திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
§À¡üÈ¢ò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ
pōṟṟit tiruviruttam
¦¾öÅÁ½¢ Á¡¨Ä
teyvamaṇi mālai
Fifth Thirumurai

051. ¾É¢ò ¾¢Õò¦¾¡¨¼
taṉit tiruttoṭai

  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  «Úº£÷ì ¸Æ¢¦¿ÊÄÊ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ
 • 1. ±ýÉ¢Õ ¸ñ½¢ý §Á×õ þÄí¦¸¡Ç¢ Á½¢§Â §À¡üÈ¢
  ÀýÉ¢Õ À¨¼¦¸¡ñ §¼¡íÌõ ÀýÉ¢Õ ¸Ãò§¾¡ö §À¡üÈ¢
  Á¢ýÉ¢Õ ¿í¨¸ Á¡Õû §ÁŢ Á½¡Ç §À¡üÈ¢
  ¿¢ýÉ¢Õ À¡¾õ §À¡üÈ¢ ¿£ûÅÊ §ÅÄ §À¡üÈ¢.
 • ¸Ä¢¿¢¨ÄòШÈ
 • 2. . Á¾¢ÅÇ÷ º¨¼ÓÊ Á½¢¾Õ ÍÃ÷ÓÊ Á½¢±ý§¸¡
  À¾¢ÅÇ÷ ºÃŽ ÀÅ¿Å º¢ÅÌÕ À¾¢±ý§¸¡
  о¢ÅÇ÷ Ш½«Ê ¦¾¡Øõ«Ê ÂÅ÷¦ÀÚ Ð¨½±ý§¸¡
  ¿¢¾¢ÅÇ÷ ÀÃ͸ ¿¢¨Ä¦ÀÚõ ¦¿È¢¾Õ ¿¢¨É¡§É.
 • ¸ð¼¨Çì ¸Ä¢òШÈ
 • 3. ÓÕ¸¡ ºÃ½õ ºÃ½õ±ý ÚýÀ¾õ ÓýÉ¢¯ûÇõ
  ¯Õ¸¡¾ ¿¡Â¨É §ÂüÌ¿¢ý ¾ñ½Õû ¯ñΦ¸¡§Ä¡
  «Õ¸¡¾ À¡ü¸¼ø Á£§¾ «Éó¾ø «Á÷ó¾ÅýÈý
  ÁÕ¸¡Óì ¸ñ½Åý ¨Áó¾¡ ±Æ¢øÁ¢ø Å¡¸É§É.
 • ¦ÅñÀ¡
 • 4. ¯Ä¸õ ÀÃ×õ ´ÕÓ¾øÅ¡ ¦¾öÅò
  ¾¢Ä¸õ ¾¢¸Æ¢¼òÐò §¾§Å-þÄ̾¢Õô
  ÒûÇ¢ÕìÌ §ÅÙ÷ô ÒÉ¢¾¡ «Ê§ÂýÈý
  ¯ûÇ¢ÕìÌõ Ðý¨À ´Æ¢.
 • 5. ¦ºì¸î º¢Åó§¾ ¾¢¸ú´ÕÀ¡ø À¾¡ö
  «ì¸ð Àâ¾¢ÒÃò ¾¡÷󧾡íÌõ-Óì¸ñ
  ̨Æì¸ÕõÀ£ý ÓòÐì ÌÁ¡Ã Á½¢§Â±ý
  À¢¨Æ츢Ãí¸¢ ¬Ù¾¢§Â¡ §ÀÍ.
 • «Úº£÷ì ¸Æ¢¦¿ÊÄÊ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ
 • 6. ¾¢ÕÁ¡¨Äô À½¢¦¸¡ñÎ ¾¢¸¢Ã¢¦¸¡ñ¼ ¾¡Õ¸¨Éî ¦ºÈ¢òÐ Å¡¨¸ô
  ¦ÀÕÁ¡¨Ä «½¢¾¢½¢§¾¡û ¦ÀÕÁ¡§É ´ÕÁ¡ýÈý ¦Àñ§Áü ¸¡Á÷
  ÅÕÁ¡¨Ä ¯¨¼ÂÅ÷§À¡ø Á½Á¡¨Ä Ò¨Éó¾ÓØ Á½¢§Â Óì¸ð
  ÌÕÁ¡¨Äô ¦À¡Õû¯¨Ãò¾ ÌÁ¡ÃÌÕ §ÅÀÃÁ ÌէŠ§À¡üÈ¢.
 • 7. §¾¡§¼óÐ ¸¼ôÀÁÄ÷ò ¦¾¡¨¼¦Â¡Î ¦ºíÌÅ¨Ç ÁÄ÷ò¦¾¡¨¼Ôõ §ÅöóÐ
  À¡§¼óÐõ «È¢»÷¾Á¢úô À¡¦Å¡Î¿¡ ÂʧÂý¦º¡ü À¡×õ ²üÚô
  À£§¼óÐõ þÕÁ¼Å¡÷ ¦Àð¦À¡Îõ¬í ¸Å÷¸ñÓ¨Äô ¦Àâ ¡¨Éì
  §¸¡§¼óÐõ «½¢¦¿Î󧾡ð ÌÁ¡ÃÌÕ §ÅÀÃÁ ÌէŠ§À¡üÈ¢.
 • 8. ¿£÷§Åöó¾ º¨¼ÓÊòÐò §¾¡ÖÎòÐ ¿£È½¢óÐ ¿¢Ä×í ¦¸¡ý¨Èò
  ¾¡÷§ÅöóРŢ¼í¸Äó¾ ¸Çí¸¡ðÊ Ñ¾Ä¢¨¼µ÷ ¾Æü¸ñ ¸¡ðÊô
  §À÷§Åöó¾ Á½¢ÁýÈ¢ø ¬Î¸¢ýÈ ¦ÀÕõÀ¢ò¾ô ¦ÀÕÁ¡ý ®ýÈ
  Ü÷§Åöó¾ §Åø«½¢§¾¡û ÌÁ¡ÃÌÕ §ÅÀÃÁ ÌէŠ§À¡üÈ¢.
 • 9. ¦Àñ̽ò¾¢ø ¸¨¼ôÀÎõ µ÷ §ÀöìÌ½í¦¸¡û
  ¿¡§ÂýÈý À¢¨Æ¸û ±øÄ¡õ
  ±ñ̽ô¦À¡ü Ìý§È¿¢ý ¾¢Õ¯Çò¾¢ø
  º¢È¢§¾Ûõ ±ñ§½ø ¸ñ¼¡ö
  Àñ̽ò¾¢ø º¢Èó¾¢Îõ¿¢ý Àò¾÷¾¨Áô
  ÒÃôÀЧÀ¡ø À¡Å¢ §Â¨É
  Åñ̽ò¾¢ø ÒÃò¾¢Â¢¨Ä §ÂÛõ±¨Éì
  ¨¸Å¢§¼ø ÅʧŠ§Ä¡§É.
 • ¸Ä¢Å¢Õò¾õ
 • 10. ºò¾¢§Åø ¸Ãò¾¿¢ý ºÃ½õ §À¡üÈ¢¦Áöô
  Àò¾¢§Â¡ ¼Õîº¨É À¢Öõ ÀñÀ¢É¡ø
  Óò¾¢º¡÷ ÌÅ÷±É ¦Á¡Æ¢¾ø §¸ðοø
  Òò¾¢§Â¡ ÎýÀ¾õ Ò¸úÅ÷ Òñ½¢Â÷.
 • 11. §¾§É «Ó§¾ º¢Å§Á ¾Å§Á ¦¾Ç¢§Å±í
  §¸¡§É ÌէŠÌħÁ ̽§Á ̸§É§Â¡
  Å¡§É ÅÇ¢§Â «É§Ä ÒÉ§Ä Á¨Ä§Â±ý
  °§É ¯Â¢§Ã ¯½÷§Å ±ÉÐû ¯¨ÈÅ¡§É.
