திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పోఱ్ఱిత్ తిరువిరుత్తం
pōṟṟit tiruviruttam
తెయ్వమణి మాలై
teyvamaṇi mālai
Fifth Thirumurai

051. తనిత్ తిరుత్తొటై
taṉit tiruttoṭai

  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 1. ఎన్నిరు కణ్ణిన్ మేవుం ఇలఙ్కొళి మణియే పోఱ్ఱి
  పన్నిరు పటైకొణ్ టోఙ్కుం పన్నిరు కరత్తోయ్ పోఱ్ఱి
  మిన్నిరు నఙ్కై మారుళ్ మేవియ మణాళ పోఱ్ఱి
  నిన్నిరు పాతం పోఱ్ఱి నీళ్వటి వేల పోఱ్ఱి.
 • కలినిలైత్తుఱై
 • 2. . మతివళర్ సటైముటి మణితరు సురర్ముటి మణిఎన్కో
  పతివళర్ సరవణ పవనవ సివకురు పతిఎన్కో
  తుతివళర్ తుణైఅటి తొళుంఅటి యవర్పెఱు తుణైఎన్కో
  నితివళర్ పరసుక నిలైపెఱుం నెఱితరు నినైయానే.
 • కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 • 3. మురుకా సరణం సరణంఎన్ ఱున్పతం మున్నిఉళ్ళం
  ఉరుకాత నాయనై యేఱ్కునిన్ తణ్ణరుళ్ ఉణ్టుకొలో
  అరుకాత పాఱ్కటల్ మీతే అనందల్ అమర్ందవన్ఱన్
  మరుకాముక్ కణ్ణవన్ మైందా ఎళిల్మయిల్ వాకననే.
 • వెణ్పా
 • 4. ఉలకం పరవుం ఒరుముతల్వా తెయ్వత్
  తిలకం తికళిటత్తుత్ తేవే-ఇలకుతిరుప్
  పుళ్ళిరుక్కు వేళుర్ప్ పునితా అటియేన్ఱన్
  ఉళ్ళిరుక్కుం తున్పై ఒళి.
 • 5. సెక్కస్ సివందే తికళ్ఒరుపాల్ పస్సైయతాయ్
  అక్కట్ పరితిపురత్ తార్ందోఙ్కుం-ముక్కణ్
  కుళైక్కరుంపీన్ ముత్తుక్ కుమార మణియేఎన్
  పిళైక్కిరఙ్కి ఆళుతియో పేసు.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 6. తిరుమాలైప్ పణికొణ్టు తికిరికొణ్ట తారుకనైస్ సెఱిత్తు వాకైప్
  పెరుమాలై అణితిణితోళ్ పెరుమానే ఒరుమాన్ఱన్ పెణ్మేఱ్ కామర్
  వరుమాలై ఉటైయవర్పోల్ మణమాలై పునైందముళు మణియే ముక్కట్
  కురుమాలైప్ పొరుళ్ఉరైత్త కుమారకురు వేపరమ కురువే పోఱ్ఱి.
 • 7. తోటేందు కటప్పమలర్త్ తొటైయొటు సెఙ్కువళై మలర్త్తొటైయుం వేయ్ందు
  పాటేందుం అఱిఞర్తమిళ్ప్ పావొటునా యటియేన్సొఱ్ పావుం ఏఱ్ఱుప్
  పీటేందుం ఇరుమటవార్ పెట్పొటుంఆఙ్ కవర్కణ్ములైప్ పెరియ యానైక్
  కోటేందుం అణినెటుందోట్ కుమారకురు వేపరమ కురువే పోఱ్ఱి.
 • 8. నీర్వేయ్ంద సటైముటిత్తుత్ తోలుటుత్తు నీఱణిందు నిలవుఙ్ కొన్ఱైత్
  తార్వేయ్ందు విటఙ్కలంద కళఙ్కాట్టి నుతలిటైఓర్ తళఱ్కణ్ కాట్టిప్
  పేర్వేయ్ంద మణిమన్ఱిల్ ఆటుకిన్ఱ పెరుంపిత్తప్ పెరుమాన్ ఈన్ఱ
  కూర్వేయ్ంద వేల్అణితోళ్ కుమారకురు వేపరమ కురువే పోఱ్ఱి.
 • 9. పెణ్కుణత్తిల్ కటైప్పటుం ఓర్ పేయ్క్కుణఙ్కొళ్
  నాయేన్ఱన్ పిళైకళ్ ఎల్లాం
  ఎణ్కుణప్పొఱ్ కున్ఱేనిన్ తిరుఉళత్తిల్
  సిఱితేనుం ఎణ్ణేల్ కణ్టాయ్
  పణ్కుణత్తిల్ సిఱందిటుంనిన్ పత్తర్తమైప్
  పురప్పతుపోల్ పావి యేనై
  వణ్కుణత్తిల్ పురత్తియిలై యేనుంఎనైక్
  కైవిటేల్ వటివే లోనే.
