திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കുറൈഇരന്ത പത്തു
kuṟaiiranta pattu
ആറ്റാ മുറൈ
āṟṟā muṟai
Fifth Thirumurai

009. ജീവചാട്ചി മാലൈ
jīvasāṭsi mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പണ്‍ഏറും മൊഴിഅടിയര്‍ പരവി വാഴ്ത്തും
  പാതമലര്‍ അഴകിനൈഇപ് പാവി പാര്‍ക്കില്‍
  കണ്‍ഏറു പടുംഎന്‍റോ കനവി ലേനും
  കാട്ടെന്‍റാല്‍ കാട്ടുകിലായ് കരുണൈ ഈതോ
  വിണ്‍ഏറും അരിമുതലോര്‍ക് കരിയ ഞാന
  വിളക്കേഎന്‍ കണ്‍ണേമെയ് വീട്ടിന്‍ വിത്തേ
  തണ്‍ഏറു പൊഴില്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 2. പണ്‍ടുമന തുവന്തുകുണം ചിറിതും ഇല്‍ലാപ്
  പാവിയേന്‍ തനൈആണ്‍ടായ് പരിവാല്‍ ഇന്‍റു
  കൊണ്‍ടുകുലം പേചുതല്‍പോല്‍ എളിയേന്‍ കുറ്റം
  കുറിത്തുവിടില്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ കൊടിയ നേനൈക്
  കണ്‍ടുതിരുത് തൊണ്‍ടര്‍നകൈ ചെയ്വാര്‍ എന്തായ്
  കൈവിടേല്‍ ഉന്‍ആണൈ കാണ്‍മുക് കാലും
  തണ്‍തുളവന്‍ പുകഴ്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 3. പുന്‍പുലൈയ വഞ്ചകര്‍പാല്‍ ചെന്‍റു വീണേ
  പുകഴ്ന്തുമനം അയര്‍ന്തുറുകണ്‍ പൊരുന്തിപ് പൊയ്യാം
  വന്‍പുലൈയ വയിറോംപിപ് പിറവി നോയ്ക്കു
  മരുന്തായ നിന്‍അടിയൈ മറന്തേന്‍ അന്തോ
  ഇന്‍പുലൈയ ഉയിര്‍കൊള്‍വാന്‍ വരില്‍എന്‍ പാല്‍അവ്
  വിയമനുക്കിങ് കെന്‍ചൊല്‍കേന്‍ എന്‍ചെയ് കേനേ
  തന്‍പുകഴ്കാണ്‍ അരുന്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 4. പെരുങ്കളപ മുലൈമടവാര്‍ എന്‍നും പൊല്‍ലാപ്
  പേയ്ക്കോട്പട് ടാടുകിന്‍റ പിത്ത നേനുക്
  കിരുംപുലവര്‍ക് കരിയതിരു അരുള്‍ഈ വായേല്‍
  എന്‍ചൊലാര്‍4 അടിയര്‍അതറ് കെന്തായ് എന്തായ്
  കരുംപിന്‍ഇഴിന്‍ തൊഴുകുംഅരുള്‍ ചുവൈയേ മുക്കണ്‍
  കനികനിന്ത തേനേഎന്‍ കണ്‍ണേ ഞാനം
  തരുംപുനിതര്‍ പുകഴ്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 5. കല്‍അളവാം നെഞ്ചംഎന വഞ്ച മാതര്‍
  കണ്‍മായം എനുംകയിറ്റാല്‍ കട്ടു വിത്തുച്
  ചൊല്‍അളവാത് തുന്‍പംഎനും കടലില്‍ വീഴ്ത്തച്
  ചോര്‍കിന്‍റേന്‍ അന്തോനല്‍ തുണൈഓന്‍ റില്‍ലേന്‍
  മല്‍അളവായ്പ് പവംമായ്ക്കും മരുന്താം ഉന്‍റന്‍
  മലര്‍പ്പാതപ് പുണൈതന്താല്‍ മയങ്കേന്‍ എന്തായ്
