திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവരുട് പേറ്റു വിഴൈവു
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
ചെവി അറിവുറുത്തല്‍
sevi aṟivuṟuttal
Fifth Thirumurai

046. ചെല്‍വച് ചീര്‍ത്തി മാലൈ
selvach sīrtti mālai

  പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അടിയാര്‍ക് കെളിയര്‍ എനുംമുക്കന്‍ ഐയര്‍ തമക്കും ഉലകീന്‍റ
  അംമൈ തനക്കും തിരുവായ്മുത് തളിത്തുക് കളിക്കും അരുമരുന്തേ
  കടിയാര്‍ കടപ്പ മലര്‍മലര്‍ന്ത കരുണൈപ് പൊരുപ്പേ കറ്പകമേ
  കണ്‍ണുള്‍ മണിയേ അന്‍പര്‍മനക് കമലം വിരിക്കും കതിരൊളിയേ
  പടിയാര്‍ വളിവാന്‍ തീമുതല്‍ഐം പകുതി യായ പരംപൊരുളേ
  പകര്‍തറ് കരിയ മെയ്ഞ്ഞാനപ് പാകേ അചുരപ് പടൈമുഴുതും
  തടിവായ് എന്‍നച് ചുരര്‍വേണ്‍ടത് തടിന്ത വേറ്കൈത് തനിമുതലേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 2. കായാ തളിയക് കനിന്തന്‍പാല്‍ കല്‍ലാല്‍ അടിനിന്‍ റരുള്‍ഒഴുകും
  കനിയുട് ചുവൈയേ അടിയര്‍മനക് കവലൈ അകറ്റും കറ്പകമേ
  ഓയാ തുയിര്‍ക്കുള്‍ ഒളിത്തെവൈയും ഉണര്‍ത്തി അരുളും ഒന്‍റേഎന്‍
  ഉള്‍ളക് കളിപ്പേ ഐംപൊറിയും ഒടുക്കും പെരിയോര്‍ക് കോര്‍ഉറവേ
  തേയാക് കരുണൈപ് പാറ്കടലേ തെളിയാ അചുരപ് പോര്‍ക്കടലേ
  തെയ്വപ് പതിയേ മുതറ്കതിയേ തിരുച്ചെന്‍ തൂരില്‍ തികഴ്മതിയേ
  തായായ് എന്‍നൈക് കാക്കവരും തനിയേ പരമ ചറ്കുരുവേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 3. നാണും അയന്‍മാല്‍ ഇന്തിരന്‍പൊന്‍ നാട്ടുപ് പുലവര്‍ മണംവേട്ട
  നങ്കൈ മാര്‍കള്‍ മങ്കലപ്പൊന്‍ നാണ്‍കാത് തളിത്ത നായകമേ
  ചേണും പുവിയും പാതലമും തിത്തിത് തൊഴുകും ചെന്തേനേ
  ചെഞ്ചൊറ് ചുവൈയേ പൊരുട്ചുവൈയേ ചിവന്‍കൈപ് പൊരുളേ ചെങ്കഴുനീര്‍പ്
  പൂണും തടന്തോട്പെരുന്‍ തകൈയേ പൊയ്യര്‍ അറിയാപ് പുണ്‍ണിയമേ
  പോകങ് കടന്ത യോകിയര്‍മുപ് പോകം വിളൈക്കും പൊറ്പുലമേ
  താണു എന്‍ന ഉലകമെലാം താങ്കും തലൈമൈത് തയാനിതിയേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 4. മുന്‍നൈപ് പൊരുട്കു മുതറ്പൊരുളേ മുടിയാ തോങ്കും മുതുമറൈയേ
  മുക്കട് കരുംപീന്‍ റെടുത്തമുഴു മുത്തേ മുതിര്‍ന്ത മുക്കനിയേ
  പൊന്‍നൈപ് പുയങ്കൊണ്‍ ടവന്‍പോറ്റും പൊന്‍നേ പുനിത പൂരണമേ
  പോത മണക്കും പുതുമലരേ പുലവര്‍ എവരും പുകുംപതിയേ
  മിന്‍നൈപ് പൊരുവും ഉലകമയല്‍ വെറുത്തോര്‍ ഉള്‍ള വിളക്കൊളിയേ
  മേലും കീഴും നടുവുംഎന വിളങ്കി നിറൈന്ത മെയ്ത്തേവേ
  തന്‍നൈപ് പൊരുവും ചിവയോകം തന്‍നൈ ഉടൈയോര്‍ തംപയനേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 5. പിത്തപ് പെരുമാന്‍ ചിവപെരുമാന്‍ പെരിയ പെരുമാന്‍ തനക്കരുമൈപ്
  പിള്‍ളൈപ് പെരുമാന്‍ എനപ്പുലവര്‍ പേചിക് കളിക്കും പെരുവാഴ്വേ
  മത്തപ് പെരുമാല്‍ നീക്കുംഒരു മരുന്തേ എല്‍ലാം വല്‍ലോനേ
  വഞ്ചച് ചമണ വല്‍ഇരുളൈ മായ്ക്കും ഞാന മണിച്ചുടരേ
  അത്തക് കമലത് തയിറ്പടൈകൊള്‍ അരചേ മൂവര്‍ക് കരുള്‍ചെയ്തേ
  ആക്കല്‍ അളിത്തല്‍ അഴിത്തല്‍എനും അംമുത് തൊഴിലും തരുവോനേ
