திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചെഴുഞ്ചുടര്‍ മാലൈ
seḻuñsuṭar mālai
ജീവചാട്ചി മാലൈ
jīvasāṭsi mālai
Fifth Thirumurai

008. കുറൈഇരന്ത പത്തു
kuṟaiiranta pattu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍പൂത്ത അരുട്കടലേ കരുംപേ തേനേ
  ചെംപാകേ എനതുകുലത് തെയ്വ മേനല്‍
  കൂര്‍പൂത്ത വേല്‍മലര്‍ക്കൈ അരചേ ചാന്ത
  കുണക്കുന്‍റേ തണികൈമലൈക് കോവേ ഞാനപ്
  പേര്‍പൂത്ത നിന്‍പുകഴൈക് കരുതി ഏഴൈ
  പിഴൈക്കഅരുള്‍ ചെയ്വായോ പിഴൈയൈ നോക്കിപ്
  പാര്‍പൂത്ത പവത്തില്‍ഉറ വിടില്‍എന്‍ ചെയ്കേന്‍
  പാവിയേന്‍ അന്തോവന്‍ പയംതീ രേനേ.
 • 2. തീരാത തുയര്‍ക്കടലില്‍ അഴുന്തി നാളും
  തിയങ്കിഅഴു തേങ്കുംഇന്തച് ചേയ്ക്കു നീകണ്‍
  പാരാത ചെയല്‍എന്‍നേ എന്തായ് എന്തായ്
  പാവിഎന വിട്ടനൈയോ പന്‍നാ ളാക
  ഏരായ അരുള്‍തരുവായ് എന്‍റേ ഏമാന്‍
  തിരുന്തേനേ എന്‍ചെയ്കേന്‍ യാരും ഇല്‍ലേന്‍
  ചീരാരുന്‍ തണികൈവരൈ അമുതേ ആതി
  തെയ്വമേ നിന്‍കരുത്തൈത് തെളിന്തി ലേനേ.
 • 3. തെളിക്കുമറൈപ് പൊരുളേഎന്‍ അന്‍പേ എന്‍റന്‍
  ചെല്‍വമേ തിരുത്തണികൈത് തേവേ അന്‍പര്‍
  കളിക്കുംമറൈക് കരുത്തേമെയ്ഞ് ഞാന നീതിക്
  കടവുളേ നിന്‍അരുളൈക് കാണേന്‍ ഇന്‍നും
  ചുളിക്കുംമിടിത് തുയരുംയമന്‍ കയിറും ഈനത്
  തൊടര്‍പുംമലത് തടര്‍പുംമനച് ചോര്‍വും അന്തോ
  അളിക്കുംഎനൈ എന്‍ചെയുമോ അറിയേന്‍ നിന്‍റന്‍
  അടിത്തുണൈയേ ഉറുതുണൈമറ് റന്‍റി ഉണ്‍ടോ.
 • 4. ഉണ്‍ടായ ഉലകുയിര്‍കള്‍ തംമൈക് കാക്ക
  ഒളിത്തിരുന്തവ് വുയിര്‍വിനൈകള്‍ ഒരുങ്കേ നാളും
  കണ്‍ടായേ ഇവ്വേഴൈ കലങ്കും തന്‍മൈ
  കാണായോ പന്‍നിരണ്‍ടു കണ്‍കള്‍ കൊണ്‍ടോയ്
  തണ്‍ടാത നിന്‍അരുട്കുത് തകുമോ വിട്ടാല്‍
  തരുമമോ തണികൈവരൈത് തലത്തിന്‍ വാഴ്വേ
  വിണ്‍ടാതി തേവര്‍തൊഴും മുതലേ മുത്തി
  വിത്തേചൊറ് പതംകടന്ത വേറ്കൈ യാനേ.
 • 5. കൈയാത അന്‍പുടൈയാര്‍ അങ്കൈ മേവും
  കനിയേഎന്‍ ഉയിരേഎന്‍ കണ്‍ണേ എന്‍റും
  പൊയ്യാത പൂരണമേ തണികൈ ഞാനപ്
  പൊരുളേനിന്‍ പൊന്‍അരുള്‍ഇപ് പോതിയാന്‍ പെറ്റാല്‍
  ഉയ്യാത കുറൈഉണ്‍ടോ തുയര്‍ചൊല്‍ ലാമല്‍
  ഓടുമേ യമന്‍പാചം ഓയ്ന്തു പോംഎന്‍
  ഐയാനിന്‍ അടിയരൊടു വാഴ്കു വേന്‍ഇങ്
  കാര്‍ഉനൈഅല്‍ ലാല്‍എനക്കിന്‍ റരുള്‍ചെയ് വായേ.
 • 6. വായ്ക്കുംഉന തരുള്‍എന്‍റേ അന്തോ നാളും
  വഴിപാര്‍ത്തിങ് കിളൈക്കിന്‍റേന്‍ വരുത്തും പൊല്‍ലാ
  നോയ്ക്കുംഉറു തുയര്‍ക്കുംഇലക് കാനേന്‍ മാഴ്കി
  നൊന്തേന്‍നിന്‍ അരുള്‍കാണേന്‍ നുവലും പാചത്
  തേയ്ക്കുംഅവന്‍ വരില്‍അവനുക് കിയാതു ചൊല്‍വേന്‍
  എന്‍ചെയ്കേന്‍ തുണൈഅറിയാ ഏഴൈ യേനേ
  തു‘യ്ക്കുമര കുരുവേതെന്‍ തണികൈ മേവും
  ചോതിയേ ഇരങ്കായോ തൊഴുംപാ ളര്‍ക്കേ.
 • 7. ആളായോ തുയര്‍അളക്കര്‍ വീഴ്ന്തു മാഴ്കി
  ഐയാവോ എനുംമുറൈയൈ അന്തോ ചറ്റും
  കേളായോ എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്തായ് അന്‍പര്‍
  കിളത്തുംഉന തരുള്‍എനക്കുക് കിടൈയാ താകില്‍
  നാളായ്ഓര്‍ നടുവന്‍വരില്‍ എന്‍ചെയ് വാനോ
  നായിനേന്‍ എന്‍ചൊല്‍വേന്‍ നാണു വേനോ
  തോളാഓര്‍ മണിയേതെന്‍ തണികൈ മേവും
  ചുടരേഎന്‍ അറിവേചിറ് ചുകങ്കൊള്‍ വാഴ്വേ.
 • 8. വാഴ്വേനറ് പൊരുളേനല്‍ മരുന്തേ ഞാന
  വാരിതിയേ തണികൈമലൈ വള്‍ള ലേയാന്‍
  പാഴ്വേലൈ എനുങ്കൊടിയ തുയരുള്‍ മാഴ്കിപ്
  പതൈത്തൈയാ മുറൈയോനിന്‍ പതത്തുക് കെന്‍റേ
  താഴ്വേന്‍ഈ തറിന്തിലൈയേ നായേന്‍ മട്ടും
  തയവിലൈയോ നാന്‍പാവി താനോ പാര്‍ക്കുള്‍
  ആഴ്വേന്‍എന്‍ റയല്‍വിട്ടാല്‍ നീതി യേയോ
  അച്ചോഇങ് കെന്‍ചെയ്കേന്‍ അണ്‍ണാല്‍ അണ്‍ണാല്‍.
 • 9. അണ്‍ണാവേ നിന്‍അടിയൈ അന്‍റി വേറോര്‍
  ആതരവിങ് കറിയേന്‍നെഞ് ചഴിന്തു തുന്‍പാല്‍
  പുണ്‍ണാവേന്‍ തന്‍നൈഇന്‍നും വഞ്ചര്‍ പാറ്പോയ്പ്
  പുലന്തുമുക വാട്ടംഉടന്‍ പുലംപി നിറ്കപ്
  പണ്‍ണാതേ യാവന്‍ഇവന്‍ പാവിക് കുള്‍ളും
  പടുപാവി എന്‍റെന്‍നൈപ് പരിന്തു തള്‍ള
  എണ്‍ണാതേ യാന്‍മികവും ഏഴൈ കണ്‍ടായ്
  ഇചൈക്കരിയ തണികൈയില്‍വീറ് റിരുക്കും കോവേ.
 • 10. കോവേനല്‍ തണികൈവരൈ അമര്‍ന്ത ഞാന
  കുലമണിയേ കുകനേചറ് കുരുവേ യാര്‍ക്കും
  തേവേഎന്‍ വിണ്‍ണപ്പം ഒന്‍റു കേണ്‍മോ
  ചിന്തൈതനില്‍ നിനൈക്കഅരുള്‍ ചെയ്വായ് നാളും
  പൂവേയും അയന്‍തിരുമാല്‍ പുലവര്‍ മുറ്റും
  പോറ്റുംഎഴില്‍ പുരന്തരന്‍എപ് പുവിയും ഓങ്കച്
  ചേവേറും പെരുമാന്‍ഇങ് കിവര്‍കള്‍ വാഴ്ത്തല്‍
  ചെയ്തുവക്കും നിന്‍ഇരണ്‍ടു തിരുത്താള്‍ ചീരേ.

குறைஇரந்த பத்து // குறைஇரந்த பத்து