  ചല്‍ലം5 ഉലാത് തരുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 6. അന്‍നൈമുത ലാംപന്തത് തഴുങ്കി നാളും
  അലൈന്തുവയി റോംപിമനം അയര്‍ന്തു നായേന്‍
  മുന്‍നൈവിനൈ യാറ്പടുംപാ ടെല്‍ലാം ചൊല്‍ലി
  മുടിയേന്‍ചെയ് പിഴൈകരുതി മുനിയേല്‍ ഐയാ
  പൊന്‍നൈനികര്‍ അരുട്കുന്‍റേ ഒന്‍റേ മുക്കട്
  പൂമണമേ നറവേനറ് പുലവര്‍ പോറ്റത്
  തന്‍നൈനികര്‍ തരുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 7. പന്‍നരുംവന്‍ തുയരാല്‍നെഞ് ചഴിന്തു നാളും
  പതൈത്തുരുകി നിന്‍അരുട്പാല്‍ പരുകക് കിട്ടാ
  തുന്‍നരുംപൊയ് വാഴ്ക്കൈഎനും കാനത് തിന്ത
  ഊര്‍നകൈക്കപ് പാവിഅഴല്‍ ഉണര്‍ന്തി ലായോ
  എന്‍നരുമൈ അപ്പാഎന്‍ ഐയാ എന്‍റന്‍
  ഇന്‍നുയിര്‍ക്കുത് തലൈവാഇങ് കെവര്‍ക്കും തേവാ
  തന്‍നിയല്‍ചീര്‍ വളര്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 8. കോവേനിന്‍ പതംതുതിയാ വഞ്ച നെഞ്ചക്
  കൊടിയോര്‍പാല്‍ മനവരുത്തം കൊണ്‍ടാഴ് കിന്‍റേന്‍
  ചാവേനും അല്‍ലന്‍നിന്‍പൊന്‍ അരുളൈക് കാണേന്‍
  തമിയേനൈ ഉയ്യുംവണ്‍ണം തരുവ തെന്‍റോ
  ചേവേറും ചിവപെരുമാന്‍ അരിതിന്‍ ഈന്‍റ
  ചെല്‍വമേ അരുള്‍ഞാനത് തേനേ അന്‍പര്‍
  താവേതം തെറുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 9. ഓയാതു വരുംമിടിയാന്‍ വഞ്ചര്‍ പാല്‍ചെന്‍
  റുളങ്കലങ്കി നാണിഇരന്‍ തുഴന്‍റെന്‍ നാളും
  മായാത തുയരടൈന്തു വരുന്തിത് തെയ്വ
  മരുന്തായ നിന്‍അടിയൈ മറന്തിട് ടേനേ
  തായാകിത് തന്തൈയായ്ത് തമരായ് ഞാന
  ചറ്കുരുവായ്ത് തേവാകിത് തഴൈത്ത ഒന്‍റേ
  ചായാത പുകഴ്ത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 10. മിന്‍നാളും ഇടൈമടവാര്‍ അല്‍കു ലായ
  വെങ്കുഴിയില്‍ വീഴ്ന്താഴ്ന്തു മെലിന്തേന്‍ അല്‍ലാല്‍
  എന്‍നാളും ഉനൈപ്പോറ്റി അറിയേന്‍ എന്‍നേ
  ഏഴൈമതി കൊണ്‍ടേന്‍ഇങ് കെന്‍ചെയ് കേനേ
  അന്‍നായ്എന അപ്പാഎന്‍ റരറ്റും അന്‍പര്‍ക്
  കാരമുതേ അരുട്കടലേ അമരര്‍ കോവേ
  തന്‍നാര്‍വത് തമര്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 11. വന്‍ചൊലിനാര്‍ ഇടൈഅടൈന്തു മാഴ്കും ഇന്ത
  മാപാവി യേന്‍കുറൈയൈ വകുത്തു നാളും
  എന്‍ചൊലിനും ഇരങ്കാമല്‍ അന്തോ വാളാ
  ഇരുക്കിന്‍റായ് എന്‍നേനിന്‍ ഇരക്കം എന്തായ്
  ഇന്‍ചെല്‍അടി യവര്‍മകിഴും ഇന്‍പ മേഉള്‍
  ഇരുള്‍അകറ്റും ചെഴുഞ്ചുടരേ എവര്‍ക്കും കോവേ
