திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
sevi aRivuRuththal
sevi aṟivuṟuttal
ingkithap paththu
iṅkitap pattu
Fifth Thirumurai

048. theeva aasiriyam
tēva āsiriyam

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. yaarai yungkatu viziyinaal mayakkuRum eenthizai avarven-n-iirth
  thaarai thannaiyum virumpiviizth thaaznthaen thanakkaruL uNteeyoo
  kaarai muttiap puRamselum senjsutark kathiravan ivaraazith
  theerai ettuRum pozilseRi thaNikaiyil theevarkaL thozumtheevee.
 • 2. maRikkum veeRkaNaar malakkuzi aaznthuzal vanthasai aRumenpaik
  kaRikkum n-aayinum kataiyan-aayk kunthiruk karuNaiyum uNteeyoo
  kuRikkum veeymaNi kaLaikkathir irathavaan kuthiraiyaip putaiththengkum
  theRikkum n-alvaLam seRithiruth thaNikaiyil theevarkaL thozumtheevee.
 • 3. piriyam meeyavan matanthaiyar thangkaLaip pitiththalaith thituvanjsak
  kariya peeyinum periyapeeyk kunthiruk karuNaiyum uNteeyoo
  ariya maalayan inthiran muthalinoor amarula kaRinthappaal
  theriya oongkiya sikarisuuz thaNikaiyil theevarkaL thozumtheevee.

தேவ ஆசிரியம் // தேவ ஆசிரியம்