 • ¸ð¼¨Çì ¸Ä¢òШÈ
 • 12. ¬ÚÓ ¸í¦¸¡ñ¼ ³Â¡±ý ÐýÀõ «¨ÉòÐõþýÛõ
  ²ÚÓ ¸í¦¸¡ñ¼ ¾øÄ¡ø þÈíÌÓ ¸õþ¨Ä¡ø
  Å£ÚÓ ¸í¦¸¡ñ¼ ¨¸§ÅÄ¢ý Å£Ãõ Å¢Çí¸±ý¨Éî
  º£ÚÓ ¸í¦¸¡ñ¼ «òÐýÀõ µ¼î ¦ºÖòи§Å.
 • 13. Àñ¦¸¡ñ¼ ºñÓ¸ò ¨¾Â¡ «ÕûÁ¢Ìõ ÀýÉ¢ÃñÎ
  ¸ñ¦¸¡ñ¼ ¿£ºüÚí ¸ñ欀 §Â¡±ý ¸Å¨Ä¦ÅûÇõ
  ¾¢ñ¦¸¡ñ¼ ±ðÎò ¾¢¨º¦¸¡ñÎ ¿£ûºò¾ ¾£×í¦¸¡ñÎ
  Áñ¦¸¡ñΠŢñ¦¸¡ñÎ À¡¾¡Çí ¦¸¡ñÎ ÅÇ÷¸¢ýȧ¾.
 • 14. ÅýÌÄï §º÷¸¼ý Á¡Ó¾ø §Å÷«È Á¡ðÊÅñ¨Á
  ¿ýÌÄï §º÷Å¢ñ ¿¸÷«Ç¢ò §¾¡ö«ýÚ ¿ñ½¢±ý¨É
  ¿¢ýÌÄï §º÷ò¾¨É þýÚÅ¢ §¼ø¯Çõ §¿÷óЦ¸¡ñÎ
  À¢ýÌÄõ §À͸¢ý È¡Õõ¯ñ §¼¡þô ¦ÀÕ¿¢Äò§¾.
 • Åñ½ Å¢Õò¾õ
 • 15. ¾¢ÕÁ¡ø ¬¾¢Â÷ ¯ûÇõ ¦¸¡ûÙõµ÷ ¦ºùŢ §Å§Ä¡§É
  ÌÕÁ¡ Á½¢§Â ̽Á½¢ §ÂÍÃ÷ §¸¡§Å §Á§Ä¡§É
  ¸ÕÁ¡ ÁÄõ«Ú Åñ½õ ¾ñ«Ç¢ ¸ñ§¼ ¦¸¡ñ§¼§É
  ¸¾¢§Â À¾¢§Â ¸É¿¢¾¢ §Â¸ü ¸ñ§¼ ¾ñ§¾§É
  «ÕÁ¡ ¾Å÷¯Â÷ ¦¿ïºõ Ţﺢ «ñ½¡ Å¢ñ½Å§É
  «Ã§º «Ó§¾ «È¢×Õ §ÅÓÕ ¨¸Â¡ ¦ÁöÂŧÉ
  ¯ÕÅ¡ ¸¢ÂÀÅ Àó¾õ º¢ó¾¢¼ µ¾¢Â §Å¾¢Â§É
  ´Ç¢§Â ¦ÅÇ¢§Â ¯Ä¸¦Á Ä¡õ ¯¨¼ §Â¡§É Å¡ÉŧÉ.
