திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೋಱ್ಱಿತ್ ತಿರುವಿರುತ್ತಂ
pōṟṟit tiruviruttam
ತೆಯ್ವಮಣಿ ಮಾಲೈ
teyvamaṇi mālai
Fifth Thirumurai

051. ತನಿತ್ ತಿರುತ್ತೊಟೈ
taṉit tiruttoṭai

  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 1. ಎನ್ನಿರು ಕಣ್ಣಿನ್ ಮೇವುಂ ಇಲಙ್ಕೊಳಿ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪನ್ನಿರು ಪಟೈಕೊಣ್ ಟೋಙ್ಕುಂ ಪನ್ನಿರು ಕರತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಮಿನ್ನಿರು ನಙ್ಕೈ ಮಾರುಳ್ ಮೇವಿಯ ಮಣಾಳ ಪೋಱ್ಱಿ
  ನಿನ್ನಿರು ಪಾತಂ ಪೋಱ್ಱಿ ನೀಳ್ವಟಿ ವೇಲ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • ಕಲಿನಿಲೈತ್ತುಱೈ
 • 2. . ಮತಿವಳರ್ ಸಟೈಮುಟಿ ಮಣಿತರು ಸುರರ್ಮುಟಿ ಮಣಿಎನ್ಕೋ
  ಪತಿವಳರ್ ಸರವಣ ಪವನವ ಸಿವಕುರು ಪತಿಎನ್ಕೋ
  ತುತಿವಳರ್ ತುಣೈಅಟಿ ತೊೞುಂಅಟಿ ಯವರ್ಪೆಱು ತುಣೈಎನ್ಕೋ
  ನಿತಿವಳರ್ ಪರಸುಕ ನಿಲೈಪೆಱುಂ ನೆಱಿತರು ನಿನೈಯಾನೇ.
 • ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
 • 3. ಮುರುಕಾ ಸರಣಂ ಸರಣಂಎನ್ ಱುನ್ಪತಂ ಮುನ್ನಿಉಳ್ಳಂ
  ಉರುಕಾತ ನಾಯನೈ ಯೇಱ್ಕುನಿನ್ ತಣ್ಣರುಳ್ ಉಣ್ಟುಕೊಲೋ
  ಅರುಕಾತ ಪಾಱ್ಕಟಲ್ ಮೀತೇ ಅನಂದಲ್ ಅಮರ್ಂದವನ್ಱನ್
  ಮರುಕಾಮುಕ್ ಕಣ್ಣವನ್ ಮೈಂದಾ ಎೞಿಲ್ಮಯಿಲ್ ವಾಕನನೇ.
 • ವೆಣ್ಪಾ
 • 4. ಉಲಕಂ ಪರವುಂ ಒರುಮುತಲ್ವಾ ತೆಯ್ವತ್
  ತಿಲಕಂ ತಿಕೞಿಟತ್ತುತ್ ತೇವೇ-ಇಲಕುತಿರುಪ್
  ಪುಳ್ಳಿರುಕ್ಕು ವೇಳುರ್ಪ್ ಪುನಿತಾ ಅಟಿಯೇನ್ಱನ್
  ಉಳ್ಳಿರುಕ್ಕುಂ ತುನ್ಪೈ ಒೞಿ.