 • కలివిరుత్తం
 • 10. సత్తివేల్ కరత్తనిన్ సరణం పోఱ్ఱిమెయ్ప్
  పత్తియో టరుస్సనై పయిలుం పణ్పినాల్
  ముత్తిసార్ కువర్ఎన మొళితల్ కేట్టునల్
  పుత్తియో టున్పతం పుకళ్వర్ పుణ్ణియర్.
 • 11. తేనే అముతే సివమే తవమే తెళివేఎఙ్
  కోనే కురువే కులమే కుణమే కుకనేయో
  వానే వళియే అనలే పునలే మలైయేఎన్
  ఊనే ఉయిరే ఉణర్వే ఎనతుళ్ ఉఱైవానే.
 • కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 • 12. ఆఱుము కఙ్కొణ్ట ఐయాఎన్ తున్పం అనైత్తుంఇన్నుం
  ఏఱుము కఙ్కొణ్ట తల్లాల్ ఇఱఙ్కుము కంఇలైయాల్
  వీఱుము కఙ్కొణ్ట కైవేలిన్ వీరం విళఙ్కఎన్నైస్
  సీఱుము కఙ్కొణ్ట అత్తున్పం ఓటస్ సెలుత్తుకవే.
 • 13. పణ్కొణ్ట సణ్ముకత్ తైయా అరుళ్మికుం పన్నిరణ్టు
  కణ్కొణ్ట నీసఱ్ఱుఙ్ కణ్టిలై యోఎన్ కవలైవెళ్ళం
  తిణ్కొణ్ట ఎట్టుత్ తిసైకొణ్టు నీళ్సత్త తీవుఙ్కొణ్టు
  మణ్కొణ్టు విణ్కొణ్టు పాతాళఙ్ కొణ్టు వళర్కిన్ఱతే.
 • 14. వన్కులఞ్ సేర్కటన్ మాముతల్ వేర్అఱ మాట్టివణ్మై
  నన్కులఞ్ సేర్విణ్ నకర్అళిత్ తోయ్అన్ఱు నణ్ణిఎన్నై
  నిన్కులఞ్ సేర్త్తనై ఇన్ఱువి టేల్ఉళం నేర్ందుకొణ్టు
  పిన్కులం పేసుకిన్ ఱారుంఉణ్ టోఇప్ పెరునిలత్తే.
 • వణ్ణ విరుత్తం
 • 15. తిరుమాల్ ఆతియర్ ఉళ్ళం కొళ్ళుంఓర్ సెవ్వియ వేలోనే
  కురుమా మణియే కుణమణి యేసురర్ కోవే మేలోనే
  కరుమా మలంఅఱు వణ్ణం తణ్అళి కణ్టే కొణ్టేనే
  కతియే పతియే కననితి యేకఱ్ కణ్టే తణ్తేనే
  అరుమా తవర్ఉయర్ నెఞ్సం విఞ్సియ అణ్ణా విణ్ణవనే
  అరసే అముతే అఱివురు వేమురు కైయా మెయ్యవనే
  ఉరువా కియపవ పందం సిందిట ఓతియ వేతియనే
  ఒళియే వెళియే ఉలకమె లాం ఉటై యోనే వానవనే.
 • కొస్సకక్ కలిప్పా
 • 16. కూళుక్ కళువేనో కోత్తణికైక్ కోవేఎన్
  ఊళుక్ కళువేనో ఓయాత్ తుయర్ప్పిఱవి
  ఏళుక్ కళువేనో ఎన్సెయ్కేన్ ఎన్సెయ్కేన్
  పాళుక్ కిఱైత్తేన్ఈ తున్సెయలో పార్క్కుంఇటం
 • 17. సిందైక్ కుంవళి ఇల్లైఉన్ తన్మైయైత్
  తెరితఱ్ కెన్నుం తిరుత్తణి కేసనే
  ఉందైక్ కుంవళి ఇల్లైఎన్ ఱాల్ఇంద
  ఉలకిల్ యావర్ ఉనైఅన్ఱి నీర్మొళ్ళ
  మొందైక్ కుంవళి ఇల్లై వరత్తిరు
  ముణ్టైక్ కుంవళి ఇల్లై అరైయిల్సాణ్
  కందైక్ కుంవళి ఇల్లై అరకర
  కఞ్సిక్ కుంవళి ఇల్లైఇఙ్ కైయనే.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 18. కఱిపిటిత్త ఊన్కటైయిల్ కణ్టవర్తం కాల్పిటిత్తుక్ కవ్వుం పొల్లా
  వెఱిపిటిత్త నాయ్క్కేనుం విత్తైపయిఱ్ ఱిటలాకుం వేణ్టి వేణ్టి
  మఱిపిటిత్త సిఱువనైప్ పోల్ వాత్తియార్ మనమఱుకి వరుందత్ తఙ్కళ్
  కుఱిపిటిత్తుక్ కాట్టువోర్క్ కియావర్పటిప్ పిక్కవలార్ కుమర వేళే.
