திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கொடைமட விண்ணப்பம்
koṭaimaṭa viṇṇappam
பெரு விண்ணப்பம்
peru viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

059. சிறு விண்ணப்பம்
siṟu viṇṇappam

No audios found!