 • 5. ಸೆಕ್ಕಸ್ ಸಿವಂದೇ ತಿಕೞ್ಒರುಪಾಲ್ ಪಸ್ಸೈಯತಾಯ್
  ಅಕ್ಕಟ್ ಪರಿತಿಪುರತ್ ತಾರ್ಂದೋಙ್ಕುಂ-ಮುಕ್ಕಣ್
  ಕುೞೈಕ್ಕರುಂಪೀನ್ ಮುತ್ತುಕ್ ಕುಮಾರ ಮಣಿಯೇಎನ್
  ಪಿೞೈಕ್ಕಿರಙ್ಕಿ ಆಳುತಿಯೋ ಪೇಸು.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 6. ತಿರುಮಾಲೈಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟು ತಿಕಿರಿಕೊಣ್ಟ ತಾರುಕನೈಸ್ ಸೆಱಿತ್ತು ವಾಕೈಪ್
  ಪೆರುಮಾಲೈ ಅಣಿತಿಣಿತೋಳ್ ಪೆರುಮಾನೇ ಒರುಮಾನ್ಱನ್ ಪೆಣ್ಮೇಱ್ ಕಾಮರ್
  ವರುಮಾಲೈ ಉಟೈಯವರ್ಪೋಲ್ ಮಣಮಾಲೈ ಪುನೈಂದಮುೞು ಮಣಿಯೇ ಮುಕ್ಕಟ್
  ಕುರುಮಾಲೈಪ್ ಪೊರುಳ್ಉರೈತ್ತ ಕುಮಾರಕುರು ವೇಪರಮ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 7. ತೋಟೇಂದು ಕಟಪ್ಪಮಲರ್ತ್ ತೊಟೈಯೊಟು ಸೆಙ್ಕುವಳೈ ಮಲರ್ತ್ತೊಟೈಯುಂ ವೇಯ್ಂದು
  ಪಾಟೇಂದುಂ ಅಱಿಞರ್ತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾವೊಟುನಾ ಯಟಿಯೇನ್ಸೊಱ್ ಪಾವುಂ ಏಱ್ಱುಪ್
  ಪೀಟೇಂದುಂ ಇರುಮಟವಾರ್ ಪೆಟ್ಪೊಟುಂಆಙ್ ಕವರ್ಕಣ್ಮುಲೈಪ್ ಪೆರಿಯ ಯಾನೈಕ್
  ಕೋಟೇಂದುಂ ಅಣಿನೆಟುಂದೋಟ್ ಕುಮಾರಕುರು ವೇಪರಮ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 8. ನೀರ್ವೇಯ್ಂದ ಸಟೈಮುಟಿತ್ತುತ್ ತೋಲುಟುತ್ತು ನೀಱಣಿಂದು ನಿಲವುಙ್ ಕೊನ್ಱೈತ್
  ತಾರ್ವೇಯ್ಂದು ವಿಟಙ್ಕಲಂದ ಕಳಙ್ಕಾಟ್ಟಿ ನುತಲಿಟೈಓರ್ ತೞಱ್ಕಣ್ ಕಾಟ್ಟಿಪ್
  ಪೇರ್ವೇಯ್ಂದ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಪೆರುಂಪಿತ್ತಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಈನ್ಱ
  ಕೂರ್ವೇಯ್ಂದ ವೇಲ್ಅಣಿತೋಳ್ ಕುಮಾರಕುರು ವೇಪರಮ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 9. ಪೆಣ್ಕುಣತ್ತಿಲ್ ಕಟೈಪ್ಪಟುಂ ಓರ್ ಪೇಯ್ಕ್ಕುಣಙ್ಕೊಳ್
  ನಾಯೇನ್ಱನ್ ಪಿೞೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಎಣ್ಕುಣಪ್ಪೊಱ್ ಕುನ್ಱೇನಿನ್ ತಿರುಉಳತ್ತಿಲ್
  ಸಿಱಿತೇನುಂ ಎಣ್ಣೇಲ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಪಣ್ಕುಣತ್ತಿಲ್ ಸಿಱಂದಿಟುಂನಿನ್ ಪತ್ತರ್ತಮೈಪ್
  ಪುರಪ್ಪತುಪೋಲ್ ಪಾವಿ ಯೇನೈ
  ವಣ್ಕುಣತ್ತಿಲ್ ಪುರತ್ತಿಯಿಲೈ ಯೇನುಂಎನೈಕ್
  ಕೈವಿಟೇಲ್ ವಟಿವೇ ಲೋನೇ.
 • ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
 • 10. ಸತ್ತಿವೇಲ್ ಕರತ್ತನಿನ್ ಸರಣಂ ಪೋಱ್ಱಿಮೆಯ್ಪ್
  ಪತ್ತಿಯೋ ಟರುಸ್ಸನೈ ಪಯಿಲುಂ ಪಣ್ಪಿನಾಲ್
  ಮುತ್ತಿಸಾರ್ ಕುವರ್ಎನ ಮೊೞಿತಲ್ ಕೇಟ್ಟುನಲ್
  ಪುತ್ತಿಯೋ ಟುನ್ಪತಂ ಪುಕೞ್ವರ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್.
