திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సెళుఞ్సుటర్ మాలై
seḻuñsuṭar mālai
జీవసాట్సి మాలై
jīvasāṭsi mālai
Fifth Thirumurai

008. కుఱైఇరంద పత్తు
kuṟaiiranta pattu

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీర్పూత్త అరుట్కటలే కరుంపే తేనే
  సెంపాకే ఎనతుకులత్ తెయ్వ మేనల్
  కూర్పూత్త వేల్మలర్క్కై అరసే సాంద
  కుణక్కున్ఱే తణికైమలైక్ కోవే ఞానప్
  పేర్పూత్త నిన్పుకళైక్ కరుతి ఏళై
  పిళైక్కఅరుళ్ సెయ్వాయో పిళైయై నోక్కిప్
  పార్పూత్త పవత్తిల్ఉఱ విటిల్ఎన్ సెయ్కేన్
  పావియేన్ అందోవన్ పయంతీ రేనే.
 • 2. తీరాత తుయర్క్కటలిల్ అళుంది నాళుం
  తియఙ్కిఅళు తేఙ్కుంఇందస్ సేయ్క్కు నీకణ్
  పారాత సెయల్ఎన్నే ఎందాయ్ ఎందాయ్
  పావిఎన విట్టనైయో పన్నా ళాక
  ఏరాయ అరుళ్తరువాయ్ ఎన్ఱే ఏమాన్
  తిరుందేనే ఎన్సెయ్కేన్ యారుం ఇల్లేన్
  సీరారున్ తణికైవరై అముతే ఆతి
  తెయ్వమే నిన్కరుత్తైత్ తెళింది లేనే.
 • 3. తెళిక్కుమఱైప్ పొరుళేఎన్ అన్పే ఎన్ఱన్
  సెల్వమే తిరుత్తణికైత్ తేవే అన్పర్
  కళిక్కుంమఱైక్ కరుత్తేమెయ్ఞ్ ఞాన నీతిక్
  కటవుళే నిన్అరుళైక్ కాణేన్ ఇన్నుం
  సుళిక్కుంమిటిత్ తుయరుంయమన్ కయిఱుం ఈనత్
  తొటర్పుంమలత్ తటర్పుంమనస్ సోర్వుం అందో
  అళిక్కుంఎనై ఎన్సెయుమో అఱియేన్ నిన్ఱన్
  అటిత్తుణైయే ఉఱుతుణైమఱ్ ఱన్ఱి ఉణ్టో.
 • 4. ఉణ్టాయ ఉలకుయిర్కళ్ తంమైక్ కాక్క
  ఒళిత్తిరుందవ్ వుయిర్వినైకళ్ ఒరుఙ్కే నాళుం
  కణ్టాయే ఇవ్వేళై కలఙ్కుం తన్మై
  కాణాయో పన్నిరణ్టు కణ్కళ్ కొణ్టోయ్
  తణ్టాత నిన్అరుట్కుత్ తకుమో విట్టాల్
  తరుమమో తణికైవరైత్ తలత్తిన్ వాళ్వే
  విణ్టాతి తేవర్తొళుం ముతలే ముత్తి
  విత్తేసొఱ్ పతంకటంద వేఱ్కై యానే.
 • 5. కైయాత అన్పుటైయార్ అఙ్కై మేవుం
  కనియేఎన్ ఉయిరేఎన్ కణ్ణే ఎన్ఱుం
  పొయ్యాత పూరణమే తణికై ఞానప్
  పొరుళేనిన్ పొన్అరుళ్ఇప్ పోతియాన్ పెఱ్ఱాల్
  ఉయ్యాత కుఱైఉణ్టో తుయర్సొల్ లామల్
  ఓటుమే యమన్పాసం ఓయ్ందు పోంఎన్
