திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇಙ್ಕಿತಪ್ ಪತ್ತು
iṅkitap pattu
ತನಿತ್ ತಿರುತ್ತೊಟೈ
taṉit tiruttoṭai
Fifth Thirumurai

050. ಪೋಱ್ಱಿತ್ ತಿರುವಿರುತ್ತಂ
pōṟṟit tiruviruttam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಙ್ಕೈಯಞ್ ಸಟೈಸೇರ್ ಮುಕ್ಕಟ್ ಕರುಂಪರುಳ್ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಅಙ್ಕೈಯಙ್ ಕನಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಅರುಟ್ಪೆರುಙ್ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪಙ್ಕೈಯನ್ ಮುತಲೋರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪರಂಪರಞ್ ಸುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸಙ್ಕೈತೀರ್ತ್ ತರುಳುಂ ತೆಯ್ವಸ್ ಸರವಣ ಪವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 2. ಪನಿಪ್ಪಱ ಅರುಳುಂ ಮುಕ್ಕಟ್ ಪರಞ್ಸುಟರ್ ಒಳಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಇನಿಪ್ಪುಱು ಕರುಣೈ ವಾನ್ತೇನ್ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಂದಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತುನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪವಂದೀರ್ತ್ ತೆನ್ನೈಸ್ ಸುಕಂಪೆಱ ವೈತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತನಿಪ್ಪೆರುನ್ ತವಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಸಣ್ಮುಕತ್ ತರಸೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 3. ಮಣಪ್ಪುತು ಮಲರೇ ತೆಯ್ವ ವಾನ್ಸುವೈಕ್ ಕನಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತಣಪ್ಪಱ ಅಟಿಯರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪಂ ತರುಂಒರು ತರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕಣಪ್ಪೆರುನ್ ತಲೈವರ್ ಏತ್ತುಂ ಕೞಱ್ಪತತ್ ತರಸೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕುಣಪ್ಪೆರುಙ್ ಕುನ್ಱೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಕುಮರಸಱ್ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 4. ತವಂಪೆಱು ಮುನಿವರುಳ್ಳತ್ ತಾಮರೈ ಅಮರ್ಂದೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪವಂಪೆಱುಞ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ತನ್ನೈಪ್ ಪಾತುಕಾತ್ ತಳಿತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ನವಂಪೆಱು ನಿಲೈಕ್ಕುಂ ಮೇಲಾಂ ನಣ್ಣಿಯ ನಲಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸಿವಂಪೆಱುಂ ಪಯನೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಸೆಙ್ಕತಿರ್ ವೇಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 5. ಮೂವಟಿ ವಾಕಿ ನಿನ್ಱ ಮುೞುಮುತಱ್ ಪರಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಮಾವಟಿ ಅಮರ್ಂದ ಮುಕ್ಕಣ್ ಮಲೈತರು ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸೇವಟಿ ವೞುತ್ತುಂ ತೊಣ್ಟರ್ ಸಿಱುಮೈತೀರ್ತ್ ತರುಳ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತೂವಟಿ ವೇಲ್ಕೈಕ್ ಕೊಣ್ಟ ಸುಂದರ ವಟಿವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
 • 6. ವಿಣ್ಣುಱು ಸುಟರೇ ಎನ್ನುಳ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕಣ್ಣುಱು ಮಣಿಯೇ ಎನ್ನೈಕ್ ಕಲಂದನಱ್ ಕಳಿಪ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪಣ್ಣುಱು ಪಯನೇ ಎನ್ನೈಪ್ ಪಣಿವಿತ್ತ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಎಣ್ಣುಱುಂ ಅಟಿಯಾರ್ ತಙ್ಕಟ್ ಕಿನಿಯತೆಳ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 7. ಮಱೈಎಲಾಂ ಪರವ ನಿನ್ಱ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಲೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸಿಱೈಎಲಾಂ ತವಿರ್ಂದು ವಾನೋರ್ ತಿರುವುಱಸ್ ಸೆಯ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕುಱೈಎಲಾಂ ಅಱುತ್ತೇ ಇನ್ಪಂ ಕೊಟುತ್ತಎನ್ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತುಱೈಎಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕು ಞಾನಸ್ ಸೋತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 8. ತಾರುಕಪ್ ಪತಕನ್ ತನ್ನೈತ್ ತಟಿಂದರುಳ್ ಸೆಯ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವೇರುಕಸ್ ಸೂರ ಮಾವೈ ವೀಟ್ಟಿಯ ವೇಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಆರುಕಸ್ ಸಮಯಕ್ ಕಾಟ್ಟೈ ಅೞಿತ್ತವೆಙ್ ಕನಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೋರುಕತ್ ತಕರೈ ಊರ್ಂದ ಪುಣ್ಣಿಯ ಮೂರ್ತ್ತಿ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 9. ಸಿಙ್ಕಮಾ ಮುಕನೈಕ್ ಕೊನ್ಱ ತಿಱಲುಟೈಸ್ ಸಿಂಪುಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತುಙ್ಕವಾ ರಣತ್ತೋನ್ ಕೊಣ್ಟ ತುಯರ್ತವಿರ್ತ್ ತಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸೆಙ್ಕಣ್ಮಾಲ್ ಮರುಕ ಪೋಱ್ಱಿ ಸಿವಪಿರಾನ್ ಸೆಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಎಙ್ಕಳ್ಆರ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಯಾವರ್ಕ್ಕುಂ ಇಱೈವ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 10. ಮುತ್ತಿಯಿನ್ ಮುತಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ ಮೂವಿರು ಮುಕತ್ತ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸತ್ತಿವೇಱ್ ಕರತ್ತ ಪೋಱ್ಱಿ ಸಙ್ಕರಿ ಪುತಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಸಿತ್ತಿತನ್ ತರುಳುಂ ತೇವರ್ ಸಿಕಾಮಣಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪತ್ತಿಯಿನ್ ವಿಳೈಂದ ಇನ್ಪಪ್ ಪರಂಪರ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 11. ತೆರುಳುಟೈ ಯೋರ್ಕ್ಕು ವಾಯ್ತ್ತ ಸಿವಾನಂದತ್ ತೇನೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೊರುಳುಟೈ ಮಱೈಯೋರ್ ಉಳ್ಳಂ ಪುಕುಂದಪುಣ್ ಣಿಯಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಮರುಳುಟೈ ಮನತ್ತಿ ನೇನೈ ವಾೞ್ವಿತ್ತ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಅರುಳುಟೈ ಅರಸೇ ಎಙ್ಕಳ್ ಅಱುಮುಕತ್ ತಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 12. ಪೊಯ್ಯನೇನ್ ಪಿೞೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಪೊಱುತ್ತಿಟಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕೈಯನೇನ್ ತನ್ನೈ ಇನ್ನುಂ ಕಾತ್ತಿಟಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಮೆಯ್ಯನೇ ಮೆಯ್ಯರ್ ಉಳ್ಳಂ ಮೇವಿಯ ವಿಳೈವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಐಯನೇ ಅಪ್ಪ ನೇಎಂ ಅರಸನೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
 • 13. ಮುರುಕನಿನ್ ಪಾತಂ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುಳರಿಯಙ್ ಕಣ್ಣಱ್ ಕನ್ಪಾಂ
  ಮರುಕನಿನ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ ವಾನವರ್ ಮುತಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೆರುಕರುಳ್ ವಾರಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೆರುಙ್ಕುಣಪ್ ಪೊರುಪ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತರುಕನಿನ್ ಕರುಣೈ ಪೋಱ್ಱಿ ಸಾಮಿನಿನ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 14. ಕೋತಿಲಾಕ್ ಕುಣತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಕುಕೇಸನಿನ್ ಪಾತಂ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತೀತಿಲಾಸ್ ಸಿಂದೈ ಮೇವುಂ ಸಿವಪರಞ್ ಸೋತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೋತಿಲ್ನಾನ್ ಮುಕನುಂ ಕಾಣಾಪ್ ಪೂರಣ ವಟಿವ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಆತಿನಿನ್ ತಾಳ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಅನಾತಿನಿನ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 15. ವೇತಮುಂ ಕಲೈಕಳ್ ಯಾವುಂ ವಿಳಂಪಿಯ ಪುಲವ ಪೋಱ್ಱಿ
  ನಾತಮುಂ ಕಟಂದು ನಿನ್ಱ ನಾತನಿನ್ ಕರುಣೈ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೋತಮುಂ ಪೊರುಳುಂ ಆಕುಂ ಪುನಿತನಿನ್ ಪಾತಂ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಆತರಂ ಆಕಿ ಎನ್ನುಳ್ ಅಮರ್ಂದಎನ್ ಅರಸೇ ಪೋಱ್ಱಿ.

போற்றித் திருவிருத்தம் // போற்றித் திருவிருத்தம்