திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மருட்கை விண்ணப்பம்
maruṭkai viṇṇappam
சிறு விண்ணப்பம்
siṟu viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

058. கொடைமட விண்ணப்பம்
koṭaimaṭa viṇṇappam

No audios found!