திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೆೞುಞ್ಸುಟರ್ ಮಾಲೈ
seḻuñsuṭar mālai
ಜೀವಸಾಟ್ಸಿ ಮಾಲೈ
jīvasāṭsi mālai
Fifth Thirumurai

008. ಕುಱೈಇರಂದ ಪತ್ತು
kuṟaiiranta pattu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರ್ಪೂತ್ತ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ಕರುಂಪೇ ತೇನೇ
  ಸೆಂಪಾಕೇ ಎನತುಕುಲತ್ ತೆಯ್ವ ಮೇನಲ್
  ಕೂರ್ಪೂತ್ತ ವೇಲ್ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಅರಸೇ ಸಾಂದ
  ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ತಣಿಕೈಮಲೈಕ್ ಕೋವೇ ಞಾನಪ್
  ಪೇರ್ಪೂತ್ತ ನಿನ್ಪುಕೞೈಕ್ ಕರುತಿ ಏೞೈ
  ಪಿೞೈಕ್ಕಅರುಳ್ ಸೆಯ್ವಾಯೋ ಪಿೞೈಯೈ ನೋಕ್ಕಿಪ್
  ಪಾರ್ಪೂತ್ತ ಪವತ್ತಿಲ್ಉಱ ವಿಟಿಲ್ಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಪಾವಿಯೇನ್ ಅಂದೋವನ್ ಪಯಂತೀ ರೇನೇ.
 • 2. ತೀರಾತ ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲಿಲ್ ಅೞುಂದಿ ನಾಳುಂ
  ತಿಯಙ್ಕಿಅೞು ತೇಙ್ಕುಂಇಂದಸ್ ಸೇಯ್ಕ್ಕು ನೀಕಣ್
  ಪಾರಾತ ಸೆಯಲ್ಎನ್ನೇ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್
  ಪಾವಿಎನ ವಿಟ್ಟನೈಯೋ ಪನ್ನಾ ಳಾಕ
  ಏರಾಯ ಅರುಳ್ತರುವಾಯ್ ಎನ್ಱೇ ಏಮಾನ್
  ತಿರುಂದೇನೇ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಯಾರುಂ ಇಲ್ಲೇನ್
  ಸೀರಾರುನ್ ತಣಿಕೈವರೈ ಅಮುತೇ ಆತಿ
  ತೆಯ್ವಮೇ ನಿನ್ಕರುತ್ತೈತ್ ತೆಳಿಂದಿ ಲೇನೇ.
 • 3. ತೆಳಿಕ್ಕುಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೇಎನ್ ಅನ್ಪೇ ಎನ್ಱನ್
  ಸೆಲ್ವಮೇ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈತ್ ತೇವೇ ಅನ್ಪರ್
  ಕಳಿಕ್ಕುಂಮಱೈಕ್ ಕರುತ್ತೇಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ ನೀತಿಕ್
  ಕಟವುಳೇ ನಿನ್ಅರುಳೈಕ್ ಕಾಣೇನ್ ಇನ್ನುಂ
  ಸುಳಿಕ್ಕುಂಮಿಟಿತ್ ತುಯರುಂಯಮನ್ ಕಯಿಱುಂ ಈನತ್
  ತೊಟರ್ಪುಂಮಲತ್ ತಟರ್ಪುಂಮನಸ್ ಸೋರ್ವುಂ ಅಂದೋ
  ಅಳಿಕ್ಕುಂಎನೈ ಎನ್ಸೆಯುಮೋ ಅಱಿಯೇನ್ ನಿನ್ಱನ್
  ಅಟಿತ್ತುಣೈಯೇ ಉಱುತುಣೈಮಱ್ ಱನ್ಱಿ ಉಣ್ಟೋ.