  തന്‍ചൊല്‍വളര്‍ തരുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 12. മീളാത വന്‍തുയര്‍കൊണ്‍ ടീനര്‍ തംമാല്‍
  മെലിന്തുനിനൈ അഴൈത്തലറി വിംമാ നിന്‍റേന്‍
  കേളാത കേള്‍വിഎലാം കേട്പിപ് പായ്നീ
  കേട്കിലൈയോ എന്‍അളവില്‍ കേള്‍വി ഇന്‍റോ
  മാളാത തെണ്‍ടര്‍അക ഇരുളൈ നേക്കും
  മതിയേചിറ് ചുകഞാന മഴൈപെയ് വിണ്‍ണേ
  താളാളര്‍ പുകഴ്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 13. മണ്‍ണിനാല്‍ മങ്കൈയരാല്‍ പൊരുളാല്‍ അന്തോ
  വരുന്തിമനം മയങ്കിമിക വാടി നിന്‍റേന്‍
  പുണ്‍ണിയാ നിന്‍അരുളൈ ഇന്‍നും കാണേന്‍
  പൊറുത്തുമുടി യേന്‍തുയരം പുകല്‍വ തെന്‍നേ
  എണ്‍ണിനാല്‍ അളപ്പരിയ പെരിയ മോന
  ഇന്‍പമേ അന്‍പര്‍തമ തിതയത് തോങ്കും
  തണ്‍ണിനാല്‍ പൊഴില്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 14. വഞ്ചകരാം കാനിന്‍ഇടൈ അടൈന്തേ നെഞ്ചം
  വരുന്തിഉറു കണ്‍വെയിലാല്‍ മാഴാന്‍ തന്തോ
  തഞ്ചംഎന്‍പാര്‍ ഇന്‍റിഒരു പാവി നാനേ
  തനിത്തരുള്‍നീര്‍ത് താകംഉറ്റേന്‍ തയൈചെയ് വായോ
  ചെഞ്ചൊല്‍മറൈ മുടിവിളക്കേ ഉണ്‍മൈ ഞാനത്
  തേറലേ മുത്തൊഴില്‍ചെയ് തേവര്‍ തേവേ
  ചഞ്ചലംനീത് തരുള്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 15. വാഴാത വണ്‍ണംഎനൈക് കെടുക്കും പൊല്‍ലാ
  വഞ്ചകനെഞ് ചാല്‍ഉലകില്‍ മാഴാന്‍ തന്തോ
  പാഴാന മടന്തൈയര്‍പാല്‍ ചിന്തൈ വൈക്കും
  പാവിയേന്‍ മുകംപാര്‍ക്കപ് പടുവ തേയോ
  ഏഴായ വന്‍പവത്തൈ നീക്കും ഞാന
  ഇന്‍പമേ എന്‍അരചേ ഇറൈയേ ചറ്റും
  താഴാത പുകഴ്ത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 16. ഉളന്തളര വിഴിചുരുക്കും വഞ്ചര്‍ പാല്‍ചെന്‍
  റുത്തമനിന്‍ അടിയൈമറന്‍ തോയാ വെയ്യില്‍
  ഇളന്തളിര്‍പോല്‍ നലിന്തിരന്തിങ് കുഴലും ഇന്ത
  ഏഴൈമുകം പാര്‍ത്തിരങ്കായ് എന്‍നേ എന്‍നേ
  വളന്തരുചറ് കുണമലൈയേ മുക്കട് ചോതി
  മണിയിന്‍ഇരുന്‍ തൊളിര്‍ഒളിയേ മയിലൂര്‍ മന്‍നേ
  തളന്തരുംപൂം പൊഴില്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 17. കല്‍ലാത വഞ്ചകര്‍പാല്‍ ചെന്‍റു വീണാള്‍
  കഴിത്തു നിറ്കും കടൈയന്‍ഇവന്‍ കരുണൈ ഇല്‍ലാപ്
  പൊല്‍ലാത പാവിഎന എണ്‍ണി എന്‍നൈപ്
  പുറംപോക്കില്‍ ഐയായാന്‍ പുരിവ തെന്‍നേ
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലവനേ തേവര്‍ യാര്‍ക്കും
  ഇറൈവനേ മയില്‍ഏറും എംപി രാനേ