 • 11. ತೇನೇ ಅಮುತೇ ಸಿವಮೇ ತವಮೇ ತೆಳಿವೇಎಙ್
  ಕೋನೇ ಕುರುವೇ ಕುಲಮೇ ಕುಣಮೇ ಕುಕನೇಯೋ
  ವಾನೇ ವಳಿಯೇ ಅನಲೇ ಪುನಲೇ ಮಲೈಯೇಎನ್
  ಊನೇ ಉಯಿರೇ ಉಣರ್ವೇ ಎನತುಳ್ ಉಱೈವಾನೇ.
 • ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
 • 12. ಆಱುಮು ಕಙ್ಕೊಣ್ಟ ಐಯಾಎನ್ ತುನ್ಪಂ ಅನೈತ್ತುಂಇನ್ನುಂ
  ಏಱುಮು ಕಙ್ಕೊಣ್ಟ ತಲ್ಲಾಲ್ ಇಱಙ್ಕುಮು ಕಂಇಲೈಯಾಲ್
  ವೀಱುಮು ಕಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೈವೇಲಿನ್ ವೀರಂ ವಿಳಙ್ಕಎನ್ನೈಸ್
  ಸೀಱುಮು ಕಙ್ಕೊಣ್ಟ ಅತ್ತುನ್ಪಂ ಓಟಸ್ ಸೆಲುತ್ತುಕವೇ.
 • 13. ಪಣ್ಕೊಣ್ಟ ಸಣ್ಮುಕತ್ ತೈಯಾ ಅರುಳ್ಮಿಕುಂ ಪನ್ನಿರಣ್ಟು
  ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ನೀಸಱ್ಱುಙ್ ಕಣ್ಟಿಲೈ ಯೋಎನ್ ಕವಲೈವೆಳ್ಳಂ
  ತಿಣ್ಕೊಣ್ಟ ಎಟ್ಟುತ್ ತಿಸೈಕೊಣ್ಟು ನೀಳ್ಸತ್ತ ತೀವುಙ್ಕೊಣ್ಟು
  ಮಣ್ಕೊಣ್ಟು ವಿಣ್ಕೊಣ್ಟು ಪಾತಾಳಙ್ ಕೊಣ್ಟು ವಳರ್ಕಿನ್ಱತೇ.
 • 14. ವನ್ಕುಲಞ್ ಸೇರ್ಕಟನ್ ಮಾಮುತಲ್ ವೇರ್ಅಱ ಮಾಟ್ಟಿವಣ್ಮೈ
  ನನ್ಕುಲಞ್ ಸೇರ್ವಿಣ್ ನಕರ್ಅಳಿತ್ ತೋಯ್ಅನ್ಱು ನಣ್ಣಿಎನ್ನೈ
  ನಿನ್ಕುಲಞ್ ಸೇರ್ತ್ತನೈ ಇನ್ಱುವಿ ಟೇಲ್ಉಳಂ ನೇರ್ಂದುಕೊಣ್ಟು
  ಪಿನ್ಕುಲಂ ಪೇಸುಕಿನ್ ಱಾರುಂಉಣ್ ಟೋಇಪ್ ಪೆರುನಿಲತ್ತೇ.
 • ವಣ್ಣ ವಿರುತ್ತಂ
 • 15. ತಿರುಮಾಲ್ ಆತಿಯರ್ ಉಳ್ಳಂ ಕೊಳ್ಳುಂಓರ್ ಸೆವ್ವಿಯ ವೇಲೋನೇ
  ಕುರುಮಾ ಮಣಿಯೇ ಕುಣಮಣಿ ಯೇಸುರರ್ ಕೋವೇ ಮೇಲೋನೇ
  ಕರುಮಾ ಮಲಂಅಱು ವಣ್ಣಂ ತಣ್ಅಳಿ ಕಣ್ಟೇ ಕೊಣ್ಟೇನೇ
  ಕತಿಯೇ ಪತಿಯೇ ಕನನಿತಿ ಯೇಕಱ್ ಕಣ್ಟೇ ತಣ್ತೇನೇ
  ಅರುಮಾ ತವರ್ಉಯರ್ ನೆಞ್ಸಂ ವಿಞ್ಸಿಯ ಅಣ್ಣಾ ವಿಣ್ಣವನೇ
  ಅರಸೇ ಅಮುತೇ ಅಱಿವುರು ವೇಮುರು ಕೈಯಾ ಮೆಯ್ಯವನೇ
  ಉರುವಾ ಕಿಯಪವ ಪಂದಂ ಸಿಂದಿಟ ಓತಿಯ ವೇತಿಯನೇ
  ಒಳಿಯೇ ವೆಳಿಯೇ ಉಲಕಮೆ ಲಾಂ ಉಟೈ ಯೋನೇ ವಾನವನೇ.
