திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
selvas siirththi maalai
selvach sīrtti mālai
theeva aasiriyam
tēva āsiriyam
Fifth Thirumurai

047. sevi aRivuRuththal
sevi aṟivuṟuttal

  kali viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulakiyaR katunjsurath thuzanRu n-aaLthoRum
  alakilven- thuyarkiLaith thazungku n-enjsamee
  ilakusiR parakuka enRu n-iiRitil
  kalakamil inpamaam kathiki taikkumee.
 • 2. maruLuRum ulakilaam vaazkkai veeNtiyee
  iruLuRu thuyarkkatal iziyum n-enjsamee
  theruLuRu n-iiRRinais sivaen RutkoLil
  aruLuRu vaazkkaiyil amarthal uNmaiyee.
 • 3. valvinaip pakuthiyaal mayangki vanjsartham
  kolvinaik kuziyitaik kuthikkum n-enjsamee
  ilvinais saNmuka enRu n-iiRitil
  n-alvinai pazukkumoor n-aatu vaaykkumee.
 • 4. katumpulaik karuththartham karuththin vaNNamee
  vitumpunal enaththuyar viLaikkum n-enjsamee
  itumpukazs saNmuka enRu n-iiRitil
  n-atungkumas samn-inai n-aNNaR kenRumee.
 • 5. anpilaa vanjsartham avalas suuzalil
  enpilaap puzuena irangku n-enjsamee
  inpaRaas saNmuka enRu n-iiRitil
  thunpuRaath thanikkathis suuzal vaaykkumee.
 • 6. . seRivilaa vanjsakas selvar vaayilil
  aRivilaa thuzalumen avala n-enjsamee
  eRivilaas saNmuka enRu n-iiRitil
  maRivilaas sivakathi vaayil vaaykkumee.
 • 7. maRitharu kaNNinaar mayakkath thaaznthuviiN
  veRiyotu malainthitar viLaikkum n-enjsamee
  n-eRisiva saNmuka enRu n-iiRitil
  muRikoLiii n-inRaun muutam thiirumee.
 • 8. kaayamaam kaanalaik karuthi n-aaLthoRum
  maayamaam kaanitai varunthum n-enjsamee
  n-eeyamaam saNmuka enRu n-iiRitil
  thooyamaam perumpiNith thunpam n-iingkumee.
 • 9. sathiseyum mangkaiyar thamathu kaNvalai
  mathiketa azunthiyee vaNangkum n-enjsamee
  n-ithisiva saNmuka enRu n-iiRitil
  vathitharum ulakilun varuththam thiirumee.
 • 10. pasaiyaRu vanjsakar paaRsen Reengkiyee
  vasaipeRa n-aaLthoRum varunthu n-enjsamee
  isaisiva saNmuka enRu n-iiRitil
  thisaipeRa mathipparun siRumai n-iingkumee.

செவி அறிவுறுத்தல் // செவி அறிவுறுத்தல்