 • 4. ಉಣ್ಟಾಯ ಉಲಕುಯಿರ್ಕಳ್ ತಂಮೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
  ಒಳಿತ್ತಿರುಂದವ್ ವುಯಿರ್ವಿನೈಕಳ್ ಒರುಙ್ಕೇ ನಾಳುಂ
  ಕಣ್ಟಾಯೇ ಇವ್ವೇೞೈ ಕಲಙ್ಕುಂ ತನ್ಮೈ
  ಕಾಣಾಯೋ ಪನ್ನಿರಣ್ಟು ಕಣ್ಕಳ್ ಕೊಣ್ಟೋಯ್
  ತಣ್ಟಾತ ನಿನ್ಅರುಟ್ಕುತ್ ತಕುಮೋ ವಿಟ್ಟಾಲ್
  ತರುಮಮೋ ತಣಿಕೈವರೈತ್ ತಲತ್ತಿನ್ ವಾೞ್ವೇ
  ವಿಣ್ಟಾತಿ ತೇವರ್ತೊೞುಂ ಮುತಲೇ ಮುತ್ತಿ
  ವಿತ್ತೇಸೊಱ್ ಪತಂಕಟಂದ ವೇಱ್ಕೈ ಯಾನೇ.
 • 5. ಕೈಯಾತ ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಅಙ್ಕೈ ಮೇವುಂ
  ಕನಿಯೇಎನ್ ಉಯಿರೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇ ಎನ್ಱುಂ
  ಪೊಯ್ಯಾತ ಪೂರಣಮೇ ತಣಿಕೈ ಞಾನಪ್
  ಪೊರುಳೇನಿನ್ ಪೊನ್ಅರುಳ್ಇಪ್ ಪೋತಿಯಾನ್ ಪೆಱ್ಱಾಲ್
  ಉಯ್ಯಾತ ಕುಱೈಉಣ್ಟೋ ತುಯರ್ಸೊಲ್ ಲಾಮಲ್
  ಓಟುಮೇ ಯಮನ್ಪಾಸಂ ಓಯ್ಂದು ಪೋಂಎನ್
  ಐಯಾನಿನ್ ಅಟಿಯರೊಟು ವಾೞ್ಕು ವೇನ್ಇಙ್
  ಕಾರ್ಉನೈಅಲ್ ಲಾಲ್ಎನಕ್ಕಿನ್ ಱರುಳ್ಸೆಯ್ ವಾಯೇ.
 • 6. ವಾಯ್ಕ್ಕುಂಉನ ತರುಳ್ಎನ್ಱೇ ಅಂದೋ ನಾಳುಂ
  ವೞಿಪಾರ್ತ್ತಿಙ್ ಕಿಳೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ವರುತ್ತುಂ ಪೊಲ್ಲಾ
  ನೋಯ್ಕ್ಕುಂಉಱು ತುಯರ್ಕ್ಕುಂಇಲಕ್ ಕಾನೇನ್ ಮಾೞ್ಕಿ
  ನೊಂದೇನ್ನಿನ್ ಅರುಳ್ಕಾಣೇನ್ ನುವಲುಂ ಪಾಸತ್
  ತೇಯ್ಕ್ಕುಂಅವನ್ ವರಿಲ್ಅವನುಕ್ ಕಿಯಾತು ಸೊಲ್ವೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ತುಣೈಅಱಿಯಾ ಏೞೈ ಯೇನೇ
  ತು‘ಯ್ಕ್ಕುಮರ ಕುರುವೇತೆನ್ ತಣಿಕೈ ಮೇವುಂ
  ಸೋತಿಯೇ ಇರಙ್ಕಾಯೋ ತೊೞುಂಪಾ ಳರ್ಕ್ಕೇ.
 • 7. ಆಳಾಯೋ ತುಯರ್ಅಳಕ್ಕರ್ ವೀೞ್ಂದು ಮಾೞ್ಕಿ
  ಐಯಾವೋ ಎನುಂಮುಱೈಯೈ ಅಂದೋ ಸಱ್ಱುಂ
  ಕೇಳಾಯೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎಂದಾಯ್ ಅನ್ಪರ್
  ಕಿಳತ್ತುಂಉನ ತರುಳ್ಎನಕ್ಕುಕ್ ಕಿಟೈಯಾ ತಾಕಿಲ್
  ನಾಳಾಯ್ಓರ್ ನಟುವನ್ವರಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನೋ
  ನಾಯಿನೇನ್ ಎನ್ಸೊಲ್ವೇನ್ ನಾಣು ವೇನೋ
  ತೋಳಾಓರ್ ಮಣಿಯೇತೆನ್ ತಣಿಕೈ ಮೇವುಂ
  ಸುಟರೇಎನ್ ಅಱಿವೇಸಿಱ್ ಸುಕಙ್ಕೊಳ್ ವಾೞ್ವೇ.
 • 8. ವಾೞ್ವೇನಱ್ ಪೊರುಳೇನಲ್ ಮರುಂದೇ ಞಾನ
  ವಾರಿತಿಯೇ ತಣಿಕೈಮಲೈ ವಳ್ಳ ಲೇಯಾನ್
  ಪಾೞ್ವೇಲೈ ಎನುಙ್ಕೊಟಿಯ ತುಯರುಳ್ ಮಾೞ್ಕಿಪ್
  ಪತೈತ್ತೈಯಾ ಮುಱೈಯೋನಿನ್ ಪತತ್ತುಕ್ ಕೆನ್ಱೇ
  ತಾೞ್ವೇನ್ಈ ತಱಿಂದಿಲೈಯೇ ನಾಯೇನ್ ಮಟ್ಟುಂ
  ತಯವಿಲೈಯೋ ನಾನ್ಪಾವಿ ತಾನೋ ಪಾರ್ಕ್ಕುಳ್
  ಆೞ್ವೇನ್ಎನ್ ಱಯಲ್ವಿಟ್ಟಾಲ್ ನೀತಿ ಯೇಯೋ
  ಅಸ್ಸೋಇಙ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಅಣ್ಣಾಲ್ ಅಣ್ಣಾಲ್.
 • 9. ಅಣ್ಣಾವೇ ನಿನ್ಅಟಿಯೈ ಅನ್ಱಿ ವೇಱೋರ್
  ಆತರವಿಙ್ ಕಱಿಯೇನ್ನೆಞ್ ಸೞಿಂದು ತುನ್ಪಾಲ್
  ಪುಣ್ಣಾವೇನ್ ತನ್ನೈಇನ್ನುಂ ವಞ್ಸರ್ ಪಾಱ್ಪೋಯ್ಪ್
  ಪುಲಂದುಮುಕ ವಾಟ್ಟಂಉಟನ್ ಪುಲಂಪಿ ನಿಱ್ಕಪ್
  ಪಣ್ಣಾತೇ ಯಾವನ್ಇವನ್ ಪಾವಿಕ್ ಕುಳ್ಳುಂ
  ಪಟುಪಾವಿ ಎನ್ಱೆನ್ನೈಪ್ ಪರಿಂದು ತಳ್ಳ
  ಎಣ್ಣಾತೇ ಯಾನ್ಮಿಕವುಂ ಏೞೈ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಇಸೈಕ್ಕರಿಯ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ವೀಱ್ ಱಿರುಕ್ಕುಂ ಕೋವೇ.
 • 10. ಕೋವೇನಲ್ ತಣಿಕೈವರೈ ಅಮರ್ಂದ ಞಾನ
  ಕುಲಮಣಿಯೇ ಕುಕನೇಸಱ್ ಕುರುವೇ ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ
  ತೇವೇಎನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಒನ್ಱು ಕೇಣ್ಮೋ
  ಸಿಂದೈತನಿಲ್ ನಿನೈಕ್ಕಅರುಳ್ ಸೆಯ್ವಾಯ್ ನಾಳುಂ
  ಪೂವೇಯುಂ ಅಯನ್ತಿರುಮಾಲ್ ಪುಲವರ್ ಮುಱ್ಱುಂ
  ಪೋಱ್ಱುಂಎೞಿಲ್ ಪುರಂದರನ್ಎಪ್ ಪುವಿಯುಂ ಓಙ್ಕಸ್
  ಸೇವೇಱುಂ ಪೆರುಮಾನ್ಇಙ್ ಕಿವರ್ಕಳ್ ವಾೞ್ತ್ತಲ್
  ಸೆಯ್ತುವಕ್ಕುಂ ನಿನ್ಇರಣ್ಟು ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಸೀರೇ.

குறைஇரந்த பத்து // குறைஇரந்த பத்து