 • ಕೊಸ್ಸಕಕ್ ಕಲಿಪ್ಪಾ
 • 16. ಕೂೞುಕ್ ಕೞುವೇನೋ ಕೋತ್ತಣಿಕೈಕ್ ಕೋವೇಎನ್
  ಊೞುಕ್ ಕೞುವೇನೋ ಓಯಾತ್ ತುಯರ್ಪ್ಪಿಱವಿ
  ಏೞುಕ್ ಕೞುವೇನೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಪಾೞುಕ್ ಕಿಱೈತ್ತೇನ್ಈ ತುನ್ಸೆಯಲೋ ಪಾರ್ಕ್ಕುಂಇಟಂ
 • 17. ಸಿಂದೈಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈಉನ್ ತನ್ಮೈಯೈತ್
  ತೆರಿತಱ್ ಕೆನ್ನುಂ ತಿರುತ್ತಣಿ ಕೇಸನೇ
  ಉಂದೈಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈಎನ್ ಱಾಲ್ಇಂದ
  ಉಲಕಿಲ್ ಯಾವರ್ ಉನೈಅನ್ಱಿ ನೀರ್ಮೊಳ್ಳ
  ಮೊಂದೈಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈ ವರತ್ತಿರು
  ಮುಣ್ಟೈಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈ ಅರೈಯಿಲ್ಸಾಣ್
  ಕಂದೈಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈ ಅರಕರ
  ಕಞ್ಸಿಕ್ ಕುಂವೞಿ ಇಲ್ಲೈಇಙ್ ಕೈಯನೇ.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 18. ಕಱಿಪಿಟಿತ್ತ ಊನ್ಕಟೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟವರ್ತಂ ಕಾಲ್ಪಿಟಿತ್ತುಕ್ ಕವ್ವುಂ ಪೊಲ್ಲಾ
  ವೆಱಿಪಿಟಿತ್ತ ನಾಯ್ಕ್ಕೇನುಂ ವಿತ್ತೈಪಯಿಱ್ ಱಿಟಲಾಕುಂ ವೇಣ್ಟಿ ವೇಣ್ಟಿ
  ಮಱಿಪಿಟಿತ್ತ ಸಿಱುವನೈಪ್ ಪೋಲ್ ವಾತ್ತಿಯಾರ್ ಮನಮಱುಕಿ ವರುಂದತ್ ತಙ್ಕಳ್
  ಕುಱಿಪಿಟಿತ್ತುಕ್ ಕಾಟ್ಟುವೋರ್ಕ್ ಕಿಯಾವರ್ಪಟಿಪ್ ಪಿಕ್ಕವಲಾರ್ ಕುಮರ ವೇಳೇ.
 • ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
 • 19. ತಾತಾತಾ ತಾತಾತಾ ತಾಕ್ಕುಱೈಕ್ಕೆನ್ ಸೆಯ್ಕುತುಮಿಯಾಂ
  ಓತಾ ತವಮೇ ಯುೞನೆಞ್ಸೇ-ಮೀತಾತ್
  ತತಿತಿ ಯೆನಮಯಿಲಿಱ್ ಱಾನಾಟಿ ನಾಳುನ್
  ತಿತಿತಿ ತರುಂದಣಿಕೈತ್ ತೇ.
 • 20. ಓರಿರಣ್ಟಾ ನಱ್ಱಣಿಕೈ ಉತ್ತಮನ್ಱನ್ ಓಙ್ಕಱ್ಱೋಳ್
  ತಾರಿರಣ್ಟಾರ್ ಪೋನಿನ್ಱ ತೈಯನ್ಮೀರ್-ವಾರಿರಣ್ಟಾತ್
  ತೊಯ್ಯಿ ಲೞಿಕ್ಕುನ್ ತುಣೈಮುಲೈಯಾ ಳುಳ್ಳಕತ್ತಾ
  ಮೈಯ ಲೞಿಕ್ಕು ಮರುಂದು.
