திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సెల్వస్ సీర్త్తి మాలై
selvach sīrtti mālai
తేవ ఆసిరియం
tēva āsiriyam
Fifth Thirumurai

047. సెవి అఱివుఱుత్తల్
sevi aṟivuṟuttal

  కలి విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకియఱ్ కటుఞ్సురత్ తుళన్ఱు నాళ్తొఱుం
  అలకిల్వెన్ తుయర్కిళైత్ తళుఙ్కు నెఞ్సమే
  ఇలకుసిఱ్ పరకుక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  కలకమిల్ ఇన్పమాం కతికి టైక్కుమే.
 • 2. మరుళుఱుం ఉలకిలాం వాళ్క్కై వేణ్టియే
  ఇరుళుఱు తుయర్క్కటల్ ఇళియుం నెఞ్సమే
  తెరుళుఱు నీఱ్ఱినైస్ సివఎన్ ఱుట్కొళిల్
  అరుళుఱు వాళ్క్కైయిల్ అమర్తల్ ఉణ్మైయే.
 • 3. వల్వినైప్ పకుతియాల్ మయఙ్కి వఞ్సర్తం
  కొల్వినైక్ కుళియిటైక్ కుతిక్కుం నెఞ్సమే
  ఇల్వినైస్ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  నల్వినై పళుక్కుంఓర్ నాటు వాయ్క్కుమే.
 • 4. కటుంపులైక్ కరుత్తర్తం కరుత్తిన్ వణ్ణమే
  విటుంపునల్ ఎనత్తుయర్ విళైక్కుం నెఞ్సమే
  ఇటుంపుకళ్స్ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  నటుఙ్కుంఅస్ సంనినై నణ్ణఱ్ కెన్ఱుమే.
 • 5. అన్పిలా వఞ్సర్తం అవలస్ సూళలిల్
  ఎన్పిలాప్ పుళుఎన ఇరఙ్కు నెఞ్సమే
  ఇన్పఱాస్ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  తున్పుఱాత్ తనిక్కతిస్ సూళల్ వాయ్క్కుమే.
 • 6. . సెఱివిలా వఞ్సకస్ సెల్వర్ వాయిలిల్
  అఱివిలా తుళలుంఎన్ అవల నెఞ్సమే
  ఎఱివిలాస్ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  మఱివిలాస్ సివకతి వాయిల్ వాయ్క్కుమే.
 • 7. మఱితరు కణ్ణినార్ మయక్కత్ తాళ్ందువీణ్
  వెఱియొటు మలైందిటర్ విళైక్కుం నెఞ్సమే
  నెఱిసివ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  ముఱికొళీఇ నిన్ఱఉన్ మూటం తీరుమే.
 • 8. కాయమాం కానలైక్ కరుతి నాళ్తొఱుం
  మాయమాం కానిటై వరుందుం నెఞ్సమే
  నేయమాం సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  తోయమాం పెరుంపిణిత్ తున్పం నీఙ్కుమే.
 • 9. సతిసెయుం మఙ్కైయర్ తమతు కణ్వలై
  మతికెట అళుందియే వణఙ్కుం నెఞ్సమే
  నితిసివ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  వతితరుం ఉలకిల్ఉన్ వరుత్తం తీరుమే.
 • 10. పసైయఱు వఞ్సకర్ పాఱ్సెన్ ఱేఙ్కియే
  వసైపెఱ నాళ్తొఱుం వరుందు నెఞ్సమే
  ఇసైసివ సణ్ముక ఎన్ఱు నీఱిటిల్
  తిసైపెఱ మతిప్పర్ఉన్ సిఱుమై నీఙ్కుమే.

செவி அறிவுறுத்தல் // செவி அறிவுறுத்தல்