  ചല്‍ലാപ വളത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 18. കന്‍നേയ നെഞ്ചകര്‍മാട് ടണുകി ഐയോ
  കരൈന്തുരുകി എന്തായ്നിന്‍ കരുണൈ കാണാ
  തെന്‍നേഎന്‍ റേങ്കിഅഴും പാവി യേനുക്
  കിരുക്കഇടം ഇലൈയോനിന്‍ ഇതയങ് കല്‍ലോ
  പൊന്‍നേഎന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരായ്പ് പൊരുന്തു ഞാന
  പൂരണമേ പുണ്‍ണിയമേ പുനിത വൈപ്പേ
  തന്‍നേരില്‍ തെന്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 19. പാവവിനൈക് കോര്‍ഇടമാം മടവാര്‍ തങ്കള്‍
  പാഴ്ങ്കുഴിക്കണ്‍ വീഴമനം പറ്റി അന്തോ
  മാവല്‍വിനൈ യുടന്‍മെലിന്തിങ് കുഴല്‍കിന്‍ റേന്‍നിന്‍
  മലര്‍അടിയൈപ് പോറ്റേന്‍എന്‍ മതിതാന്‍ എന്‍നേ
  തേവര്‍തൊഴും പൊരുളേഎന്‍ കുലത്തുക് കെല്‍ലാം
  തെയ്വമേ അടിയര്‍ഉളം ചെഴിക്കും തേനേ
  താവകന്‍റോര്‍ പുകഴ്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 20. കന്‍നിയര്‍തം മാര്‍പിടങ്കൊണ്‍ ടലൈക്കും പുന്‍ചീഴ്ക്
  കട്ടികളൈക് കരുതിമനം കലങ്കി വീണേ
  അന്‍നിയനായ് അലൈകിന്‍റേന്‍ മയക്കം നീക്കി
  അടിമൈകൊളല്‍ ആകാതോ അരുട്പൊറ് കുന്‍റേ
  ചെന്‍നിമിചൈക് കങ്കൈവൈത്തോന്‍ അരിതില്‍ പെറ്റ
  ചെല്‍വമേ എന്‍പുരുക്കും തേനേ എങ്കും
  തന്‍നിയല്‍കൊണ്‍ ടുറുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 21. ഉള്‍ളമനക് കുരങ്കാട്ടിത് തിരിയും എന്‍റന്‍
  ഉളവറിന്തോ ഐയാനീ ഉന്‍നൈപ് പോറ്റാര്‍
  കള്‍ളമനക് കുരങ്കുകളൈ ആട്ട വൈത്തായ്
  കടൈയനേന്‍ പൊറുത്തുമുടി കില്‍ലേന്‍ കണ്‍ടായ്
  തെള്‍ളമുതപ് പെരുങ്കടലേ തേനേ ഞാനത്
  തെളിവേഎന്‍ തെയ്വമേ തേവര്‍ കോവേ
  തള്‍ളരിയ പുകഴ്ത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 22. വന്താള്‍വായ് ഐയാവോ വഞ്ചര്‍ തംപാല്‍
  വരുന്തുകിന്‍റേന്‍ എന്‍റലറും മാറ്റം കേട്ടും
  എന്തായ്നീ ഇരങ്കാമല്‍ ഇരുക്കിന്‍ റായാല്‍
  എന്‍മനംപോല്‍ നിന്‍മനമും ഇരുന്ത തേയോ
  കന്താഎന്‍ റുരൈപ്പവര്‍തം കരുത്തുള്‍ ഊറും
  കനിരചമേ കരുംപേകറ് കണ്‍ടേ നറ്ചീര്‍
  തന്താളും തിരുത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 23. ഊര്‍ആതി ഇകഴ്മായക് കയിറ്റാല്‍ കട്ടുണ്‍
  ടോയ്ന്തലറി മനംകുഴൈന്തിങ് കുഴലു കിന്‍റേന്‍
  പാര്‍ആതി അണ്‍ടംഎലാം കണത്തില്‍ കാണ്‍പോയ്
  പാവിയേന്‍ മുകവാട്ടം പാര്‍ത്തി ലായോ