  ചത്ത ഉലക ചരാചരമും താളില്‍ ഒടുക്കും തനിപ്പൊരുളേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 6. ഏതം അകറ്റും എന്‍അരചേ എന്‍ആ രുയിരേ എന്‍അറിവേ
  എന്‍കണ്‍ ഒളിയേ എന്‍പൊരുളേ എന്‍ചറ് കുരുവേ എന്‍തായേ
  കാത മണക്കും മലര്‍കടപ്പങ് കണ്‍ണിപ് പുയനേ കാങ്കെയനേ
  കരുണൈക് കടലേ പന്‍നിരുകണ്‍ കരുംപേ ഇരുവര്‍ കാതലനേ
  ചീത മതിയൈ മുടിത്തചടൈച് ചിവനാര്‍ ചെല്‍വത് തിരുമകനേ
  തിരുമാ ലുടന്‍നാന്‍ മുകന്‍മകവാന്‍ തേടിപ് പണിയും ചീമാനേ
  ചാതല്‍ പിറത്തല്‍ തവിര്‍ത്തരുളും ചരണാം പുയനേ ചത്തിയനേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 7. വന്‍പിറ് പൊതിന്ത മനത്തിനര്‍പാല്‍ വരുന്തി ഉഴല്‍വേന്‍ അല്‍ലാല്‍ഉന്‍
  മലര്‍ത്താള്‍ നിനൈയേന്‍ എന്‍നേഇം മതിയി ലേനും ഉയ്വേനോ
  അന്‍പിറ് കിരങ്കി വിടമുണ്‍ടോന്‍ അരുമൈ മകനേ ആരമുതേ
  അകിലം പടൈത്തോന്‍ കാത്തോന്‍നിന്‍ റഴിത്തോന്‍ ഏത്ത അളിത്തോനേ
  തുന്‍പിറ് കിടനാം വന്‍പിറപ്പൈത് തൊലൈക്കും തുണൈയേ ചുകോതയമേ
  തോകൈ മയില്‍മേല്‍ തോന്‍റുപെരുഞ്ചുടരേ ഇടരാറ് ചോര്‍വുറ്റേ
  തന്‍പിറ് പടുംഅച് ചുരര്‍ആവി തരിക്ക വേലൈത് തരിത്തോനേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 8. മാലും അയനും ഉരുത്തിരനും വാനത് തവരും മാനിടരും
  മാവും പുള്‍ളും ഊര്‍വനവും മലൈയും കടലും മറ്റവൈയും
  ആലും കതിയും ചതകോടി അണ്‍ടപ് പരപ്പുന്‍ താനാക
  അന്‍റോര്‍ വടിവം മേരുവിറ്കൊണ്‍ ടരുളുന്‍ തൂയ അറ്പുതമേ
  വേലും മയിലും കൊണ്‍ടുരുവായ് വിളൈയാട് ടിയറ്റും വിത്തകമേ
  വേതപ് പൊരുളേ മതിച്ചടൈചേര്‍ വിമലന്‍ തനക്കോര്‍ മെയ്പ്പൊരുളേ
  ചാലും ചുകുണത് തിരുമലൈയേ തവത്തോര്‍ പുകഴും തറ്പരനേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 9. ഏതം നിറുത്തും ഇവ്വുലകത് തിയല്‍പിന്‍ വാഴ്ക്കൈ യിടത്തെളിയേന്‍
  എണ്‍ണി അടങ്കാപ് പെരുന്തുയര്‍കൊണ്‍ ടെന്തായ് അന്തോ ഇളൈക്കിന്‍റേന്‍
  വേതം നിറുത്തും നിന്‍കമല മെന്‍താള്‍ തുണൈയേ തുണൈഅല്‍ലാല്‍
  വേറൊന്‍ ററിയേന്‍ അഃ¤തറിന്തിവ് വിനൈയേറ് കരുള വേണ്‍ടാവോ
  പോത നിറുത്തും ചറ്കുരുവേ പുനിത ഞാനത് തറിവുരുവേ
  പൊയ്യര്‍ അറിയാപ് പരവെളിയേ പുരംമൂന്‍ റെരിത്തോന്‍ തരുംഒളിയേ
  ചാതല്‍ നിറുത്തും അവരുള്‍ളത് തലംതാള്‍ നിറുത്തും തയാനിതിയേ
  തണികാ ചലമാം തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.
 • 10. മുരുകാ എനനിന്‍ റേത്താത മൂട രിടംപോയ് മതിമയങ്കി
  മുന്‍നും മടവാര്‍ മുലൈമുകട്ടിന്‍ മുയങ്കി അലൈന്തേ നിനൈമറന്തേന്‍
  ഉരുകാ വഞ്ച മനത്തേനൈ ഉരുത്തീര്‍ത് തിയമന്‍ ഒരുപാചത്
  തുടലും നടുങ്ക വിചിക്കില്‍അവര്‍ക് കുരൈപ്പ തറിയേന്‍ ഉത്തമനേ
  പരുകാ തുള്‍ളത് തിനിത്തിരുക്കും പാലേ തേനേ പകര്‍അരുട്ചെം
  പാകേ തോകൈ മയില്‍നടത്തും പരമേ യാവും പടൈത്തോനേ
  തരുകാ തലിത്തോന്‍ മുടികൊടുത്ത തരുമ തുരൈയേ തറ്പരനേ
  തണികാ ചലമാന്‍ തലത്തമര്‍ന്ത ചൈവ മണിയേ ചണ്‍മുകനേ.

செல்வச் சீர்த்தி மாலை // செல்வச் சீர்த்தி மாலை