திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕುಱೈಇರಂದ ಪತ್ತು
kuṟaiiranta pattu
ಆಱ್ಱಾ ಮುಱೈ
āṟṟā muṟai
Fifth Thirumurai

009. ಜೀವಸಾಟ್ಸಿ ಮಾಲೈ
jīvasāṭsi mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪಣ್ಏಱುಂ ಮೊೞಿಅಟಿಯರ್ ಪರವಿ ವಾೞ್ತ್ತುಂ
  ಪಾತಮಲರ್ ಅೞಕಿನೈಇಪ್ ಪಾವಿ ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್
  ಕಣ್ಏಱು ಪಟುಂಎನ್ಱೋ ಕನವಿ ಲೇನುಂ
  ಕಾಟ್ಟೆನ್ಱಾಲ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿಲಾಯ್ ಕರುಣೈ ಈತೋ
  ವಿಣ್ಏಱುಂ ಅರಿಮುತಲೋರ್ಕ್ ಕರಿಯ ಞಾನ
  ವಿಳಕ್ಕೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇಮೆಯ್ ವೀಟ್ಟಿನ್ ವಿತ್ತೇ
  ತಣ್ಏಱು ಪೊೞಿಲ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 2. ಪಣ್ಟುಮನ ತುವಂದುಕುಣಂ ಸಿಱಿತುಂ ಇಲ್ಲಾಪ್
  ಪಾವಿಯೇನ್ ತನೈಆಣ್ಟಾಯ್ ಪರಿವಾಲ್ ಇನ್ಱು
  ಕೊಣ್ಟುಕುಲಂ ಪೇಸುತಲ್ಪೋಲ್ ಎಳಿಯೇನ್ ಕುಱ್ಱಂ
  ಕುಱಿತ್ತುವಿಟಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಕೊಟಿಯ ನೇನೈಕ್
  ಕಣ್ಟುತಿರುತ್ ತೊಣ್ಟರ್ನಕೈ ಸೆಯ್ವಾರ್ ಎಂದಾಯ್
  ಕೈವಿಟೇಲ್ ಉನ್ಆಣೈ ಕಾಣ್ಮುಕ್ ಕಾಲುಂ
  ತಣ್ತುಳವನ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 3. ಪುನ್ಪುಲೈಯ ವಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ಸೆನ್ಱು ವೀಣೇ
  ಪುಕೞ್ಂದುಮನಂ ಅಯರ್ಂದುಱುಕಣ್ ಪೊರುಂದಿಪ್ ಪೊಯ್ಯಾಂ
  ವನ್ಪುಲೈಯ ವಯಿಱೋಂಪಿಪ್ ಪಿಱವಿ ನೋಯ್ಕ್ಕು
  ಮರುಂದಾಯ ನಿನ್ಅಟಿಯೈ ಮಱಂದೇನ್ ಅಂದೋ
  ಇನ್ಪುಲೈಯ ಉಯಿರ್ಕೊಳ್ವಾನ್ ವರಿಲ್ಎನ್ ಪಾಲ್ಅವ್
  ವಿಯಮನುಕ್ಕಿಙ್ ಕೆನ್ಸೊಲ್ಕೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ ಕೇನೇ
  ತನ್ಪುಕೞ್ಕಾಣ್ ಅರುಂದಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 4. ಪೆರುಙ್ಕಳಪ ಮುಲೈಮಟವಾರ್ ಎನ್ನುಂ ಪೊಲ್ಲಾಪ್
  ಪೇಯ್ಕ್ಕೋಟ್ಪಟ್ ಟಾಟುಕಿನ್ಱ ಪಿತ್ತ ನೇನುಕ್
  ಕಿರುಂಪುಲವರ್ಕ್ ಕರಿಯತಿರು ಅರುಳ್ಈ ವಾಯೇಲ್
  ಎನ್ಸೊಲಾರ್4 ಅಟಿಯರ್ಅತಱ್ ಕೆಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್
  ಕರುಂಪಿನ್ಇೞಿನ್ ತೊೞುಕುಂಅರುಳ್ ಸುವೈಯೇ ಮುಕ್ಕಣ್
  ಕನಿಕನಿಂದ ತೇನೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇ ಞಾನಂ
  ತರುಂಪುನಿತರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 5. ಕಲ್ಅಳವಾಂ ನೆಞ್ಸಂಎನ ವಞ್ಸ ಮಾತರ್
  ಕಣ್ಮಾಯಂ ಎನುಂಕಯಿಱ್ಱಾಲ್ ಕಟ್ಟು ವಿತ್ತುಸ್
  ಸೊಲ್ಅಳವಾತ್ ತುನ್ಪಂಎನುಂ ಕಟಲಿಲ್ ವೀೞ್ತ್ತಸ್
  ಸೋರ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಂದೋನಲ್ ತುಣೈಓನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್
  ಮಲ್ಅಳವಾಯ್ಪ್ ಪವಂಮಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಮರುಂದಾಂ ಉನ್ಱನ್
  ಮಲರ್ಪ್ಪಾತಪ್ ಪುಣೈತಂದಾಲ್ ಮಯಙ್ಕೇನ್ ಎಂದಾಯ್
  ಸಲ್ಲಂ5 ಉಲಾತ್ ತರುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 6. ಅನ್ನೈಮುತ ಲಾಂಪಂದತ್ ತೞುಙ್ಕಿ ನಾಳುಂ
  ಅಲೈಂದುವಯಿ ಱೋಂಪಿಮನಂ ಅಯರ್ಂದು ನಾಯೇನ್
  ಮುನ್ನೈವಿನೈ ಯಾಱ್ಪಟುಂಪಾ ಟೆಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿ
  ಮುಟಿಯೇನ್ಸೆಯ್ ಪಿೞೈಕರುತಿ ಮುನಿಯೇಲ್ ಐಯಾ
  ಪೊನ್ನೈನಿಕರ್ ಅರುಟ್ಕುನ್ಱೇ ಒನ್ಱೇ ಮುಕ್ಕಟ್
  ಪೂಮಣಮೇ ನಱವೇನಱ್ ಪುಲವರ್ ಪೋಱ್ಱತ್
  ತನ್ನೈನಿಕರ್ ತರುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 7. ಪನ್ನರುಂವನ್ ತುಯರಾಲ್ನೆಞ್ ಸೞಿಂದು ನಾಳುಂ
  ಪತೈತ್ತುರುಕಿ ನಿನ್ಅರುಟ್ಪಾಲ್ ಪರುಕಕ್ ಕಿಟ್ಟಾ
  ತುನ್ನರುಂಪೊಯ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಎನುಂ ಕಾನತ್ ತಿಂದ
  ಊರ್ನಕೈಕ್ಕಪ್ ಪಾವಿಅೞಲ್ ಉಣರ್ಂದಿ ಲಾಯೋ
  ಎನ್ನರುಮೈ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾ ಎನ್ಱನ್
  ಇನ್ನುಯಿರ್ಕ್ಕುತ್ ತಲೈವಾಇಙ್ ಕೆವರ್ಕ್ಕುಂ ತೇವಾ
  ತನ್ನಿಯಲ್ಸೀರ್ ವಳರ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 8. ಕೋವೇನಿನ್ ಪತಂತುತಿಯಾ ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಕ್
  ಕೊಟಿಯೋರ್ಪಾಲ್ ಮನವರುತ್ತಂ ಕೊಣ್ಟಾೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸಾವೇನುಂ ಅಲ್ಲನ್ನಿನ್ಪೊನ್ ಅರುಳೈಕ್ ಕಾಣೇನ್
