திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
போற்றித் திருவிருத்தம்
pōṟṟit tiruviruttam
தெய்வமணி மாலை
teyvamaṇi mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

051. தனித் திருத்தொடை
taṉit tiruttoṭai

 1. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin.mp3 Download
 2. 5-051-0550-A-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 3. 5-051-0550-B-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 4. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin-v1.mp3 Download
 5. [5-51, 0551]JSS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 6. 5-051-0551-A-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 7. 5-051-0551-B-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 8. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 9. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti-v1.mp3 Download
 10. 5-051-0551-C-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 11. 5-051-0551-D-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 12. [5-51, 0551]SDS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 13. [5-51, 0552]SDS--Murukaa SaraNam.mp3 Download
 14. 5-051-0552-Murukaa_Saranam_Saranamen.mp3 Download
 15. 5-051-0553-A-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 16. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum.mp3 Download
 17. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum-v1.mp3 Download
 18. 5-051-0553-B-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 19. 5-051-0554-Sekkach_Chivandhe_Thikazhorupaal.mp3 Download
 20. [5-51, 0554]SDS--Sekkas Sivanthee.mp3 Download
 21. [5-51, 0555]SED--Thirumaalaip PaNikoNtu.mp3 Download
 22. 5-051-0555-Thirumaalaip_Panikontu.mp3 Download
 23. 5-051-0556-Thotendh_Katappamalarth.mp3 Download
 24. [5-51, 0556]SED--Thooteenthu Katappamalarth.mp3 Download
 25. [5-51, 0557]SED--Niirveeyntha Sataimutiththuth.mp3 Download
 26. 5-051-0557-Neerveyndha_Sataimutiththuth.mp3 Download
 27. 5-051-0558-Penkunaththil_Kataippatum.mp3 Download
 28. [5-51, 0558]SDS--PeNkuNaththil Kataippatum.mp3 Download
 29. [5-51, 0559]SED--Saththiveel Karaththanin.mp3 Download
 30. 5-051-0559-Saththivel_Karaththanin.mp3 Download
 31. 5-051-0560-Thene_Amudhe_Sivame.mp3 Download
 32. [5-51, 0560]SDS--Theenee Amuthee.mp3 Download
 33. [5-51, 0561]KAR--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 34. 5-051-0561-A-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 35. 5-051-0561-B-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 36. [5-51, 0561]SDS--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 37. [5-51, 0561]SED--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 38. 5-051-0561-C-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 39. 5-051-0562-A-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 40. [5-51, 0562]SDS--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 41. [5-51, 0562]SED--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 42. 5-051-0562-B-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 43. 5-051-0563-A-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 44. [5-51, 0563]SDS--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 45. [5-51, 0563]SED--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 46. 5-051-0563-B-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 47. 5-051-0564-Thirumaal_Aadhiyar_Ullam.mp3 Download
 48. [5-51, 0564]SED--Thirumaal Aathiyar.mp3 Download
 49. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo.mp3 Download
 50. 5-051-0565-A-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 51. 5-051-0565-B-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 52. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo-v1.mp3 Download
 53. [5-51, 0566]KAR--Sinthaik Kumvazi.mp3 Download
 54. 5-051-0566-Sindhaik_Kumvazhi_Illaiun.mp3 Download
 55. 5-051-0567-A-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 56. [5-51, 0567]KAR--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 57. [5-51, 0567]SDS--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 58. 5-051-0567-B-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 59. 5-051-0568-Thaadhaadhaa_Thaadhaadhaa.mp3 Download
 60. [5-51, 0568]SED--Thaathaathaa Thaathaathaa.mp3 Download
 61. [5-51, 0569]SED--OoriraNtaa NaRRaNikai.mp3 Download
 62. 5-051-0569-Orirantaa_Natranikai.mp3 Download
 63. 5-051-0570-Elun_Thayangennu.mp3 Download
 64. [5-51, 0570]SED--Eelun Thayangkennu.mp3 Download