திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சண்முகர் கொம்மி
saṇmukar kommi
(பொது) தனித் திருமாலை
(potu) taṉit tirumālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

056. சண்முகர் வருகை
saṇmukar varukai

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வாரும் வாரும்தெய்வ வடிவேல் முருகரே
  வள்ளி மணாளரே வாரும்
  புள்ளி மயிலோரே வாரும்.
 • 2. சங்கம் ஒலித்தது தாழ்கடல் விம்மிற்று
  சண்முக நாதரே வாரும்
  உண்மை வினோதரே வாரும்.
 • 3. பொழுது விடிந்தது பொற்கோழி கூவிற்று
  பொன்னான வேலரே வாரும்
  மின்னார்முந் நூலரே வாரும்.
 • 4. காகம் கரைந்தது காலையும் ஆயிற்று
  கண்ணுதல் சேயரே வாரும்
  ஒண்ணுதல் நேயரே வாரும்.
 • 5. செங்கதிர் தோன்றிற்றுத் தேவர்கள் சூழ்ந்தனர்
  செங்கல்வ ராயரே வாரும்
  எங்குரு நாதரே வாரும்.
 • 6. அருணன் உதித்தனன் அன்பர்கள் சூழ்ந்தனர்
  ஆறுமுகத் தோரே வாரும்
  மாறில்அகத் தோரே வாரும்.
 • 7. சூரியன் தோன்றினன் தொண்டர்கள் சூழ்ந்தனர்
  சூரசங் காரரே வாரும்
  வீரசிங் காரரே வாரும் .
 • 8. வீணை முரன்றது வேதியர் சூழ்ந்தனர்
  வேலாயுதத் தோரே வாரும்
  காலாயுதத் தோரே வாரும்.
 • 9. சேவல் ஒலித்தது சின்னம் பிடித்தனர்
  தேவர்கள் தேவரே வாரும்
  மூவர் முதல்வரே வாரும்.
 • 10. பத்தர்கள் சூழ்ந்தனர் பாடல் பயின்றனர்
  பன்னிரு தோளரே வாரும்
  பொன்மலர்த் தாளரே வாரும்.
 • 11. மாலை கொணர்ந்தனர் மஞ்சனம் போந்தது
  மாமயில் வீரரே வாரும்
  தீமையில் தீரரே வாரும்.
 • 12. தொண்டர்கள் நாடினர் தோத்திரம் பாடினர்
  சுப்பிர மணியரே வாரும்
  வைப்பின் அணியரே வாரும்.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை