திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिऱु विण्णप्पम्
siṟu viṇṇappam
तिरुक्काट्सिक् किरङ्कल्
tirukkāṭsik kiraṅkal
Second Thirumurai

060. पॆरु विण्णप्पम्
peru viṇṇappam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इरुळार् मऩत्तेऩ् इऴुक्कुटैयेऩ् ऎळियेऩ् निऩ्ऩै एत्तात
  मरुळार् नॆञ्सप् पुलैयरिटम् वाय्न्दु वरुन्दि माऴ्किऩ्ऱेऩ्
  अरुळार् अमुतप् पॆरुक्केऎऩ् अरसे अतुनी अऱिन्दऩ्ऱो
  तॆरुळार् अऩ्पर् तिरुस्सपैयिल् सेर्क्का तलैक्कुम् तिऱम्अन्दो.
 • 2. उण्मै अऱियेऩ् ऎऩिऩुम्ऎऩै उटैयाय् उऩैये ऒव्वॊरुकाल्
  ऎण्मै उटैयेऩ् निऩैक्किऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩे उऩ्ऩै एत्तात
  वॆण्मै उटैयार् सार्पाक विट्टाय् अन्दो विऩैयेऩै
  वण्मै उटैयाय् ऎऩ्सॆय्केऩ् मऱ्ऱोर् तुणैइङ् कऱियेऩे.
 • 3. ऎळियेऩ् इऴैत्त पॆऱुम्पिऴैकळ् ऎल्लाम् पॊऱुत्तिङ् किऩ्पळित्ताय्
  कळियेऩ् तऩैनी इऩिअन्दो कैविट् टिटिल्ऎऩ् कटवेऩे
  ऒळिये मुक्कट् सॆऴुङ्करुम्पे ऒऩ्ऱे अऩ्पर् उऱवेनल्
  अळिये परम वॆळियेऎऩ् ऐया अरसे आरमुते.
 • 4. कामक् कटलिल् पटिन्दञराम् कटलिल् विऴुन्देऩ् करैकाणेऩ्
  एमक् कॊटुङ्कूऱ् ऱॆऩुम्मकरम् यातु सॆयुमो ऎऩ्सॆय्केऩ्
  नामक् कवलै ऒऴित्तुऩ्ऱाळ् नण्णुम् अवर्पाल् नण्णुवित्ते
  तामक् कटिप्पूञ् सटैयाय्उऩ् तऩ्सीर् पाटत् तरुवाये.
 • 5. ऎण्णा तॆळियेऩ् सॆयुम्पिऴैकळ् ऎल्लाम् पॊऱुत्तिङ् कॆऩैयाळ्व
  तण्णा निऩतु कटऩ्कण्टाय् अटियेऩ् पलकाल् अऱैवतॆऩ्ऩे
  कण्णार् नुतऱ्सॆङ् करुम्पेमुक् कऩिये करुणैक् कटलेसॆव्
  वण्णा वॆळ्ळै माल्विटैयाय् मऩ्ऱा टियमा मणिस्सुटरे.
 • 6. पाले अमुते पऴमेसॆम् पाके ऎऩुम्निऩ् पतप्पुकऴै
  माले अयऩे इन्दिरऩे मऱ्ऱैत् तेव रेमऱैकळ्
  नाले अऱिया तॆऩिल्सिऱियेऩ् नाऩो अऱिवेऩ् नायकऎऩ्
  मेले अरुळ्कूर्न् तॆऩैनिऩ्ताळ् मेवु वोर्पाल् सेर्त्तरुळे.
 • 7. कण्णार् नुतलोय् पॆरुङ्करुणैक् कटलोय् कङ्कै मतिस्सटैयोय्
  पॆण्णार् इटत्तोय् यावर्कट्कुम् पॆरियोय् करियोऩ् पिरमऩॊटुम्
  अण्णा ऎऩनिऩ् ऱेत्तॆटुप्प अमर्न्दोय् निऩ्ऱऩ् अटिमलरै
  ऎण्णा तुऴल्वोर् सार्पाक इरुक्कत् तरियेऩ् ऎळियेऩे.
 • 8. पॊय्योर् अणिया अणिन्दुऴलुम् पुलैयेऩ् ऎऩिऩुम् पुकल्इटन्दाऩ्
  ऐयो निऩतु पतम्अऩ्ऱि अऱियेऩ् इतुनी अऱियायो
  कैओर् अऩल्वैत् ताटुकिऩ्ऱ करुणा नितिये कण्णुतले
  मॆय्योर् विरुम्पुम् अरुमरुन्दे वेत मुटिविऩ् विऴुप्पॊरुळे.
 • 9. इऩ्ऩे ऎळियेऩ् पॊय्युटैयेऩ् ऎऩिऩुम् अटियऩ् अलवोनाऩ्
  ऎऩ्ऩे निऩ्ऩैत् तुतियातार् इटत्तिल् ऎऩ्ऩै इरुत्तिऩैये
  अऩ्ऩे ऎऩ्ऱऩ् अप्पाऎऩ् ऐया ऎऩ्ऱऩ् अरसेसॆम्
  पॊऩ्ऩे मुक्कट् पॊरुळेनिऩ् पुणर्प्पै अऱियेऩ् पुलैयेऩे.
 • 10. वञ्स मटवार् मयलॊरुपाल् मणिये निऩ्ऩै वऴुत्तात
  नञ्सम् अऩैयार् सार्पॊरुपाल् नलियुम् वाऴ्क्कैत् तुयर्ऒरुपाल्
  विञ्सुम् निऩतु तिरुवरुळै मेवा तुऴलुम् मिटिऒरुपाल्
  ऎञ्सल् इलवाय् अलैक्किऩ्ऱ तॆऩ्सॆय् केऩ्इव् ऎळियेऩे.

பெரு விண்ணப்பம் // பெரு விண்ணப்பம்

No audios found!