திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఏత్తాప్ పిఱవి ఇళివు
ēttāp piṟavi iḻivu
తిరువరుళ్ విలాసప్ పత్తు
tiruvaruḷ vilāsap pattu
Fifth Thirumurai

043. పవనిస్ సెరుక్కు
pavaṉich serukku

  కలి విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పూవుణ్టవెళ్ విటైఏఱియ పునితన్తరు మకనార్
  పావుణ్టతొర్ అముతన్నవర్ పసుమామయిల్ మేల్వన్
  తావుణ్టనర్ ఎనతిన్నలం అఱియార్ఎన ఇరుందాల్
  నావుణ్టవర్ తిరుమున్పితు నలం అన్ఱుమక్ కెనవే.
 • 2. ఒన్ఱార్పురం ఎరిసెయ్తవర్ ఒఱ్ఱిత్తిరు నకరార్
  మన్ఱార్నటం ఉటైయార్తరు మకనార్పసు మయిల్మేల్
  నిన్ఱార్అతు కణ్టేన్కలై నిల్లాతు కళన్ఱ
  తెన్ఱారొటు సొల్వేన్ఎనై యానేమఱన్ తేనే.
 • 3. వారార్ములై ఉమైయాళ్తిరు మణవాళర్తం మకనార్
  ఆరాఅము తనైయార్ఉయిర్ అనైయార్అయిల్ అవనార్
  నేరార్పణి మయిలిన్మిసై నిన్ఱార్అతు కణ్టేన్
  నీరార్విళి ఇమైనీఙ్కిన నిఱైనీఙ్కియ తన్ఱే.
 • 4. ఒన్ఱోటిరణ్ టెనుఙ్కణ్ణినర్ ఉతవుందిరు మకనార్
  ఎన్ఱోటికల్ ఎళిలార్మయిల్ ఏఱిఅఙ్ కుఱ్ఱార్
  నన్ఱోటినన్ మకిళ్కూర్ందవర్ నకైమాముకఙ్ కణ్టేన్
  కన్ఱోటిన పసువాటిన కలైఊటిన అన్ఱే.
 • 5. మలైవాఙ్కువిల్ అరనార్తిరు మకనార్పసు మయిలిన్
  నిలైతాఙ్కుఱ నిన్ఱార్అవర్ నిఱ్కుంనిలై కణ్టేన్
  అలైతీఙ్కిన కుళల్తూఙ్కిన అకంఏఙ్కిన అరైమేల్
  కలైనీఙ్కిన ములైవీఙ్కిన కళిఓఙ్కిన అన్ఱే.
 • 6. మాన్కణ్టకై ఉటైయార్తరు మకనార్తమై మయిల్మేల్
  నాన్కణ్టనన్ అవర్కణ్టనర్ నకైకొణ్టనం ఉటనే
  మీన్కణ్టన విళియార్అతు పళియాక విళైత్తార్
  ఏన్కణ్టనై ఎన్ఱాళ్అనై ఎన్ఎన్ఱురైక్ కేనే.
 • 7. సెఙ్కణ్విటై తనిల్ఏఱియ సివనార్తిరు మకనార్
  ఎఙ్కణ్మణి అనైయార్మయి లిన్మీతువన్ తిట్టార్
  అఙ్కణ్మిక మకిళ్వోటుసెన్ ఱవర్నిన్ఱతు కణ్టేన్
  ఇఙ్కణ్వళై ఇళందేన్మయల్ ఉళందేన్కలై ఎనవే.
 • 8. తణ్తేన్పొళి ఇతళిప్పొలి సటైయార్తరు మకనార్
  పణ్తేన్పురి తొటైయార్తమైప్ పసుమామయిల్ మీతిల్
  కణ్టేన్వళై కాణేన్కలై కాణేన్మికు కామం
  కొణ్టేన్తుయిల్ విణ్టేన్ఒన్ఱుం కూఱేన్వరు మాఱే.
 • 9. మావీళ్ందిటు విటైయార్తిరు మకనార్పసు మయిల్మేల్
  నీవీళ్ందిట నిన్ఱార్అతు కణ్టేన్ఎన్ఱన్ నెఞ్సే
  పూవీళ్ందతు వణ్టేమతి పోయ్వీళ్ందతు వణ్టే
  నావీళ్ందతు మలరేకళై నాణ్వీళ్ందతు మలరే.
 • 10. వెఱ్ఱార్పురం ఎరిత్తార్తరుం మేలార్మయిల్ మేలే
  ఉఱ్ఱార్అవర్ ఎళిల్మాముకత్ తుళ్ళేనకై కణ్టేన్
  పొఱ్ఱార్పుయఙ్ కణ్టేన్తుయర్ విణ్టేన్ఎనైప్ పోల
  మఱ్ఱార్పెఱు వారోఇని వాళ్వేన్మనం మకిళ్ందే.

பவனிச் செருக்கு // பவனிச் செருக்கு