திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இங்கிதப் பத்து
iṅkitap pattu
தனித் திருத்தொடை
taṉit tiruttoṭai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

050. போற்றித் திருவிருத்தம்
pōṟṟit tiruviruttam