திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇఙ్కితప్ పత్తు
iṅkitap pattu
తనిత్ తిరుత్తొటై
taṉit tiruttoṭai
Fifth Thirumurai

050. పోఱ్ఱిత్ తిరువిరుత్తం
pōṟṟit tiruviruttam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కఙ్కైయఞ్ సటైసేర్ ముక్కట్ కరుంపరుళ్ మణియే పోఱ్ఱి
  అఙ్కైయఙ్ కనియే పోఱ్ఱి అరుట్పెరుఙ్ కటలే పోఱ్ఱి
  పఙ్కైయన్ ముతలోర్ పోఱ్ఱుం పరంపరఞ్ సుటరే పోఱ్ఱి
  సఙ్కైతీర్త్ తరుళుం తెయ్వస్ సరవణ పవనే పోఱ్ఱి.
 • 2. పనిప్పఱ అరుళుం ముక్కట్ పరఞ్సుటర్ ఒళియే పోఱ్ఱి
  ఇనిప్పుఱు కరుణై వాన్తేన్ ఎనక్కరుళ్ పురిందాయ్ పోఱ్ఱి
  తునిప్పెరుం పవందీర్త్ తెన్నైస్ సుకంపెఱ వైత్తోయ్ పోఱ్ఱి
  తనిప్పెరున్ తవమే పోఱ్ఱి సణ్ముకత్ తరసే పోఱ్ఱి.
 • 3. మణప్పుతు మలరే తెయ్వ వాన్సువైక్ కనియే పోఱ్ఱి
  తణప్పఱ అటియర్క్ కిన్పం తరుంఒరు తరువే పోఱ్ఱి
  కణప్పెరున్ తలైవర్ ఏత్తుం కళఱ్పతత్ తరసే పోఱ్ఱి
  కుణప్పెరుఙ్ కున్ఱే పోఱ్ఱి కుమరసఱ్ కురువే పోఱ్ఱి.
 • 4. తవంపెఱు మునివరుళ్ళత్ తామరై అమర్ందోయ్ పోఱ్ఱి
  పవంపెఱుఞ్ సిఱియేన్ తన్నైప్ పాతుకాత్ తళిత్తోయ్ పోఱ్ఱి
  నవంపెఱు నిలైక్కుం మేలాం నణ్ణియ నలమే పోఱ్ఱి
  సివంపెఱుం పయనే పోఱ్ఱి సెఙ్కతిర్ వేలోయ్ పోఱ్ఱి.
 • 5. మూవటి వాకి నిన్ఱ ముళుముతఱ్ పరమే పోఱ్ఱి
  మావటి అమర్ంద ముక్కణ్ మలైతరు మణియే పోఱ్ఱి
  సేవటి వళుత్తుం తొణ్టర్ సిఱుమైతీర్త్ తరుళ్వోయ్ పోఱ్ఱి
  తూవటి వేల్కైక్ కొణ్ట సుందర వటివే పోఱ్ఱి
 • 6. విణ్ణుఱు సుటరే ఎన్నుళ్ విళఙ్కియ విళక్కే పోఱ్ఱి
  కణ్ణుఱు మణియే ఎన్నైక్ కలందనఱ్ కళిప్పే పోఱ్ఱి
  పణ్ణుఱు పయనే ఎన్నైప్ పణివిత్త మణియే పోఱ్ఱి
  ఎణ్ణుఱుం అటియార్ తఙ్కట్ కినియతెళ్ అముతే పోఱ్ఱి.
 • 7. మఱైఎలాం పరవ నిన్ఱ మాణిక్క మలైయే పోఱ్ఱి
  సిఱైఎలాం తవిర్ందు వానోర్ తిరువుఱస్ సెయ్తోయ్ పోఱ్ఱి
  కుఱైఎలాం అఱుత్తే ఇన్పం కొటుత్తఎన్ కురువే పోఱ్ఱి
  తుఱైఎలాం విళఙ్కు ఞానస్ సోతియే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి.