  ఐయానిన్ అటియరొటు వాళ్కు వేన్ఇఙ్
  కార్ఉనైఅల్ లాల్ఎనక్కిన్ ఱరుళ్సెయ్ వాయే.
 • 6. వాయ్క్కుంఉన తరుళ్ఎన్ఱే అందో నాళుం
  వళిపార్త్తిఙ్ కిళైక్కిన్ఱేన్ వరుత్తుం పొల్లా
  నోయ్క్కుంఉఱు తుయర్క్కుంఇలక్ కానేన్ మాళ్కి
  నొందేన్నిన్ అరుళ్కాణేన్ నువలుం పాసత్
  తేయ్క్కుంఅవన్ వరిల్అవనుక్ కియాతు సొల్వేన్
  ఎన్సెయ్కేన్ తుణైఅఱియా ఏళై యేనే
  తు‘య్క్కుమర కురువేతెన్ తణికై మేవుం
  సోతియే ఇరఙ్కాయో తొళుంపా ళర్క్కే.
 • 7. ఆళాయో తుయర్అళక్కర్ వీళ్ందు మాళ్కి
  ఐయావో ఎనుంముఱైయై అందో సఱ్ఱుం
  కేళాయో ఎన్సెయ్కేన్ ఎందాయ్ అన్పర్
  కిళత్తుంఉన తరుళ్ఎనక్కుక్ కిటైయా తాకిల్
  నాళాయ్ఓర్ నటువన్వరిల్ ఎన్సెయ్ వానో
  నాయినేన్ ఎన్సొల్వేన్ నాణు వేనో
  తోళాఓర్ మణియేతెన్ తణికై మేవుం
  సుటరేఎన్ అఱివేసిఱ్ సుకఙ్కొళ్ వాళ్వే.
 • 8. వాళ్వేనఱ్ పొరుళేనల్ మరుందే ఞాన
  వారితియే తణికైమలై వళ్ళ లేయాన్
  పాళ్వేలై ఎనుఙ్కొటియ తుయరుళ్ మాళ్కిప్
  పతైత్తైయా ముఱైయోనిన్ పతత్తుక్ కెన్ఱే
  తాళ్వేన్ఈ తఱిందిలైయే నాయేన్ మట్టుం
  తయవిలైయో నాన్పావి తానో పార్క్కుళ్
  ఆళ్వేన్ఎన్ ఱయల్విట్టాల్ నీతి యేయో
  అస్సోఇఙ్ కెన్సెయ్కేన్ అణ్ణాల్ అణ్ణాల్.
 • 9. అణ్ణావే నిన్అటియై అన్ఱి వేఱోర్
  ఆతరవిఙ్ కఱియేన్నెఞ్ సళిందు తున్పాల్
  పుణ్ణావేన్ తన్నైఇన్నుం వఞ్సర్ పాఱ్పోయ్ప్
  పులందుముక వాట్టంఉటన్ పులంపి నిఱ్కప్
  పణ్ణాతే యావన్ఇవన్ పావిక్ కుళ్ళుం
  పటుపావి ఎన్ఱెన్నైప్ పరిందు తళ్ళ
  ఎణ్ణాతే యాన్మికవుం ఏళై కణ్టాయ్
  ఇసైక్కరియ తణికైయిల్వీఱ్ ఱిరుక్కుం కోవే.
 • 10. కోవేనల్ తణికైవరై అమర్ంద ఞాన
  కులమణియే కుకనేసఱ్ కురువే యార్క్కుం
  తేవేఎన్ విణ్ణప్పం ఒన్ఱు కేణ్మో
  సిందైతనిల్ నినైక్కఅరుళ్ సెయ్వాయ్ నాళుం
  పూవేయుం అయన్తిరుమాల్ పులవర్ ముఱ్ఱుం
  పోఱ్ఱుంఎళిల్ పురందరన్ఎప్ పువియుం ఓఙ్కస్
  సేవేఱుం పెరుమాన్ఇఙ్ కివర్కళ్ వాళ్త్తల్
  సెయ్తువక్కుం నిన్ఇరణ్టు తిరుత్తాళ్ సీరే.

குறைஇரந்த பத்து // குறைஇரந்த பத்து