  ചീര്‍ആതി പകവന്‍അരുട് ചെല്‍വ മേഎന്‍
  ചിന്തൈമലര്‍ന്‍ തിടഊറുന്‍ തേനേ ഇന്‍പം
  ചാര്‍ആതി മലൈത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 24. വാഎന്‍പാര്‍ ഇന്‍റിഉന തന്‍പര്‍ എന്‍നൈ
  വഞ്ചകന്‍എന്‍ റേമറുത്തു വന്‍ക ണാനീ
  പോഎന്‍പാര്‍ ആകില്‍എങ്കുപ് പോവേന്‍ അന്തോ
  പൊയ്യനേന്‍ തുണൈഇന്‍റിപ് പുലംപു വേനേ
  കോഎന്‍പാര്‍ക് കരുള്‍തരുമക് കുന്‍റേ ഒന്‍റേ
  കുണങ്കുറിഅറ് റിടഅരുളും കുരുവേ വാഴ്ക്കൈത്
  താഎന്‍പാര്‍ പുകഴ്ത്തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 25. മായൈനെറി യാംഉലക വാഴ്ക്കൈ തന്‍നില്‍
  വരുന്തിനിനൈ അഴൈത്തലറി മാഴ്കാ നിന്‍റേന്‍
  തായൈഅറി യാതുവരും ചൂല്‍ഉണ്‍ ടോഎന്‍
  ചാമിനീ അറിയായോ തയൈഇല്‍ ലായോ
  പേയൈനികര്‍ പാവിഎന നിനൈന്തു വിട്ടാല്‍
  പേതൈയേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍ക് കുന്‍റേ
  ചായൈകടല്‍ ചെറിതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 26. മിന്‍നൈനികര്‍ന്‍ തഴിവാഴ്ക്കൈത് തുയരാല്‍ നെഞ്ചം
  മെലിന്തുനിന തരുള്‍പരുക വേട്ടുനിന്‍റേന്‍
  എന്‍നൈഇവന്‍ പെരുംപാവി എന്‍റേ തള്‍ളില്‍
  എന്‍ചെയ്കേന്‍ താന്‍പെറുംചേയ് ഇയറ്റും കുറ്റം
  അന്‍നൈപൊറുത് തിടല്‍നീതി അല്‍ല വോഎന്‍
  ഐയാവേ നീപൊറുക്കല്‍ ആകാ തോതാന്‍
  തന്‍നൈനികര്‍ തരുംതണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 27. മുന്തൈവിനൈ യാല്‍നിനതു വഴിയില്‍ ചെല്‍ലാ
  മൂടനേന്‍ തനൈഅന്‍പര്‍ മുനിന്തു പെറ്റ
  തന്തൈവഴി നില്‍ലാത പാവി എന്‍റേ
  തള്‍ളിവിടില്‍ തലൈചായ്ത്തുത് തയങ്കു വേനേ
  എന്തൈനിന തരുള്‍ചറ്റേ അളിത്താല്‍ വേറോര്‍
  എണ്‍ണമിലേന്‍ ഏകാന്തത് തിരുന്തു വാഴ്വേന്‍
  ചന്തനവാന്‍ പൊഴില്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.
 • 28. പന്‍നകനൊന്‍ തുറുവഞ്ച ഉലകില്‍ നിന്‍റു
  പരതവിത്തുന്‍ അരുട്കെതിര്‍പോയ്പ് പാര്‍ക്കിന്‍ റേന്‍നിന്‍
  പൊന്‍നരുളൈപ് പുണര്‍ന്തുമന മകിഴ്ന്തു വാഴപ്
  പുണ്‍ണിയനേ നായേറ്കുപ് പൊരുത്തം ഇന്‍റോ
  പിന്‍നൈഒരു തുണൈഅറിയേന്‍ തനിയേ വിട്ടാല്‍
  പെരുമനിനക് കഴകേയോ പേതൈ യാംഎന്‍
  തന്‍നൈഅളിത് തരുള്‍തണികൈ മണിയേ ജീവ
  ചാട്ചിയായ് നിറൈന്തരുളും ചകച വാഴ്വേ.

  • 4. ചൊല്‍വാര്‍. തൊ.വേ. മുതറ്പതിപ്പു.

ஜீவசாட்சி மாலை // ஜீவசாட்சி மாலை