
  అల్లై ఒత్తకో తైయర్క్కుళఙ్ కుళైవేన్
  అన్పి లారొటుం అమర్ందవం ఉళల్వేన్
  తిల్లై అప్పన్ఎన్ ఱులకెటుత్ తేత్తుం
  సివపి రాన్తరుఞ్ సెల్వనిన్ తణికై
  ఎల్లై ఉఱ్ఱునై ఏత్తినిన్ ఱాటేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 2. మైయల్ నెఞ్సినేన్ మతిసిఱి తిల్లేన్
  మాత రార్ములై మలైఇవర్న్ తురుళ్వేన్
  ఐయ నిన్తిరు అటిత్తుణై మఱవా
  అన్పర్ తఙ్కళై అటుత్తుళం మకిళేన్
  ఉయ్య నిన్తిరుత్ తణికైయై అటైయేన్
  ఉటైయ నాయకన్ ఉతవియ పేఱే
  ఎయ్య ఇవ్వెఱుం వాళ్క్కైయిల్ ఉళల్వేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 3. పులైయ మాతర్తం పోకత్తై విళైందేన్
  పున్మై యావైక్కుం పుకలిటం ఆనేన్
  నిలైయ మాంతిరుత్ తణికైయై అటైయేన్
  నిరుత్తన్ ఈన్ఱరుళ్ నిన్మలక్ కొళుందే
  విలైయి లాతనిన్ తిరువరుళ్ విళైయేన్
  వీణర్ తఙ్కళై విరుంపినిన్ ఱలైందేన్
  ఇలైఎ నాతణు వళవుం ఒన్ఱీయేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 4. మరుట్టు మఙ్కైయర్ పుళుక్కుళి ఆళ్ందు
  వరుంది నాళ్తొఱుం మనంఇళైక్ కిన్ఱేన్
  తెరుట్టుం నిన్తిరుత్ తణికైయై అటైయేన్
  సివపి రాన్పెఱ్ఱ సెల్వమే నినతు
  అరుట్టి ఱత్తినై నినైందునెక్ కురుకి
  అళుతు కణ్కళ్నీర్ ఆర్ందిట నిల్లేన్
  ఇరుట్టు వాళ్క్కైయిల్ ఇటఱివీళ్ కిన్ఱేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 5. నస్సి లేపళ కియకరుఙ్ కణ్ణార్
  నలత్తై వేట్టునఱ్ పులత్తినై ఇళందేన్
  పిస్సి లేమిక మయఙ్కియ మనత్తేన్
  పేతై యేన్కొటుం పేయనేన్ పొయ్యేన్
  సస్సి12 లేసివన్ అళిత్తిటుం మణియే
  తఙ్కమే ఉన్ఱన్ తణికైయై విళైయేన్
  ఎస్సి లేవిళైన్ తిటర్ఉఱు కిన్ఱేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 6. మిన్నై అన్ననుణ్ ఇటైఇళ మటవార్
  వెయ్య నీర్క్కుళి విళుందిళైత్ తుళన్ఱేన్
  పున్నై యఞ్సటై మున్నవన్ అళిత్త
  పొన్నై అన్ననిన్ పూఙ్కళల్ పుకళేన్
  అన్నై ఎన్ననల్ అరుళ్తరుం తణికై
  అటైందు నిన్ఱునెఞ్ సకంమకిళ్న్ తాటేన్
  ఎన్నై ఎన్నైఇఙ్ కెన్సెయల్ అందో
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 7. పట్టి మాటెనత్ తిరితరుం మటవార్
  పాళ్ఙ్కు ళిక్కుళ్వీళ్న్ తాళ్ందిళైక్ కిన్ఱేన్
  తట్టి లార్పుకళ్ తణికైయై అటైయేన్
  సంపు ఎన్నుంఓర్ తరుఒళిర్ కనియే
  ఒట్టి లేన్నినై ఉళత్తిటై నినైయేన్
  ఉతవు ఱాతునస్ సుఱుమరం ఆనేన్
  ఎట్టి ఎన్మునం ఇనిప్పుఱుం అందో
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 8. ఓఙ్కి నీణ్టవాళ్ ఉఱళ్కరుఙ్ కణ్ణార్
  ఉవర్ప్పుక్ కేణియిల్ ఉళైత్తకం ఇళైత్తేన్
  వీఙ్కి నీణ్టతోర్ ఓతిఎన నిన్ఱేన్
  విళలుక్ కేఇఱైత్ తలైందనన్ వీణే
  తాఙ్కి నేన్ఉటఱ్ సుమైతనైస్ సివనార్
  తనయ నిన్తిరుత్ తణికైయై అటైయేన్
  ఏఙ్కి నేన్సుళఱ్ పటుతురుం పెనవే
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 9. పణ్అ ళావియ మొళియినాల్ మయక్కుం
  పటిఱ్ఱు మఙ్కైయర్ పాల్విళై వుఱ్ఱేన్
  తణ్అ ళావియ సోలైసూళ్ తణికైత్
  తటత్త ళావియ తరుమనల్ తేవే
  పెణ్అ ళావియ పుటైయుటైప్ పెరుమాన్
  పెఱ్ఱ సెల్వమే అఱ్ఱవర్క్ కముతే
  ఎణ్అ ళావియ వఞ్సక నెఞ్సో
  టెన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.
 • 10. కాన్అ ఱాఅళ కత్తియర్ అళక్కర్
  కామత్ తాళ్ందకఙ్ కలఙ్కుఱ నిన్ఱేన్
  వాన మేవుఱుం పొళిల్తిరుత్ తణికై
  మలైయై నాటినిన్ మలర్ప్పతం పుకళేన్
  ఞాన నాయకి ఒరుపుటై అమర్ంద
  నంప నార్క్కొరు నల్తవప్ పేఱే
  ఈనన్ ఆకిఇఙ్ కిటర్ప్పటు కిన్ఱేన్
  ఎన్సెయ్ వాన్పిఱన్ తేన్ఎళి యేనే.

  • 12. విత్తు - విస్సు, ఎన్ఱాఱ్పోల, సత్తు - సస్సు ఎనప్ పోలియాయిఱ్ఱు. తొ.వే.

ஏத்தாப் பிறவி இழிவு // ஏத்தாப் பிறவி இழிவு