 • 8. తారుకప్ పతకన్ తన్నైత్ తటిందరుళ్ సెయ్తోయ్ పోఱ్ఱి
  వేరుకస్ సూర మావై వీట్టియ వేలోయ్ పోఱ్ఱి
  ఆరుకస్ సమయక్ కాట్టై అళిత్తవెఙ్ కనలే పోఱ్ఱి
  పోరుకత్ తకరై ఊర్ంద పుణ్ణియ మూర్త్తి పోఱ్ఱి.
 • 9. సిఙ్కమా ముకనైక్ కొన్ఱ తిఱలుటైస్ సింపుళ్ పోఱ్ఱి
  తుఙ్కవా రణత్తోన్ కొణ్ట తుయర్తవిర్త్ తళిత్తాయ్ పోఱ్ఱి
  సెఙ్కణ్మాల్ మరుక పోఱ్ఱి సివపిరాన్ సెల్వ పోఱ్ఱి
  ఎఙ్కళ్ఆర్ అముతే పోఱ్ఱి యావర్క్కుం ఇఱైవ పోఱ్ఱి.
 • 10. ముత్తియిన్ ముతల్వ పోఱ్ఱి మూవిరు ముకత్త పోఱ్ఱి
  సత్తివేఱ్ కరత్త పోఱ్ఱి సఙ్కరి పుతల్వ పోఱ్ఱి
  సిత్తితన్ తరుళుం తేవర్ సికామణి పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి
  పత్తియిన్ విళైంద ఇన్పప్ పరంపర పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి.
 • 11. తెరుళుటై యోర్క్కు వాయ్త్త సివానందత్ తేనే పోఱ్ఱి
  పొరుళుటై మఱైయోర్ ఉళ్ళం పుకుందపుణ్ ణియమే పోఱ్ఱి
  మరుళుటై మనత్తి నేనై వాళ్విత్త వాళ్వే పోఱ్ఱి
  అరుళుటై అరసే ఎఙ్కళ్ అఱుముకత్ తముతే పోఱ్ఱి.
 • 12. పొయ్యనేన్ పిళైకళ్ ఎల్లాం పొఱుత్తిటల్ వేణ్టుం పోఱ్ఱి
  కైయనేన్ తన్నై ఇన్నుం కాత్తిటల్ వేణ్టుం పోఱ్ఱి
  మెయ్యనే మెయ్యర్ ఉళ్ళం మేవియ విళైవే పోఱ్ఱి
  ఐయనే అప్ప నేఎం అరసనే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి
 • 13. మురుకనిన్ పాతం పోఱ్ఱి ముళరియఙ్ కణ్ణఱ్ కన్పాం
  మరుకనిన్ కళల్కళ్ పోఱ్ఱి వానవర్ ముతల్వ పోఱ్ఱి
  పెరుకరుళ్ వారి పోఱ్ఱి పెరుఙ్కుణప్ పొరుప్పే పోఱ్ఱి
  తరుకనిన్ కరుణై పోఱ్ఱి సామినిన్ అటికళ్ పోఱ్ఱి.
 • 14. కోతిలాక్ కుణత్తోయ్ పోఱ్ఱి కుకేసనిన్ పాతం పోఱ్ఱి
  తీతిలాస్ సిందై మేవుం సివపరఞ్ సోతి పోఱ్ఱి
  పోతిల్నాన్ ముకనుం కాణాప్ పూరణ వటివ పోఱ్ఱి
  ఆతినిన్ తాళ్కళ్ పోఱ్ఱి అనాతినిన్ అటికళ్ పోఱ్ఱి.
 • 15. వేతముం కలైకళ్ యావుం విళంపియ పులవ పోఱ్ఱి
  నాతముం కటందు నిన్ఱ నాతనిన్ కరుణై పోఱ్ఱి
  పోతముం పొరుళుం ఆకుం పునితనిన్ పాతం పోఱ్ఱి
  ఆతరం ఆకి ఎన్నుళ్ అమర్ందఎన్ అరసే పోఱ్ఱి.

போற்றித் திருவிருத்தம் // போற்றித் திருவிருத்தம்