திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
saNmukar kommi
saṇmukar kommi
(pothu) thanith thirumaalai
(potu) taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

056. saNmukar varukai
saṇmukar varukai

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. vaarum vaarumtheyva vativeel murukaree
  vaLLi maNaaLaree vaarum
  puLLi mayilooree vaarum.
 • 2. sangkam oliththathu thaazkatal vimmiRRu
  saNmuka n-aatharee vaarum
  uNmai vinootharee vaarum.
 • 3. pozuthu vitinthathu poRkoozi kuuviRRu
  ponnaana veelaree vaarum
  minnaarmun- n-uularee vaarum.
 • 4. kaakam karainthathu kaalaiyum aayiRRu
  kaNNuthal seeyaree vaarum
  oNNuthal n-eeyaree vaarum.
 • 5. sengkathir thoonRiRRuth theevarkaL suuznthanar
  sengkalva raayaree vaarum
  engkuru n-aatharee vaarum.
 • 6. aruNan uthiththanan anparkaL suuznthanar
  aaRumukath thooree vaarum
  maaRilakath thooree vaarum.
 • 7. suuriyan thoonRinan thoNtarkaL suuznthanar
  suurasang kaararee vaarum
  viirasing kaararee vaarum .
 • 8. viiNai muranRathu veethiyar suuznthanar
  veelaayuthath thooree vaarum
  kaalaayuthath thooree vaarum.
 • 9. seeval oliththathu sinnam pitiththanar
  theevarkaL theevaree vaarum
  muuvar muthalvaree vaarum.
 • 10. paththarkaL suuznthanar paatal payinRanar
  panniru thooLaree vaarum
  ponmalarth thaaLaree vaarum.
 • 11. maalai koNarnthanar manjsanam poonthathu
  maamayil viiraree vaarum
  thiimaiyil thiiraree vaarum.
 • 12. thoNtarkaL n-aatinar thooththiram paatinar
  suppira maNiyaree vaarum
  vaippin aNiyaree vaarum.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை