திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல்
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
அருளியல் வினாவல்
aruḷiyal viṉāval
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

011. அபராதத் தாற்றாமை
aparātat tāṟṟāmai

No audios found!