திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഏത്താപ് പിറവി ഇഴിവു
ēttāp piṟavi iḻivu
തിരുവരുള്‍ വിലാചപ് പത്തു
tiruvaruḷ vilāsap pattu
Fifth Thirumurai

043. പവനിച് ചെരുക്കു
pavaṉich serukku

  കലി വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൂവുണ്‍ടവെള്‍ വിടൈഏറിയ പുനിതന്‍തരു മകനാര്‍
  പാവുണ്‍ടതൊര്‍ അമുതന്‍നവര്‍ പചുമാമയില്‍ മേല്‍വന്‍
  താവുണ്‍ടനര്‍ എനതിന്‍നലം അറിയാര്‍എന ഇരുന്താല്‍
  നാവുണ്‍ടവര്‍ തിരുമുന്‍പിതു നലം അന്‍റുമക് കെനവേ.
 • 2. ഒന്‍റാര്‍പുരം എരിചെയ്തവര്‍ ഒറ്റിത്തിരു നകരാര്‍
  മന്‍റാര്‍നടം ഉടൈയാര്‍തരു മകനാര്‍പചു മയില്‍മേല്‍
  നിന്‍റാര്‍അതു കണ്‍ടേന്‍കലൈ നില്‍ലാതു കഴന്‍റ
  തെന്‍റാരൊടു ചൊല്‍വേന്‍എനൈ യാനേമറന്‍ തേനേ.
 • 3. വാരാര്‍മുലൈ ഉമൈയാള്‍തിരു മണവാളര്‍തം മകനാര്‍
  ആരാഅമു തനൈയാര്‍ഉയിര്‍ അനൈയാര്‍അയില്‍ അവനാര്‍
  നേരാര്‍പണി മയിലിന്‍മിചൈ നിന്‍റാര്‍അതു കണ്‍ടേന്‍
  നീരാര്‍വിഴി ഇമൈനീങ്കിന നിറൈനീങ്കിയ തന്‍റേ.
 • 4. ഒന്‍റോടിരണ്‍ ടെനുങ്കണ്‍ണിനര്‍ ഉതവുന്തിരു മകനാര്‍
  എന്‍റോടികല്‍ എഴിലാര്‍മയില്‍ ഏറിഅങ് കുറ്റാര്‍
  നന്‍റോടിനന്‍ മകിഴ്കൂര്‍ന്തവര്‍ നകൈമാമുകങ് കണ്‍ടേന്‍
  കന്‍റോടിന പചുവാടിന കലൈഊടിന അന്‍റേ.
 • 5. മലൈവാങ്കുവില്‍ അരനാര്‍തിരു മകനാര്‍പചു മയിലിന്‍
  നിലൈതാങ്കുറ നിന്‍റാര്‍അവര്‍ നിറ്കുംനിലൈ കണ്‍ടേന്‍
  അലൈതീങ്കിന കുഴല്‍തൂങ്കിന അകംഏങ്കിന അരൈമേല്‍
  കലൈനീങ്കിന മുലൈവീങ്കിന കളിഓങ്കിന അന്‍റേ.
 • 6. മാന്‍കണ്‍ടകൈ ഉടൈയാര്‍തരു മകനാര്‍തമൈ മയില്‍മേല്‍
  നാന്‍കണ്‍ടനന്‍ അവര്‍കണ്‍ടനര്‍ നകൈകൊണ്‍ടനം ഉടനേ
  മീന്‍കണ്‍ടന വിഴിയാര്‍അതു പഴിയാക വിളൈത്താര്‍
  ഏന്‍കണ്‍ടനൈ എന്‍റാള്‍അനൈ എന്‍എന്‍റുരൈക് കേനേ.
 • 7. ചെങ്കണ്‍വിടൈ തനില്‍ഏറിയ ചിവനാര്‍തിരു മകനാര്‍
  എങ്കണ്‍മണി അനൈയാര്‍മയി ലിന്‍മീതുവന്‍ തിട്ടാര്‍
  അങ്കണ്‍മിക മകിഴ്വോടുചെന്‍ റവര്‍നിന്‍റതു കണ്‍ടേന്‍
  ഇങ്കണ്‍വളൈ ഇഴന്തേന്‍മയല്‍ ഉഴന്തേന്‍കലൈ എനവേ.
 • 8. തണ്‍തേന്‍പൊഴി ഇതഴിപ്പൊലി ചടൈയാര്‍തരു മകനാര്‍
  പണ്‍തേന്‍പുരി തൊടൈയാര്‍തമൈപ് പചുമാമയില്‍ മീതില്‍
  കണ്‍ടേന്‍വളൈ കാണേന്‍കലൈ കാണേന്‍മികു കാമം
  കൊണ്‍ടേന്‍തുയില്‍ വിണ്‍ടേന്‍ഒന്‍റും കൂറേന്‍വരു മാറേ.
 • 9. മാവീഴ്ന്തിടു വിടൈയാര്‍തിരു മകനാര്‍പചു മയില്‍മേല്‍
  നീവീഴ്ന്തിട നിന്‍റാര്‍അതു കണ്‍ടേന്‍എന്‍റന്‍ നെഞ്ചേ
  പൂവീഴ്ന്തതു വണ്‍ടേമതി പോയ്വീഴ്ന്തതു വണ്‍ടേ
  നാവീഴ്ന്തതു മലരേകഴൈ നാണ്‍വീഴ്ന്തതു മലരേ.
 • 10. വെറ്റാര്‍പുരം എരിത്താര്‍തരും മേലാര്‍മയില്‍ മേലേ
  ഉറ്റാര്‍അവര്‍ എഴില്‍മാമുകത് തുള്‍ളേനകൈ കണ്‍ടേന്‍
  പൊറ്റാര്‍പുയങ് കണ്‍ടേന്‍തുയര്‍ വിണ്‍ടേന്‍എനൈപ് പോല
  മറ്റാര്‍പെറു വാരോഇനി വാഴ്വേന്‍മനം മകിഴ്ന്തേ.

பவனிச் செருக்கு // பவனிச் செருக்கு