திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೆಲ್ವಸ್ ಸೀರ್ತ್ತಿ ಮಾಲೈ
selvach sīrtti mālai
ತೇವ ಆಸಿರಿಯಂ
tēva āsiriyam
Fifth Thirumurai

047. ಸೆವಿ ಅಱಿವುಱುತ್ತಲ್
sevi aṟivuṟuttal

  ಕಲಿ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಿಯಱ್ ಕಟುಞ್ಸುರತ್ ತುೞನ್ಱು ನಾಳ್ತೊಱುಂ
  ಅಲಕಿಲ್ವೆನ್ ತುಯರ್ಕಿಳೈತ್ ತೞುಙ್ಕು ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಇಲಕುಸಿಱ್ ಪರಕುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ಕಲಕಮಿಲ್ ಇನ್ಪಮಾಂ ಕತಿಕಿ ಟೈಕ್ಕುಮೇ.
 • 2. ಮರುಳುಱುಂ ಉಲಕಿಲಾಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ವೇಣ್ಟಿಯೇ
  ಇರುಳುಱು ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲ್ ಇೞಿಯುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ತೆರುಳುಱು ನೀಱ್ಱಿನೈಸ್ ಸಿವಎನ್ ಱುಟ್ಕೊಳಿಲ್
  ಅರುಳುಱು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಅಮರ್ತಲ್ ಉಣ್ಮೈಯೇ.
 • 3. ವಲ್ವಿನೈಪ್ ಪಕುತಿಯಾಲ್ ಮಯಙ್ಕಿ ವಞ್ಸರ್ತಂ
  ಕೊಲ್ವಿನೈಕ್ ಕುೞಿಯಿಟೈಕ್ ಕುತಿಕ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಇಲ್ವಿನೈಸ್ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ನಲ್ವಿನೈ ಪೞುಕ್ಕುಂಓರ್ ನಾಟು ವಾಯ್ಕ್ಕುಮೇ.
 • 4. ಕಟುಂಪುಲೈಕ್ ಕರುತ್ತರ್ತಂ ಕರುತ್ತಿನ್ ವಣ್ಣಮೇ
  ವಿಟುಂಪುನಲ್ ಎನತ್ತುಯರ್ ವಿಳೈಕ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಇಟುಂಪುಕೞ್ಸ್ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ನಟುಙ್ಕುಂಅಸ್ ಸಂನಿನೈ ನಣ್ಣಱ್ ಕೆನ್ಱುಮೇ.
 • 5. ಅನ್ಪಿಲಾ ವಞ್ಸರ್ತಂ ಅವಲಸ್ ಸೂೞಲಿಲ್
  ಎನ್ಪಿಲಾಪ್ ಪುೞುಎನ ಇರಙ್ಕು ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಇನ್ಪಱಾಸ್ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ತುನ್ಪುಱಾತ್ ತನಿಕ್ಕತಿಸ್ ಸೂೞಲ್ ವಾಯ್ಕ್ಕುಮೇ.
 • 6. . ಸೆಱಿವಿಲಾ ವಞ್ಸಕಸ್ ಸೆಲ್ವರ್ ವಾಯಿಲಿಲ್
  ಅಱಿವಿಲಾ ತುೞಲುಂಎನ್ ಅವಲ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಎಱಿವಿಲಾಸ್ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ಮಱಿವಿಲಾಸ್ ಸಿವಕತಿ ವಾಯಿಲ್ ವಾಯ್ಕ್ಕುಮೇ.
 • 7. ಮಱಿತರು ಕಣ್ಣಿನಾರ್ ಮಯಕ್ಕತ್ ತಾೞ್ಂದುವೀಣ್
  ವೆಱಿಯೊಟು ಮಲೈಂದಿಟರ್ ವಿಳೈಕ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ನೆಱಿಸಿವ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ಮುಱಿಕೊಳೀಇ ನಿನ್ಱಉನ್ ಮೂಟಂ ತೀರುಮೇ.
 • 8. ಕಾಯಮಾಂ ಕಾನಲೈಕ್ ಕರುತಿ ನಾಳ್ತೊಱುಂ
  ಮಾಯಮಾಂ ಕಾನಿಟೈ ವರುಂದುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ನೇಯಮಾಂ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ತೋಯಮಾಂ ಪೆರುಂಪಿಣಿತ್ ತುನ್ಪಂ ನೀಙ್ಕುಮೇ.
 • 9. ಸತಿಸೆಯುಂ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತಮತು ಕಣ್ವಲೈ
  ಮತಿಕೆಟ ಅೞುಂದಿಯೇ ವಣಙ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಮೇ
  ನಿತಿಸಿವ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ವತಿತರುಂ ಉಲಕಿಲ್ಉನ್ ವರುತ್ತಂ ತೀರುಮೇ.
 • 10. ಪಸೈಯಱು ವಞ್ಸಕರ್ ಪಾಱ್ಸೆನ್ ಱೇಙ್ಕಿಯೇ
  ವಸೈಪೆಱ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ವರುಂದು ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಇಸೈಸಿವ ಸಣ್ಮುಕ ಎನ್ಱು ನೀಱಿಟಿಲ್
  ತಿಸೈಪೆಱ ಮತಿಪ್ಪರ್ಉನ್ ಸಿಱುಮೈ ನೀಙ್ಕುಮೇ.

செவி அறிவுறுத்தல் // செவி அறிவுறுத்தல்