திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कॊटैमट विण्णप्पम्
koṭaimaṭa viṇṇappam
पॆरु विण्णप्पम्
peru viṇṇappam
Second Thirumurai

059. सिऱु विण्णप्पम्
siṟu viṇṇappam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पण्णाल्उऩ् अरुट्पुकऴैप् पाटु किऩ्ऱार्
  पणिकिऩ्ऱार् निऩ्अऴकैप् पार्त्तुप् पार्त्तुक्
  कण्णार उळङ्कुळिरक् कळित्ता ऩन्दक्
  कण्­र्कॊण् टाटुकिऩ्ऱार् करुणै वाऴ्वै
  ऎण्णानिऩ् ऱुऩैऎन्दाय् ऎन्दाय् ऎन्दाय्
  ऎऩ्किऩ्ऱार् निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् ऎऩ्ऱऩ्
  अण्णानाऩ् ऒरुपावि वञ्स नॆञ्साल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 2. ऎप्पालुम् निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् कूटि
  एत्तुकिऩ्ऱार् निऩ्पतत्तै एऴै येऩ्नाऩ्
  वॆप्पाय मटवियर्तम् कलवि वेट्टु
  विऴुकिऩ्ऱेऩ् कण्कॆट्ट विलङ्के पोल
  इप्पारिल् मयङ्कुकिऩ्ऱेऩ् नऩ्मै ऒऩ्ऱुम्
  ऎण्णुकिलेऩ् मुक्कणुटै इऱैवा ऎऩ्ऱऩ्
  अप्पाऎऩ् आरुयिर्क्कोर् तुणैवा वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 3. इऩ्पुटैयार् निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् निऩ्सीर्
  इसैक्किऩ्ऱार् नाऩ्ऒरुवऩ् एऴै इङ्के
  वऩ्पुटैयार् तमैक्कूटि अवमे नस्सु
  मामरम्पोल् निऱ्किऩ्ऱेऩ् वञ्स वाऴ्क्कैत्
  तुऩ्पुटैयार् अऩैवर्क्कुम् तलैमै पूण्टेऩ्
  तूय्मैऎऩ्प तऱिन्दिलेऩ् सूऴ्न्दोर्क् कॆल्लाम्
  अऩ्पुटैयाय् ऎऩैउटैयाय् विटैयाय् वीणे
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 4. विञ्सुटैयाय् निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् निऩ्सीर्
  मॆय्प्पुळकम् ऎऴत्तुतित्तु विळङ्कु किऩ्ऱार्
  नञ्सुटैयार् वञ्सकर्तम् सार्पिल् इङ्के
  नाऩ्ऒरुवऩ् पॆरुम्पावि नण्णि मूट
  नॆञ्सुटैयार् तमक्कॆल्लाम् तलैमै पूण्टु
  निऱ्किऩ्ऱेऩ् करुणैमुक निमलक् कञ्सम्
  अञ्सुटैयाय् आऱुटैय सटैयाय् वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 5. पॊय्यात निऩ्अटियार् ऎल्लाम् नल्ल
  पुण्णियमे सॆय्तुनिऩैप् पोऱ्ऱु किऩ्ऱार्
  नैयानिऩ् ऱुलैकिऩ्ऱ मऩत्ताल् इङ्के
  नाऩ्ऒरुवऩ् पॆरुम्पावि नायेऩ् तीमै
  सॆय्यानिऩ् ऱुऴैक्किऩ्ऱेऩ् सिऱितुम् निऩ्ऩैस्
  सिन्दियेऩ् वन्दिक्कुम् तिऱमुम् नाटेऩ्
  ऐयाऎऩ् अप्पाऎऩ् अरसे वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 6. तॆरुळुटैयार् निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् निऩ्ऱाळ्
  सिन्दैयिल्वैत् ताऩन्दम् तेक्कु किऩ्ऱार्
  मरुळुटैयेऩ् नाऩ्ऒरुवऩ् पावि वञ्स
  मऩत्ताले इळैत्तिळैत्तु मयङ्कु किऩ्ऱेऩ्
  इरुळुटैयेऩ् एर्पूट्टुम् पकटु पोल्इङ्
  किल्उऴप्पिल् उऴैक्किऩ्ऱेऩ् ऎल्लाम् वल्ल
  अरुळुटैयाय् आळुटैयाय् उटैयाय् वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 7. वारमुळार् निऩ्अटियार् ऎल्लाम् निऩ्ऩै
  वाऴ्त्तुकिऩ्ऱार् तलैकुळिर वणङ्कु किऩ्ऱार्
  तीरमिलेऩ् नाऩॊरुवऩ् पावि वञ्सस्
  सॆयल्विळक्कुम् मऩत्ताले तिकैत्तेऩ् सैव
  सारमिलेऩ् आसार मिल्लेऩ् सित्त
  सान्दमिलेऩ् इरक्कमिलेऩ् तकवुम् इल्लेऩ्
  आरमुते मुक्कणुटै अरसे वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 8. वण्मैपॆऱु निऩ्अऩ्पर् ऎल्लाम् निऩ्ऩै
  वन्दऩैसॆय् ताऩन्द वयत्ते निऩ्ऱार्
  पॆण्मैयुऱुम् मऩत्ताले तिकैत्तेऩ् निऩ्सीर्
  पेसुकिलेऩ् कूसुकिलेऩ् पेतै नाऩोर्
  ऒण्मैयिलेऩ् ऒऴुक्कमिलेऩ् नऩ्मै ऎऩ्प
  तॊऩ्ऱुमिलेऩ् ओतियेपोल् उऱ्ऱेऩ् मिक्क
  अण्मैयिल्वन् तरुळ्पुरिवोय् ऎऩ्ऩे वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 9. उम्पर्तमक् करिताम्उऩ् पतत्तै अऩ्ऱि
  ऒऩ्ऱुमऱि यार्उऩ्ऩै उऱ्ऱोर् ऎल्लाम्
  इम्पर्विऩै युटैयेऩ्नाऩ् ऒरुवऩ् पावि
  ऎट्टुणैयुम् निऩैन्दऱियेऩ् ऎऩ्ऱुम् ऎङ्कुम्
  वम्पविऴ्पूङ् कुऴल्मटवार् मैयल् ऒऩ्ऱे
  मऩम्उटैयेऩ् उऴैत्तिळैत्त माटु पोल्वेऩ्
  अम्पलत्तॆम् अरसेइव् वाऴ्क्कैत् तुऩ्पिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.
 • 10. कॊलैअऱियाक् कुणत्तोर्निऩ् अऩ्पर् ऎल्लाम्
  कुणमेसॆय् तुऩ्ऩरुळ्ताऩ् कूटु किऩ्ऱार्
  पुलैअऱिवेऩ् नाऩ्ऒरुवऩ् पिऴैये सॆय्तु
  पुलङ्कॆट्ट विलङ्केपोल् कलङ्कु किऩ्ऱेऩ्
  निलैअऱियेऩ् नॆऱियॊऩ्ऱुम् अऱियेऩ् ऎङ्कुम्
  निऩैअऩ्ऱित् तुणैयॊऩ्ऱुम् अऱियेऩ् सऱ्ऱुम्
  अलैअऱिया अरुट्कटल्नी आळ्क वीणिल्
  अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् अन्दो अन्दो.

சிறு விண்ணப்பம் // சிறு விண்ணப்பம்

No audios found!