திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సెవి అఱివుఱుత్తల్
sevi aṟivuṟuttal
ఇఙ్కితప్ పత్తు
iṅkitap pattu
Fifth Thirumurai

048. తేవ ఆసిరియం
tēva āsiriyam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. యారై యుఙ్కటు విళియినాల్ మయక్కుఱుం ఏందిళై అవర్వెన్నీర్త్
  తారై తన్నైయుం విరుంపివీళ్త్ తాళ్ందఎన్ తనక్కరుళ్ ఉణ్టేయో
  కారై ముట్టిఅప్ పుఱంసెలుం సెఞ్సుటర్క్ కతిరవన్ ఇవర్ఆళిత్
  తేరై ఎట్టుఱుం పొళిల్సెఱి తణికైయిల్ తేవర్కళ్ తొళుంతేవే.
 • 2. మఱిక్కుం వేఱ్కణార్ మలక్కుళి ఆళ్ందుళల్ వన్తసై అఱుంఎన్పైక్
  కఱిక్కుం నాయినుం కటైయనాయ్క్ కున్తిరుక్ కరుణైయుం ఉణ్టేయో
  కుఱిక్కుం వేయ్మణి కళైక్కతిర్ ఇరతవాన్ కుతిరైయైప్ పుటైత్తెఙ్కుం
  తెఱిక్కుం నల్వళం సెఱితిరుత్ తణికైయిల్ తేవర్కళ్ తొళుంతేవే.
 • 3. పిరియం మేయవన్ మటందైయర్ తఙ్కళైప్ పిటిత్తలైత్ తిటువఞ్సక్
  కరియ పేయినుం పెరియపేయ్క్ కున్తిరుక్ కరుణైయుం ఉణ్టేయో
  అరియ మాల్అయన్ ఇందిరన్ ముతలినోర్ అమర్ఉల కఱిందప్పాల్
  తెరియ ఓఙ్కియ సికరిసూళ్ తణికైయిల్ తేవర్కళ్ తొళుంతేవే.

தேவ ஆசிரியம் // தேவ ஆசிரியம்