  ತಮಿಯೇನೈ ಉಯ್ಯುಂವಣ್ಣಂ ತರುವ ತೆನ್ಱೋ
  ಸೇವೇಱುಂ ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ಅರಿತಿನ್ ಈನ್ಱ
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಅರುಳ್ಞಾನತ್ ತೇನೇ ಅನ್ಪರ್
  ತಾವೇತಂ ತೆಱುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 9. ಓಯಾತು ವರುಂಮಿಟಿಯಾನ್ ವಞ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಸೆನ್
  ಱುಳಙ್ಕಲಙ್ಕಿ ನಾಣಿಇರನ್ ತುೞನ್ಱೆನ್ ನಾಳುಂ
  ಮಾಯಾತ ತುಯರಟೈಂದು ವರುಂದಿತ್ ತೆಯ್ವ
  ಮರುಂದಾಯ ನಿನ್ಅಟಿಯೈ ಮಱಂದಿಟ್ ಟೇನೇ
  ತಾಯಾಕಿತ್ ತಂದೈಯಾಯ್ತ್ ತಮರಾಯ್ ಞಾನ
  ಸಱ್ಕುರುವಾಯ್ತ್ ತೇವಾಕಿತ್ ತೞೈತ್ತ ಒನ್ಱೇ
  ಸಾಯಾತ ಪುಕೞ್ತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 10. ಮಿನ್ನಾಳುಂ ಇಟೈಮಟವಾರ್ ಅಲ್ಕು ಲಾಯ
  ವೆಙ್ಕುೞಿಯಿಲ್ ವೀೞ್ಂದಾೞ್ಂದು ಮೆಲಿಂದೇನ್ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಎನ್ನಾಳುಂ ಉನೈಪ್ಪೋಱ್ಱಿ ಅಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನೇ
  ಏೞೈಮತಿ ಕೊಣ್ಟೇನ್ಇಙ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ ಕೇನೇ
  ಅನ್ನಾಯ್ಎನ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಱರಱ್ಱುಂ ಅನ್ಪರ್ಕ್
  ಕಾರಮುತೇ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ಅಮರರ್ ಕೋವೇ
  ತನ್ನಾರ್ವತ್ ತಮರ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 11. ವನ್ಸೊಲಿನಾರ್ ಇಟೈಅಟೈಂದು ಮಾೞ್ಕುಂ ಇಂದ
  ಮಾಪಾವಿ ಯೇನ್ಕುಱೈಯೈ ವಕುತ್ತು ನಾಳುಂ
  ಎನ್ಸೊಲಿನುಂ ಇರಙ್ಕಾಮಲ್ ಅಂದೋ ವಾಳಾ
  ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಎನ್ನೇನಿನ್ ಇರಕ್ಕಂ ಎಂದಾಯ್
  ಇನ್ಸೆಲ್ಅಟಿ ಯವರ್ಮಕಿೞುಂ ಇನ್ಪ ಮೇಉಳ್
  ಇರುಳ್ಅಕಱ್ಱುಂ ಸೆೞುಞ್ಸುಟರೇ ಎವರ್ಕ್ಕುಂ ಕೋವೇ
  ತನ್ಸೊಲ್ವಳರ್ ತರುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 12. ಮೀಳಾತ ವನ್ತುಯರ್ಕೊಣ್ ಟೀನರ್ ತಂಮಾಲ್
  ಮೆಲಿಂದುನಿನೈ ಅೞೈತ್ತಲಱಿ ವಿಂಮಾ ನಿನ್ಱೇನ್
  ಕೇಳಾತ ಕೇಳ್ವಿಎಲಾಂ ಕೇಟ್ಪಿಪ್ ಪಾಯ್ನೀ