 • ¦¸¡îº¸ì ¸Ä¢ôÀ¡
 • 16. ÜØì ¸Ø§Å§É¡ §¸¡ò¾½¢¨¸ì §¸¡§Å±ý
  °Øì ¸Ø§Å§É¡ µÂ¡ò ÐÂ÷ôÀ¢ÈÅ¢
  ²Øì ¸Ø§Å§É¡ ±ý¦ºö§¸ý ±ý¦ºö§¸ý
  À¡Øì ¸¢¨Èò§¾ý® Ðý¦ºÂ§Ä¡ À¡÷ìÌõþ¼õ
 • 17. º¢ó¨¾ì ÌõÅÆ¢ þø¨Ä¯ý ¾ý¨Á¨Âò
  ¦¾Ã¢¾ü ¦¸ýÛõ ¾¢Õò¾½¢ §¸º§É
  ¯ó¨¾ì ÌõÅÆ¢ þø¨Ä±ý È¡øþó¾
  ¯Ä¸¢ø ¡Å÷ ¯¨É«ýÈ¢ ¿£÷¦Á¡ûÇ
  ¦Á¡ó¨¾ì ÌõÅÆ¢ þø¨Ä ÅÃò¾¢Õ
  Óñ¨¼ì ÌõÅÆ¢ þø¨Ä «¨Ã¢øº¡ñ
  ¸ó¨¾ì ÌõÅÆ¢ þø¨Ä «Ã¸Ã
  ¸ïº¢ì ÌõÅÆ¢ þø¨Äþí ¨¸Â§É.
 • «Úº£÷ì ¸Æ¢¦¿ÊÄÊ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ
 • 18. ¸È¢À¢Êò¾ °ý¸¨¼Â¢ø ¸ñ¼Å÷¾õ ¸¡øÀ¢ÊòÐì ¸ù×õ ¦À¡øÄ¡
  ¦ÅÈ¢À¢Êò¾ ¿¡ö째Ûõ Å¢ò¨¾À¢ü È¢¼Ä¡Ìõ §ÅñÊ §ÅñÊ
  ÁÈ¢À¢Êò¾ º¢ÚŨÉô §À¡ø Å¡ò¾¢Â¡÷ ÁÉÁÚ¸¢ ÅÕó¾ò ¾í¸û
  ÌÈ¢À¢ÊòÐì ¸¡ðΧš÷ì ¸¢Â¡Å÷ÀÊô À¢ì¸ÅÄ¡÷ ÌÁà §Å§Ç.
 • §¿Ã¢¨º ¦ÅñÀ¡
 • 19. ¾¡¾¡¾¡ ¾¡¾¡¾¡ ¾¡į̀È즸ý ¦ºöÌÐÁ¢Â¡õ
  µ¾¡ ¾Å§Á ÔƦÉ狀-Á£¾¡ò
  ¾¾¢¾¢ ¦ÂÉÁ¢Ģü È¡É¡Ê ¿¡Ùó
  ¾¢¾¢¾¢ ¾Õó¾½¢¨¸ò §¾.
 • 20. µÃ¢Ãñ¼¡ ¿üȽ¢¨¸ ¯ò¾ÁýÈý µí¸ü§È¡û
  ¾¡Ã¢Ãñ¼¡÷ §À¡É¢ýÈ ¨¾ÂýÁ£÷-šâÃñ¼¡ò
  ¦¾¡ö¢ ÄÆ¢ìÌó Ш½Ó¨Ä¡ ÙûǸò¾¡
  ¨Á ÄÆ¢ìÌ ÁÕóÐ.
 • 21. ²Öó ¾Âí¦¸ýÛ §ÁÅü ¦¸¾¢÷Á¨È¾¡ý
  ¬Öó ¦¾¡Æ¢ü§¸Å ģ̇Á¡-Á¡Öó¾¢
  Á¡üÚó ¾½¢¨¸Â÷ìÌ Á¡Á¢ý§Áø ¿¡§¼¡Úó
  §¾¡üÚó ¾½¢¨¸Âý¦À¡ü §È¡û.

