திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruppaLLiththaamam thaangkal
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
saNmukar varukai
saṇmukar varukai
Fifth Thirumurai

055. saNmukar kommi
saṇmukar kommi

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. kuRavar kutisai n-uzainthaaNti - anthak
  koomaatti essil vizainthaaNti
  thuRavar vaNangkum pukazaaNti - avan
  thooRRaththaip paati atiyungkati.
 • 2. maamayil eeRi varuvaaNti - anpar
  vaazththa varangkaL tharuvaaNti
  thiimaiyi laatha pukazaaNti - avan
  siirththiyaip paati atiyungkati.
 • 3. panniru thooLkaL utaiyaaNti - kotum
  paavikaL thammai ataiyaaNti
  enniru kaNkaL anaiyaaNti - avan
  eeRRaththaip paati atiyungkati.
 • 4. veengkai maramaaki n-inRaaNti - vantha
  veetar thamaielaam venRaaNti
  thiingkusey suuranaik konRaaNti - anthath
  thiiranaip paati atiyungkati.
 • 5. siirthikaz thookai mayilmeelee - iLanj
  senjsutar thoonRun- thiRampoolee
  kuurvati veelkoNtu n-amperumaan - varung
  koolaththaip paarungkaL koothaiyarkaaL.
 • 6. aaRu mukangkaLil punsirippum - iraN
  taaRu puyanthikaz aRputhamum
  viiRu paranjsutar vaNNamumoor - thiru
  meeniyum paarungkaL veLvaLaikaaL.
 • 7. aanantha maana amuthanati - para
  maanantha n-aattuk karasanati
  thaanantha millaas sathuranati - siva
  saNmukan n-angkuru saamiyati.
 • 8. veethamuti sollum n-aathanati - sathur
  veethamu tithikaz paathanati
  n-aatha vativukoL n-iithanati - para
  n-aathang katantha n-alaththanati.
 • 9. thaththuvath thuLLee atangkaaNti - para
  thaththuvam anRith thutangkaaNti
  saththuva njaana vativaaNti - siva
  saNmuka n-aathanaip paatungkati.
 • 10. sassithaa nantha uruvaaNti - para
  thaRpara pookan- tharuvaaNti
  ussithaaz anpark kuRavaaNti - antha
  uththama theevanaip paatungkati.
 • 11. aRputha maana azakanati - thuthi
  anpark karuLsey kuzakanati
  siRpara yookath thiRaththanati-anthas
  seevakan siirththiyaip paatungkati.
 • 12. saivan- thazaikkath thazaiththaaNti -njaana
  sampanthap peerkoN tazaiththaaNti
  poyvantha uLLaththil pookaaNti - anthap
  puNNiyan ponnati pooRRungkati.
 • 13. vaasi n-ataththith tharuvaaNti - oru
  vaasiyil ingkee varuvaaNti
  aasil karuNai uruvaaNti - avan
  aRputhath thaaLmalar eeththungkati.
 • 14. iraappakal illaa itaththaaNti - anpar
  inpa uLangkoL n-ataththaaNti
  araappaLi iintha thitaththaaNti - antha
  aNNalaip paati atiyungkati.
 • 15. onRiraN taana uLavaaNti - antha
  onRiraN taakaa aLavaaNti
  minthiraN tanna vativaaNti - antha
  meelavan siirththiyaip paatungkati.

சண்முகர் கொம்மி // சண்முகர் கொம்மி