திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கலி விண்ணப்பம்
kali viṇṇappam
அடிமைப் பதிகம்
aṭimaip patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

084. கருணை விண்ணப்பம்
karuṇai viṇṇappam

No audios found!