திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പവനിച് ചെരുക്കു
pavaṉich serukku
തിരുവരുട് പേറ്റു വിഴൈവു
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
Fifth Thirumurai

044. തിരുവരുള്‍ വിലാചപ് പത്തു
tiruvaruḷ vilāsap pattu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ആറുമുകപ് പെരുങ്കരുണൈക് കടലേ തെയ്വ
  യാനൈമകിഴ് മണിക്കുന്‍റേ അരചേ മുക്കട്
  പേറുമുകപ് പെരുഞ്ചുടര്‍ക്കുട് ചുടരേ ചെവ്വേല്‍
  പിടിത്തരുളും പെരുന്തകൈയേ പിരമ ഞാനം
  വീറുമുകപ് പെരുങ്കുണത്തോര്‍ ഇതയത് തോങ്കും
  വിളക്കമേ ആനന്ത വെള്‍ള മേമുന്‍
  തേറുമുകപ് പെരിയഅരുട് കുരുവായ് എന്‍നൈച്
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 2. കണ്‍ണിമതി പുനൈന്തചടൈക് കനിയേ മുക്കട്
  കരുംപേഎന്‍ കണ്‍ണേമെയ്ക് കരുണൈ വാഴ്വേ
  പുണ്‍ണിയനല്‍ നിലൈഉടൈയോര്‍ ഉളത്തില്‍ വായ്ക്കും
  പുത്തമുതേ ആനന്ത പോക മേഉള്‍
  എണ്‍ണിയമെയ്ത് തവര്‍ക്കെല്‍ലാം എളിതില്‍ ഈന്ത
  എന്‍അരചേ ആറുമുകത് തിറൈയാം വിത്തേ
  തിണ്‍ണിയഎന്‍ മനംഉരുക്കിക് കുരുവായ് എന്‍നൈച്
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവ.
 • 3. നിന്‍നിരുതാള്‍ തുണൈപിടിത്തേ വാഴ്കിന്‍ റേന്‍നാന്‍
  നിന്‍നൈഅലാല്‍ പിന്‍നൈഒരു നേയം കാണേന്‍
  എന്‍നൈഇനിത് തിരുവുളത്തില്‍ നിനൈതി യോനാന്‍
  ഏഴൈയിനും ഏഴൈകണ്‍ടായ് എന്തായ് എന്തായ്
  പൊന്‍നൈഅന്‍റി വിരുംപാത പുല്‍ലര്‍ തംപാല്‍
  പോകല്‍ഒഴിന്‍ തുന്‍പതമേ പോറ്റും വണ്‍ണം
  ചിന്‍നംഅളിത് തരുട്കുരുവായ് എന്‍നൈ മുന്‍നേ
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 4. കല്‍വിഎലാം കറ്പിത്തായ് നിന്‍പാല്‍ നേയം
  കാണവൈത്തായ് ഇവ്വുലകം കാനല്‍ എന്‍റേ
  ഒല്‍ലുംവകൈ അറിവിത്തായ് ഉള്‍ളേ നിന്‍റെന്‍
  ഉടൈയാനേ നിന്‍അരുളും ഉതവു കിന്‍റായ്
  ഇല്‍ലൈഎനപ് പിറര്‍പാല്‍ചെന്‍ റിരവാ വണ്‍ണം
  ഏറ്റംഅളിത് തായ്ഇരക്കം എന്‍നേ എന്‍നേ
  ചെല്‍വഅരുട് കുരുവാകി നായി നേനൈച്
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 5. എന്തൈപിരാന്‍ എന്‍ഇറൈവന്‍ ഇരുക്ക ഇങ്കേ
  എന്‍നകുറൈ നമക്കെന്‍റേ ഇറുമാപ് പുറ്റേ
  മന്തഉല കിനില്‍പിറരൈ ഒരുകാ ചുക്കും
  മതിയാമല്‍ നിന്‍അടിയേ മതിക്കിന്‍ റേന്‍യാന്‍
  ഇന്തഅടി യേനിടത്തുന്‍ തിരുവു ളന്താന്‍
  എവ്വാറോ അറികിലേന്‍ ഏഴൈ യേനാല്‍
  ചിന്തൈമകിഴ്ന്‍ തരുട്കുരുവായ് എന്‍നൈ മുന്‍നേ
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 6. മാറാത പെരുഞ്ചെല്‍വ യോകര്‍ പോറ്റും
  മാമണിയേ ആറുമുക മണിയേ നിന്‍ചീര്‍
  കൂറാത പുലൈവായ്മൈ ഉടൈയാര്‍ തംമൈക്
  കൂടാത വണ്‍ണംഅരുട് കുരുവായ് വന്തു
  തേറാത നിലൈഎല്‍ലാം തേറ്റി ഓങ്കും
  ചിവഞാനച് ചിറപ്പടൈന്തു തികൈപ്പു നീങ്കിച്
  ചീറാത വാഴ്വിടൈനാന്‍ വാഴ എന്‍നൈച്
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 7. കറ്ററിന്ത മെയ്ഉണര്‍ച്ചി ഉടൈയോര്‍ ഉള്‍ളക്
  കമലത്തേ ഓങ്കുപെരുങ് കടവു ളേനിന്‍
  പൊറ്റകൈമാ മലരടിച്ചീര്‍ വഴുത്തു കിന്‍റ
  പുണ്‍ണിയര്‍തങ് കുഴുവില്‍എനൈപ് പുകുത്തി എന്‍റും
  ഉറ്റവരുള്‍ ചിന്തനൈതന്‍ തിന്‍പ മേവി
  ഉടൈയായ്ഉന്‍ അടിയവന്‍എന്‍ റോങ്കും വണ്‍ണം
  ചിറററിവൈ അകറ്റിഅരുട് കുരുവായ് എന്‍നൈച്
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 8. ഞാലംഎലാം പടൈത്തവനൈപ് പടൈത്ത മുക്കണ്‍
  നായകനേ വടിവേറ്കൈ നാത നേനാന്‍
  കോലംഎലാം കൊയേന്‍നറ് കുണംഒന്‍ റില്‍ലേന്‍
  കുറ്റമേ വിഴൈന്തേന്‍ഇക് കോതു ളേനൈച്
  ചാലംഎലാം ചെയുംമടവാര്‍ മയക്കിന്‍ നീക്കിച്
  ചന്‍മാര്‍ക്കം അടൈയഅരുള്‍ തരുവായ് ഞാനച്
  ചീലംഎലാം ഉടൈയഅരുട് കുരുവായ് വന്തു
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 9. കറ്പനൈയേ എനുംഉലകച് ചഴക്കില്‍ അന്തോ
  കാല്‍ഊന്‍റി മയങ്കുകിന്‍റ കടൈയ നേനൈച്
  ചൊറ്പനംഇവ് വുലകിയറ്കൈ എന്‍റു നെഞ്ചം
  തുണിവുകൊളച് ചെയ്വിത്തുന്‍ തുണൈപ്പൊറ് റാളൈ
  അറ്പകലും നിനൈന്തുകനിന്‍ തുരുകി ഞാന
  ആനന്ത പോകംഉറ അരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  ചിറ്പരചറ് കുരുവായ്വന്‍ തെന്‍നൈ മുന്‍നേ
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.
 • 10. പന്‍നിരുകണ്‍ മലര്‍മലര്‍ന്ത കടലേ ഞാനപ്
  പരഞ്ചുടരേ ആറുമുകം പടൈത്ത കോവേ
  എന്‍നിരുകണ്‍ മണിയേഎന്‍ തായേ എന്‍നൈ
  ഈന്‍റാനേ എന്‍അരചേ എന്‍റന്‍ വാഴ്വേ
  മിന്‍നിരുവര്‍ പുടൈവിളങ്ക മയില്‍മീ തേറി
  വിരുംപുംഅടി യാര്‍കാണ മേവുന്‍ തേവേ
  ചെന്‍നിയില്‍നിന്‍ അടിമലര്‍വൈത് തെന്‍നൈ മുന്‍നേ
  ചിറുകാലൈ ആട്കൊണ്‍ട തേവ തേവേ.

திருவருள் விலாசப் பத்து // திருவருள் விலாசப் பத்து