தனித் திருத்தொடை // தனித் திருத்தொடை

 1. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin.mp3 Download
 2. 5-051-0550-A-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 3. 5-051-0550-B-Enniru_Kannin_Mevum.mp3 Download
 4. [5-51, 0550]SDS--Enniru KaNNin-v1.mp3 Download
 5. [5-51, 0551]JSS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 6. 5-051-0551-A-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 7. 5-051-0551-B-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 8. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 9. [5-51, 0551]SDSG--MathivaLar Sataimuti-v1.mp3 Download
 10. 5-051-0551-C-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 11. 5-051-0551-D-Madhivalar_Sataimuti_Manidharu.mp3 Download
 12. [5-51, 0551]SDS--MathivaLar Sataimuti.mp3 Download
 13. [5-51, 0552]SDS--Murukaa SaraNam.mp3 Download
 14. 5-051-0552-Murukaa_Saranam_Saranamen.mp3 Download
 15. 5-051-0553-A-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 16. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum.mp3 Download
 17. [5-51, 0553]SDS--Ulakam Paravum-v1.mp3 Download
 18. 5-051-0553-B-Ulakam_Paravum_Orumudhalvaa.mp3 Download
 19. 5-051-0554-Sekkach_Chivandhe_Thikazhorupaal.mp3 Download
 20. [5-51, 0554]SDS--Sekkas Sivanthee.mp3 Download
 21. [5-51, 0555]SED--Thirumaalaip PaNikoNtu.mp3 Download
 22. 5-051-0555-Thirumaalaip_Panikontu.mp3 Download
 23. 5-051-0556-Thotendh_Katappamalarth.mp3 Download
 24. [5-51, 0556]SED--Thooteenthu Katappamalarth.mp3 Download
 25. [5-51, 0557]SED--Niirveeyntha Sataimutiththuth.mp3 Download
 26. 5-051-0557-Neerveyndha_Sataimutiththuth.mp3 Download
 27. 5-051-0558-Penkunaththil_Kataippatum.mp3 Download
 28. [5-51, 0558]SDS--PeNkuNaththil Kataippatum.mp3 Download
 29. [5-51, 0559]SED--Saththiveel Karaththanin.mp3 Download
 30. 5-051-0559-Saththivel_Karaththanin.mp3 Download
 31. 5-051-0560-Thene_Amudhe_Sivame.mp3 Download
 32. [5-51, 0560]SDS--Theenee Amuthee.mp3 Download
 33. [5-51, 0561]KAR--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 34. 5-051-0561-A-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 35. 5-051-0561-B-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 36. [5-51, 0561]SDS--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 37. [5-51, 0561]SED--AaRumu KangkoNta.mp3 Download
 38. 5-051-0561-C-Aarumu_Kangonta_Aiyaaen.mp3 Download
 39. 5-051-0562-A-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 40. [5-51, 0562]SDS--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 41. [5-51, 0562]SED--PaNkoNta SaNmukath.mp3 Download
 42. 5-051-0562-B-Pankonta_Sanmukath_Thaiyaa.mp3 Download
 43. 5-051-0563-A-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 44. [5-51, 0563]SDS--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 45. [5-51, 0563]SED--Vankulanj Seerkatan.mp3 Download
 46. 5-051-0563-B-Vankulanj_Cherkatan_Maamudhal.mp3 Download
 47. 5-051-0564-Thirumaal_Aadhiyar_Ullam.mp3 Download
 48. [5-51, 0564]SED--Thirumaal Aathiyar.mp3 Download
 49. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo.mp3 Download
 50. 5-051-0565-A-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 51. 5-051-0565-B-Koozhuk_Kazhuveno.mp3 Download
 52. [5-51, 0565]SDS--Kuuzuk Kazuveenoo-v1.mp3 Download
 53. [5-51, 0566]KAR--Sinthaik Kumvazi.mp3 Download
 54. 5-051-0566-Sindhaik_Kumvazhi_Illaiun.mp3 Download
 55. 5-051-0567-A-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 56. [5-51, 0567]KAR--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 57. [5-51, 0567]SDS--KaRipitiththa Uunkataiyil.mp3 Download
 58. 5-051-0567-B-Karipitiththa_Oonkataiyil.mp3 Download
 59. 5-051-0568-Thaadhaadhaa_Thaadhaadhaa.mp3 Download
 60. [5-51, 0568]SED--Thaathaathaa Thaathaathaa.mp3 Download
 61. [5-51, 0569]SED--OoriraNtaa NaRRaNikai.mp3 Download
 62. 5-051-0569-Orirantaa_Natranikai.mp3 Download
 63. 5-051-0570-Elun_Thayangennu.mp3 Download
 64. [5-51, 0570]SED--Eelun Thayangkennu.mp3 Download