 • 21. ಏಲುನ್ ತಯಙ್ಕೆನ್ನು ಮೇವಱ್ ಕೆತಿರ್ಮಱೈತಾನ್
  ಆಲುನ್ ತೊೞಿಱ್ಕೇವ ಲಾಕುಮೋ-ಮಾಲುಂದಿ
  ಮಾಱ್ಱುನ್ ತಣಿಕೈಯರ್ಕ್ಕು ಮಾಮಯಿನ್ಮೇಲ್ ನಾಟೋಱುನ್
  ತೋಱ್ಱುನ್ ತಣಿಕೈಯನ್ಪೊಱ್ ಱೋಳ್.

தனித் திருத்தொடை // தனித் திருத்தொடை

 1. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin.mp3 Download
 2. 5-051-0550-A-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 3. 5-051-0550-B-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 4. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin-v1.mp3 Download
 5. [5-51, 0551]JSS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 6. 5-051-0551-A-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 7. 5-051-0551-B-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 8. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 9. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti-v1.mp3 Download
 10. 5-051-0551-C-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 11. 5-051-0551-D-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 12. [5-51, 0551]SDS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 13. [5-51, 0552]SDS--Murukaa SaraNam.mp3 Download
 14. 5-051-0552-Murukaa_Saranam_Saranamen.mp3 Download
 15. 5-051-0553-A-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 16. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum.mp3 Download
 17. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum-v1.mp3 Download
 18. 5-051-0553-B-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 19. 5-051-0554-Sekkach_Chivandhe_Thikazhorupaal.mp3 Download
 20. [5-51, 0554]SDS--Sekkas Sivanthee.mp3 Download
 21. [5-51, 0555]SED--Thirumaalaip PaNikoNtu.mp3 Download
 22. 5-051-0555-Thirumaalaip_Panikontu.mp3 Download
 23. 5-051-0556-Thotendh_Katappamalarth.mp3 Download
 24. [5-51, 0556]SED--Thooteenthu Katappamalarth.mp3 Download
 25. [5-51, 0557]SED--Niirveeyntha Sataimutiththuth.mp3 Download
 26. 5-051-0557-Neerveyndha_Sataimutiththuth.mp3 Download
 27. 5-051-0558-Penkunaththil_Kataippatum.mp3 Download
 28. [5-51, 0558]SDS--PeNkuNaththil Kataippatum.mp3 Download
 29. [5-51, 0559]SED--Saththiveel Karaththanin.mp3 Download
 30. 5-051-0559-Saththivel_Karaththanin.mp3 Download
 31. 5-051-0560-Thene_Amudhe_Sivame.mp3 Download
 32. [5-51, 0560]SDS--Theenee Amuthee.mp3 Download
 33. [5-51, 0561]KAR--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 34. 5-051-0561-A-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 35. 5-051-0561-B-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 36. [5-51, 0561]SDS--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 37. [5-51, 0561]SED--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 38. 5-051-0561-C-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 39. 5-051-0562-A-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 40. [5-51, 0562]SDS--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 41. [5-51, 0562]SED--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 42. 5-051-0562-B-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 43. 5-051-0563-A-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 44. [5-51, 0563]SDS--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 45. [5-51, 0563]SED--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 46. 5-051-0563-B-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 47. 5-051-0564-Thirumaal_Aadhiyar_Ullam.mp3 Download
 48. [5-51, 0564]SED--Thirumaal Aathiyar.mp3 Download
 49. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo.mp3 Download
 50. 5-051-0565-A-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 51. 5-051-0565-B-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 52. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo-v1.mp3 Download
 53. [5-51, 0566]KAR--Sinthaik Kumvazi.mp3 Download
 54. 5-051-0566-Sindhaik_Kumvazhi_Illaiun.mp3 Download
 55. 5-051-0567-A-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 56. [5-51, 0567]KAR--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 57. [5-51, 0567]SDS--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 58. 5-051-0567-B-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 59. 5-051-0568-Thaadhaadhaa_Thaadhaadhaa.mp3 Download
 60. [5-51, 0568]SED--Thaathaathaa Thaathaathaa.mp3 Download
 61. [5-51, 0569]SED--OoriraNtaa NaRRaNikai.mp3 Download
 62. 5-051-0569-Orirantaa_Natranikai.mp3 Download
 63. 5-051-0570-Elun_Thayangennu.mp3 Download
 64. [5-51, 0570]SED--Eelun Thayangkennu.mp3 Download