திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೆವಿ ಅಱಿವುಱುತ್ತಲ್
sevi aṟivuṟuttal
ಇಙ್ಕಿತಪ್ ಪತ್ತು
iṅkitap pattu
Fifth Thirumurai

048. ತೇವ ಆಸಿರಿಯಂ
tēva āsiriyam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಯಾರೈ ಯುಙ್ಕಟು ವಿೞಿಯಿನಾಲ್ ಮಯಕ್ಕುಱುಂ ಏಂದಿೞೈ ಅವರ್ವೆನ್ನೀರ್ತ್
  ತಾರೈ ತನ್ನೈಯುಂ ವಿರುಂಪಿವೀೞ್ತ್ ತಾೞ್ಂದಎನ್ ತನಕ್ಕರುಳ್ ಉಣ್ಟೇಯೋ
  ಕಾರೈ ಮುಟ್ಟಿಅಪ್ ಪುಱಂಸೆಲುಂ ಸೆಞ್ಸುಟರ್ಕ್ ಕತಿರವನ್ ಇವರ್ಆೞಿತ್
  ತೇರೈ ಎಟ್ಟುಱುಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೆಱಿ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ತೇವರ್ಕಳ್ ತೊೞುಂತೇವೇ.
 • 2. ಮಱಿಕ್ಕುಂ ವೇಱ್ಕಣಾರ್ ಮಲಕ್ಕುೞಿ ಆೞ್ಂದುೞಲ್ ವನ್ತಸೈ ಅಱುಂಎನ್ಪೈಕ್
  ಕಱಿಕ್ಕುಂ ನಾಯಿನುಂ ಕಟೈಯನಾಯ್ಕ್ ಕುನ್ತಿರುಕ್ ಕರುಣೈಯುಂ ಉಣ್ಟೇಯೋ
  ಕುಱಿಕ್ಕುಂ ವೇಯ್ಮಣಿ ಕಳೈಕ್ಕತಿರ್ ಇರತವಾನ್ ಕುತಿರೈಯೈಪ್ ಪುಟೈತ್ತೆಙ್ಕುಂ
  ತೆಱಿಕ್ಕುಂ ನಲ್ವಳಂ ಸೆಱಿತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ತೇವರ್ಕಳ್ ತೊೞುಂತೇವೇ.
 • 3. ಪಿರಿಯಂ ಮೇಯವನ್ ಮಟಂದೈಯರ್ ತಙ್ಕಳೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತಲೈತ್ ತಿಟುವಞ್ಸಕ್
  ಕರಿಯ ಪೇಯಿನುಂ ಪೆರಿಯಪೇಯ್ಕ್ ಕುನ್ತಿರುಕ್ ಕರುಣೈಯುಂ ಉಣ್ಟೇಯೋ
  ಅರಿಯ ಮಾಲ್ಅಯನ್ ಇಂದಿರನ್ ಮುತಲಿನೋರ್ ಅಮರ್ಉಲ ಕಱಿಂದಪ್ಪಾಲ್
  ತೆರಿಯ ಓಙ್ಕಿಯ ಸಿಕರಿಸೂೞ್ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ತೇವರ್ಕಳ್ ತೊೞುಂತೇವೇ.

தேவ ஆசிரியம் // தேவ ஆசிரியம்