திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചെല്‍വച് ചീര്‍ത്തി മാലൈ
selvach sīrtti mālai
തേവ ആചിരിയം
tēva āsiriyam
Fifth Thirumurai

047. ചെവി അറിവുറുത്തല്‍
sevi aṟivuṟuttal

  കലി വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകിയറ് കടുഞ്ചുരത് തുഴന്‍റു നാള്‍തൊറും
  അലകില്‍വെന്‍ തുയര്‍കിളൈത് തഴുങ്കു നെഞ്ചമേ
  ഇലകുചിറ് പരകുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  കലകമില്‍ ഇന്‍പമാം കതികി ടൈക്കുമേ.
 • 2. മരുളുറും ഉലകിലാം വാഴ്ക്കൈ വേണ്‍ടിയേ
  ഇരുളുറു തുയര്‍ക്കടല്‍ ഇഴിയും നെഞ്ചമേ
  തെരുളുറു നീറ്റിനൈച് ചിവഎന്‍ റുട്കൊളില്‍
  അരുളുറു വാഴ്ക്കൈയില്‍ അമര്‍തല്‍ ഉണ്‍മൈയേ.
 • 3. വല്‍വിനൈപ് പകുതിയാല്‍ മയങ്കി വഞ്ചര്‍തം
  കൊല്‍വിനൈക് കുഴിയിടൈക് കുതിക്കും നെഞ്ചമേ
  ഇല്‍വിനൈച് ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  നല്‍വിനൈ പഴുക്കുംഓര്‍ നാടു വായ്ക്കുമേ.
 • 4. കടുംപുലൈക് കരുത്തര്‍തം കരുത്തിന്‍ വണ്‍ണമേ
  വിടുംപുനല്‍ എനത്തുയര്‍ വിളൈക്കും നെഞ്ചമേ
  ഇടുംപുകഴ്ച് ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  നടുങ്കുംഅച് ചംനിനൈ നണ്‍ണറ് കെന്‍റുമേ.
 • 5. അന്‍പിലാ വഞ്ചര്‍തം അവലച് ചൂഴലില്‍
  എന്‍പിലാപ് പുഴുഎന ഇരങ്കു നെഞ്ചമേ
  ഇന്‍പറാച് ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  തുന്‍പുറാത് തനിക്കതിച് ചൂഴല്‍ വായ്ക്കുമേ.
 • 6. . ചെറിവിലാ വഞ്ചകച് ചെല്‍വര്‍ വായിലില്‍
  അറിവിലാ തുഴലുംഎന്‍ അവല നെഞ്ചമേ
  എറിവിലാച് ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  മറിവിലാച് ചിവകതി വായില്‍ വായ്ക്കുമേ.
 • 7. മറിതരു കണ്‍ണിനാര്‍ മയക്കത് താഴ്ന്തുവീണ്‍
  വെറിയൊടു മലൈന്തിടര്‍ വിളൈക്കും നെഞ്ചമേ
  നെറിചിവ ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  മുറികൊളീഇ നിന്‍റഉന്‍ മൂടം തീരുമേ.
 • 8. കായമാം കാനലൈക് കരുതി നാള്‍തൊറും
  മായമാം കാനിടൈ വരുന്തും നെഞ്ചമേ
  നേയമാം ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  തോയമാം പെരുംപിണിത് തുന്‍പം നീങ്കുമേ.
 • 9. ചതിചെയും മങ്കൈയര്‍ തമതു കണ്‍വലൈ
  മതികെട അഴുന്തിയേ വണങ്കും നെഞ്ചമേ
  നിതിചിവ ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  വതിതരും ഉലകില്‍ഉന്‍ വരുത്തം തീരുമേ.
 • 10. പചൈയറു വഞ്ചകര്‍ പാറ്ചെന്‍ റേങ്കിയേ
  വചൈപെറ നാള്‍തൊറും വരുന്തു നെഞ്ചമേ
  ഇചൈചിവ ചണ്‍മുക എന്‍റു നീറിടില്‍
  തിചൈപെറ മതിപ്പര്‍ഉന്‍ ചിറുമൈ നീങ്കുമേ.

செவி அறிவுறுத்தல் // செவி அறிவுறுத்தல்