  ಕೇಟ್ಕಿಲೈಯೋ ಎನ್ಅಳವಿಲ್ ಕೇಳ್ವಿ ಇನ್ಱೋ
  ಮಾಳಾತ ತೆಣ್ಟರ್ಅಕ ಇರುಳೈ ನೇಕ್ಕುಂ
  ಮತಿಯೇಸಿಱ್ ಸುಕಞಾನ ಮೞೈಪೆಯ್ ವಿಣ್ಣೇ
  ತಾಳಾಳರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 13. ಮಣ್ಣಿನಾಲ್ ಮಙ್ಕೈಯರಾಲ್ ಪೊರುಳಾಲ್ ಅಂದೋ
  ವರುಂದಿಮನಂ ಮಯಙ್ಕಿಮಿಕ ವಾಟಿ ನಿನ್ಱೇನ್
  ಪುಣ್ಣಿಯಾ ನಿನ್ಅರುಳೈ ಇನ್ನುಂ ಕಾಣೇನ್
  ಪೊಱುತ್ತುಮುಟಿ ಯೇನ್ತುಯರಂ ಪುಕಲ್ವ ತೆನ್ನೇ
  ಎಣ್ಣಿನಾಲ್ ಅಳಪ್ಪರಿಯ ಪೆರಿಯ ಮೋನ
  ಇನ್ಪಮೇ ಅನ್ಪರ್ತಮ ತಿತಯತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ತಣ್ಣಿನಾಲ್ ಪೊೞಿಲ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 14. ವಞ್ಸಕರಾಂ ಕಾನಿನ್ಇಟೈ ಅಟೈಂದೇ ನೆಞ್ಸಂ
  ವರುಂದಿಉಱು ಕಣ್ವೆಯಿಲಾಲ್ ಮಾೞಾನ್ ತಂದೋ
  ತಞ್ಸಂಎನ್ಪಾರ್ ಇನ್ಱಿಒರು ಪಾವಿ ನಾನೇ
  ತನಿತ್ತರುಳ್ನೀರ್ತ್ ತಾಕಂಉಱ್ಱೇನ್ ತಯೈಸೆಯ್ ವಾಯೋ
  ಸೆಞ್ಸೊಲ್ಮಱೈ ಮುಟಿವಿಳಕ್ಕೇ ಉಣ್ಮೈ ಞಾನತ್
  ತೇಱಲೇ ಮುತ್ತೊೞಿಲ್ಸೆಯ್ ತೇವರ್ ತೇವೇ
  ಸಞ್ಸಲಂನೀತ್ ತರುಳ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 15. ವಾೞಾತ ವಣ್ಣಂಎನೈಕ್ ಕೆಟುಕ್ಕುಂ ಪೊಲ್ಲಾ
  ವಞ್ಸಕನೆಞ್ ಸಾಲ್ಉಲಕಿಲ್ ಮಾೞಾನ್ ತಂದೋ
  ಪಾೞಾನ ಮಟಂದೈಯರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂದೈ ವೈಕ್ಕುಂ
  ಪಾವಿಯೇನ್ ಮುಕಂಪಾರ್ಕ್ಕಪ್ ಪಟುವ ತೇಯೋ
  ಏೞಾಯ ವನ್ಪವತ್ತೈ ನೀಕ್ಕುಂ ಞಾನ
  ಇನ್ಪಮೇ ಎನ್ಅರಸೇ ಇಱೈಯೇ ಸಱ್ಱುಂ
  ತಾೞಾತ ಪುಕೞ್ತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 16. ಉಳಂದಳರ ವಿೞಿಸುರುಕ್ಕುಂ ವಞ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಸೆನ್
  ಱುತ್ತಮನಿನ್ ಅಟಿಯೈಮಱನ್ ತೋಯಾ ವೆಯ್ಯಿಲ್
  ಇಳಂದಳಿರ್ಪೋಲ್ ನಲಿಂದಿರಂದಿಙ್ ಕುೞಲುಂ ಇಂದ
  ಏೞೈಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತಿರಙ್ಕಾಯ್ ಎನ್ನೇ ಎನ್ನೇ
  ವಳಂದರುಸಱ್ ಕುಣಮಲೈಯೇ ಮುಕ್ಕಟ್ ಸೋತಿ
  ಮಣಿಯಿನ್ಇರುನ್ ತೊಳಿರ್ಒಳಿಯೇ ಮಯಿಲೂರ್ ಮನ್ನೇ
  ತಳಂದರುಂಪೂಂ ಪೊೞಿಲ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 17. ಕಲ್ಲಾತ ವಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ಸೆನ್ಱು ವೀಣಾಳ್
  ಕೞಿತ್ತು ನಿಱ್ಕುಂ ಕಟೈಯನ್ಇವನ್ ಕರುಣೈ ಇಲ್ಲಾಪ್
  ಪೊಲ್ಲಾತ ಪಾವಿಎನ ಎಣ್ಣಿ ಎನ್ನೈಪ್
  ಪುಱಂಪೋಕ್ಕಿಲ್ ಐಯಾಯಾನ್ ಪುರಿವ ತೆನ್ನೇ
  ಎಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲವನೇ ತೇವರ್ ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ
  ಇಱೈವನೇ ಮಯಿಲ್ಏಱುಂ ಎಂಪಿ ರಾನೇ
  ಸಲ್ಲಾಪ ವಳತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 18. ಕನ್ನೇಯ ನೆಞ್ಸಕರ್ಮಾಟ್ ಟಣುಕಿ ಐಯೋ
  ಕರೈಂದುರುಕಿ ಎಂದಾಯ್ನಿನ್ ಕರುಣೈ ಕಾಣಾ
  ತೆನ್ನೇಎನ್ ಱೇಙ್ಕಿಅೞುಂ ಪಾವಿ ಯೇನುಕ್
  ಕಿರುಕ್ಕಇಟಂ ಇಲೈಯೋನಿನ್ ಇತಯಙ್ ಕಲ್ಲೋ
  ಪೊನ್ನೇಎನ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ಪ್ ಪೊರುಂದು ಞಾನ
  ಪೂರಣಮೇ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ ಪುನಿತ ವೈಪ್ಪೇ
  ತನ್ನೇರಿಲ್ ತೆನ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 19. ಪಾವವಿನೈಕ್ ಕೋರ್ಇಟಮಾಂ ಮಟವಾರ್ ತಙ್ಕಳ್
  ಪಾೞ್ಙ್ಕುೞಿಕ್ಕಣ್ ವೀೞಮನಂ ಪಱ್ಱಿ ಅಂದೋ
  ಮಾವಲ್ವಿನೈ ಯುಟನ್ಮೆಲಿಂದಿಙ್ ಕುೞಲ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ನಿನ್
  ಮಲರ್ಅಟಿಯೈಪ್ ಪೋಱ್ಱೇನ್ಎನ್ ಮತಿತಾನ್ ಎನ್ನೇ
  ತೇವರ್ತೊೞುಂ ಪೊರುಳೇಎನ್ ಕುಲತ್ತುಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ತೆಯ್ವಮೇ ಅಟಿಯರ್ಉಳಂ ಸೆೞಿಕ್ಕುಂ ತೇನೇ
  ತಾವಕನ್ಱೋರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 20. ಕನ್ನಿಯರ್ತಂ ಮಾರ್ಪಿಟಙ್ಕೊಣ್ ಟಲೈಕ್ಕುಂ ಪುನ್ಸೀೞ್ಕ್
  ಕಟ್ಟಿಕಳೈಕ್ ಕರುತಿಮನಂ ಕಲಙ್ಕಿ ವೀಣೇ
  ಅನ್ನಿಯನಾಯ್ ಅಲೈಕಿನ್ಱೇನ್ ಮಯಕ್ಕಂ ನೀಕ್ಕಿ
  ಅಟಿಮೈಕೊಳಲ್ ಆಕಾತೋ ಅರುಟ್ಪೊಱ್ ಕುನ್ಱೇ
  ಸೆನ್ನಿಮಿಸೈಕ್ ಕಙ್ಕೈವೈತ್ತೋನ್ ಅರಿತಿಲ್ ಪೆಱ್ಱ
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಎನ್ಪುರುಕ್ಕುಂ ತೇನೇ ಎಙ್ಕುಂ
  ತನ್ನಿಯಲ್ಕೊಣ್ ಟುಱುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 21. ಉಳ್ಳಮನಕ್ ಕುರಙ್ಕಾಟ್ಟಿತ್ ತಿರಿಯುಂ ಎನ್ಱನ್
  ಉಳವಱಿಂದೋ ಐಯಾನೀ ಉನ್ನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಾರ್
  ಕಳ್ಳಮನಕ್ ಕುರಙ್ಕುಕಳೈ ಆಟ್ಟ ವೈತ್ತಾಯ್
  ಕಟೈಯನೇನ್ ಪೊಱುತ್ತುಮುಟಿ ಕಿಲ್ಲೇನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ತೆಳ್ಳಮುತಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಲೇ ತೇನೇ ಞಾನತ್
  ತೆಳಿವೇಎನ್ ತೆಯ್ವಮೇ ತೇವರ್ ಕೋವೇ
  ತಳ್ಳರಿಯ ಪುಕೞ್ತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 22. ವಂದಾಳ್ವಾಯ್ ಐಯಾವೋ ವಞ್ಸರ್ ತಂಪಾಲ್
  ವರುಂದುಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನ್ಱಲಱುಂ ಮಾಱ್ಱಂ ಕೇಟ್ಟುಂ
  ಎಂದಾಯ್ನೀ ಇರಙ್ಕಾಮಲ್ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱಾಯಾಲ್
  ಎನ್ಮನಂಪೋಲ್ ನಿನ್ಮನಮುಂ ಇರುಂದ ತೇಯೋ
  ಕಂದಾಎನ್ ಱುರೈಪ್ಪವರ್ತಂ ಕರುತ್ತುಳ್ ಊಱುಂ
  ಕನಿರಸಮೇ ಕರುಂಪೇಕಱ್ ಕಣ್ಟೇ ನಱ್ಸೀರ್
  ತಂದಾಳುಂ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 23. ಊರ್ಆತಿ ಇಕೞ್ಮಾಯಕ್ ಕಯಿಱ್ಱಾಲ್ ಕಟ್ಟುಣ್
  ಟೋಯ್ಂದಲಱಿ ಮನಂಕುೞೈಂದಿಙ್ ಕುೞಲು ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಪಾರ್ಆತಿ ಅಣ್ಟಂಎಲಾಂ ಕಣತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ್ಪೋಯ್
  ಪಾವಿಯೇನ್ ಮುಕವಾಟ್ಟಂ ಪಾರ್ತ್ತಿ ಲಾಯೋ
  ಸೀರ್ಆತಿ ಪಕವನ್ಅರುಟ್ ಸೆಲ್ವ ಮೇಎನ್
  ಸಿಂದೈಮಲರ್ನ್ ತಿಟಊಱುನ್ ತೇನೇ ಇನ್ಪಂ
  ಸಾರ್ಆತಿ ಮಲೈತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 24. ವಾಎನ್ಪಾರ್ ಇನ್ಱಿಉನ ತನ್ಪರ್ ಎನ್ನೈ
  ವಞ್ಸಕನ್ಎನ್ ಱೇಮಱುತ್ತು ವನ್ಕ ಣಾನೀ
  ಪೋಎನ್ಪಾರ್ ಆಕಿಲ್ಎಙ್ಕುಪ್ ಪೋವೇನ್ ಅಂದೋ
  ಪೊಯ್ಯನೇನ್ ತುಣೈಇನ್ಱಿಪ್ ಪುಲಂಪು ವೇನೇ
  ಕೋಎನ್ಪಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುಮಕ್ ಕುನ್ಱೇ ಒನ್ಱೇ
  ಕುಣಙ್ಕುಱಿಅಱ್ ಱಿಟಅರುಳುಂ ಕುರುವೇ ವಾೞ್ಕ್ಕೈತ್
  ತಾಎನ್ಪಾರ್ ಪುಕೞ್ತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 25. ಮಾಯೈನೆಱಿ ಯಾಂಉಲಕ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ತನ್ನಿಲ್
  ವರುಂದಿನಿನೈ ಅೞೈತ್ತಲಱಿ ಮಾೞ್ಕಾ ನಿನ್ಱೇನ್
  ತಾಯೈಅಱಿ ಯಾತುವರುಂ ಸೂಲ್ಉಣ್ ಟೋಎನ್
  ಸಾಮಿನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ತಯೈಇಲ್ ಲಾಯೋ
  ಪೇಯೈನಿಕರ್ ಪಾವಿಎನ ನಿನೈಂದು ವಿಟ್ಟಾಲ್
  ಪೇತೈಯೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಪೆರುಞ್ಸೀರ್ಕ್ ಕುನ್ಱೇ
  ಸಾಯೈಕಟಲ್ ಸೆಱಿತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 26. ಮಿನ್ನೈನಿಕರ್ನ್ ತೞಿವಾೞ್ಕ್ಕೈತ್ ತುಯರಾಲ್ ನೆಞ್ಸಂ
  ಮೆಲಿಂದುನಿನ ತರುಳ್ಪರುಕ ವೇಟ್ಟುನಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ನೈಇವನ್ ಪೆರುಂಪಾವಿ ಎನ್ಱೇ ತಳ್ಳಿಲ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ತಾನ್ಪೆಱುಂಸೇಯ್ ಇಯಱ್ಱುಂ ಕುಱ್ಱಂ
  ಅನ್ನೈಪೊಱುತ್ ತಿಟಲ್ನೀತಿ ಅಲ್ಲ ವೋಎನ್
  ಐಯಾವೇ ನೀಪೊಱುಕ್ಕಲ್ ಆಕಾ ತೋತಾನ್
  ತನ್ನೈನಿಕರ್ ತರುಂತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 27. ಮುಂದೈವಿನೈ ಯಾಲ್ನಿನತು ವೞಿಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಾ
  ಮೂಟನೇನ್ ತನೈಅನ್ಪರ್ ಮುನಿಂದು ಪೆಱ್ಱ
  ತಂದೈವೞಿ ನಿಲ್ಲಾತ ಪಾವಿ ಎನ್ಱೇ
  ತಳ್ಳಿವಿಟಿಲ್ ತಲೈಸಾಯ್ತ್ತುತ್ ತಯಙ್ಕು ವೇನೇ
  ಎಂದೈನಿನ ತರುಳ್ಸಱ್ಱೇ ಅಳಿತ್ತಾಲ್ ವೇಱೋರ್
  ಎಣ್ಣಮಿಲೇನ್ ಏಕಾಂದತ್ ತಿರುಂದು ವಾೞ್ವೇನ್
  ಸಂದನವಾನ್ ಪೊೞಿಲ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.
 • 28. ಪನ್ನಕನೊನ್ ತುಱುವಞ್ಸ ಉಲಕಿಲ್ ನಿನ್ಱು
  ಪರತವಿತ್ತುನ್ ಅರುಟ್ಕೆತಿರ್ಪೋಯ್ಪ್ ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ನಿನ್
  ಪೊನ್ನರುಳೈಪ್ ಪುಣರ್ಂದುಮನ ಮಕಿೞ್ಂದು ವಾೞಪ್
  ಪುಣ್ಣಿಯನೇ ನಾಯೇಱ್ಕುಪ್ ಪೊರುತ್ತಂ ಇನ್ಱೋ
  ಪಿನ್ನೈಒರು ತುಣೈಅಱಿಯೇನ್ ತನಿಯೇ ವಿಟ್ಟಾಲ್
  ಪೆರುಮನಿನಕ್ ಕೞಕೇಯೋ ಪೇತೈ ಯಾಂಎನ್
  ತನ್ನೈಅಳಿತ್ ತರುಳ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಜೀವ
  ಸಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಸಕಸ ವಾೞ್ವೇ.

  • 4. ಸೊಲ್ವಾರ್. ತೊ.ವೇ. ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು.

ஜீவசாட்சி மாலை // ஜீவசாட்சி மாலை