 • నేరిసై వెణ్పా
 • 19. తాతాతా తాతాతా తాక్కుఱైక్కెన్ సెయ్కుతుమియాం
  ఓతా తవమే యుళనెఞ్సే-మీతాత్
  తతితి యెనమయిలిఱ్ ఱానాటి నాళున్
  తితితి తరుందణికైత్ తే.
 • 20. ఓరిరణ్టా నఱ్ఱణికై ఉత్తమన్ఱన్ ఓఙ్కఱ్ఱోళ్
  తారిరణ్టార్ పోనిన్ఱ తైయన్మీర్-వారిరణ్టాత్
  తొయ్యి లళిక్కున్ తుణైములైయా ళుళ్ళకత్తా
  మైయ లళిక్కు మరుందు.
 • 21. ఏలున్ తయఙ్కెన్ను మేవఱ్ కెతిర్మఱైతాన్
  ఆలున్ తొళిఱ్కేవ లాకుమో-మాలుంది
  మాఱ్ఱున్ తణికైయర్క్కు మామయిన్మేల్ నాటోఱున్
  తోఱ్ఱున్ తణికైయన్పొఱ్ ఱోళ్.

தனித் திருத்தொடை // தனித் திருத்தொடை

 1. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin.mp3 Download
 2. 5-051-0550-A-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 3. 5-051-0550-B-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 4. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin-v1.mp3 Download
 5. [5-51, 0551]JSS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 6. 5-051-0551-A-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 7. 5-051-0551-B-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 8. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 9. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti-v1.mp3 Download
 10. 5-051-0551-C-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 11. 5-051-0551-D-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 12. [5-51, 0551]SDS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 13. [5-51, 0552]SDS--Murukaa SaraNam.mp3 Download
 14. 5-051-0552-Murukaa_Saranam_Saranamen.mp3 Download
 15. 5-051-0553-A-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 16. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum.mp3 Download
 17. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum-v1.mp3 Download
 18. 5-051-0553-B-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 19. 5-051-0554-Sekkach_Chivandhe_Thikazhorupaal.mp3 Download
 20. [5-51, 0554]SDS--Sekkas Sivanthee.mp3 Download
 21. [5-51, 0555]SED--Thirumaalaip PaNikoNtu.mp3 Download
 22. 5-051-0555-Thirumaalaip_Panikontu.mp3 Download
 23. 5-051-0556-Thotendh_Katappamalarth.mp3 Download
 24. [5-51, 0556]SED--Thooteenthu Katappamalarth.mp3 Download
 25. [5-51, 0557]SED--Niirveeyntha Sataimutiththuth.mp3 Download
 26. 5-051-0557-Neerveyndha_Sataimutiththuth.mp3 Download
 27. 5-051-0558-Penkunaththil_Kataippatum.mp3 Download
 28. [5-51, 0558]SDS--PeNkuNaththil Kataippatum.mp3 Download
 29. [5-51, 0559]SED--Saththiveel Karaththanin.mp3 Download
 30. 5-051-0559-Saththivel_Karaththanin.mp3 Download
 31. 5-051-0560-Thene_Amudhe_Sivame.mp3 Download
 32. [5-51, 0560]SDS--Theenee Amuthee.mp3 Download
 33. [5-51, 0561]KAR--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 34. 5-051-0561-A-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 35. 5-051-0561-B-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 36. [5-51, 0561]SDS--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 37. [5-51, 0561]SED--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 38. 5-051-0561-C-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 39. 5-051-0562-A-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 40. [5-51, 0562]SDS--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 41. [5-51, 0562]SED--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 42. 5-051-0562-B-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 43. 5-051-0563-A-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 44. [5-51, 0563]SDS--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 45. [5-51, 0563]SED--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 46. 5-051-0563-B-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 47. 5-051-0564-Thirumaal_Aadhiyar_Ullam.mp3 Download
 48. [5-51, 0564]SED--Thirumaal Aathiyar.mp3 Download
 49. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo.mp3 Download
 50. 5-051-0565-A-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 51. 5-051-0565-B-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 52. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo-v1.mp3 Download
 53. [5-51, 0566]KAR--Sinthaik Kumvazi.mp3 Download
 54. 5-051-0566-Sindhaik_Kumvazhi_Illaiun.mp3 Download
 55. 5-051-0567-A-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 56. [5-51, 0567]KAR--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 57. [5-51, 0567]SDS--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 58. 5-051-0567-B-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 59. 5-051-0568-Thaadhaadhaa_Thaadhaadhaa.mp3 Download
 60. [5-51, 0568]SED--Thaathaathaa Thaathaathaa.mp3 Download
 61. [5-51, 0569]SED--OoriraNtaa NaRRaNikai.mp3 Download
 62. 5-051-0569-Orirantaa_Natranikai.mp3 Download
 63. 5-051-0570-Elun_Thayangennu.mp3 Download
 64. [5-51, 0570]SED--Eelun Thayangkennu.mp3 Download